Hvad skal du overveje, inden du udskifter olietanken?

Hvis din olietank er blevet for gammel og skal sløjfes, skal du overveje at benytte lejligheden til at udskifte varmeanlægget med et mere miljøvenligt og energieffektivt af slagsen.

Siden 2013 har det ikke længere været tilladt at installere oliefyr i nye huse, og fra 2016 må der ikke installeres nye oliefyr i gamle huse, hvor det er muligt at bruge fjernvarme eller naturgas som alternativ. Regeringen har planer om, at alle oliefyr skal være udfaset inden 2030.

Der er i løbet af 2020 blevet vedtaget en skrotningsordning for bl.a. oliefyr der umiddelbart ved et almindeligt hus vil give et tilskud til konvertering til varmepumpe på mellem 18.000 og 20.000 kr.

Overvej derfor, om det kan svare sig for dig på den lange bane at bruge penge på en ny tank.

Alternativer til oliefyr kan være naturgas, som i øvrigt også er omfattet af førnævnte skrotningsordning, hvis der ikke er anlagt ledninger med naturgas i dit område, kan varmepumpe med jordvarme eller luft til luft også være en mulighed.

Hvilke krav er der til etablering af ny olietank?

En ny olietank kræver ikke tilladelse fra kommunen. Senest 14 dage før, du begynder arbejdet med at etablere den nye tank, skal du dog skriftligt meddele kommunen, hvornår du regner med at etablere olietanken, og hvor på grunden den skal placeres.

Kommunen kan forbyde, at du etablerer tanken, hvis de mener, at der er risiko for forurening af grundvandet, jorden, undergrunden eller et nærliggende anlæg, hvor der udvindes drikkevand.

Typegodkendte og CE-mærkede olietanke

For at tanken er lovlig at opstille, skal den være typegodkendt eller CE-mærket. Typegodkendelsen udstedes af PUFO (Prøvningsudvalget for Olietanke), og tanken får et sekscifret typegodkendelsesnummer, som skal kunne aflæses på tankens mærkeskilt. Mærkeskiltet er normalt monteret på selve tanken nær påfyldningsstudsen.

Tankattest

Når du anskaffer en ny olietank, skal du sørge for, at leverandøren udleverer en tankattest, hvor typegodkendelsesnummeret fremgår. Tankattesten er din garanti for, at olietanken er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. I tankattesten står der også, om tanken f.eks. kun er godkendt til opstilling inden døre.

CE-mærkning af stål- og plasttanke

Tanken er også lovlig, hvis den er CE-mærket. CE-mærket skal sidde på selve tanken, og når du køber den, skal der følge en såkaldt overensstemmelseserklæring med. Plasttanke skal have en godstykkelse på mindst 4,5 mm, hvilket bør fremgå af både CE-mærket og overensstemmelseserklæringen.

Hvilke andre krav stilles til olietanke?

Hvis tanken står over jorden, enten inden- eller udendørs, skal den være forsynet med en overfyldningsalarm, så olieforurening ved overfyldning kan undgås.

Rørforbindelsen mellem olietank og oliefyr skal være enkeltstrenget, så olie ikke kan løbe tilbage i tanken. For eksisterende tanke gælder dette også. Det betyder, at et eventuelt tidligere monteret returrør skal være afbrudt.

For overjordiske plasttanke gælder der særlige placerings- og afstandskrav af hensyn til brand. Som udgangspunkt skal tanken være placeret mindst 2,5 meter fra skel. Dette er for at hindre at brandsmitte.

Du kan læse mere om afstandskrav på Beredskabsstyrelsens Hjemmeside. Som ejer er det desuden dit ansvar, at tanken er korrekt opstillet og monteret.

Er du i tvivl om reglerne for etablering af en ny olietank, kan du henvende dig til din kommune, som også vil kunne oplyse, hvis der gælder særlige regler eller krav til olietanke i netop din kommune.

Hvilken forsikring dækker mod tankudslip og olieforurening?

Har du en olietank (over jorden eller nedgravet) er det lovpligtigt at være omfattet af en forsikring, der dækker skader ved olieforurening.

Oliebranchen har i samarbejde med Topdanmark en forsikringsordning, som forsikrer husstanden. Hvis du får leveret fyringsolie fra et af følgende selskaber, eller af et firma der får leveret olie fra en af nedenstående selskaber, er du automatisk dækket af forsikringen:

Er du ikke dækket af den automatiske forsikring, tilbyder flere forsikringsselskaber en ansvarsforsikring for olietanke.

Hvornår og hvad dækker forsikringen for olietanke?

Forsikringen dækker både underjordiske og overjordiske tanke, sidstnævnte, uanset om de står ude eller inde. Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at forsikringen dækker:

  • Tanken skal være på under 6000 liter
  • Tanken skal være lovlig
  • Det skal være en privat tank
  • Tanken skal være i en ordentlig stand

Der er en række betingelser for, at forsikringen dækker ved evt. olieudslip. For eksempel skal anlægget have været i brug efter 1. marts 2000 og have været i brug eller kunne have været i brug umiddelbart før konstateringen af forureningen.

Forsikringen dækker indtil 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug.

Forsikringen dækker udgifter til oprensning på op til 2 mio. kroner. Udgifter over dette beløb betales af kommunens miljømyndighed.

Hvis din olietank er så gammel, at den skulle have været sløjfet, eller hvis den og rørsystemet ikke lever op til de gældende regler og krav, kan forsikringsselskabet afvise at betale for skaden. I så fald er dig selv, der skal dække omkostningerne for en oprensning af din og evt. din nabos grund - en udgift, som kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner.

Du kan læse mere om forsikringsbetingelserne på Drivkraft Danmarks hjemmeside.

Hvad skal du gøre, hvis du tror, at din tank er skyld i olieforurening?

Hvis du har mistanke om, at din tank er utæt og lækker fyringsolie, har du pligt til hurtigst muligt at anmelde det til kommunens miljømyndighed. Du skal også hurtigst muligt kontakte det forsikringsselskab, som varetager forsikringsordningen, og informere om din mistanke og den eventuelle skade.

Kommunens miljøafdeling vil derefter undersøge og vurdere omfanget af skaden og evt. udstede et påbud om oprensning i henhold til Jordforureningsloven. Kommunen eller dit forsikringsselskab kan derefter vælge at prøve at begrænse skaden eller foretage en indledende oprydning, hvis olieudslippet akut truer miljøet.