Spørg Bolius

Ny lokalplan gør landzone til byzone, vi beskattes nu af 5 byggegrunde - hvad kan vi gøre, servitut der hindrer udstykning eller?

Hej Bolius

Vi har et hus med en grund på ca. 6000 m2, som pt er i landzone, men som forventes at komme i byzone i løbet af et par år pga en ny lokalplan. Kommunen mener, at vor grund kan udstykkes, så der kan frasælges fem byggegrunde. Dermed kommer vi til at eje fem grunde med byggeret udover vor egen ejendom, hvilket vil medføre en voldsom ejendomsbeskatning.

Kan vi for at undgå dette tinglyse en servitut på ejendommen, der forbyder at ejendommen udstykkes i flere grunde eller er der andre muligheder. Vi ønsker kun at bevare vor nuværende store park uberørt og er indstillet på at betale mere i ejendomsskat, når vi kommer i byzone, men helst ikke for i alt 6 grunde med hver sin byggeret.

Venlig hilsen Flemming H

 Kære Flemming H

Den er ikke helt nem. Når der udarbejdes ny lokalplan og ejendommen overgår fra landzone til byzone er det korrekt, at der skabes det planmæssige grundlag for udstykning af flere parceller og dermed pålignes ejendommen med flere ”byggeretter”. Problemet er at denne påligning er ren maskinel og at der – i udgangspunktet – ikke tages stilling til privatretlige servitutter. Baggrunden er naturligvis at Skat ikke er interesseret i, at den enkelte borger tinglyser rådighedsindskrænkninger i sin ejerperiode og aflyser servitutten umiddelbart inden et eventuel salg.

Såfremt servitutløsningen skulle have gang på jord ville man sandsynligvis forudsætte, at den pågældende kommune skulle være påtaleberettiget (hvorefter I ikke selv ville kunne aflyse servitutten), men dette ville dels stride mod kommunens egen planlægning (idet man jo gennem den nye lokalplan jo netop ønsker af skabe det planmæssige grundlag for de fem nye grunde) og dels ville man pålægge kommunen en opgave i relation til forvaltningen af servitutten (hvilket typisk går ud over deres opfattelse af myndighedsrollen).

Jeg har tidligere oplevet, at der indenfor et stort områder var tinglyst en servitut med udstykningsforbud med en  grundejerforening som påtaleberettiget. Dette gav voldsomme problemer, idet man ved salg skulle betale ejendomsavanceskat (i henhold til Ejendomsavancebeskatningslovens §8) – netop fordi servitutten ikke er at opfatte som offentligretlig bestemmelse. I denne konkrete situation udarbejdede vi en ny lokalplan med selvsamme bestemmelser og dermed opnåede man en situation, hvor udstykningen var reguleret af offentligretlig bestemmelse og dermed blev fortjenesten ved afståelsen skattefri (tidligere havde vi dog fået løst enkelte sager gennem værdiforringelsesbestemmelsen).

Min anbefaling vil være, at situationen drøftes med kommunen. Det kunne jo være, at man planmæssigt kunne se en værdi i at bevare nogle af de oprindelige landskabstræk og bevare enkelte store grunde indenfor lokalplan. En anden vej kunne være at søge ejendommen parkanlæg fredet og få pålagt fredningsbestemmelser som hindrer udstykningen. Dette betyder at udstykningsmuligheden mistes, men til gengæld er fredede arealer typisk lavere vurderet end almindelige byzonearealer.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden