Hvilke ombygninger må du foretage i en ideel anpart?

Som ejer af en ideel anpart kan du have ønske om at ombygge dele af lejligheden eller ændre dens installationer. Måske vil du have nyt badeværelse eller køkken, rive en væg ned eller sætte en ny op.

Det er der normalt intet til hinder for. Du skal dog være opmærksom på, om der er regler og aftaler i samejeoverenskomsten, der begrænser din mulighed for at foretage ændringer i lejligheden.

Hvilke regler og love er du underlagt i forbindelse med ombygning af en ideel anpart i et tofamiliehus?

Som ejer af en ideel anpart er du ved ændringer og ombygninger af din lejlighed underlagt Byggeloven og reglerne i bygningsreglementet. Byggeloven er den overordnede lov på byggeområdet, og bygningsreglementet indeholder de mere detaljerede regler for byggeri.

Du er også underlagt eventuelle regler og aftaler for ombygninger i samejeoverenskomsten.

LÆS OGSÅ: Byggeloven

Hvilke ombygninger af en ideel anpart skal du søge tilladelse til?

I kommunens tekniske forvaltning skelnes der mellem ombygninger i tofamilieshuse med lodret og vandret lejlighedsskel. Nogen ombygninger skal der skal søges byggetilladelse til, andre ombygninger skal anmeldes, og andre ombygninger kan udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse.

I huse med lodret lejlighedsskel kan ombygninger udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse, såfremt der ikke sker en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring. Dette er fx tilfældet ved fjernelse af vægge, udvendig isolering og ombygning af badeværelser og køkken.

I huse med vandret lejlighedsskel kan nogen få ombygninger udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse. Dette er fx tilfældet ved fjernelse af ikke bærende vægge, udskiftning af vinduer samt ombygning af badeværelser og køkken.

Der skal søges byggetilladelse ved fx udskiftning af tagbelægningen til en anden form for tagbelægning, ændring af tagkonstruktionen eller ventilationssystemet og blænding af døre til trapper, som er flugtveje. Ved fjernelse af bærende vægge skal du først have en ingeniør til at beregne det tryk, der hviler på den pågældende væg. Beregningerne er afgørende for, hvilke ombygninger der skal udføres i forbindelse med fjernelse af væggen. De statiske beregninger skal vedlægges din ansøgning om byggetilladelse.

Ved mindre ændringer i tofamiliehuset fx nedtagning eller opsætning af radiatorer, udskiftning af håndvask m.v., er der ikke anmeldelsespligt over for kommunen. Men ændringerne kan have betydning for beregningen af varmeforbruget.

Hvordan ansøger du?

Ved ombygning skal din ansøgning om byggetilladelse eller din byggeanmeldelse sendes til kommunen via www.bygogmiljoe.dk. Inden du søger, skal du være opmærksom på, hvilke ejerforhold der er gældende for din ideelle anpart. På hjemmesiden skal du udfylde et digitalt skema, hvor det er muligt at uploade tegninger,fuldmagter mv.

Hvis din ombygning berører ejendommens fællesarealer, skal du sikre dig din samejers tilladelse og få den på skrift, inden du går i gang, medmindre klare regler i samejeoverenskomsten siger noget andet.

LÆS OGSÅ: Byggetilladelse og anmeldelse af byggeri

Sammen med byggetilladelsen modtager du påbegyndelses- og færdigmeldingskort, som du ved arbejdets start og slutning skal videresende til kommunens bygningsmyndighed. Når din ombygning er færdig og godkendt, får du en ibrugtagningstilladelse.

Hvis dit ombygningsprojekt ændrer sig undervejs, skal du også underrette kommunens tekniske forvaltning, som så tager stilling til ændringerne. Du kan få råd og vejledning samt de tegninger, du skal bruge ved henvendelse i kommunens Borgerservice, bygningsmyndigheden eller via kommunens hjemmeside.

Både ved anmeldelser og ansøgninger om byggetilladelse skal du betale et gebyr. Du kan se på kommunens hjemmeside, hvad det aktuelle gebyr er.

I forhold til ansøgning hos kommunen kræves der ingen fuldmagt fra samejeren, da du er reel ejer af ejendommen. Men der kan være retningslinjer i samejeoverenskomsten, som du skal overholde.

Hvad sker der, hvis du overtræder de gældende love og regler ved ombygning af en ideel anpart?

Som boligejer har du pligt til at sørge for, at din lejlighed lever op til kravene i Byggeloven.

Hvis kommunen finder ud af, at din lejlighed ikke overholder lovens krav, vil man i første omgang skrive til dig og bede dig om at rette op på de ulovlige forhold. Efterkommer du ikke et sådant påbud inden for tidsfristen, kan du blive idømt bøder. I sidste ende kan kommunen udbedre de ulovlige forhold på din regning.

Du kan også blive idømt bøder, hvis du:

  • Igangsætter en ombygning uden at have søgt byggetilladelse, hvis det kræves.
  • Gennemfører en ombygning på anden måde, end kommunen har givet tilladelse til.

Det er altid en god idé at kontakte teknisk forvaltning i din kommune, inden du går i gang med en ombygning, så du er sikker på, at dit byggeprojekt er lovligt.

Hvilke konsekvenser det evt. kan få i forhold til din samejer, vil være angivet i jeres samejeoverenskomst.

LÆS OGSÅ: Værd at vide, før du køber en ideel anpart