Hvor alvorligt er det at bo på en forurenet grund?

Det kommer helt an på, hvor alvorligt jorden er forurenet, men heldigvis er langt de fleste kortlagte forurenede arealer kun ramt i beskeden grad. Her vil du i store træk kunne anvende din have på samme måde, som hvis den ikke var forurenet.

Hvis fx jorden under din flisebelagte indkørsel er forurenet med tungmetaller, har det ingen konsekvenser for den daglige brug. Jordforureningen er indkapslet, så hverken du, dine børn eller andre kommer i berøring med den giftige jord.

Det kan dog være besværligt at bygge om eller bygge nyt på en forurenet grund, fordi du ofte skal overholde særlige påbud fra kommunen i forbindelse med tilbygninger eller andre konstruktionsarbejder, så dit byggeprojekt ikke forhindrer, at man senere kan rense grunden. Har du planer om at udføre bygge- eller anlægsarbejder på en forurenet grund, skal du have projektet godkendt af kommunen.

Selv om en jordforurening ikke har særlig betydning for den daglige anvendelse af jorden, kan den altså godt have andre konsekvenser. Navnlig kan mere alvorlig forurening gøre det sværere at sælge en bolig, ligesom du i nogle tilfælde vil skulle tage særlige forholdsregler, hvis du anlægger legeplads eller køkkenhave.

Ønsker du at oprense grund? Overvej disse ting

Hvis du ønsker at få foretaget en oprensning af forurening på en boligejendom, bør du overveje følgende:

 • Hvad ønsker du at opnå med oprensningen?
 • Er der mulighed for, at du kan få oprenset via en offentlig oprensningsordning?
 • Kan du forvente, at al forurening kan fjernes via en oprensningsordning?
 • Hvor lang tid skal du i givet fald vente?
 • Hvad vil det koste, hvis du selv skal betale?
 • Hvilke krav har regionen til oprensningen, hvis en kortlægning skal kunne ophæves?
 • Kan det svare sig at lave en delvis oprensning?
 • Kan du tjene omkostningerne ved en oprensning hjem ved en højere salgspris?

Hvilke muligheder er der for at få en forurenet grund oprenset?

Der er forskellige muligheder for oprensning af forurenede grunde. Fælles for alle oprensningsprojekter er, at de skal udføres efter gældende regler og vejledninger.

Muligheder for oprensning

Regionens prioriterede indsats

Oprensningen sker efter en prioritering af alle kortlagte arealer i regionen.

Værditabsordningen

Du kan fremskynde en offentligt betalt oprensning af din forurenede grund, hvis den opfylder en række specifikke krav.

Forsikringsordningen for villaolietanke

Gælder kun oprensning af olieskader ved udslip fra villatanke.

Frivillig oprensning

Du vælger selv at betale for en oprensning, som skal ske i samråd med regionen.

Regionens prioriterede oprensninger – kortlagte grunde

For at beskytte grundvandet og forebygge sundhedsproblemer registrerer landets regioner forurenede arealer samt arealer, som formodes at være forurenede. Det kaldes en kortlægning. Derudover er en række grunde, hovedsageligt i byzoner, klassificeret som "lettere forurenede". Det kaldes for områdeklassifikation, og betyder, at grunden kun er forurenet i så lille et omfang, at de ikke kræver en oprensning.

Der er to kategorier for kortlagte arealer:

Vidensniveau 1 (V1): Kortlægningen er lavet på baggrund af historiske oplysninger om, hvad ejendommen tidligere har været brugt til. Fx autoværksted, renseri, smedevirksomhed eller lignende aktiviteter, som erfaringsmæssigt medfører jordforurening. Bemærk, at der ikke er udført tekniske undersøgelser på ejendommen.

Vidensniveau 2 (V2): Kortlægningen lavet ved hjælp af tekniske undersøgelser af jorden og på den baggrund har regionen kendskab til forurening, som kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Regionen udarbejder derudover en nuancering af grunde, der er V2-kortlagt. En nuancering er en mere letforståelig beskrivelse af forureningen, hvor det vurderes i hvilken grad, forureningen har betydning for brugen af grunden. 

Regionerne prioriterer deres oprensninger af V2-kortlagte ejendomme ud fra risici i forhold til sundhed og miljø. Mange boligejere kan dog risikere at vente i mange år på en oprensning, da der hvert år er afsat begrænsede midler til opgaven.

Regionens oprensninger

Tilmelding

Det er regionens vurdering, der ligger til grund for, om din grund er omfattet af den offentligt betalte oprensning. Oprensningen sker efter regionens prioritering. Spørg regionen, hvornår du kan forvente, at din ejendom bliver oprenset, hvis den er omfattet. Find din region på www.regioner.dk.

Betingelser

Oprensning af boligejendomme er højt prioriteret, men gennemføres i reglen kun, hvis forureningen har betydning for ejendommens benyttelse til bolig. Oprensning gennemføres også, hvis forureningen på anden måde er til fare for sundhed og miljø, fx hvis der er risiko for forurening af grundvandet.

Betaling

Du skal ikke betale for en oprensning, som sker efter regionens prioritering. Efter en oprensning vil din ejendom næsten se ud som før. Hvis du fx vil omlægge haven i forbindelse med en oprensning, skal du selv afholde eventuelle merudgifter.

Værditabsordningen

Formålet med værditabsordningen er at hjælpe de boligejere, der uforvarende har købt en forurenet grund. Ved at tilmelde din ejendom værditabsordningen kan du få fremskyndet en offentligt betalt oprensning.

Oprensningen efter værditabsordningen vil næsten altid gå hurtigere end efter regionens prioritering, men afhænger i sidste ende af, hvor mange penge der politisk besluttes at sætte af til oprensning år for år. Du skal derfor regne med en vis ventetid, før det bliver din tur.

Periodevist bliver der åbnet for, at ejere af ejendomme under værditabsordningen har mulighed for at optage et afdragsfrit statsgaranteret lån, der kan dække udgifterne til en oprensning uden ventetid. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om muligheden for lån. Er du omfattet af værditabsordningen, får du automatisk besked, når der er åbent for lån.

Låneordningen

Er din grund på venteliste til en oprydning under værditabsordningen, bliver der med års mellemrum åbnet op for, at du kan benytte dig af låneordningen.

Her du kan få et statsgaranteret, afdragsfrit lån til at dække en oprensning her og nu. Så snart det er din tur på ventelisten til at få oprenset din grund via værditabsordningen, refunderer staten dit lån. Det vil sige, at du som boligejer skal betale det, der svarer til din banks rentesats minus Nationalbankens udlånsrente for den periode, der går fra lånet optages og grunden oprenses, til det er "din tur" på værditabsordningens venteliste. Du skal dog også selv afholde udgifter til tinglysning og stiftelse af lånet.

Står du på venteliste til værditabsordningen, vil du automatisk modtage et brev, når der åbnes for låneordningen.

Værditabsordningen

Tilmelding

Du skal kontakte din region, hvis du ønsker at tilmelde din forurenede ejendom værditabsordningen. Find din region på www.regioner.dk.

Betingelser

Ejendommen skal være kortlagt efter Jordforureningsloven eller opfylde betingelserne for en kortlægning. Den skal have været brugt til bolig 18. november 1992 (datoen for fremsættelse af lovforslaget om en værditabsordning) og skal bruges til helårsbeboelse på det tidspunkt, den tilmeldes ordningen. Ejendommen skal have været forurenet, da du købte den - uden at du vidste det. Forureningen skal være sket senest 1. september 1993.

Betaling

Det koster 40.0000 kroner i egenbetaling, hvis du bor i hus. Prisen er ikke fast for lejligheder, men er på mindst 7.000 kroner. Betalingen kan nedsættes med 2.500-5.000 kroner for hvert år, der er gået, siden forureningen blev konstateret. Mindste egenbetaling er dog 15.000 kr.

Forsikringsordningen for villaolietanke

Siden 1. marts 2000 har det været lovpligtigt for ejere af mindre olietanke på under 6000 liter at have en ansvarsforsikring, som dækker oprensning og genopretning af den hidtidige miljøtilstand i tilfælde af olieudslip fra tank, olierør eller oliefyr.

Du er automatisk forsikret under Oliebranchens Miljøpulje, Drivkraft Danmark, hvis du modtager olie fra et selskab, der er tilmeldt ordningen. Du kan finde listen over selskaber på Drivkraft Danmarks hjemmeside.

Hvis der opstår en olieforurening fra din villaolietank, skal du straks underrette kommunen. Som myndighed vil kommunen give dig et påbud om undersøgelse og efterfølgende oprensning, hvis der er risiko for miljø og sundhed. Kommunen sender samtidig påbuddet videre til Drivkraft Danmark eller dit forsikringsselskab, som vurderer, om forsikringen dækker.

Hvis din tankinstallation er ulovlig, dækker forsikringen ikke, og du må selv betale for undersøgelser og oprensning.

Er du ikke tilfreds med oprensningen, kan du klage til Miljøklagenævnet. På deres hjemmeside finder du også nævnets afgørelser af tidligere klager.

Frivillig oprensning

Du kan vælge selv at stå for oprensningen, hvilket indebærer, at du også selv skal afholde alle udgifter forbundet med projektet. Før en kortlægning kan ophæves, skal regionen godkende, at forureningen er væk.

Generelt bør du benytte en erfaren miljøkonsulent i dit oprensningsprojekt og under alle omstændigheder gå i dialog med regionen om dit projekt.

Frivillig oprensning

Planlægning

 
 

 • En frivillig oprensning skal altid planlægges i samarbejde med regionen og gerne med en erfaren miljøkonsulent.
 • Inden du går i gang, skal du have klarhed over regionens krav, hvis du vil opnå hel eller delvis ophævelse af kortlægningen.
 • I mange tilfælde vil det være nødvendigt at udføre supplerende undersøgelser, inden projektets omfang og pris kan fastlægges.
 • Du kan få et overblik over dit projekt ved at bede din miljøkonsulenten om et skitseprojekt. Skitseprojektet kan sendes til regionen til kommentering, ligesom skitseprojektet kan indeholde overslag over forventede omkostninger.
 • Når skitseprojektet er godkendt af regionen (og dig), kan du evt. bede din miljøkonsulent om et detailprojekt, som nøje beskriver, hvad der skal udføres. Dette skal bruges, når der skal indhentes tilbud fra entreprenører.
 • Krav

   
   

 • Oprensning af forurenede grunde skal ske efter gældende love og regler. Særligt vigtige er Lov om forurenet jord og Vejledning om oprydning på forurenede lokaliteter, Vejledning nr. 6 og 7 (1998) fra Miljøstyrelsen.
 • Inden oprensningsprojektet sættes i gang, skal du have en såkaldt §8-tilladelse fra kommunen. Tilladelsen fastlægger myndighedernes krav til projektet.
 • Betaling

   
   

 • Hvis du skal låne penge til oprensningen, bør du på et tidligt tidspunkt diskutere projektet med din bank eller realkreditinstitut.
 • Et skitseprojekt fra en miljøkonsulent giver det første fingerpeg om de forventede omkostninger.
 • Inden du eller din miljøkonsulent indgår aftaler med entreprenører, kan det være en god idé, at en advokat ser kontrakterne igennem.
 • Du skal være forberedt på, at der kan være behov for ekstraarbejder, da undersøgelser m.v. ikke altid giver et præcist billede af forureningssituationen.
 • Hvilke teknikker bruges til at fjerne forurenet jord?

  Der findes flere teknikker til oprensning af forurenede grunde.

  Bortgravning

  Den mest brugte teknik til at fjerne jordforurening i Danmark er bortgravning.

  I forbindelse med forurening ved boliger fjerner man ofte den øverste halve meter forurenet jord og erstatter den med ren jord. Herefter kan fx en have i de fleste tilfælde benyttes uden nogen begrænsninger.

  I situationer med forurening under en bolig, højtliggende grundvand og sandet jord eller dybtliggende forurening kan det være meget dyrt at grave forureningen op. Her bør man overveje andre metoder.

  Afskæring/indkapsling

  Afskæring eller indkapsling bruges i de tilfælde, hvor al forurening ikke kan eller skal fjernes. Det kan fx gøres ved at lægge fliser over den forurenede jord, så der ikke er risiko for at komme i kontakt med forureningen.

  In situ

  In situ er betegnelsen for teknikker, som behandler forureningen på stedet - uden opgravning. Af teknikker kan nævnes bioventilering, air sparging og kemisk oxidation, hvor forureningen fx fjernes gennem biologisk eller kemisk nedbrydning eller gennem fysisk fjernelse af forurening på dampform.

  In situ-teknikker bliver sjældent brugt i forbindelse med boliger, da metoden ofte er tidskrævende og kun kan bruges ved bestemte forureningstyper under særlige jordbundsforhold. Desuden forekommer der ofte restforurening efter oprensningsindsatsen.

  Ventilation

  Ventilation bruges til at fjerne dampe fra en forurening og bruges ofte under bygninger (fx i en krybekælder) og i situationer, hvor forurening under en bygning ikke kan fjernes.

  Naturlig nedbrydning

  Ved naturlig nedbrydning tager oprensningen udgangspunkt i den naturlige forureningsfjernelse, som foregår i jord og vand via nedbrydning, afdampning og udvaskning.

  Metoden forudsætter, at de rette forhold er til stede i jord og grundvand, og at de forurenende stoffer er nedbrydelige. Naturlig nedbrydning kan tage mange år og egner sig derfor ikke til tunge oliestoffer, tjærestoffer og metaller.

  Det er ikke muligt at fjerne tunge oliestoffer, tjærestoffer og metaller ved naturlig nedbrydning under normale forhold.

  Hvilken teknik der er bedst til at fjerne en forurening, afhænger ofte af flere forhold:

  • Formål med oprensningen (hel eller delvis oprensning, ophævelse af kortlægning osv.)
  • Koncentration og type af forurening (olie, benzin, tjærestoffer, metaller osv.)
  • Forureningens beliggenhed (i haven, under boligen, dybde til forurening m.v.)
  • Geologiske forhold (findes forureningen i lerjord, sandjord m.v.?)
  • Grundvandsforhold
  • Tidsramme (skal det gå hurtigt, eller må oprensningen foregå over en årrække?).

  Kan al forurening fjernes?

  Der kan være restforurening tilbage efter en oprensning. Restforurening på oprensede boligejendomme kan medføre, at arealet forbliver V2-kortlagt, og det kan give et værditab, hvis du evt. senere skal sælge. I så fald kan du få kommunen til udstede en erklæring om forureningens betydning for brugen af ejendommen.

  I visse tilfælde kan en stor grund opdeles i to eller flere matrikler. På den måde er der mulighed for at isolere forureningen til én matrikel, mens kortlægningen kan ophæves på den anden matrikel.

  Hvad koster det at rense en forurenet grund?

  Prisen på en oprensning kan variere meget. Den afhænger bl.a. af forureningens type og beliggenhed og oprensningsteknikker. Derfor er det ikke muligt at angive generelle priser på oprensningsprojekter.

  Tidligere erfaringer om oprensning af grunde, som er sammenfattet i et priskatalog udarbejdet af Miljøstyrelsen i 2006, giver dog et praj om prisniveauet. Omregnet til nutidsværdi ligger prisen for en oprensning typisk mellem 800.000 -1.100.000 kroner men kan svinge i begge retninger. Prisen for oprensning efter en olietank er en lille smule lavere og kan forventes at koste i omegnen af 600.000 kroner.

  Gennemsnitspriser

  Værditabsordningen

  Gennemsnitsprisen for oprensning af en boligejendom var i 2005 på 669.000 kr. pr. ejendom Gennemsnitsprisen for undersøgelser var på 85.000 kr. pr. ejendom.

  Oliebranchens Miljøpulje (OM)

  Gennemsnitsprisen for oprensning af gamle tankstationer ligger på 274.000 kr.

  Forsikringsordningen for villaolietanke

  Gennemsnitsprisen for en oprensning via Forsikringsordningen for villaolietanke var i 2006 496.000 kr. 9 procent af projekterne var så komplicerede, at prisen kom op på 1,25 millioner kr. I de tilfælde var det også nødvendigt at rive boligen ned.

  Frivillige oprensningsprojekter

  Gennemsnitsprisen for frivillige oprensninger var i 2005 på 913.000 kr. (for både boliger og erhverv). Der blev gennemført 485 privatfinansierede oprensningsprojekter i 2005.

  Hvilke love og regler er der for flytning af forurenet jord?

  Hvis du skal af med overskudsjord i forbindelse med boligbyggeri, gravearbejde eller en ny terrasse, indkørsel el.lign., skal du være opmærksom på, at der gælder særlig regler for håndtering af forurenet jord.

  Hovedreglen er, at den, der flytter eller modtager jord, skal sikre sig, at jorden ikke har skadelig virkning på grundvand, mennesker og miljø. Det gælder både, hvis du bor på en grund, hvor der er kortlagt forurening, eller hvis du bor på en områdeklassificeret grund. I begge tilfælde er du ansvarlig for, at jorden, der køres væk, bliver anmeldt til kommunen og kommer hen til det rigtige modtageranlæg.

  I udgangspunktet har alle byzoner været områdeklassificeret som ”lettere forurenet” siden 1. januar 2008. Hvis en grund er områdeklassificeret, er det ikke det samme som, at grunden er kortlagt forurenet.

  Danmarks Miljøportal kan du finde oplysninger om, hvorvidt jorden på din grund er klassificeret eller kortlagt.

  Hvis du under et byggearbejde opdager eller får mistanke om en forurening, skal kommunen straks have besked. Kommunen kan kræve, at arbejdet bliver stoppet, indtil en nærmere undersøgelse har fundet sted.

  Hvordan anmelder du flytning af jord?

  Kommunerne har særlige blanketter til anmeldelse af forurenet jord, som du kan finde på deres hjemmesider. Kommunen vil også kunne oplyse dig om, hvor jorden kan afleveres, hvis du ikke selv har fundet en godkendt modtageplads.

  Hvis du samtidig skal bygge, udføre andet gravearbejde eller ønsker at ændre anvendelsen af et kortlagt areal, kræver det tilladelse fra kommunen. Den tilladelse skal, ligesom anmeldelsen af jordflytning, være på plads, inden arbejdet sættes i gang.

  Må du bygge på en forurenet grund?

  Der står intet i jordforureningsloven om, at du ikke må bygge på en forurenet grund. Skal du i gang med et byggeprojekt på en forurenet grund (dvs. V1- eller V2- kortlagt), gælder der dog særlige miljøregler og krav samt tilladelse (§8 tilladelse) fra kommunen.

  Det gælder, når du ønsker at:

  • Grave i jorden.
  • Ændre anvendelsen af grunden.
  • Opføre en ny bolig.
  • Bygge til den eksisterende bolig.

  Sørg for at tilladelsen er på plads, inden byggeriet sættes i gang.

  Det er gratis at søge en tilladelse, men du vil i de fleste tilfælde få behov for hjælp fra en miljøkonsulent, som du selv skal afholde udgifterne til. Spørg evt. regionen eller kommunen til råds om, hvem der kan hjælpe dig med din ansøgning.

  Hvis din grund blot ligger i et område, der er områdeklassificeret, dvs. lettere forurenet, hvilket typisk vil være i byzoner, hvor der ikke er foretaget nogen undersøgelse for jordforurening, behøver du ikke at søge tilladelse.

  Derudover er der nogle generelle krav til bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer:

  • Forureningens omfang skal være undersøgt, så det er muligt at bedømme miljø- og sundhedsrisiko før, under og efter byggeriet.
  • Det kan være nødvendigt at lave en undersøgelse og risikovurdering, som kan dokumentere, at det planlagte projekt er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Projektet må ikke umuliggøre en eventuel senere offentligt finansieret oprensning eller gøre den væsentligt dyrere.
  • Ved nybyggeri af bolig på arealer, som ikke tidligere har været anvendt til fx bolig eller børneinstitution (følsomme formål), er det et krav, at de øverste 50 cm jord ikke er forurenet (50 cm-reglen læs mere om den her). Alternativt skal der etableres en "varig fast belægning", fx fliser (§ 72 b i Lov om forurenet jord).
  • Du skal selv betale alle omkostninger forbundet med projektet – også eventuelle undersøgelser, som er nødvendige for at bedømme risiko for sundhed og miljø.

  Fælles for alle bygge- og anlægsprojekter på kortlagte arealer er, at den nye eller ændrede brug ikke må resultere i en øget miljø- og sundhedsrisiko. Det kræver, at forureningens type, koncentration og beliggenhed er fastlagt.