Hvordan er en muret skorsten bygget op?

En muret skorsten kan på traditionel vis være bygget op sten for sten, eller den kan være bygget op af præfabrikerede skorstensmoduler, som findes i forskellige afskygninger.

Fælles for begge typer er, at de består af en muret underdel, der gennembryder tagryggen og føres hele vejen op fra brændeovnen/pejsen. I underdelen er en let tilgængelig renselem, hvorigennem skorstenen kan besigtiges og renses.

Den øverste del, som er den, man oftest tænker på, når man siger skorsten, kaldes skorstenspiben. Den sidder typisk midt på tagryggen og er kvadratisk.

Skorstenspiben består af 3 dele - en bredere sokkel, et slankere skaft samt en gesims oven på denne. Som afslutning kan der være en skorstenstop/hat (en afdækning), der forhindrer røgnedslag i skorstenen.

Normalt har skorstenspiben samme arkitektoniske udtryk og overflademateriale som husets facader.
En muret skorsten kan både placeres inde i huset og udvendigt op ad facaden, så længe den overholder de gældende afstandskrav til naboskel samt afstand til ventilationsåbninger samt døre og vinduer. 

I dag benytter man sig af de præfabrikerede moduler, når der skal opføres en ny skorsten. Det skyldes både, at de byggeteknisk er nemmere at opføre, samt at de moduler, der findes på markedet er CE-godkendte, hvilket betyder, at de er designet til at leve op til en række krav i forhold til blandt andet tæthed og brandsikkerhed. 

Indvendige skorstene

Den indvendige skorsten kan fx være placeret midt i huset med forbindelse til en åben pejs. I 1960'erne begyndte man at bygge huse med åben pejs i stuen, ofte så den kunne ses fra begge sider. Man havde således et åbent ildsted i stuen, og pejs og skorsten virkede som rumdeler, hvilket igen er blevet populært i moderne arkitektur.

Udvendige skorstene

Den udvendige murede skorsten sidder oftest på husets gavl og bidrager dermed på en anden måde til husets karakter og udtryk. På gamle huse kan skorstenen være udsmykket med flotte murværksdetaljer for at give den karakter.

Hvad kendetegner de traditionelle murede skorstene?

Før i tiden murede man en skorstenskerne op i murste fra husets fundament og hele vejen op igennem husets krop og ud gennem taget eller udenfor op langs husets facade.

Det var et langsommeligt projekt, og der blev også lagt tid og energi i, at den skulle fungere som et dekorativt element på huset. Mange steder i det danske land kan man se gamle flotte, rigt udsmykkede skorstene med mange flotte detaljer.

Ofte havde en egn sin egen skorstenstype, eller bestemte former repræsenterede et fag. Den snoede skorstenspibe viste fx, at her boede en smed, og således behøvede smeden ikke at skilte yderligere.

Hvordan bygges en muret skorsten op i dag? 

I dag bliver de fleste skorstene bygget af præfabrikerede skorstensmoduler, der bliver leveret som et færdigt byggesæt, der er nemt og hurtigt at montere.

Et skorstensmodul består af et rør med et udvendigt lag af lavasten, som beskytter og isolerer skorstenen. Isokernen er selve røret i skorstenen, som leder røgen væk fra ildstedet.

Skorstensmodulerne mures oven på hinanden, indtil skorstenen har den ønskede højde. Uden på skorstensmodulerne murer man efterfølgende en skalmur af mursten. Dermed har man et hurtigt og godt alternativ til en traditionel muret skorsten.

Isokernskorstenen er en nyere form for muret skorsten, der samles af moduler. Modulerne består af et indvendigt rør, skorstensrøret, og en ydre skal af lavasten. Disse moduler mures ovenpå hinanden på det ønskede sted og beklædes derefter med mursten (skalmur).

Isokernskorstenens opbygning kan sammenlignes med nutidens letbetonhuse. Husene består af letbetonvægge, som yderst beklædes med en skalmur. Denne metode er forholdsvis nem og hurtig.

Fordele ved murede skorstene sammenlignet med stålskorstene

  • Murede skorstene kan normalt klare højere temperaturer end en stålskorsten. Isokernskorstenen er den, der kan klare de højeste temperaturer.
  • Rent arkitektonik passer de murede skorstene typisk bedre til de fleste huse, især ældre huse.  

Ulemper ved murede skorstene sammenlignet med stålskorstene  

  • En muret skorsten er ikke så fleksibel at placere som en stålskorsten. Det begrænser mulighederne for placeringen af en brændeovn eller et fyr. Stålskorstene kan udformes med knæk, så den kan passe til stort set alle placeringer. Modulskorstenen er alt andet lige nemmere at sætte op end en traditionel muret skorsten. 
  • En muret skorsten kan virke dominerende inden for, da den tager mere plads.

Du bør altid du søge rådgivning hos din pejsemand eller skorstensfejer, hvis du påtænker at købe ny pejs eller brændeovn. De kan hjælpe dig med at finde frem til den løsning, der passer bedst til dit hus.

Hvilke regler gælder for murede skorstene?

Hvordan du kan minimere brandfare og overholder gældende regler for skorstene, er det vigtigste at tænke på, når du opfører en muret skorsten.

Det gælder om at udføre den håndværksmæssigt korrekt, så du undgår revner og sikrer at den samt renselemmen er tæt og i orden. Derudover må der ikke være brændbart materiale for tæt på skorstenen. Af samme grund er det en god idé at få en murer med forstand på skorstene til at udføre opgaven. 

Bygningsreglementet stiller krav til, at varmeafgivelsen fra skorstenen ikke må give så høje temperaturer, at der kan være risiko for brandfare.  

Ifølge bygningsreglementet skal afstanden til brændbare materialer være:

  • Mindst 100 mm fra murede skorstene og stålskorstene.
  • Mindst 200 mm fra skorstenen renselem.
  • Mindst 225 mm fra lodrette røgrør til brændeovne, der er udført i overensstemmelse med kravene i Dansk Standard (DS 887 eller DS/EN 13 240).
  • Mindst 300 mm fra andre typer røgrør. 

Afstanden måles altid fra den udvendige side af skorstenen.

Placeringen er også vigtig, da den ikke må komme tættere på naboskel end 2,5 meter. Hertil kommer, at udmundingen på skorsten skal rage mindst 1 meter op over overkanten på ventilationsindtag samt døre og vinduer indenfor en radius af 15 meter, hvilket også sætter nogle begrænsninger for placering og udformning. 

Tænk på husets arkitektur

En muret skorsten er vigtig for mange ældre og gamle huses proportioner. De ville se mærkelige ud, hvis man fjernede skorstenen. Men også på nyere huse kan en muret skorsten bruges som et vigtigt element i husets arkitektur.

Skal du have opført en skorsten, kan det være en god idé at søge vejledning hos en arkitekt, der kan rådgive om mulighederne for skorstenens placering, så den overholder bygningsreglementets og brændeovnsbekendtgørelsens krav til udformning og placering.
 

Revner i skorstenen

Hvis en skorsten revner, fx under en skorstensbrand, kan der opstå akut brandfare. Samtidig er der risiko for kulilteforgiftning, da giftige røggasser kan trænge ud i boligen gennem revnerne i skorstenen.

Ved opmuring af en skorsten er det vigtigt at alle fuger fyldes helt med mørtel, som under opmuringen komprimeres, så der ikke kan opstå huller, revner eller andet, der kan gøre skorstenens konstruktion utæt. 

Overfladen skal være plan og ret, og skorstenens 4 hjørner skal udføres med helt rette vinkler – de må ikke være skæve eller forvredne. Skorstenen må i sig selv heller ikke være skæv, da det kan påvirke dens stabilitet.

Du bør undgå at beklæde en skorsten inde i huset med plader. Hvis skorstenen er beklædt, er det nemlig ikke muligt at se, hvis der skulle opstå revner eller løbesod på den.

Renselemmen

Renselemmen i skorstenen er ofte et svagt punkt under en skorstensbrand. For det første kan de høje temperaturer påvirke renselemmen, så den springer eller flækker. For det andet kan det være meget svært at sætte renselemmen på igen, hvis den er taget af under branden.

Ved jævnligt at tjekke renselemmen kan du opdage eventuelle fejl, skader eller buler i tide. Hvis du er i tvivl om din renselem er forsvarlig og sikker, kan du spørge skorstensfejeren til råds.

Skjulte bjælker i etageadskillelser har i flere tilfælde været årsag til, at en skorstensbrand har udviklet sig til en meget alvorlig brand.

Under en skorstensbrand kan den omkringliggende mur blive så varm, at temperaturen overstiger træbjælkens antændelsestemperatur. I nogle tilfælde er branden først brudt ud flere timer efter, at brandvæsenet har slukket skorstensbranden.

Tagspær, som sidder tæt på skorstenen, kan også være årsag til, at en skorstensbrand udvikler sig alvorligt.
Du kan sikre dig mod brand ved at overholde kravene i bygningsreglementet til murede skorstene.

Hvordan er den traditionelle murede skorsten opbygget?

Før i tiden blev en skorsten muret op i mursten. Man murede en skorstenskerne op i mursten fra husets fundament og hele vejen op igennem husets krop og ud gennem taget eller udenfor op langs husets facade.

Den del af skorstenen, som stikker ud oven på taget, kaldes som sagt piben. Det er almindeligt, at ældre huse har en markant skorstenspibe. Nye huse, der opføres i dag, har sjældent en skorsten med pibe.

Hvordan er en muret skorsten af moduler (isokern) opbygget?

I dag bliver de fleste skorstene bygget af præfabrikerede skorstensmoduler. Det smarte ved modulskorstenen er bl.a., at du får skorstenen som et færdigt byggesæt, som det er nemt og hurtigt at montere.

Et skorstensmodul består af et rør med et udvendigt lag af lavasten, som beskytter og isolerer skorstenen. Isokernen er selve røret i skorstenen, som leder røgen væk fra ildstedet.

Skorstensmodulerne mures oven på hinanden, indtil skorstenen har den ønskede højde. Uden på skorstensmodulerne murer man en skalmur af mursten. Dermed har man et hurtigt og godt alternativ til en traditionel muret skorsten.

Hvordan renoverer du en eksisterende skorsten?

Hvis huset allerede har en skorsten, der er udtjent og ikke fungerer mere, som du gerne vil tage i brug igen, kan det blive dyrt at renovere den. Man kan være heldig, at den kan renoveres ved sætte et nyt isoleret rør indvendigt i den eksisterende skorsten og dermed forny den ved at genbruge den gamle skorsten.

Hvis dette ikke er muligt, er det nødvendigt at opføre en ny skorsten. I langt de fleste tilfælde vil det blive en modulskorsten, da den er billigere og hurtigere at montere end en traditionel muret skorsten.

Hvis din skorsten er udtjent og ikke fungerer mere, behøver du måske ikke rive den ned og bygge en ny. Det er nemlig muligt at sænke et specielt udformet skorstensrør ned i den gamle skorsten, hvormed skorstenen både bliver renoveret og isoleret, mens dens oprindelige udseende bevares.

Den nye skorsten, dvs. det nye rør, modvirker kondensvand og løbesod. Den hjælper samtidig med at stabilisere og holde på murværket i den gamle skorsten, som nu primært mest tjener et arkitektonisk formål, da den stadig passer i stilen og til husets materialer.

Hvad koster en muret skorsten?

En muret modulskorsten til et almindeligt parcelhus koster typisk omkring 8.000 kr. i materialer og ca. 25.000 kr. i arbejdsløn mv. ekskl. moms (priser 2022).

En muret skorsten, der er muret op sten for sten, koster dobbelt så meget i materialer og arbejdsløn som en modulskorsten. Det skyldes primært, at den tager noget længere tid at opføre, da det er et væsentligt større arbejde. Det er også en af årsagerne til, at mange fravælger den traditionelle murede skorsten.

Materialerne til en modulskorsten er til sammenligning billigere end til en stålskorsten. Til gengæld tager det væsentligt længere tid og er derfor dyrere at få bygget/samlet en modulskorsten end at opsætte en stålskorsten. Alt i alt bliver de to løsninger omtrent lige dyre.