Hvad er en byggetilladelse?

Afhængig af hvilken type byggeri du skal i gang med, kan det være nødvendigt at søge byggetilladelse hos kommunen. De byggesager, der kræver byggetilladelse kan også være nedrivning eller byggeri af mindre sekundære bygninger på din grund. Det kan fx være opførelse af udhuse og skure eller overdækninger, hvis det samlede areal af sekundære bygninger ikke overskrider 50 m2 (20 m2 for rækkehuse), eller ikke kan overholde de gældende regler.

Hvis arealet i boligen ændres, eller der sker andre væsentlige ændringer af din bolig, kræver det også en byggetilladelse. Du må ikke gå i gang med byggeriet, før du har fået tilladelse.

Uanset hvilket projekt du skal i gang med, skal du overholde de krav, der er det på tidspunktet gældende bygningsreglement. Det vil fx være regler for højde og afstande på byggeriet. krav til konstruktioner, isolering brandforhold og fx at arealet af det samlede byggeri overholde bebyggelsesprocenten på din grund. Det gælder også bygninger, som fx skure udhuse garager og carporte der ikke skal søges byggetilladelse til eller tilladelse.

Det er ikke længere nødvendigt at anmelde bestemt byggeri.

Hvilke byggerier kræver byggetilladelse?

Du skal bl.a. søge kommunen om byggetilladelse, når du skal:

 • Bygge et nyt helårshus eller sommerhus

 • Bygge en garage, udhus el.lign hvor det samlede areal af ”andre bygninger” er på mere end 50 kvadratmeter, eller hvis bebyggelsesprocenten eller andre krav i fx Bygningsreglement, lokalplan m.v. ikke kan overholdes.

 • Bygge 1. sal
 • Bygge en tilbygning, eller på anden måde udvide boligarealet.

 • Bygge en kvist (fordi boligarealet udvides).

 • Bygge udestue.

 • Bygge anneks.

 • Lave en større ændring eller ombygning.

 • Indrette fx bad eller toilet i kælderen, idet der er en udvidelse af boligarealet.

 • Ændre anvendelsen af et eller flere rum i din bolig (fx ændre erhvervslokaler til beboelse).

 • Hvis du bor i lejlighed, kræver det byggetilladelse, hvis du vil flytte badeværelse, køkken, eller fx fjerne en bærende væg, lave hul til en ny dør eller hvis du generelt vil ændre ved lejlighedens konstruktion.

Hvilke byggerier kræver ikke kommunens godkendelse?

Du skal ikke søge byggetilladelse eller anmelde dit byggeri, når det er:

 • En ombygning i et fritliggende enfamiliehus , der ikke ændrer på boligarealet.

 • En indvendig ombygning i et fritliggende enfamiliehus.
 • Uanset hvilket projekt du skal i gang med, skal du overholde de krav, der er det på tidspunktet gældende bygningsreglement. Det vil fx være regler for højde og afstande på byggeriet. Desuden skal arealet af det samlede byggeri overholde bebyggelsesprocenten på din grund. Det gælder også bygninger, der ikke er omfattet af hverken anmeldelsespligt eller tilladelse.

Hvad skal ansøgningen om byggetilladelse indeholde?

Du skal søge om byggetilladelse digitalt. I forbindelse med, at du skal udfylde dit digitale ansøgningsskema, vil du automatisk finde ud af, hvad din ansøgning skal indeholde, da den ikke kan indsendes, før al dokumentation er på plads, eller du har taget stilling til de ting, der har relevans for dit byggeprojekt.

Ansøgningen finder du ved at gå ind på Byg og Miljøs hjemmeside, hvor du ved hjælp af dit NemID kan logge på.

Som udgangspunkt skal ansøgningen om byggetilladelse  minimum indeholde:

 • En situationsplan, der viser placeringen af dit planlagte nybyggeri samt af evt. eksisterende bygninger. Du skal nøje angive nybyggeriets afstande til skel. Hvis der er terrænforskelle, skal du også beskrive, hvordan du har planlagt at tilpasse byggeriet i terrænet.

 • En afløbsplan, der beskriver de nuværende og fremtidige afløbsledninger og brønde. Det overordnede kloaksystem kan indtegnes i situationsplanen.

 • En plantegning, hvor du angiver byggeriets indretning og bygningens mål.

 • Facadetegninger af bygningen set fra alle 4 verdenshjørner.

 • Tværsnit, hvor du har indtegnet bygningens højder og dimensioner.

 • Eventuelt detailtegninger af specielle konstruktioner, fugtisolering, varmeisolering af gulv- loft- og vægkonstruktioner.  Ved byggeri i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse er det generelt dokumentation, der først ved byggeriets færdiggørelse skal  indsendes til kommunen.

 • Overordnede oplysninger om konstruktioner, materialer og installationer.  Ved byggeri i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse er det generelt dokumentation, der først ved byggeriets færdiggørelse skal  indsendes til kommunen.

Derudover vil der være krav om, at der efter byggeriets færdiggørelse indsendes Teknisk dokumentation som fx:

 • Varmetabsberegning

 • Statiske beregninger

 • Eventuel terrænregulering.

Du kan vælge selv at udarbejde tegningerne til ansøgningen, men det kan anbefales, at du søger hjælp hos en byggesagkyndig, fx en arkitekt.

Hvad koster det at få en byggetilladelse?

Kommunen kan vælge at opkræve et gebyr for at behandle en ansøgning om byggetilladelse. Hvis en kommune vælger at opkræve et gebyr for byggesagsbehandlingen, skal gebyret udregnes efter tidsforbrug. Det er kommunen selv, der fastsætter sin timepris. 

Hvis du vil have et bud på, hvad det ca. koster at få din byggetilladelse vil du kunne finde oplysningerne på den enkelte kommunes hjemmeside, eller se en oversigt påTrafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Derudover vil der som regel være en række omkostninger til arkitekt, ingeniør landmåler, geotekniker mv.

Hvis du bygger nyt, er der også udgifter til en byggeskadeforsikring.

Hvor lang tid tager det at få byggetilladelse?

Hvor lang tid det tager at få byggetilladelsen, varierer også meget fra kommune til kommune. Nogle kommuner kan klare en ansøgning på blot få dage, mens det i andre kommuner kan tage flere måneder at få en byggetilladelse godkendt. Flere kommuner opgiver den forventede behandlingstid på dens hjemmeside.

Hvis ansøgningen indeholder ansøgninger om dispensation, vil det altid betyde længere behandlingstid.

Hvor kan du klage, hvis du får afslag på din ansøgning om byggetilladelse?

Hvis du får afslag på din ansøgning om byggetilladelse, kan du klage til Statsforvaltningen i din region senest 4 uger efter, at du har fået kommunens afgørelse.

Den kan dog kun behandle klager, som handler om retlige spørgsmål.  Fx om kommunen har forstået reglerne i byggeloven eller i bygningsreglementet rigtigt. 

Hvad kan der ske, hvis du bygger uden byggetilladelse?

Hvis kommunen opdager, at du har bygget uden at få byggetilladelse, får du en bøde, og i værste fald kan du blive tvunget til at rive bygningen ned igen. Det kan fx ske, hvis byggeriet ikke lever op til Byggeloven, kravene i bygningsreglementet, lokalplaner m.m. Der er set flere eksempler på, at en boligejer er blevet pålagt at rive en ny opført villa ned.