Spørg Bolius

Nye naboer ønsker en anden højde på hækken end vi har haft de sidste 50 år - kan de kræve det eller har vi vundet hævd?

Hej Bolius

Kan man vinde hævd på et fælleshegns højde?

I midten af 1960'erne byggede jeg hus, og i mere end 50 år har fælleshækken (liguster ovalifolium fra 1965) haft en højde på ca. 1,2 meter.

Jeg bor fortsat i huset og har i de mellemliggende år haft 7 naboer, uden at det har givet anledning til uoverensstemmelser, heller ikke på hækhøjden, som passer ind i omgivelserne. De nævnte naboer trives ligesom jeg med frisk luft og naturlige omgivelser med relativ lave hække og en god nabosnak over fælleshækken.

Fælleshækken til mine 2 andre naboer er også gennem alle årene blevet holdt i højde på 1,2 meter.

Men nu har jeg fået nye naboer. Det er unge mennesker og samtidig førstegangskøbere, som kommer fra en storby. Før køb besigtigede de deres nye ejendom og kunne ved en almindelig besigtigelse konstatere, at højden på hækken var ca. 1,2 meter. Selvom højden på hækken ikke er tinglyst, kan de nye naboer derfor ikke have være i god tro med de lokale forhold, herunder hækhøjden.

Alligevel har højden på fælleshækken for første gang i 55 år givet anledning til uenighed.

Allerede på mit første møde med min nye nabo, forlanger vedkommende, at hækken fremover skal vokse op til en højde af 1,8 m (det var efter oplysning fra ejendomsmægleren og med henvisning til hegnsloven).

Der er ikke tvivl om skellets placering, og i lokalplanerne står der intet om hækhøjde.

Det er mig ubegribeligt, at nogle køber en ejendom med en eksisterende 1,2 meter høj fælleshæk, hvis de ikke ønsker et godt naboskab og i stedet vælger at isolere sig inde bag en 1,8 meter / 2 meter høj hæk.

Alligevel valgte jeg at komme mine nye naboer i møde og forslog for nabofredens skyld det kompromis, at den fremtidige højde blev 1,6 meter, hvilket under hensyntagen til, at mere end halvdelen af hækken står langs til min privatvej kunne sikre privatlivet i begge haver. Men min nye nabo fastholder, at hækhøjden skal ændres til 1,8 meter.

De sidste 25 år har jeg, udover at klippe fælleshækken på min side og halvdelen af min andel af hækkens top, også de nævnte syv naboers del af hækken top (uden at spørge / eller få tilladelse til det), og det uden at nogen af de syv første naboer har gjort indsigelse, selvom de selvfølgelig ikke kunne undgå at se, at jeg også havde klippet deres andel af hækkens overside.

I Bendt Bergs bog ”Hegnslove m/ kommentarer 4. udgave” oplyses det, at der er faldet dom om hævd på hegnshøjde.

Så vidt jeg ved, er betingelserne for, at der kan vindes hævd, at den hævdende har gjort brug af en bestemt faktisk indretning i mindst 20 år.

Jeg har haft en begrænset brug af fælleshækken i form af klipningen af naboens andel af den øverste af toppen af fælleshækken og dermed også højden på hækken i mere end 20 år. Samtidig har brugen været omfattet af positiv råden, da jeg regelmæssigt har udøvet en uretmæssig hækklipning 2 gange om året og det med stadighed gennem mere end 20 år.

Mit spørgsmål er: Er der vundet hævd på, at hækhøjden skal være 1,2 meter?

Med venlig hilsen

F. Sørensen

Hej F Sørensen

Ja, det kan være kompliceret, når der kommer nye naboer, der har andre ønsker for den hæk/hegn i skel, end man har haft aftale med sine tidligere naboer om, og som nu er fælles med de nye naboer, og du derfor skal være enige med dem om.

At blive enige om hegn i naboskel er ekstra komplekst, da de fleste haver har fælles skel med 3 andre haver. Der kan derfor indgå mange ønsker og meninger, der skal koordineres, fordi de fleste af os helst vil have samme type planter og højde på hæk langs alle sider af vores have.

Man skal altid være enige om vedligeholdelse af fælles hegn hæk i skel og være enige, hvis typen af planter eller andet, der vedrører den fælles hæk/hegn, ønskes ændret. Men om du har vundet hævd, har vi ikke desværre ikke mulighed for at vurdere, det vil altid kræve en retssag at afgøre, om der er vundet hævd. Vi kender desværre ikke den omtalte sag, hvor der er vundet hævd på en hegnshøjde, men den kan en advokat hjælpe med at finde frem til, og så vurdere jeres sag i forhold til den tidligere afgørelse.

Generelt gælder, at hegn og hæk i skel må have den højde, man som naboer kan blive enige om, og hvis man ikke kan blive enige, kan man få Hegnssyn. Hegnsmændene vil så komme ud og vurdere de konkrete forhold på stedet, høre både dig og naboens og forsøge at få jer til at opnå enighed, og ellers med udgangspunkt i Hegnsloven træffe en afgørelse, som begge parter så skal følge.

Hækkens funktion er blandt andet at afskærme mellem naboer, og generelt gælder, at hvis der ingen aftale er, eller andet særligt grundlag for en bestemt hegnshøjde, er udgangspunktet en hegnshøjde på 1,80 meter, og at hegnet ikke uden enighed overstige 2 meter.

Men også, at hvis der er særlige forhold, kan Hegnssynet fastsætte en anden hegnshøjde – der kan være  enten lavere eller højere end de 1,80 meter.

Hegnsloven § 10. ”Fælleshegn bør afpasses efter de tilstødende ejendommes karakter og benyttelse og være af en sådan beskaffenhed, at hegnet tydeligt adskiller de pågældende ejendomme og kan modstå de påvirkninger, som ejendommenes benyttelse normalt medfører. Hvor de stedlige forhold gør det påkrævet, bør fælleshegn kunne yde de tilgrænsende ejendomme rimelig beskyttelse mod fredskrænkelser, men det bør på den anden side påses, at hegnet ikke i højere grad end nødvendigt spærre for lys, luft eller udsigt eller på uheldig måde ændrer landskabsbilledet".

Læs mere her: Hegnsloven og hegnsyn

Du skal også være opmærksom på, at der derudover i enten Lokalplan for området, vedtægter i grundejerforening eller servitutter kan være regler for type og højde på hegn, der også kan gælde for hegn mellem naboer.

Læs mere her: Lokalplaner

Ærgerlig sag, men desværre har vi ikke mulighed for vurdere de aktuelle forhold eller at tage stilling, som kunne give dig et mere konkret svar. Det er alene det lokale Hegnssyn, der kan gøre de vurderinger og træffe afgørelsen, og en advokat, der kan vurdere, om det er muligt at have vundet hævd, så vi har desværre ikke mulighed for at forudse, hvordan de vil vurdere sagen, eller hvordan en sag om hævd vil afgøres.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden