Skorstene har ofte en så stor betydning for husets arkitektur og kan indgå i de bærende konstruktioner, og derfor kan det være en dårlig idé at fjerne den helt.

Skal den nedlagte skorsten blændes, eller skal den fjernes helt eller delvist?

Det er måske nærliggende at fjerne husets skorsten, hvis den ikke længere er i brug. Men det er ikke sikkert, at det er en god idé. Skorstenen kan have stor betydning for husets udseende og arkitektur, hvor et ældre hus, der får fjernet sin skorsten, kan blive uharmonisk at se på.

Hvis du fjerner en skorsten, skal du tage med i dine overvejelser, at huset får et "ar" i taget der, hvor skorstenen har stået. Det er nemlig næsten umuligt at reparere tagdækningen, så hullet efter skorstenen bliver usynligt, medmindre du samtidig skifter hele taget.

En mulighed er at lægge såkaldte rytterlys (vinduer) i tagrygningen. Denne løsning kan i visse tilfælde - og afhængigt af skorstenens placering, give et godt lys i rummet - men tænk også på, hvordan det vil se ud, når man ser huset udefra.

Det er en god idé at rådføre dig med en arkitekt, hvis du overvejer at nedlægge din skorsten helt. Det kan give dig en bedre idé om, hvad det vil give af muligheder for fx nyt ovenlys til rummet, men også hvad det vil betyde for hele husets karakter.

Før du fjerner skorstenen, skal du også undersøge, om du overhovedet må fjerne den. Huset kan være bevaringsværdigt, eller der kan være bestemmelser i en eventuel lokalplan for området, som har betydning for, hvilke ændringer du må foretage på dit hus. Er du i tvivl om, hvad du må, så rådfør dig med din kommune, inden du går i gang med at rive skorstenen ned.

Hvem skal du melde nedlæggelse af skorsten til?

Sørg for skriftligt at afmelde skorstenen til din skorstensfejermester. Når skorstensfejermesteren har modtaget din afmelding, søger han/hun for at give kommunen besked, så du ikke længere via ejendomsskatten skal betale for skorstensfejning på din ejendom.

Vær opmærksom på, at skorstensfejermesteren altid har ret til at efterse skorstenen, selvom den ikke længere benyttes. Et sådant eftersyn vil typisk foregå, før du blænder en skorsten.

Hvordan fjerner du en skorsten helt?

Når en skorsten skal fjernes helt, foregår det i hovedtræk på følgende måde:

  • Skorstenen fjernes sten for sten, både oven over taget (skorstenspiben) og ned gennem hele huset.
  • Der lægges lægter og nyt undertag der, hvor skorstenen har gennembrudt taget.
  • Der lægges en ny tagbelægning, der matcher den gamle.
  • Der repareres der, hvor skorstenen har gennembrudt gulvet/etageadskillelsen.

Du må godt selv udføre arbejdet med at fjerne skorstenen, men det er et ret kompliceret arbejde, så det er de færreste mennesker, der giver sig i kast med at gøre det selv. Det kræver også byggeteknisk viden at vurdere, hvad der skal tilføres af forstærkninger i konstruktionen, idet skorstenen i mange tilfælde indgår som en af bygningens stabiliserende og/eller bærende konstruktioner.

Mange vælger også at få en murer til at udføre arbejdet med at tage selve skorstenspiben ned, fordi de er utrygge ved at arbejde helt oppe på tagryggen.

De fleste murerfirmaer har specielle stilladser, som kan sættes op på tagryggen omkring skorstenen, så arbejdet kan foregå under gode og trygge arbejdsforhold.

Hvordan fjerner du en skorsten delvist?

I stedet for at fjerne skorstenspiben - altså den del af skorstenen, der stikker op over taget - vil det i mange tilfælde være en bedre løsning at nøjes med at fjerne den nederste del af skorstenen, dvs. skorstenen inde i huset. Dermed vil huset bevare sit udseende. Skorstenen fjernes simpelthen sten for sten. Der, hvor skorstenen er gået gennem etageadskillelsen, lukkes med nyt loft og gulv.

Også når du skal fjerne en skorsten delvist, kræver det byggeteknisk viden at vurdere, hvad der skal til af forstærkninger – både fordi skorstenen kan indgå som en del af bygningens stabilitet og/eller bærende konstruktion, og fordi det skal sikres, at den resterende del af skorstenen ikke vælter i fx en storm. Du bør derfor overveje at få en murer til at udføre arbejdet for dig.

Når skorstenen blot skal fjernes delvist, skal skorstenspiben og den øverste del af skorstenen, der ligger lige under taget, først og fremmest gøres godt fast. Dette gøres ved at montere nogle kraftige bjælker forsvarligt i skorstenens mursten lige under tagkonstruktionen. Når det er gjort, fjernes enkelte mursten, således at der er plads til at få krydsfinerplader ind under den del af skorstenen, der skal blive stående. Nu er skorstenen forsvarligt understøttet, og resten af den kan fjernes.

Du bør isolere åbningen op til skorstenspiben, da du ellers kan få en kold overflade inde i boligen, en såkaldt kuldebro, der giver risiko for kondens og dermed råd og svamp. Det er en god idé at lukke skorstenen eller sætte en rist, hætte el.lign. over skorstensåbningen oppe på taget for at forhindre fugle, som fx allike og natugle, i at bygge rede i skorstenspiben.

Hvordan blænder du en skorsten?

Hvis du ønsker at bevare hele skorstenen, både oven på taget og inde i huset, kan du blænde den, så det ikke trækker. Det vil sige, at selve skorstenen lukkes af, så den ikke kan bruges mere.

Når du afmelder skorstenen til din skorstensfejermester, skal du gøre ham/hende opmærksom på, at du vil blænde skorstenen. Din skorstensfejer vil hernæst feje skorstenen, inden den lukkes med et låg.

Du skal sikre, at der stadig er lidt ventilation i skorstenen. Det gør du ved at montere en speciel ventilhætte i en luftsprække.

Åbninger i skorstenen - fra pejs, tilslutningsrør fra brændeovn, renselemme osv. - skal mures til, så konstruktionen er lukket og tæt. Du bør isolere disse åbninger, da du ellers kan få kolde overflader, også kaldet kuldebroer, inde i huset. Kuldebroer kan give problemer med fugt og skimmelsvamp i og omkring den nedlagte skorsten, da der kan dannes kondens på de kolde overflader.

Vedligeholdelse af den blændede eller delvist fjernede skorsten

En af ulemperne ved at bevare den gamle skorsten på taget er, at du forsat skal vedligeholde den.

Skorstenen er den bygningsdel, der er mest udsat for vind, regn og frost, og det bliver ikke bedre af, at den ikke er i brug. Når skorstenen står og er kold, bliver den nemlig lettere udsat for fugtskader og frostsprængninger af fuger og mursten.

Det er en dårlig idé at bruge den gamle skorsten til paraboler eller tv-antenner. Når vinden trækker i parabolen eller tv-antennen, påvirker det skorstenen, som ikke er beregnet til at skulle modstå det træk, der kan være, hvor parabolen eller antennen er fastgjort, hvilket kan give skader i form af revner og flækkede sten. Det giver adgang for vand, og derved kan der opstå frostsprængninger, som kan ødelægge skorstensvæggen.