Hvad er en muret skorsten?

En muret skorsten kan mures op i mursten, sten for sten, som man traditionelt har gjort, eller kan laves af præfabrikerede skorstensmoduler.

Fælles for dem begge er, at de består af en muret underdel, der gennembryder tagryggen og føres hele vejen op fra brændeovnen/pejsen. I underdelen skal der være en tilgængelig renselem, hvorigennem skorstenen kan besigtiges og renses.

Den øverste del, som er den, man oftest tænker på, når man siger skorsten, kaldes skorstenspiben. Denne kunne før i tiden være rigt udsmykket med mange flotte detaljer. Ofte havde en egn sin egen skorstenstype, eller bestemte former repræsenterede et fag. Den snoede skorstenspibe viste fx, at her boede en smed, og således behøvede smeden ikke at skilte yderligere.

Hvad er den korrekte opbygning af selve skorstenspiben for begge skorstenstyper?

Selve skorstenspiben:

 • Skal fortrinsvis sidde midt over tagryggen.
 • Skal være forholdsvis kvadratisk.
 • Skal bestå af 3 dele - en bredere sokkel, et slankere skaft samt en gesims oven på denne. Som afslutning kan der være en skorstenstop (en afdækning), der kan være alle former for hat, eller en buet afslutning, som slutter skorstenen pænt af.
 • Vil normalt have samme arkitektoniske udtryk og overfladebehandling som husets facader.

En muret skorsten kan både placeres inde i huset og udvendigt op ad facaden. Der er ingen regler for, hvordan skorstenen skal placeres, det afhænger af husets type.

Den indvendige skorsten kan fx være placeret midt i huset med forbindelse til en åben pejs. I 1960'erne begyndte man at bygge huse med åben pejs i stuen, ofte så den kunne ses fra begge sider. Man havde således et åbent ildsted i stuen, og pejs og skorsten virkede som skillevæg/rumdeler.

Den udvendige murede skorsten sidder oftest på husets gavl og bidrager dermed på en anden måde til husets karakter og udtryk. På gamle huse kan skorstenen være udsmykket med flotte murværksdetaljer for at give den karakter.

En muret skorsten er vigtig for mange ældre og gamle huses proportioner. De ville se mærkelige ud, hvis man fjernede skorstenen. Men også på nye huse kan en muret skorsten bruges som et vigtigt element i husets arkitektur.

Hvis huset allerede har en skorsten, der er udtjent og ikke fungerer mere, kan det blive for dyrt at renovere den. Man kan være heldig, at det kan lade sig gøre at sætte et nyt isoleret rør indvendigt i den eksisterende skorsten og dermed forholdsvis nemt forny den gamle skorsten (se sidst i artiklen).

Hvis dette ikke er muligt, er det nødvendigt at opføre en ny skorsten. I langt de fleste tilfælde vil det blive en modulskorsten, da den er billigere og hurtigere at montere end en traditionel muret skorsten.

Traditionel muret skorsten

I gamle dage murede man skorstenen op sten for sten. Det var et langsommeligt projekt, og der blev lagt tid og energi i, at det skulle være prikken over i'et på huset. Mange steder i det danske land kan man se gamle flotte, rigt udsmykkede skorstene.

Modulskorstenen - isokernskorsten

Isokernskorstenen er en nyere form for muret skorsten, der samles af moduler. Modulerne består af et indvendigt rør, skorstensrøret, og en ydre skal af lavasten. Disse moduler mures ovenpå hinanden på det ønskede sted og beklædes derefter med mursten (skalmur).

Isokernskorstenens opbygning kan sammenlignes med nutidens betonhuse. Husene består af betonvægge, som yderst beklædes med en skalmur. Denne metode er forholdsvis nem og hurtig.

Fordele ved den murede skorsten og modulskorstenen (isokern)

 • Kan normalt klare højere temperaturer end en stålskorsten.
 • Passer umiddelbart bedre på de fleste huse end en stålskorsten og kan bidrage positivt til husets udseende/arkitektur.
 • Modulskorstenen er meget nem at opsætte og kan stort set tilpasses de fleste murede huse.

Ulemper ved den murede skorsten og modulskorstenen (isokern)

 • En muret skorsten er ikke så fleksibel at placere, da den som regel går lige op og ned. Du har derfor ikke lige så frie muligheder for at placere din brændeovn eller dit fyr, som hvis du opsætter en stålskorsten. Den kan du give diverse knæk og bøj, så den kan passe til stort set alle placeringer.
 • Den traditionelle murede skorsten kan ikke klare så høje temperaturer som isokernskorstenen. Derfor skal du forhøre dig grundigt hos din pejsemand eller skorstensfejer, hvis du påtænker at købe ny pejs eller brændeovn.
 • Den murede skorsten kan, hvis den er udformet som en pejs, virke meget dominerende i stuen.

Hvad skal du tænke på, inden du opfører en muret skorsten?

En af de vigtigste ting, du skal tænke på i forbindelse med en muret skorsten, er, hvordan du kan minimere brandfaren.

Du kan minimere brandfaren ved at:

 • Undgå, at skorstenen får revner.
 • Sørge for, at skorstenens renselem er tæt og i orden.
 • Ved at sørge for, at der ikke er brændbart materiale for tæt på skorstenen.

Det er et krav i bygningsreglementet, at varmeafgivelsen fra skorstenen ikke må give så høje temperaturer, at der kan være risiko for brandfare. 

Afstanden til brændbare materialer skal være:

 • Mindst 100 mm fra murede skorstene.
 • Mindst 200 mm fra skorstenens renselem.

Afstanden måles altid fra den udvendige side af skorstenen.

Andre væsentlige forhold i forbindelse med etablering af en ny muret skorsten er husets arkitektur. Vil en ny muret skorsten passe til huset? Og hvor placeres den bedst?

Der er naturligvis nogle begrænsninger, idet den sandsynligvis skal stå i stuen og derfor skal placeres ved en af stuens ydervægge eller måske ved en bærende indvendig væg. Det kan være en god idé at søge vejledning hos en arkitekt, der kan rådgive om skorstenens placering.

Revner i skorstenen

Hvis en skorsten revner, fx under en skorstensbrand, kan der opstå akut brandfare. Samtidig er der risiko for, at beboerne kan blive alvorligt kulilteforgiftet, da giftige røggasser kan trænge ud i boligen gennem revnerne i skorstenen.

Ved opmuring af en skorsten er det vigtigt at alle fuger fyldes helt med mørtel, som under opmuringen trykkes lidt, således at der ikke kan opstå, huller revner eller andet, der kan gøre skorstenens konstruktion utæt. Dette gælder naturligvis begge former for murede skorstene.

Overfladen skal være plan og ret, og skorstenens 4 hjørner skal udføres med helt rette vinkler - de må ikke være skæve eller forvredne. Skorstenen må ikke være skæv, hælde til den ene side el.lign., der kan være afgørende for dens stabilitet.

Du bør undgå at beklæde en skorsten inde i huset med plader. Hvis skorstenen er beklædt med disse plader, er det nemlig ikke muligt at se, hvis der kommer revner i den eller løbesod på den.

Renselemmen

Renselemmen i skorstenen er ofte et svagt punkt under en skorstensbrand. For det første kan de høje temperaturer påvirke renselemmen, så den springer eller flækker. For det andet kan det være meget svært at sætte renselemmen på igen, hvis den er taget af under branden.

Ved jævnligt at tjekke renselemmen kan du opdage eventuelle fejl, skader eller buler i tide. Hvis du er i tvivl, kan du spørge skorstensfejeren.

Brandfarlige materialer tæt på skorstenen

Skjulte bjælker i etageadskillelser har i flere tilfælde været årsag til, at en skorstensbrand har udviklet sig til en meget alvorlig brand.

Under en skorstensbrand kan den omkringliggende mur blive så varm, at temperaturen overstiger træbjælkens antændelsestemperatur. I nogle tilfælde er branden først brudt ud flere timer efter, at brandvæsenet har slukket skorstensbranden.

Tagspær, som sidder tæt på skorstenen, kan også være årsag til, at en skorstensbrand udvikler sig alvorligt.

Du kan sikre dig mod brand ved at overholde kravene i bygningsreglementet til murede skorstene.

Hvordan er den traditionelle murede skorsten opbygget?

Før i tiden blev en skorsten muret op i mursten. Man murede en skorstenskerne op i mursten fra husets fundament og hele vejen op igennem husets krop og ud gennem taget eller udenfor op langs husets facade.

Den del af skorstenen, som stikker ud oven på taget, kaldes som sagt piben. Det er almindeligt, at ældre huse har en markant skorstenspibe. Nye huse, der opføres i dag, har sjældent en skorsten med pibe.

Hvordan er en muret skorsten af moduler (isokern) opbygget?

I dag bliver de fleste skorstene bygget af præfabrikerede skorstensmoduler. Det smarte ved modulskorstenen er bl.a., at du får skorstenen som et færdigt byggesæt, som det er nemt og hurtigt at montere.

Et skorstensmodul består af et rør med et udvendigt lag af lavasten, som beskytter og isolerer skorstenen. Isokernen er selve røret i skorstenen, som leder røgen væk fra ildstedet.

Skorstensmodulerne mures oven på hinanden, indtil skorstenen har den ønskede højde. Uden på skorstensmodulerne murer man en skalmur af mursten. Dermed har man et hurtigt og godt alternativ til en traditionel muret skorsten.

Renovering af en eksisterende skorsten

Hvis din skorsten er udtjent og ikke fungerer mere, behøver du måske ikke rive den ned og bygge en ny. Det kan løses på en helt anden måde. Man sænker simpelthen et til lejligheden specielt udformet skorstensrør ned i den gamle skorsten.

Dermed bliver skorstenen både renoveret og isoleret, så du undgår kondensvand og løbesod, og dens oprindelige udseende bevares.

Den nye skorsten, dvs. det nye rør, hjælper samtidig med at stabilisere og holde på murværket i den gamle skorsten, som nu primært har en arkitektonisk værdi, idet den stadig passer i stilen og til materialerne i huset.

Hvad koster en muret skorsten?

En muret skorsten til et almindeligt parcelhus på ca. 150 kvadratmeter koster typisk omkring 6.000 kr. i materialer og ca. 20.000 kr. i arbejdsløn mv., ekskl. moms (priser 2015 ).

En muret skorsten, der er muret op sten for sten, koster dobbelt så meget i materialer og arbejdsløn som en modulskorsten. Den tager noget længere tid at opføre, da det er et væsentligt større arbejde. Det er en af årsagerne til, at mange fravælger den traditionelle murede skorsten.

Materialerne til en muret skorsten er billigere end til en stålskorsten, (i hvert fald når der er tale om en såkaldt modulskorsten (isokern)). Men til gengæld tager det væsentligt længere tid - og er derfor dyrere - at få bygget/samlet en modulskorsten end at opsætte en stålskorsten. Alt i alt bliver de to løsninger omtrent lige dyre.