Hvilke ombygninger må du foretage i en ideel anpart?

Som ejer af en ideel anpart kan du have ønske om at ombygge dele af lejligheden eller ændre dens installationer. Måske vil du have nyt badeværelse eller køkken, rive en væg ned eller sætte en ny op?

Det er der normalt intet til hinder for. Du skal dog være opmærksom på, om der er regler og aftaler i samejeoverenskomsten, der begrænser din mulighed for at foretage ændringer i lejligheden.

Hvilke regler og love er du underlagt i forbindelse med ombygning af en ideel anpart i et tofamiliehus?

Hvad er en ideel anpart?

Ideelle anparter er lige som ejerlejligheder selvstændige faste ejendomme, der hver især kan købes og finansieres med bank- og realkreditlån. Villalejligheder (tofamilieshuse) er ofte registreret som ideelle anparter. Kort fortalt er det én fast ejendom, der har to blade i tingbogen.

Køber du en ideel anpart, ejer du ejendommen i sameje med en anden ejer, og ejer en andel af bygningen, fællesarealet og grunden. Samtidig har du eksklusiv brugsret til en bestemt lejlighed.

Kilde: boligejer.dk

Som ejer af en ideel anpart er du ved ændringer og ombygninger af din lejlighed underlagt Byggeloven og reglerne i bygningsreglementet. Byggeloven er den overordnede lov på byggeområdet, og bygningsreglementet indeholder de mere detaljerede regler for byggeri.

Der kan også være yderligere bestemmelser i fx lokalplaner, servitutter, fredninger, og hvis huset er bevaringsværdigt.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at du også er  underlagt eventuelle regler og aftaler for ombygninger i samejeoverenskomsten eller andre aftaler mellem jer.

Hvilke ombygninger af en ideel anpart skal du søge tilladelse til?

I kommunens tekniske forvaltning skelnes der mellem ombygninger i tofamilieshuse med lodret og vandret lejlighedsskel. Nogle ombygninger skal der skal søges byggetilladelse til, og andre ombygninger kan udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse.

I huse med lodret lejlighedsskel kan ombygninger udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse, hvis der ikke sker en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring. Det er fx tilfældet ved fjernelse af vægge, udvendig isolering og ombygning af badeværelser og køkken.

I huse med vandret lejlighedsskel kan nogle få ombygninger udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse. Fx fjernelse af ikke bærende vægge, udskiftning af vinduer og ombygning af badeværelser og køkken.

Der skal søges byggetilladelse ved fx udskiftning af tagbelægningen til en anden form for tagbelægning, ændring af tagkonstruktionen eller ventilationssystemet og blænding af døre til trapper, som er flugtveje. Ved fjernelse af bærende vægge skal du først have en ingeniør til at beregne det tryk, der hviler på den pågældende væg. Beregningerne er afgørende for, hvilke erstatninger der skal udføres i forbindelse med fjernelse af væggen. De statiske beregninger skal vedlægges din ansøgning om byggetilladelse.

Mindre ændringer i tofamiliehuset, som nedtagning eller opsætning af radiatorer eller udskiftning af håndvask, kan have betydning for beregningen af fordeling af udgift til varmeforbruget

Hvordan ansøger du?

Ved ombygning eller andre ændringer af en ideel anpart skal der søges byggetilladelse i kommunen. Inden du søger, skal du være opmærksom på, at I af myndighederne er flere ejere af ejendommen, og det kan kræve fuldmagt fra din samejer at søge byggetilladelse, da det altid er ejeren af ejendommen, der er den der søger byggetilladelsen.

På de fleste kommuners hjemmeside kan du finde beskrivelse af, hvad der kræver byggetilladelse, hvilke oplysninger, tegninger og andre dokumenter der skal indsendes for, at kommunen kan behandle ansøgningen og et link til den digitale ansøgning, hvor du ledes igennem ansøgningen (her er det fx muligt at uploade tegninger, fuldmagter mv.).

Ved større eller mere komplekse ændringer er det en god idé at søge byggefaglig rådgivning

Sammen med byggetilladelsen modtager du et påbegyndelses- og færdigmeldingskort, som du ved arbejdets start og slutning skal videresende til kommunens bygningsmyndighed. Når din ombygning er færdig og godkendt, får du en ibrugtagningstilladelse.

Hvis dit ombygningsprojekt ændrer sig undervejs, skal du også underrette kommunens tekniske forvaltning, som så tager stilling til ændringerne. Du kan få råd og vejledning samt de tegninger, du skal bruge, ved at kontakte kommunens Borgerservice, bygningsmyndigheden eller via kommunens hjemmeside.

Der er forskel på, hvilket gebyr der skal betales for behandling af ansøgningen om byggetilladelse, Det oplyses på de enkelte kommuners hjemmesider.

Der kan også være forskel på, om du skal have fuldmagt fra din samejer for at søge byggetilladelse - det kommer både an på, hvilket arbejde der søges byggetilladelse til og jeres samejeoverenskomst. Men generelt gælder, at I ejer ejendommen sammen, men har en tinglyst brugsret til hver jeres del.

Hvad sker der, hvis du overtræder de gældende love og regler ved ombygning af en ideel anpart?

Som boligejer har du pligt til at sørge for, at din villalejlighed lever op til kravene i Byggeloven.

Hvis kommunen finder ud af, at din lejlighed ikke overholder lovens krav, vil kommunen i første omgang skrive til dig og bede dig om at rette op på de ulovlige forhold. Efterkommer du ikke et sådant påbud inden for tidsfristen, kan du blive idømt bøder. I sidste ende kan kommunen udbedre de ulovlige forhold på din regning.

Du kan også blive idømt bøder, hvis du:

  • Igangsætter en ombygning uden at have søgt byggetilladelse, hvis det kræves.
  • Gennemfører en ombygning på anden måde, end kommunen har givet tilladelse til.

Det er altid en god idé at kontakte teknisk forvaltning i din kommune, inden du går i gang med en ombygning, så du er sikker på, at dit byggeprojekt er lovligt.

Hvilke konsekvenser det evt. kan få i forhold til din samejer, er angivet i jeres samejeoverenskomst.

At bygningen er lovlig og følger myndighedskrav m.v. er også en forudsætning for forsikring af bygningen
De er også forpligtet til at overholde de bestemmelser og aftaler, der er indgået i jeres samejeoverenskomst og andre aftaler mellem jer.