Er jord bare jord?

Begrebet dækker over mange forskellige materialetyper, som er forskellige kemisk set. Overordnet set kan jord dels op i 2 grupper:

  • Morr: Morr er en jord uden krummestruktur. Den dannes ofte over en sandet råjord. Typen er fattig på gødningsstoffer, og den er sur med et pH, der ligger under 5,5. Derfor findes der næsten ingen regnorme i jorden.
  • Muld: Muld er en grundigt blandet jord, som dannes over lerholdig bund og jordtypen har en god krummestruktur. Jordtypen giver gode levevilkår for regnorme og mikroorganismer. Jorden er rig på gødningsstoffer, og at den er godt iltet med god afdræning. Det høje indhold af kalk og andre baser i leret betyder, at sur nedbør bliver neutraliseret, sådan at udvaskning af gødningsstoffer bliver nedsat. Muldjorden er kendetegnet ved, at den ikke er tydeligt lagdelt. Der findes forskellige varianter af muldjord.

Hvor kan du købe nyt jord?

Du kan købe større mængder jord hos entreprenører, som laver byggemodning af grunde.

Det er en god idé at forhøre sig om jordens oprindelse og få dokumentation for jordens kvalitet, inden du køber større mængder jord.

Hvis du har brug for mere jord, end du selv kan transportere, kan entreprenørvirksomheden også hjælpe med transporten hjem til dig.

Transporten bliver klaret med vognmænd, og da de kører store mængder dagligt, kan de ofte tilbyde dig det til en meget konkurrencedygtig pris. Hvis du har behov for at få jorden "grabbet" på din grund, er det ofte muligt for en ekstrapris. At "grabbe" betyder, at jorden blandes med den jord, som allerede ligger på grunden.

Hvad koster jord?

Da jord ikke bare er jord, men der er forskel på kvaliteten, er der også forskel på prisen. Jord koster omkring 300 - 350 kr. pr. kubikmeter inkl. moms og transport (cirkapris i 2023).

Hvordan kommer du af med almindelig jord?

Først og fremmest bør du henvende dig til kommunen for at høre, hvordan du kan komme af med overskudsjord. Kommunen kan anvise din overskudsjord til deponering eller genanvendelse på en bestemt modtageplads, medmindre det drejer sig om op til en m3 jord - her er det muligt at aflevere det på en nærgenbrugsstation.

Alternativt kan du få et entreprenørfirma til at opgrave og bortkøre jorden for dig efter de regler, der gælder i din kommune. Det kan godt være en bekostelig affære, som bør planlægges nøje.

Forhør dig hos entreprenøren om, hvordan de normalt opgraver og flytter jorden, således at du undgår traktose. Traktose betyder, at jorden er så sammenpresset, at vand fx ikke kan løbe gennem jorden. Det er kombinationen af tunge maskiner og regnvejr, som kan give traktose.

Hvordan kommer du af med forurenet jord - eller jord som er mistænkt for at være forurenet?

Hvis du skal af med overskudsjord i forbindelse med et byggeprojekt eller andet gravearbejde, skal du være opmærksom på, at der gælder særlig regler for håndtering af forurenet jord.

Hovedreglen er, at den, der flytter eller modtager jord, skal sikre sig, at jorden ikke har skadelig virkning på grundvand, mennesker og miljø. Du skal derfor anmelde flytningen af jord til kommunen, hvis du skal:

  • Flytte forurenet jord
  • Flytte jord fra en kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom.
  • Flytte jord fra et områdeklassificeret område.

Hvis du under et byggearbejde opdager eller får mistanke om en forurening, skal kommunen også straks have besked. Kommunen kan kræve, at arbejdet bliver stoppet, indtil en nærmere undersøgelse har fundet sted.

Forurenet jord er som udgangspunkt affald, og er derfor omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Kommunerne har nogle specielle ansøgningsskemaer til anmeldelsen af jordflytning, som vil kunne findes elektronisk på deres hjemmesider.

En kopi af anmeldelsen fungerer som følgeseddel og følger jorden under den faktiske flytning. Det er anmelderen af jordflytningen, der er ansvarlig for, at flytningen sker efter reglerne, og at jorden kommer hen til det rette modtageranlæg.

Transporten skal foregå på tætte lade, overdækket med presenning, eller i bedste fald en lukket miljøcontainer.

Der er forskel på, om du skal have flyttet jord fra et områdeklassificeret område eller et kortlagt område. Hvis jorden stammer fra et områdeklassificeret område, er det nok at anmelde flytningen, mens flytning af kortlagt jord vil kræve en §8-tilladelse, som du skal søge hos din kommune.

Hvad koster det at komme af med forurenet jord?

Prisen for at komme af med forurenet jord afhænger både af jordtype og af, hvor forurenet jorden er. Du skal regne med, at stærk forurenet jord nemt kan koste 800-1.000 kr. pr. ton at slippe af med. Er jorden kun lettere forurenet vil du typisk kunne slippe med ca. 150-220 kr. pr. ton (cirkapriser inkl. moms 2023).

Hvordan tjekker du din jord for forurening?

Kilder til forurening af jorden er oftest lækage fra olietanke, deponering af affald, spredning af sprøjtemidler, gødning og spildevandsslam, samt nedfald fra luften.

Er din grund kortlagt som forurenet vil du kunne finde oplysninger om kortlægningen på Danmarks Miljøportal. Her vil du også kunne se, om din grund ligger i et områdeklassificeret område.

Områdeklassificering betyder ikke nødvendigvis, at grunden er forurenet, men er derimod udtryk for, at der med stor sandsynlighed er en lettere forurening af jorden på grunden af mindre betydning. Grunde i byzoner er i udgangspunktet områdeklassificeret som lettere forurenet.

En jordbundsundersøgelse kan også vise, om jorden på din grund er forurenet og bør renses. Men før du kaster dig ud i at tage prøver af jorden, skal der udarbejdes et undersøgelsesoplæg, der skal godkendes af regionen. Undersøgelsesoplægget er en granskning af grundens historik, dvs. en undersøgelse af, hvad grunden tidligere har været brugt til, som skal danne grundlag for, om eller hvor der skal tages jordprøver.

Du kan bestille en jordanalyse gennem det firma, som skal fjerne din jord, eller du kan bestille en prøve direkte hos et laboratorium.