Hvad er områdeklassifikation? 

Områdeklassifikation er en generel klassifikation af grunde i byzone som "lettere forurenet". Normalt taler man om "kortlægning" af forurenede grunde i forbindelse med jordforurening, men så er der tale om et konkret kendskab til en forurening eller en begrundet mistanke om en forurening. Med områdeklassifikation er store områder klassificeret, primært fordi de ligger i byzone.

Hensigten med at udpege og klassificere de lettere forurenede områder er for det første at undgå, at lettere forurenet jord utilsigtet bliver kørt bort til deponering eller genanvendelse på uforurenede arealer. For det andet betyder områdeklassificeringen, at myndighederne får mulighed for at målrette generel rådgivning om at bo og opholde sig på lettere forurenet jord. Endelig gør områdeklassificeringen det enklere for grundejere, entreprenører og myndigheder at administrere flytning af overskudsjord fra byggearbejder i byområderne.

Reglerne om områdeklassifikation og flytning af jord fra områdeklassificerede grunde er indført, fordi miljøundersøgelser har vist, at jorden i byzone ofte indeholder forurenende stoffer fra trafik, industri, deponering og opfyld. Formålet med reglerne er at forhindre, at den lettere forurenede jord skader mennesker eller miljø.

Hvis hver enkelt ejendom i byzone skulle undersøges for forurening, ville det være en stor og kostbar opgave. Derfor har man valgt, at al byzone som udgangspunkt er klassificeret som lettere forurenet, og at flytning af jord i disse områder skal følge bestemte regler.

Det er kommunerne, som har ansvaret for at klassificere grunde i byzone. Hvis kommunen har viden om større områder i byzone, som ikke er forurenede, har kommunen mulighed for at undtage områderne af klassificeringen (ved hjælp af et regulativ). Hvis kommunen omvendt har viden om større forurenede arealer uden for byzonen, skal disse også inddrages i klassificeringen.

Hvis du vil vide, om din bolig er omfattet af områdeklassificeringen kan du finde oplysningerne på Danmark Miljøportal. Her vil du også kunne se, om din grund er kortlagt som forurenet.

Hvad betyder det i praksis, at en grund er områdeklassificeret?

Hvis en grund er områdeklassificeret, har det i visse tilfælde praktiske konsekvenser:

 • Hvis du skal flytte jord.
 • Hvis du skal købe hus eller byggegrund.

Hvilken betydning har områdeklassificering, hvis du skal flytte jord?

Hvis du i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejderskal flytte jord fra et areal, som er omfattet af områdeklassificeringen, skal det ske efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Det betyder, at du (eller din entreprenør) skal indsende en anmeldelse til kommunen. Der er anmeldepligt for flytning af jord, der er områdeklassificeret jf. jordforureningsloven § 50.

I forbindelse med anmeldelsen vil der i de mange tilfælde skulle foretages analyse af jorden. Det vil sige, at der skal tages prøver af jorden, som så skal analyseres hos et miljølaboratorium.

På baggrund af analysen fastlægges jordens forureningskategori, og kommunen kan anvise jorden til deponering eller genbrug.

Når du skal skaffe dig af med områdeklassificeret jord, vil det ofte også være muligt at aflevere jorden på en modtagestation, som herefter foretager analysen og sørger for, at jorden ender det rette sted.

Hvis kommunen har tilstrækkelig og konkret viden om forureningsforholdene inden for dele af et klassificeret område, kan den bestemme, at al overfladejord i dette delområde skal betragtes som kategori 1-jord (ikke-forurenet jord) eller kategori 2-jord (lettere forurenet jord).

Hvis undersøgelser inden for et lokalområde derimod har vist, at jorden generelt er lettere forurenet, kan kommunen beslutte, at al overfladejord i dette lokalområde skal betragtes som kategori 2-jord.

Skal du flytte jord fra en grund i et område, som kommunen har kategoriseret analysefrit, er der ikke noget krav om yderligere analyser af jorden. Disse områder kalder kommunen "analysefrie § 14-områder". Du skal dog stadig anmelde jordflytningen til kommunen. Hør kommunen, om dit område er analysefrit.

Både kategori 1 og kategori 2 områder kan være analysefri.

Sådan anmelder du en jordflytning

 • Hent et standardskema via din kommunes hjemmeside. På skemaet skal du bl.a. oplyse om grundejers navn og adresse, ejendommens matrikelnummer, eventuel forurening på ejendommen samt den mængde jord, du ønsker at flytte.
 • På skemaet kan du oplyse, hvor du forventer, jorden skal transporteres hen. Ellers vil kommunen anvise jorden til et godkendt modtageanlæg.
 • Sammen med anmeldelsen skal du evt. aflevere analyseresultater og oplysninger om forureningskategori, dvs. den kategori, jorden er inddelt i på baggrund af de kemiske analyser.
 • Jorden må først flyttes, når du har fået tilladelse fra kommunen.
 • Kommunen kan bruge op til fire uger efter anmeldelsen til at ekspedere sagen. Har du ikke hørt fra kommunen inden for fire uger efter anmeldelsen er modtaget, kan du flytte jorden.
 • Du kan også vælge at køre jorden direkte til et godkendt modtageanlæg, som kan få analyseret og kategoriseret jorden og derefter vil underrette kommunen.

Du har lov til at aflevere et trailerlæs (op til en kubikmeter) uforurenet jord på den lokale affaldsstation uden forudgående anmeldelse, selvom det kommer fra en områdeklassificeret grund.

Hvis jorden kan bruges andre steder på din grund, er der ingen krav om, at den skal analyseres. Der kan dog gælde lokale regler for, hvor meget du må hæve terrænet. Hør nærmere hos din kommune.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for ejendomme, der, udover at være områdeklassificerede, også er registreret som forurenede (dvs. kortlagt).

Hvad betyder en områdeklassificering, hvis du skal købe hus eller byggegrund?

Hvis du køber en byggegrund, kan det have stor betydning for økonomien, hvis der skal fjernes jord – og i så fald hvor meget. Det kan derfor være en god idé at få jorden analyseret, inden du køber grunden eller sætter projektet i gang.

Hvis du køber et hus, som ligger i et klassificeret område, kan der være skærpede regler for fx dyrkning af grøntsager og krydderurter. Det kan du høre nærmere om hos kommunen.

Hvis du ønsker at fjerne jord fra en ny byggegrund i et områdeklassificeret område, skal du huske at anmelde det fire uger i forvejen og sikre, at det foregår efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen, som beskrevet ovenfor.

Hvordan foregår en analyse af områdeklassificeret jord?

Prøvetagningen skal udføres af en fagmand. Prøver af den jord, som du godt vil have fjernet fra en grund i et klassificeret område, kan tages på 3 måder:

 • På opgravningsstedet, inden der graves.
 • Fra opgravet jord, som ligger i bunker eller i en container ved opgravningsstedet.
 • På et godkendt modtageanlæg efter at jorden er blevet flyttet.

På baggrund af analyseresultatet bestemmes det, hvilken kategori jorden tilhører:

 • Kategori 1: Jorden betragtes som uforurenet men kan ikke bruges frit i alle sammenhænge. Der kan fx være skærpede krav ved deponering i naturområder og på landbrugsjord.
 • Kategori 2: Jorden betragtes som lettere forurenet.
 • Kraftigere forurenet jord: Jorden kan klassificeres af kommunen eller af det laboratorium, som har foretaget analyse af jorden.

Der skelnes mellem overfladejord, fyldjord og intaktjord. Kravet om analyse af jorden i klassificerede områder gælder som udgangspunkt for overfladejord (muld og lign.) og fyldjord, mens der ikke er krav om analyse af dybereliggende intaktjord, dvs. jord, som ikke er påvirket af menneskelig aktivitet, og som ligger i sit naturlige leje. Undtaget er dog intaktjord i områder, hvor der er kortlagt forurening.

Hvis du flytter jord fra et områdeklassificeret område, skal du altid have lavet mindst en prøve pr. 120 ton jord, der flyttes.

Nogle kommuner anbefaler, at der altid analyseres en prøve pr. 30 ton af al den jord, som skal fjernes. Det skyldes, at mange modtageanlæg for overskudsjord netop kræver en prøve pr. 30 ton jord.

Generelt kræver kommunen mindst en prøve pr. 120 ton jord. Hvis jorden skal lægges ud på landbrugsjord eller i et naturområde, kræves mindst en prøve pr. 30 ton jord.

Nogle kommuner anbefaler, at der altid analyseres en prøve pr. 30 ton af al den jord, som skal fjernes. Det skyldes, at mange modtageanlæg for overskudsjord kræver en prøve pr. 30 ton jord.

Der gælder særlige regler for analyse af jord fra kortlagte eller forurenede arealer.

Som standard skal jorden fra et områdeklassificeret område analyseres for indhold af følgende stoffer:

 • Totalkulbrinter
 • PAH (tjærestoffer)
 • Benz(a)pyren
 • Cd (cadmium)
 • Cu (kobber)
 • Pb (bly)
 • Zn (zink)

Hvis analysen viser tegn på andre typer forurening, skal der udføres en selvstændig analyse for disse stoffer. Koncentrationen af de enkelte stoffer afgør, hvilken kategori jorden tilhører.

Hvad koster en analyse af en jordprøve?

Jordprøver skal tages af en fagmand eller et miljølaboratorium. Kommunerne stiller krav om en såkaldt standardpakke med analyse for indhold af bestemte stoffer. Med prøvetagning, analyse og kategorisering koster det omkring 2000-2.500 kr. inkl. moms (2019). Hvis du har et stort parti jord, som kræver flere analyser, bliver stykprisen for jordprøverne lavere.

Hvis du får analyseret jorden, inden gravearbejdet sættes i gang, ved du, om jorden er mere eller mindre forurenet, dvs. hvordan den er kategoriseret. Når jorden er kategoriseret, kan du indhente et fast tilbud fra en entreprenør eller vognmand, som skal skaffe jorden bort. På den måde undgår du en dyr overraskelse, hvis jorden ved en senere analyse skulle vise sig at være kraftigt forurenet.

Skal du have flyttet jord fra en grund i et analysefrit område, hvor kommunen på forhånd har kategoriseret al jord som kategori 2, kan der være penge at spare ved at foretage en analyse.

Selvom der ikke er krav om, at jorden skal analyseres, kan du nemlig være så heldig, at analysen viser, at jorden fra netop din grund ligger i den lavere kategori 1. Jord i kategori 1 er væsentligt billigere at få fjernet end jord i kategori 2. Det kaldes "nedkategorisering" og kræver, at der analyseres en prøve pr. 30 ton jord.