Hvad er bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten er den procentdel af grundens areal, som det samlede areal af bebyggelsen på grunden må udgøre. Bebyggelsesprocenten angiver, hvor meget areal du må bygge ift. grundens størrelse. Alt, hvad der er bygget på grunden, tæller med, når man skal udregne, hvad bebyggelsesprocenten er.

Hvorfor er der regler for bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenter er en måde at regulere byggeriets tæthed. Fx kan en lav bebyggelsesprocent sikre, at der i tæt beboede områder stadig er tilstrækkeligt med friarealer, og at der ikke bor så mange mennesker, at der ikke kan skabes sunde og velfungerende områder.

På samme måde ser man, at bebyggelsesprocenter i sommerhusområder generelt er på 15 procent for at holde områderne åbne og bevare sommerhusområdets karakter.

Når du bygger til eller bygger nyt, skal du sikre dig, at nybyggeriet, tilbygningen eller udnyttelse af 1.sal eller lignende ikke medfører, at den maksimale bebyggelsesprocent for grunden overskrides. Det dit ansvar at sikre, at bebyggelsesprocenten på din grund ikke overskrides. Hvis bebyggelsesprocenten overskrides, kan kommunen kræve, at du fjerner den del af bebyggelsen, der overskrider det tilladte areal. Det gælder også fx udhuse, udestuer, carporte og overdækkede terrasser.

Så meget må du bygge på din grund

Ejendomstype

Maksimal bebyggelsesprocent

Fritliggende ejendomme, villaer o.lign.

30%

Sammenbyggede familiehuse (rækkehuse, dobbelthuse m.v.)

40%

Sommerhuse

15%

Etagebebyggelse

60%

Bebyggelse til erhverv eller institutionsbrug

45%

Hvordan regner du bebyggelsesprocenten ud?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede boligareal plus øvrige småbygninger, udestuer, overdækkede terrasser m.v. med grundens størrelse.

Dog kan de første 50 m2 (for rækkehuse 20m2) overdækning af fx terrasse, udhus, carport o.l. fratrækkes, når man udregner en bebyggelsesprocent.

Beregn bebyggelsesprocent her

Med beregneren nedenfor kan du få et løst bud på, hvad bebyggelsesprocenten på din grund er, hvis du har et fritliggende enfamilieshus.

Beregneren kræver, at du har oplysninger om størrelsen på din grund og de sekundære bygninger, der eventuelt er opført på den.

Beregneren viser også, hvor stort et areal, du fortsat må bebygge, før den tilladte bebyggelsesprocent overskrides.

Forudsætningen her tager udgangspunkt bygningsreglementet, som angiver en maksimal byggeprocent på 30 procent for fritliggende enfamilieshuse, villaer o.lign.

De 30 procent gælder, hvis der ikke er fastsat en anden bebyggelsesprocent i lokalplan eller servitutter.

Eksempel på beregning af bebyggelsesprocent

Eksempel på beregning af bebyggelsesprocent

Hvis du har et hus med et etageareal på 120 kvadratmeter + 55 kvadratmeter udhuse, garageoverdækning mv., og en grund på 1000 kvadratmeter, beregner du bebyggelsesprocenten således:

120 + (55 -50) = 125 kvadratmeter

125 x 100/1000 = 12,5 procent

Hvis du ønsker at se, hvad bebyggelsesprocenten bliver, hvis du laver en tilbygning, skal arealet af tilbygningen blot lægges til det nye hus.  

Hvis du så vil udvide boligarealet med en tilbygning på 25 m2, og samtidig bygge et skur, carport eller overdækket terrasse på 35 m2, vil regnestykket se ud på denne måde:  

(120 + 25)+ ((40+35) -50) = 170m2

(eksisterende boligareal + ny tilbygning) + ((eksisterende skure udhus + ny overdækning/carport) – fradraget på 50) = bruttoetagearealet

170 x 100/1000 = 17 procent
(bruttoetagearealet x100)/1000=bebyggelsesprocenten

Bebyggelsesprocenten for en ejendom beregnes som etagearealet (summen af bruttoarealet for alle etager) i procent af grundens areal. Udestuer, lukkede overdækninger, lukkede altaner, lukkede overdækkede gårde, forbindelsesgange og lignende, der kan indrettes til personophold, skal således regnes med til etagearealet.+ den del af sekundære bygninger der overstiger de 35 m2 (20 for rækkehuse)

Der er en del forhold, der har betydning for, hvor meget der skal regnes med i bruttoetagearealet.

Læs mere om beregningsreglerne i Bygningsreglementet

Grundens areal er det areal, som er angivet på matrikelnummeret. Det fremgår af BBR meddelelsen, som kan findes på OIS.dk under fanebladet Jordstykke.

Bebyggelsesprocenten for en ejendom beregnes som etagearealet (summen af bruttoarealet for alle etager) i procent af grundens areal. Udestuer, lukkede overdækninger, lukkede altaner, lukkede overdækkede gårde, forbindelsesgange og lignende, der kan indrettes til personophold, skal således regnes med til etagearealet + den del af sekundære bygninger der overstiger de 50 m2 (20 for rækkehuse).

Der er en del forhold, der har betydning for, hvor meget der skal regnes med i bruttoetagearealet.

Læs mere om beregningsreglerne i Bygningsreglementet

Grundens areal er det areal, som er angivet på BBR-meddelelsen. Oplysningen kan findes på OIS.dk under fanebladet Jordstykke.

Hvilken betydning har bebyggelsesprocenten i praksis?

Hvis du ønsker at bygge til eller helt nyt, skal du være opmærksom på den arealmæssige begrænsning, der ligger i den maksimale bebyggelsesprocent for grunden.

Så inden du går i gang med udvidelse af boligen, skal du udregne, hvor stort et areal du har mulighed for at bygge ud med eller inddrage til beboelse.

Garager, carporte, udhuse, overdækninger mm. indgår i arealet og har derfor også betydning for bebyggelsesprocenten.

For fritliggende enfamiliehuse er det arealet af sekundære bygninger, der overstiger  50m2, der skal medregnes. For fx sammenbyggede dobbelthuse, rækkehuse og klyngehuse er det det areal af sekundære bygninger, der overstiger 20 m2, der skal medregnes.

Hvor meget må du bygge på din grund?

I følge Bygningsreglementets §170 . gælder det at:

  • For sammenbyggede enfamiliehuse som fx dobbelthuse rækkehus mv er bebyggelsesprocenten 40
  • For fritliggende enfamiliehuse samt tofamiliehuse, hvor der er vandret lejlighedsskel er bebyggelsesprocenten 30.
  • For sommerhuse er bebyggelsesprocenten 15.
  • For etagebebyggelse er bebyggelsesprocenten 60.
  • For øvrige bebyggelser er bebyggelsesprocenten 45.

Bebyggelsesprocenten vil generelt være som ovenfor. Men ofte er der i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan for de enkelte områder fastsat en anden bebyggelsesprocent. Også forskellige servitutter kan have betydning for hvor meget og hvordan, du må bygge på din grund.

Derfor skal du altid forhøre dig hos kommunen for at finde ud af, hvilken bebyggelsesprocent, der gælder for den enkelte ejendom inden du sætter gang i dit byggeprojekt.

Video: Forstå bygningsreglementet