Hvad er et bygningsreglement?

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad Byggeloven kræver. Reglementet kortlægger også, hvordan et byggeri håndværksmæssigt skal udføres korrekt, samt teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Bygningsreglementet skal altid følges, med mindre man får dispensation. Alle ansøgninger om byggetilladelser behandles i forhold til det på tidspunktet gældende bygningsreglement.

Bygningsreglementet konkretiserer Byggelovens krav.

Bestemmelserne i Byggeloven og Bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes tilfredsstillende, når det kommer til sikkerheds-, sundheds- og energimæssige forhold. Der er bl.a. krav til indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

De forhold, der reguleres af bygningsreglementet, bliver løbende ændret. Fx strammes krav til energitab, indeklima, og nye materialer og byggemåder kommer til., og andre ændringer på området der, der Det betyder, at der løbende kommer tillæg, og at der med jævne mellemrum udkommer et nyt bygningsreglement., der så afløser det

Selvom kravene i bygningsreglementet ændres løbende, betyder det ikke, at du bor ulovligt, fordi dit hus ikke lever op til de nuværende krav. Det er sådan, at med mindre du ombygger eller foretager en gennemgribende renovering, skal huset overholde det bygningsreglement, som var gældende på opførelsestidspunktet. Men hvis du foretager tilbygning, ombygning, ændring af brug, eller andre væsentlige ændringer på dit hus, er det kravene fra det gældende bygningsreglement, der skal overholdes, og som en ansøgning om byggetilladelse behandles ud fra.

Er bygningsreglementet det samme som en lov?

Selvom bygningsreglementet ikke er lov i ordets forstand, har den samme retsgyldighed som Byggeloven, og dermed skal den overholdes på lige fod med andre lovkrav.

Bliv klogere på hvad bygningsreglementet er i denne video

For hvilke hustyper gælder bygningsreglementet?

I forhold til bygningsreglementet skelnes mellem følgende former for byggeri

  • Etageboligbyggeri

  • Erhvervs- og institutionsbyggeri

  • Fritliggende enfamiliehuse

  • Helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lignende)

  • Sommerhuse, kolonihavehuse, husbåde, campinghytter, garager og udhuse

For hvilke type byggearbejder gælder bygningsreglementet?

BR18 omfatter:

  • Opførelse af ny bebyggelse

  • Tilbygning til bebyggelse

  • Ombygning af og andre forandringer i bebyggelse

  • Nedrivning af bebyggelse

  • Ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggelovens eller reglementets bestemmelser, fx hvis dele af privatboligen ændres til erhvervslokaler

Det er dig som bygherre, der har ansvaret for, at bygningsreglementet følges. En byggefaglig rådgiver, arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør kan rådgive dig om, hvordan du opfylder kravene i forhold til et konkret projekt. Det ansvar kan en byggefaglig rådgiver arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør rådgive dig om hvordan det i forhold til det konkrete projekt opfyldes  Hvis du vil bygge om eller ændre måden, du bruger dit hus på, og er du i tvivl om, hvorvidt det er en "væsentlig forandring" der kræver byggetilladelse, vil det være den  tekniske forvaltning i din kommune, der vurderer om de konkret ændringerne kræver byggetilladelse.

Helt almindelige mindre renoveringer af et fritliggende enfamiliehus, fx maling af vægge, ny gulvbelægning eller anden mindre indvendig modernisering, vil generelt ikke kræve byggetilladelse.

Hvad er en byggetilladelse?

En ansøgning om byggetilladelse indsendes til og behandles af den kommune, hvor ejendommen ligger. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er kommet en byggetilladelse fra kommunen. Byggetilladelsen vil indeholde en række vilkår, som skal opfyldes i forbindelse med byggeriet, og det vil generelt være en betingelse, at det gældende bygningsreglementet overholdes. Derudover vil der være krav om at der indsendes teknisk dokumentation, når byggeriet er færdigt og færdigmeldes, og men inden byggeriet må ibrugtages tages i brug.

Hvis du skal bygge en garage eller carport, og det samlede areal af sekundære bygninger så er under 50 kvadratmeter, skal du generelt ikke søge byggetilladelse. Det gælder dog kun, hvis grundens bebyggelsesprocent og andre regler overholdes.

I Bygningsreglementet kan du i afsnittet om de administrative bestemmelser læse mere uddybende omkring, hvilke byggerier som kræver byggetilladelse. Du skal være opmærksom på at der for området eller den enkelte grund kan gælde andre bestemmelser  som fx  Lokalplan, servitutter, eller grundejer retningsbestemmer, har betydning – fx skærpede krav til hvor og hvad du må bygge – eller som på en vis kan være en hindring for dit byggeprojekt, Hvis du er i tvivl om dette, bør du kontakte kommunen for at få en afklaring.

Skal Bygningsreglementet og Byggeloven følges, selvom dit projekt ikke kræver byggetilladelse?

Ja.

Selvom et byggearbejde ikke kræver, at du anmelder dit byggeprojekt eller søger om byggetilladelse fra kommunen, skal byggeriet stadig være lovligt og opfylde kravene i Bygningsreglementet og Byggeloven. 

Kan du få dispensation fra reglerne i bygningsreglementet?

Hvis dit planlagte byggeprojekt fx ikke kan opfylde nogle af de tekniske krav eller andre bestemmelser i bygningsreglementet, kan du søge dispensation hos kommunen. Kommunen kan give dispensation for krav i bygningsreglementet eller lokalplan, hvis det skønnes, at der i dit byggeri alligevel tages de samme hensyn, som bygningsreglementet eller lokalplanen kræver.

I visse tilfælde skal en ansøgning om dispensation igennem en nabohøring, det er så hvorefter kommunen der vurderer, om indsigelserne får betydning for dispensationen.

Dispensationen vil være en del af byggetilladelsen, så du må aldrig begynde på et dit planlagte byggeri, før din dispensation er færdigbehandlet hos kommunen og tilladelsen er givet.

Hvad er straffen for ikke at overholde byggeloven?

Ifølge Byggeloven er det kommunalbestyrelsen som er bygningsmyndigheden, og som skal sikre at bygningsreglementet overholdes. I praksis er det den tekniske forvaltning i kommunen, der behandler ansøgninger om byggetilladelser, dispensationer m.v.

Hvis kommunen/teknisk forvaltning opdager, at et byggeri ikke er opført i overensstemmelse med bygningsreglementet, er byggeriet ulovligt, og kommunen kan kræve, at byggeriet bliver gjort lovligt, og vurdere, om der er muligheder for at lovliggøre byggeriet, eller om byggeriet skal fjernes og forholdene føres tilbage til før byggeriet.

Kommunen har ret til at standse et byggeri, indtil de nødvendige tilladelser er givet, eller et ulovligt forhold er bragt i orden. Kommunen kan endda tinglyse et påbud om, at en byggesag skal gøres ulovlig, så eventuelle kommende købere kan se, at boligen ikke er lovlig.

Du kan også straffes med bøde, hvis du begynder et byggeri uden at have den nødvendige byggetilladelse, eller hvis du ikke følger de vilkår for byggeriet, der står i byggetilladelsen.