Hvad er en udlandsdansker?

En udlandsdansker er en dansk statsborger, der er flyttet til udlandet for en periode af mindst seks måneder. Som udlandsdansker er du frameldt folkeregisteret, er ikke skattepligtig i Danmark og kan normalt ikke optages på valglisten. 

Hvordan meddeler du flytning til udlandet?

Inden afrejsen skal du registrere dig som udrejst i CPR-registeret. Du giver meddelelse om din flytning til den kommune, som du bor i.

Du kan tidligst melde flytning fire uger før, du flytter (og senest fem dage efter flytningen). Registreringen foregår digitalt, men du kan få hjælp på borgerservice eller biblioteket. Du skal også kontakte SKAT på telefon 72 22 28 92 og meddele, at du er udrejst.

Læs mere på borger.dk om flytning til udlandet.

Hvad med ophold på under seks måneder i udlandet?

Hvis du opholder dig i udlandet i en periode på mindre end seks måneder, skal du ikke registrere dig som fraflyttet Danmark.

Du har dansk folkeregisteradresse, betaler skat i Danmark og er i det hele taget stillet på samme måde, som hvis du boede i Danmark hele året.

Med andre ord kan du som pensionist have en feriebolig i Italien eller i Frankrig og nyde vinterhalvåret under behagelige temperaturer og tilbringe resten af tiden i Danmark. Har du et sommerhus i Danmark og har ejet huset i mindst et år, kan du som pensionist lovligt benytte huset som helårsbolig med tilhørende folkeregisteradresse.

Hvad gør du med din danske helårsbolig, når du flytter til udlandet?

Når du er frameldt det danske folkeregister og har en fast adresse i udlandet, er du som udgangspunkt ikke hjemmehørende i Danmark og dermed heller ikke fuld skattepligtig i Danmark. For at kunne ophæve skattepligten i Danmark kræver SKAT derudover, at du har solgt din helårsbolig eller udlejer boligen for en fast periode på mindst tre år.

Hvis du ejer et fritidshus, som hidtil kun har været benyttet til fritidsformål, vil SKAT ikke opfatte det som en helårsbolig. Hvis du har ejet fritidsboligen i mindst et år, har ret til folkepension eller er fyldt 60 år og er gået på pension, har du imidlertid under visse betingelser ret til at bo i fritidshuset hele året. 

SKAT har dog i juli 2017 tilkendegivet, at de ikke fremover vil ”lægge vægt på den formelle bopælsret, der følger af planlovens regler for sommerhuse, men lægge vægt på sommerhusets nuværende og tidligere benyttelse af denne ret til helårsbeboelse.”

Hvilke tidsgrænser gælder der for kortvarige ophold i Danmark?

For som udlandsdansker at undgå fuld dansk skattepligt, kræver SKAT, at du ikke tager ophold i Danmark. I skattemæssig sammenhæng gælder det, at du har taget ophold i Danmark, hvis du:

  • Uafbrudt opholder dig i Danmark i mere end 3 måneder eller
  • Sammenlagt opholder dig i Danmark i mere end 180 dage inden for 12 måneder.

Ophold under 3 måneder, eller mindre end 180 dage inden for 12 måneder, udløser derfor ikke fuld skattepligt, hvis opholdet har et overvejende feriemæssigt præg. Bemærk, at arbejdsrelaterede ophold i Danmark vil medføre genindtræden af den fulde skattepligt til Danmark. Som arbejdsrelaterede ophold regnes eksempelvis gallerivirksomhed, bestyrelsesmøder samt planlagte tjenesterejser.

Kan du medbringe din folkepension og andre sociale ydelser til udlandet?

Som dansk statsborger og udlandsdansker har du ret til at tage folkepensionens grundbeløb med til udlandet.

Udbetaling af hele eller en del af grundbeløbet forudsætter, at du har boet mindst tre år i Danmark, fra du fyldte 15 år, og til du fik tilkendt pension. Du har samme ret, hvis du er statsborger i EU.

Oven i grundbeløbet kommer en række indkomstafhængige tillæg, som ikke i alle tilfælde kan medtages til udlandet:

Pensionstillæg: Beløbet er indkomstafhængig. Du kan få udbetalt både grundbeløbet og pensionstillægget, hvis du bor i et EU/EØS-land eller i Schweiz. Bor du udenfor, kan du kun få udbetalt grundbeløbet. Find en liste over EU/EØS-lande her.

Varmetillæg: Tillægget er indkomstafhængigt og bliver tildelt folkepensionister med store varmeudgifter, og du kan også få det i udlandet.

Personligt tillæg: Tillægget tildeles økonomisk vanskeligt stillede folkepensionister og er tænkt som delvis betaling for en række udgifter. Som udlandsdansker søger du om tillægget hos de sociale myndigheder, hvor du bor. Får du afslag, har du mulighed for at søge om personligt tillæg hos Udbetaling Danmark.

Ældrecheck: Hvis du bor i et EØS/EU-land eller i Schweiz, har du ret til ældrecheck på linje med folkepensionister bosat i Danmark.

ATP: Du kan få udbetalt din pension fra ATP, når du når folkepensionsalderen, uanset hvor du bor. Det kræver dog, at ATP har din adresse og dine bankoplysninger. Du kan både få din pension udbetalt til en dansk eller en udenlandsk konto.

Læs mere om tillæg til folke- og førtidspension i udlandet på borger.dk

Hvordan bliver du beskattet af pensionsudbetalingerne?

Folkepension og sociale ydelser relateret til folkepensionen samt pension fra ATP bliver beskattet i Danmark uanset, hvor du flytter hen. Kapitalpensioner bliver beskattet med en engangsafgift på 40 procent, der trækkes inden udbetalingen fra Danmark.

For ratepensioner, livrenter og andre pensionsordninger er det forskelligt, hvilket land der har beskatningsretten. Som hovedregel betales skatten i tilflytterlandet, men i flere af de dobbeltbeskatningsaftaler, som Danmark har indgået, er det aftalt, at Danmark har retten til at kræve skat af private pensionsudbetalinger fra Danmark.

Kan du risikere dobbeltbeskatning?

Hvis der ikke eksisterer nogen dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og tilflytterlandet indebærer det i princippet, at der skal betales skat begge steder.

Find en liste over de lande, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med på SKAT's hjemmeside her. 

Bliver penge fra det offentlige udbetalt i danske kroner?

Alle overførsler fra den danske stat bliver indsat på din NemKonto. Efterfølgende kan du selv overføre pengene til en udenlandsk konto.

Ved udbetaling af pension fra ATP, kan du selv vælge, om du vil have pengene indsat på en dansk eller udenlandsk konto. Hvis beløbet går ind på en udenlandsk konto, trækker ATP et mindre gebyr pr. udbetaling.

Ved flytning til udlandet er der ikke noget i vejen for, at du beholder din eksisterende NemKonto i en dansk bank, men du kan også benytte et udenlandsk pengeinstitut. Læs mere om NemKonto i udlandet på NemKonto.dk.

Kan du få gratis lægebehandling i Danmark?

Hovedreglen er, at en person uden bopæl her i landet har ret til akut behandling i tilfælde af ulykke, en pludselig opstået eller en forværret sygdom eller en fødsel på lige fod med personer, der har bopæl i Danmark.

Derudover har du mulighed for fortsat sygehusbehandling, hvis lægerne vurderer, at det ikke er rimeligt at sende dig tilbage til dit hjemland.

For borgere i et EU-land er reglerne en spids mere lempelige. Ud over den akutte behandling vil du som EU-borger have ret til gratis opfølgende behandling, som ud fra en lægefaglig vurdering skønnes nødvendig under det planlagte ophold i Danmark.

Hvordan er du dækket under sygdom i dit nye hjemland?

Ved flytning til et andet EU-land, bliver du behandlet af lægen på samme vilkår som lokale indbyggere. Hvilket lands sundhedssystem der i sidste ende betaler for din behandling, afhænger af din specifikke situation, men det vil normalt være dit nye hjemland.

Vær opmærksom på, at sundhedssystemerne i Europa er forskellige fra land til land. I flere lande skal du eksempelvis betale lægen direkte efter konsultationen.

Vælger du at bosætte dig uden for EU, er de lokale regler gældende. Det indebærer, at du enten må tegne en privat sygeforsikring eller betale regningen for lægehjælp.

Hvordan flytter du hjem igen?

Som danske statsborger skal du opholde dig i Danmark i mindst tre måneder, før du kan blive registreret i CPR og dermed er fuldt dækket af sygesikringen. Tilflytningskommunen kan kræve, at du møder personligt op i borgerservice, hvor din bopæl bliver registreret i CPR, og du vælger en læge.

Hvis du opholder dig i Danmark i mindre end tre måneder, kan du ikke blive registreret som indrejst i CPR. Du kan heller ikke forhåndsregistrere dig, mens du er i udlandet.