Plankeværket er for højt. Eller fremstillet i træ i stedet for i et mere vedligeholdelsesfrit materiale. Eller måske hælder ligusterhækken for meget ind over naboens grund.

Der kan være mange grunde til, at naboer kan blive uenige om skellet og den fysiske indretning mellem de to parceller, men én ting er sikkert: Der er som regel mange følelser i spil.

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan de henvende sig til kommunen og få det lokale hegnssyn ud for at afgøre sagen. Det var der 615, som gjorde i 2022, og det er ifølge formanden for Foreningen af hegnssyn i Danmark en stigning.

- Vi oplever helt klart flere hegnssyn end tidligere, og vi oplever også flere sager, der er gengangere – hvor der fx bliver afholdt tre-fem hegnssyn for det samme hegn over en periode. Vi har autoritet til at afsige en kendelse på stedet eller indgå forlig mellem parterne, men hvis de ikke er tilfredse, kan de gå videre til domstolene. Og nogle tager endda sagerne helt til Højesteret, fortæller Martin Thor Pedersen. 

Ifølge statistikken fra Foreningen af hegnssyn i Danmark blev der afsagt kendelser i 426 af de 615 hegnssyn i 2022, mens der blev indgået forlig i resten af sagerne. 11 af sagerne gik videre til domstolene.

Forskel på skel og hegn

Når man taler om stridigheder i forhold til hegn og skel, er det vigtigt at skelne mellem to typer af begivenheder, der kan komme i spil for at få en afgørelse.

- Hvis det handler om uenighed om ejendomsgrænsen – altså uenighed om, hvor skellet præcist går mellem to parceller – så skal man anmode om en skelforretning, hvor der kommer en praktiserende landinspektør ud og fastlægger skellet. Det er et noget større – og dyrere – foretagende end et hegnssyn, fordi der også er et noget større opmålings- og undersøgelsesarbejde. Et hegnssyn handler alene om den fysiske indretning mellem de to parceller og har således kun til formål at udrede diskussioner om fx hegnets udseende, dimensioner eller placering i forhold til skel. Mange rekvirerer et hegnssyn, fordi de er uenige med deres nabo om ejendomsgrænsen. Men så kan de altså få en træls oplevelse, fordi det må hegnssynet ikke forholde sig til, fortæller Kristian Baatrup, der er praktiserende landinspektør og partner i virksomheden Skel.dk. 

Og det betyder ofte meget for mange husejere, hvor grænsen til ens grund præcist går, eller hvordan hegnet ser ud. 

- Når det drejer sig om skellets placering, handler det jo om, hvor stor eller lille en grund du har. Og det har for eksempel betydning for, hvad du skal betale i skat, og hvor stort et areal du må bygge på. I forhold til hegnets placering og udseende, så kan et for højt hegn jo potentielt gå ud over din udsigt til en sø eller skygge ind på din grund, siger Kristian Baatrup fra Skel.dk. 

I bestemmer selv

Hegn er en fællesbetegnelse for den fysiske adskillelse mellem to grunde – eksempelvis plankeværk, hæk, havemure, trådhegn eller rafte- og pilehegn.

Det er Hegnsloven, der regulerer alt, hvad der vedrører hegn mellem grundejere samt mellem grunde og tilstødende veje.

I forhold til Hegnsloven findes der tre typer af hegn: fælleshegn, som står direkte i skellet mellem to grunde og hvor begge naboer vedligeholder hver deres side, eget hegn, som står på egen grund langs skellet mindre end 1,75 meter fra skel, og endelig indre hegn, som står mere end 1,75 meter inde på den ene grund.

Hegnsloven gælder kun for fælleshegn og eget hegn og gælder ikke ydervægge eller gavle, selv om bygningen er placeret helt til skel. Den gælder heller ikke for enkeltstående træer eller anden beplantning.

- Hegnsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter du som grundejer har i forhold til hegnets placering og udseende, men i princippet er det op til dig og din nabo at aftale, hvilken type hegn I vil have mellem jeres parceller. Så længe I kan blive enige, og så længe hegnet ikke strider mod eventuelle servitutter eller bestemmelser i lokalplanen, kan I gøre, hvad I vil. Men bliver I uenige om fx højde, placering, udseende eller vedligehold af hegnet, så træder Hegnsloven i spil, og det er også den, som det lokale Hegnssyn forholder sig til, forklarer fagekspert hos Videncentret Bolius, Christina Schjervig, og fortsætter:

- Jeg vil altid anbefale, at man tager en mindelig snak med sin nabo, hvis der er noget med hegnet, som man er utilfreds med – det bedste er jo, hvis man kan løse det i fællesskab, uden der opstår konflikter. Men er det ikke muligt, kan man så rekvirere et hegnssyn.

Kan tage flere timer

Hvis der opstår en uenighed omkring hegnet mellem din og din nabos grund, som skal afgøres af et hegnssyn, vil det typisk involvere fem personer. 

- Hegnssyn er en offentlig opgave, og det skal altid rekvireres gennem din kommune. Et hegnssyn er et uvildigt, uafhængigt nævn bestående af tre lokale borgere, som er udpeget af kommunalbestyrelsen for en fireårig periode, fortæller Martin Thor Pedersen fra Foreningen af hegnssyn i Danmark. Han fortsætter:

- På dagen for hegnssynet mødes man ude ved matriklerne. Til stede vil være de to naboer og så de tre personer fra hegnssynet. Formanden vil kalde sammen, fortælle om processen og god skik undervejs, og så går man hen til åstedet. Først hører man klagers version, derefter den indklagedes version, og så skal hegnssynet forsøge at mægle og finde en løsning. Hvis man ender med at få et forlig mellem parterne, så skriver man under på stedet, og så er forliget bindende. Ud over at mægle mellem parterne kan et hegnssyn også blive tilkaldt for at lave en omkostningsfordeling efter en skelforretning.

Landinspektør Kristian Baatrup fra Skel.dk fortæller, at en skelforretning stort set foregår på samme måde som et hegnssyn, men at der ligger et noget større arbejde bag.

- På forhånd vil jeg have lavet nogle undersøgelser, og så hører jeg parternes versioner på åstedet. På samme måde som et hegnssyn vil jeg forsøge at mægle mellem parterne og indgå forlig, fx fint så lægger vi skellet der, og så har du ret til at gå ind over. Fint men så betaler du hækken. Det er typisk den slags snakke, vi har på stedet. Jeg har omkring 80 procent af sagerne, der ender i forlig. Hvis vi ikke kan indgå et forlig, så skal jeg skrive en kendelse, og så bliver det noget dyrere, fortæller han.

Slagsmål og rødvin

En af de mere specielle regler omkring skel er, at det er muligt, at vinde hævd over dele af sin nabos grund. 

- Den regel går helt tilbage til Christian den 5.’s Danske Lov fra 1683, hvor det står skrevet ’Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand.’ Det betyder, at hvis én person har rådet over en anden persons ejendom i mere end 20 år og brugt det som sit eget, og naboen ikke har brugt det, så kan personen få tillagt det areal sin ejendom, fortæller Kristian Baatrup fra Skel.dk.

Både Kristian Baatrup og Martin Thor Pedersen fra Foreningen af Hegnsyn i Danmark fortæller, at selvom nogle af hegnssynene og skelforretningerne ender i forlig, så er det noget, som parterne går højt op i, og bølgerne kan gå meget højt.

– Det vildeste, jeg har oplevet, er en hævdsag, hvor vi som hegnssyn skulle lave omkostningsfordeling efter en skelforretning. Personen havde vundet hævd over én kvadratmeter grund, og det endte vedkommende med at betale 135.000 kr. for, fortæller Martin Thor Pedersen.
Senest har Kristian Baatrup fra Skel.dk været ude til en skelforretning, hvor der mødte 15 mand op for den ene part.

– Jeg har også i en anden sag oplevet naboer, der kom op at slås, og hvor jeg også fik et par på kassen. Temperamentet løb simpelthen af med ham. Jeg har dog også oplevet hegnssyn, hvor det bare handlede om at være sikker på en ting i forhold til hegnet, og hvor naboerne sluttede af med rødvinshygge – så det går ikke altid vildt for sig, slutter Martin Thor Pedersen fra Foreningen af Hegnsyn i Danmark.  
 

Hvad er skelafsætning, skelforretning og hegnssyn?

  • Som ejer af en parcel kan du altid bede en praktiserende landinspektør foretage en afsætning af skellet. Ved afsætning af skel skal landindspektøren undersøge, om ejendomsgrænsen på stedet er i overensstemmelse med matriklens oplysninger om skellets beliggenhed. Hvis der ikke er overensstemmelse, skal landinspektøren give de berørte ejere lejlighed til at udtale sig, før skellet afsættes. Landinspektøren må derefter tage stilling til, om skellet kan afsættes i overensstemmelse med matriklens oplysninger, eller om forholdet skal søges ordnet efter reglerne om ejendomsberigtigelse eller ved skelforretning. En afsætning af skellet koster typisk 10-12.000 kr.
  • Hvis naboer er uenige om, hvor ejendomsgrænsen mellem to grunde går, kan de anmode om en skelforretning hos en landinspektør. Det koster typisk 50.000-70.000 kr., som i første omgang betales af den der har henvendt sig. Det lokale hegnssyn kan senere fordele omkostninger ud fra afgørelsen.
  • Hvis det handler om hegnets fysiske placering eller udseende, kan man i stedet bede om et hegnssyn. Det gør man gennem sin kommune. Det koster 2.100 kr., som fordeles mellem parterne ud fra hegnssynets afgørelse. Hvis der indgås forlig i et hegnssyn, underskriver parterne på stedet, og forliget er bindende. Husk at få tinglyst forliget, så det er bundet til ejendommen – ellers er det ikke gældende, hvis du senere flytter derfra.
  • Hegnsloven regulerer alt omkring hegn mellem grunde og mellem grunde og veje. Hegnsloven gælder dog ikke i Københavns og Frederiksberg Kommune, hvor der i stedet gælder tilsvarende regler. Her findes heller ikke lokale hegnssyn, i stedet er det kommunens tekniske forvaltning, der træffer en afgørelse om uenigheder.  

Kilde: Hegnsyn.dk