Hvad er Hegnsloven?

Hegnsloven regulerer hegnsforholdet mellem grundejere, både private og offentlige. Loven omhandler nabohegn, dvs. hegn mellem grunde, der har fælles ejendomsskel, og hegn mod veje. 

I princippet kan grundejere frit aftale, hvilket hegn de vil have. Hegnslovens almindelige regler anvendes kun, hvor grundejerne ikke kan blive enige og beder hegnsynet om at træffe afgørelse. Findes der særlige bestemmelser om hegnsforholdet mellem ejendommene i servitutter eller en offentlig hegnsregel, f.eks. i en lokalplan, i vejlovgivningen eller en fredningskendelse, gælder disse særlige bestemmelser dog forud for grundejernes aftaler og hegnslovens almindelige regler.

Hegnsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter du har, både når du skal have rejst et nyt hegn eller vedligeholde det gamle. Den beskriver både reglerne for dine egne hegn, og de hegn du deler med din nabo. I Hegnsloven finder du alle paragrafferne i loven. Nævnes bør det dog, at du og dine nabo selv kan aftale, hvorvidt der rejses et nyt hegn. Hegnsloven skal derfor kun benyttes, hvis I ikke kan blive enige. Derudover skal du også notere dig, at Hegnsloven ikke gælder i København. Hovedstaden har således andre, men lignende regler, som gælder i stedet.  

Der kan være særlige regler i Lokalplan, vejlov, politivedtægter fx oversigt ved udkørsler og lignende) servitutter mv., der går forud for Hegnsloven. Det kan fx være, at det af lokalplanen, servitutter, grundejerforeningsvedtægter eller andre bestemmelser fremgår, at hegn mod vej og naboskel skal være et levende hegn, en særlig type hegn eller bestemmelser for fx højde.

I udgangspunktet er det op til dig og din nabo at blive enige om opsætning og vedligeholdelse af hegn og hæk mellem jeres grunde. Udformningen og placeringen er op til dig og din nabo i den udstrækning, at I overholder de eventuelle begrænsninger og undtagelser, der gælder for jeres grunde. Hvis I ikke blive enige om hegnets udformning og placering, skal reglerne i hegnsloven følges. 

I Københavns Kommune, er der en række bestemmelser i hegnsloven, som ikke gælder. Det skyldes, at reglerne for hegn her bliver udarbejdet af borgerrepræsentationen. Så bor du i Københavns Kommune, skal du undersøge kommunens lokale vedtægter og evt. rådføre dig med kommunen, inden du etablerer eller udskifter et hegn, såfremt du er i tvivl.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder i dit område, er det i det hele taget en god idé, at du henvender dig til den tekniske forvaltning i din kommune. Du kan også læse pjecen "Hegn og godt naboskab".

Hvilke typer hegn dækker hegnsloven over?

I princippet kan et hegn være lavet af alle typer materialer. Hegn er i denne sammenhæng en fællesbetegnelse for både hække, plankeværker, rafte- og pilehegn, trådhegn og egentlige mure.

I forhold til hegnsloven er det hegnets placering i forhold til skel, der har betydning for, hvilke regler der gælder. Hegnsloven beskriver 3 forskellige typer hegn, "fælleshegn", "eget hegn" og "indre hegn":

  • Fælleshegn står direkte i skellet mellem 2 grunde.
  • Eget hegn står langs skellet, men på egen grund i en afstand på op til 1,75 meter til skel.
  • Indre hegn er hegn, som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 meter inde på den ene grund.

Hegnsloven gælder kun for fælleshegn og eget hegn. Ikke for fx enkeltstående træer, men hvis træerne har karakter af sammenhængende hegnslignende beplantning, kan træerne alligevel være omfattet af hegnsloven. Det er så noget, Hegnssynet vurderer i hvert enkelt tilfælde bl.a. ud fra følgende kriterier:

  • Der skal være et vist antal træer.
  • De skal være ensartede og af samme størrelse.
  • Træerne skal stå på række.
  • Der skal være kort indbyrdes afstand mellem træerne.
  • Træerne må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet.
  • Træerne skal udgøre en væsentlig del af skellets længde.

Småbygninger som garager og udhuse må normalt gerne stå i skel og kan erstatte et hegn. Her gælder hegnsloven ikke, men derimod bygningsreglementet. Der gælder særlige regler for småbygninger opført i skel, - bl.a. at de ikke må være højere end 2,5 meter.

Hvis du og din nabo er i tvivl om, hvor skellet går mellem jeres grunde, er det ikke Hegnssynet men en Landinspektør, der kan finde og afsætte skellet på ny.

Hvad er reglerne for opsætning og vedligeholdelse af fælleshegn?

Som udgangspunkt skal du og din nabo blive enige om udformningen, deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn. 

Du har altså pligt til at vedligeholde din side af hegnet. Det kan vedligeholdes, som man bliver enige om, men kan ellers fastsættes til en fast normal. Hvis der er tale om en hæk, skal du derfor klippe den mindst én gang om året og sørge for, at den holdes nede i den aftalte højde på din side hegnet. 

Man har pligt til at deltage i arbejde og udgifter med de naboer, der ønsker fælleshegn.

Du og din nabo skal desuden være enige om eventuelle ændringer af hegnet. Hvis den ene part har andre ønsker til hegnet end den anden, er det værd at overveje, om I kan løse problemet ved at tænke alternativt i forhold til udgifter og pligter. 

Hvis den ene part fx ønsker et meget dyrt hegn, som den anden part enten ikke ønsker eller har råd til, har man mulighed for at aftale en anden fordeling af udgifterne end normalt, hvor de deles ligeligt imellem naboerne. 

Det kan også være, at den ene part har særlige krav eller ønsker. Hvis hegnet fx står meget tæt på dit hus, men ligger skjult bagerst i din nabos baghave, vil det være oplagt, at du afholder flere udgifter end din nabo, hvis der skal sættes et bestemt hegn op efter dit ønske. 

Som grundejer kan du kræve, at der bliver sat hegn i skellet, også selvom din nabo ikke er interesseret. Hvis I ikke kan blive enige, har I mulighed for Hegnssyn. Hegnsmændene vil så først forsøge at opnå enighed mellem jer og ellers komme med en afgørelse, som begge parter skal følge. Udgangspunktet vil så stadig være en ligelig fordeling af udgifterne til etablering og vedligeholdelse. 

Det vil typisk ende med en hegnshøjde på mellem 1,8 meter og 2 meter, medmindre der foreligger ganske særlige forhold, som taler for noget andet. 

Hvad er reglerne for opsætning og vedligeholdelse af eget hegn?

Du må selv bestemme, hvordan dit eget hegn skal se ud, så længe det ikke påfører naboen større ulempe end fælleshegnet. Det betyder, at egne hegn ikke må være højere end fælleshegnet med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen. 

Hvis dig og din nabo fx har et 1,8 meter højt fælleshegn, og dit eget hegn står 30 cm fra skellinjen, må eget hegn være 2,1 meter højt. 

Eget hegn står man selv for vedligeholdelsen af, også den side der vender mod nabo

Ønsker du at sætte et eget hegn op ind mod din nabos grund eller ændre på dit eksisterende eget hegn et sted, hvor der ikke er noget fælleshegn, skal du give naboen besked mindst en måned i forvejen. 

Hvis du skal sætte et hegn op, der grænser op til vej, sti eller plads, der er offentligt tilgængelig, gælder der bl.a. regler om, at hegnet skal stå på din egen grund, og at det ikke må vokse ud over grunden. Du skal selv opsætte hegn/hæk og har selv pligt til at vedligeholde egne hegn.

Hvad er et hegnsyn?

Hvis du ikke kan blive enig med naboen om hegnets, udseende, højde, placering, vedligeholdelse m.m., kan du henvende dig skriftligt til din kommune, der så sender det lokale hegnsyn ud for at se på sagen. 

Hegnsynet består af tre uvildige personer udpeget af kommunen, som så vidt muligt vil forsøge at mægle mellem parterne, for at nå frem til løsning. Hvis det ikke giver resultat, er det hegnsynets afgørelse, som vil være gældende. 

Prisen for et hegnsyn ligger p.t. på 1.855 kr. (2018) i hele landet. Det er er hegnssynet, der beslutter, hvem der skal stå for betalingen. Typisk er det den part, som afgørelsen går imod, der skal betale regningen. Bliver der indgået et forlig, deler I regningen. 

Hvis du er utilfreds med hegnsynets afgørelse, kan du indbringe sagen for retten senest 4 uger efter synets afgørelse, men det vil normalt være en langsommelig og bekostelig affære, der heller ikke nødvendigvis gavner det fremtidige naboskab. 

Hvilke regler gælder for træer, der vokser tæt på hegn? 

Du har kun lov til at beskære grenene på din nabos træer, hvis de er vokset igennem hegnet, er så tæt på hegnet, at de risikerer at skade det eller er til ulempe for nødvendig færdsel på din grund. 

Det er ikke unormalt at træer, som fx skygger, tager udsigten eller på anden måde er til gene for den ene part, er årsag til nabostrid. Hvis du føler dig generet af din nabos træer, er det bedste, du kan gøre, at tage en snak med din nabo. 

Hegnsynet kan pålægge din nabo at fjerne grene, der på grund af råd eller alder skønnes at være til fare for sikkerheden på din grund. 

Er du utilfreds med hegnsynets afgørelse, er den sidste udvej at tage en retssag for at få naboen til at fælde eller beskære sine træer. Men ud fra gældende retspraksis er chancen for, at du får medhold, ikke ret stor.