Hvis du og din nabo har en fælles hæk i skel, har I fælles vedligeholdelsespligt for hækken. Det betyder, at du ikke bare kan klippe den ned til den højde, du ønsker, eller lade helt være med at bruge hækkeklipperen.

Derimod skal du og din nabo sammen aftale, hvordan I klipper den fælles hæk. 

Ved uenighed kan I bestille et hegnssyn, der afgør retningslinjer og udgifterne til synet. 

Regler for fælles hegn/hegn i skel

Hegnsloven skelner mellem tre typer hegn. Hegn kan også være et levende hegn, altså en hæk.

Denne artikel handler om fælleshegn – det hegn/den hæk, der står lige i skellet. Her deles naboerne om vedligeholdelse og udgifter hertil.

De to andre typer er "Eget hegn" og "Indre hegn". Ved "Eget hegn" er det kun ejeren af grunden, der står for vedligeholdelse, men der er fortsat regler for fx højden. Læs mere i artiklen herunder.

Indre hegn er ikke omfattet af hegnsloven.

Regler for hæk i skel

Det er jer som naboer, der aftaler forholdene for jeres fælles hæk i skel. Ved uenigheder eller som vejledning kan du bruge følgende regler fra Hegnsloven, der gælder for fælleshegn i boligområder:

  • Bliv enig med naboen. Du og din nabo må selv bestemme hækkens højde, så længe der ikke er særlige regler i lokalplaner eller servitutter for jeres område. Det undersøger du hos din kommunes tekniske forvaltning.
  • Max. to meter høj hæk - en gang om året. Ifølge reglerne i Hegnslovens § 18 stk. 3 kan man kræve, at hækken klippes ned til 2 meter én gang om året.
  • Hvor tit skal du klippe hækken? Der er ingen regler for, hvor tit hækken skal klippes. Du kan kan klippe din egen side af hækken så tit, du vil, og toppen af hækken, som I kan blive enige om - det vil ofte være en gang om året. Hvis hegnssynet skal afgøre en strid, vil det ofte være, at hækken klippes ned til den aftalte højde en gang om året.
  • Hvad gør du, hvis naboen ikke klipper hækken? Hvis I som naboer ikke kan blive enige om vedligeholdelse af hækken, og hvor høj den skal være, kan I få hegnssynet til at afgøre sagen (mod betaling). Drejer uenigheden sig om højden, vil afgørelsen typisk ende på 1,8-2 meter. Kontakt din kommune for at få oplysninger om dit lokale hegnssyn. Det bedste, I som naboer kan gøre, er dog selv at blive enige.

Regler i hegnsloven for vedligeholdelse af hæk i skel

I Hegnsloven står der bl.a. om vedligeholdelse af fælles hegn:

  • § 18, stk. 3. Ved boligbebyggelse kan levende fælleshegn kræves nedkappet én gang årligt til en højde af 2 m eller til den af hegnsynet i henhold til § 10, stk. 6, for sådant hegn fastsatte højde.
  • § 20. Udgiften eller arbejdet ved fælleshegnenes vedligeholdelse deles lige mellem parterne.