Den hyppigste årsag til forurening af parcelhusgrunde i Danmark er olieforurening fra en utæt nedgravet olietank. Det kan være din egen olietank, der er synderen, men også lækager fra naboens olietank kan forurene din grund.

Hvorfor er det vigtigt at opdage en nedgravet olietank?

En gammel olietank kan forfalde og springe læk. Hvis den ikke er tømt ordentligt, vil det resultere i, at olie fra tanken flyder ud og forurener den omkringliggende jord.

I værste fald kan forureningen betyde, at din grund skal renses, og regningen for den bekostelige oprydning kan ende hos dig.

Forurenet jord kan desuden i sjældne tilfælde være farligt for små børn, hvis du for eksempel har dem med i køkkenhave, og de uforvarende kommer til at indtage den forurenede jord. Normalt vil forureningen typisk være at finde i mindst 1 meters dybde.

Dine afgrøder er heller ikke nødvendigvis i fare, da det ikke er sundhedsskadeligt at spise frugt og grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord, hvis du og børnene praktiserer almindelig god hygiejne.

Udgør en nedgravet olietank altid et problem?

Nej. Såfremt den nedgravede olietank er sløjfet efter de gældende lovkrav, og altså er fuldstændig tømt for olie og blændet af, udgør den typisk ikke noget problem.

Kan der være en gammel nedgravet olietank på min grund, uden at du ved det?

Ja. Det har kun har været lovpligtigt at registrere nedgravede olietanke siden 1970, og selv om olietanken er registreret, kan det også være, at du ikke ved, at den er der.

Derfor kan det kræve lidt af et detektivarbejde at opklare, om der ligger en gammel olietank gemt på din grund.

Hvordan finder du en nedgravet olietank?

Tjek først husets byggesagspapirer. De kan typisk fremskaffes ved at ringe til den tekniske forvaltning i din kommune. Hvis byggesagspapirerne giver anledning til mistanke, kan du evt. spørge naboerne, om de kan huske noget.

Hvis der i dag er en overjordisk olietank, kan du undersøge, hvor gammel den er, og overveje om en evt. tidligere olietank har været en nedgravet model. Få udleveret papirerne hos kommunens tekniske forvaltning eller via Den Offentlige Informationsserver, OIS.

I forbindelse med et huskøb kan du evt. få hjælp af en advokat eller ejendomsmægleren.

Oplysningerne om olietanke - både dem kommunen og OIS anvender - er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Registeret er baseret på de oplysninger, som indgives, og da disse i visse tilfælde er ufuldstændige, er oplysningerne ikke altid i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis boligejeren er klar over en fejl, skal han korrigere denne.

Hvordan fjerner du en fritstående eller nedgravet olietank på din grund?

En olietank, som ikke er i drift, skal sløjfes. Det gør du ved at få en kloakmester til at fjerne tankens restindhold, afmontere påfyldningsstudsen og udluftningsrøret samt afblænde og lukke tanken.

For at en tank er fuldstændig tømt, kræver det en bundsugning, da der ellers altid vil ligge 50-100 liter blandet olie, vand og snavs tilbage i bunden, som tankens eget rørsystem ikke kan nå ned til. Ligger olietanken under et område med kørsel eller bygninger, skal den fyldes op med sand for at undgå sammenstyrtning.

Vil du være sikker på, at en gammel olietank på din grund ikke forårsager problemer senere, tilbyder flere virksomheder at grave den op og fjerne den for dig. Det koster i størrelsesordenen 9.000-16.000 kr.

Udfyld og indsend et sløjfningsskema til kommunen senest 4 uger efter, at arbejdet er udført. Find skemaet på kommunens hjemmeside, eller kontakt afdelingen for teknik og miljø.

Få desuden en attest fra firmaet, så du kan dokumentere, at tanken er tømt i henhold til reglerne. Vær også opmærksom på, at mange kommuner forlanger, at olietanke, der ikke er i brug, fjernes helt fra din grund af en kloakmester. Det sker ifølge olietankbekendtgørelsen, der giver tankejeren et valg mellem at lade tanken blive liggende, efter den er tømt og afblændet, eller få den fjernet.

Hvordan undgår du som huskøber en kæmperegning for miljøforurening?

Hvis du vil undgå, at regningen for en evt. jordforurening fra en lækket olietank ender hos dig, kan du investere i en udvidet ejerskifteforsikring. Du kan tillige sikre, at sælger tegner en sælgeransvarsforsikring.

Har du tegnet en udvidet ejerskifteforsikring, vil denne med et vist beløb dække udgifterne, hvis myndighederne giver påbud om en oprensning eller afværgeforanstaltninger ved en forurening.

Du kan også betinge købet af, at det fx bliver undersøgt, om jorden er forurenet og/eller om olietanken er sløjfet korrekt. Ydermere kan du med betingelsen sikre, at sælger tegner en sælgeransvarsforsikring. Denne forsikring sikrer dig, at sælger vil kunne betale, hvis du rejser krav om dækning af udgifter til oprensning af forurenet jord.

Hvordan undgår du som hussælger en kæmperegning for miljøforurening?

Som hussælger kan du tegne en sælgeransvarsforsikring. Denne forsikring vil dække, hvis der bliver rejst krav fra huskøber om fejl og mangler, der er sket før overtagelsesdagen. Dette kan fx være, hvis man finder ud af, at jorden er forurenet. Det er vigtigt at gennemlæse betingelser, så man sikrer, hvad der er dækket. Forsikringen har typisk en varighed på 10 år.