Hvad skal du være opmærksom på, når du nedlægger en skorsten?

Det er måske nærliggende at fjerne husets skorsten, hvis den ikke længere er i brug. Men det er ikke sikkert, at det er en god idé. Skorstenen kan nemlig have stor betydning for husets udseende og arkitektur, hvor et ældre hus, der får fjernet sin skorsten, kan blive uharmonisk at se på. 

Skorstene kan også indgå i de bærende konstruktioner, hvilket er endnu et argument for ikke at fjerne den helt. Beholder du dele af den, skaber det derimod andre udfordringer, du skal være opmærksom på.
Hvis du fjerner en skorsten, skal du tage med i dine overvejelser, at huset får et "ar" i taget der, hvor skorstenen har stået. Det er nemlig næsten umuligt at reparere tagdækningen, så hullet efter skorstenen bliver usynligt, medmindre du samtidig skifter hele taget.

En mulighed er at lægge såkaldte rytterlys (vinduer) i tagrygningen. Denne løsning kan i visse tilfælde - og afhængigt af skorstenens placering, give et godt lys i rummet - men tænk også på, hvordan det vil se ud, når man ser huset udefra.

Det er en god idé at rådføre dig med en arkitekt, hvis du overvejer at nedlægge din skorsten helt. Det kan give dig en bedre idé om, hvad det vil give af muligheder for fx nyt ovenlys til rummet, men også hvad det vil betyde for hele husets karakter.

Før du fjerner skorstenen, skal du også undersøge, om du overhovedet må fjerne den. Huset kan være bevaringsværdigt, eller der kan være bestemmelser i en eventuel lokalplan for området, som har betydning for, hvilke ændringer du må foretage på dit hus. Er du i tvivl om, hvad du må, så rådfør dig med din kommune, inden du går i gang med at rive skorstenen ned.

Hvem skal du melde nedlæggelse af en skorsten til?

Det er din lokale skorstensfejer, du skal rette skriftlig henvendelse til. Når skorstensfejeren har modtaget din afmelding, søger vedkommende for at give kommunen besked, så du ikke længere via ejendomsskatten skal betale for skorstensfejning på din ejendom.

Vær opmærksom på, at skorstensfejeren altid har ret til at efterse skorstenen, selvom den ikke længere benyttes. Et sådant eftersyn vil typisk foregå, før du blænder skorstenen helt.

Hvordan fjerner du en skorsten helt?

Når en skorsten skal fjernes helt, foregår det i hovedtræk på følgende måde:

  1. Skorstenen fjernes sten for sten, både oven over taget (skorstenspiben) og ned gennem hele huset.
  2. Der lægges lægter og nyt undertag der, hvor skorstenen har gennembrudt taget.
  3. Der lægges en ny tagbelægning, der matcher den gamle.
  4. Der repareres der, hvor skorstenen har gennembrudt gulvet/etageadskillelsen.

Du må godt selv udføre arbejdet med at fjerne skorstenen, men det er et ret kompliceret arbejde, så det er de færreste, der bør give sig i kast med at gøre det. Det kræver også byggeteknisk viden at vurdere, hvad der skal tilføres af forstærkninger i konstruktionen, da skorstenen i mange tilfælde indgår som en af bygningens stabiliserende og/eller bærende konstruktioner.

Mange vælger at få en murer til at udføre arbejdet med at tage selve skorstenspiben ned, fordi de er utrygge ved at arbejde helt oppe på tagryggen. De fleste murerfirmaer har specielle stilladser, som kan sættes op på tagryggen omkring skorstenen, så arbejdet kan foregå under gode og trygge arbejdsforhold.

Hvordan fjerner du en skorsten delvist?

I stedet for at fjerne skorstenspiben – dvs. den del af skorstenen, der stikker op over taget – vil det i mange tilfælde være en bedre løsning at nøjes med blot at fjerne den nederste del af skorstenen, dvs. skorstenen inde i huset. Dermed vil huset bevare sit udseende. 

Skorstenen fjernes simpelthen sten for sten, og der hvor den er gået igennem etageadskillelsen, lukkes til med nyt loft og gulv.

Også når du skal fjerne en skorsten delvist, kræver det byggeteknisk viden at vurdere, hvad der skal til af forstærkning, da du også her skal tage højde for, at den kan indgå som en del af bygningens bærende konstruktion. Skorstenspiben skal desuden sikres mod at vælte. Du bør derfor overveje også at få en murer til at udføre dette arbejde for dig.

Når skorstenen blot skal fjernes delvist, skal skorstenspiben og den øverste del af skorstenen, der ligger lige under taget, først og fremmest gøres godt fast.

Det gør man ved at montere nogle kraftige bjælker forsvarligt i skorstenens mursten lige under tagkonstruktionen. Når det er gjort, fjernes enkelte mursten, så der er plads til at få en træfiberplade, der kan tåle at blive udsat for regn og fugt, ind under den del af skorstenen, der skal blive stående. Nu er skorstenen forsvarligt understøttet, og resten af den kan fjernes.

Du bør isolere åbningen op til skorstenspiben, da du ellers kan få en kold overflade inde i boligen, en såkaldt kuldebro, der giver risiko for kondens og dermed råd og svamp. Det er en god idé at lukke skorstenen eller sætte en rist, hætte el.lign. over skorstensåbningen oppe på taget for at forhindre fugle, som fx allike og natugle, i at bygge rede i skorstenspiben.

Hvordan blænder man en skorsten?

Hvis du ønsker at bevare hele skorstenen, både oven på taget og inde i huset, kan du nøjes med blænde den, så det ikke trækker ind gennem den. Det vil sige, at selve skorstenen lukkes af, så den ikke kan bruges mere. Det er en langt billigere og nemmere løsning end at rive hele skorstenen ned. Ulempen er, at skorstenen stadig vil optage plads i boligen.

Når du afmelder skorstenen til din skorstensfejermester, skal du gøre vedkommende opmærksom på, at du vil blænde den. Skorstensfejeren har herefter ret til at komme forbi og tjekke, om den er nedlagt korrekt og eventuelt feje skorstenen en sidste gang, inden den lukkes helt.

Du skal sikre, at der stadig er lidt ventilation i skorstenen. Det gør du ved at montere en speciel ventilhætte i en luftsprække i skorstenspiben.

Åbninger i skorstenen - fra pejs, tilslutningsrør fra brændeovn, renselemme osv. - skal mures til, så konstruktionen er lukket og tæt. I toppen af skorstenen, der hvor den går igennem loftet eller taget, bør du isolere, da du ellers kan få en kuldebro inde i huset, som i værste fald kan give problemer med fugt og skimmelsvamp, når fugtig luft kondenserer på den kolde overflade.

Vedligeholdelse af en blændet eller delvist fjernet skorsten

En af ulemperne ved at bevare den gamle skorstenspibe på taget er, at du forsat skal vedligeholde den.
Skorstenen er den bygningsdel, der er mest udsat for vind, regn og frost.Når skorstenen står og er kold, bliver den let udsat for fugtskader og frostsprængninger af fuger og mursten. Giv derfor skorstenen et eftersyn, fx en gang om året, og sørg for at udbedre eventuelle skader løbende, så de ikke udvikler sig.