Hvad er PCB?

PCB er en gruppe af industrielt fremstillede klorforbindelser (Poly-Chlorede Biphenyler), som blev udviklet helt tilbage i 1920'erne. Det er en af verdens 12 farligste miljøgifte.

PCB optages let i organismer, hvor det hober sig op gennem de forskellige led i fødekæden. Stoffet optages primært i kroppen gennem fødevarer eller ved indånding. Partikler af stoffet kan også blande sig med gasser og dampe og igennem lungerne finde vej til kroppens indre organer. Der er også mistanke om, at direkte hudkontakt med PCB-holdige materialer kan overføre PCB-partikler til kroppen.

PCB blev populært som tilsætningsstof i industrielt fremstillede produkter, da stoffet har en høj isolationsevne og en række brandhæmmende egenskaber. Desuden er PCB et meget stabilt stof fysisk, kemisk og varmemæssigt, og derfor vanskeligt at nedbryde.

Materialer og produkter med et indhold af PCB på over 50 PPM (parts per million) betragtes som farligt affald, der er omfattet af særlige regler for behandling og bortskaffelse.

I hvilke byggematerialer kan der være PCB?

I perioden 1950 til 1977 blev PCB brugt i elastiske fugeprodukter til byggesektoren. Produkterne blev anvendt til fugning omkring døre og vinduer, i vådrum, omkring altanelementer af beton og mellem facadeelementer af beton. PCB har også været brugt som tilsætningsstof i gulvbelægning, fliseklæber og maling. Du kan ikke se på en fugemasse eller en maling, om den indeholder PCB eller ej.

I termovinduer, der er installeret indtil 1977, kan limen, der forsegler ruderne, indeholde PCB. Du kan ikke umiddelbart se, om limen indeholder PCB. Men på bagsiden af aluminiumsrammen kan du muligvis finde et stempel, der angiver produktionstidspunktet. Står der 11/76, betyder det, at vinduet er fremstillet i november 1976. Dermed kan der være brugt PCB-holdig lim, men det er ikke sikkert.

PCB har også været benyttet i fremstillingen af transformatorer og kondensatorer. Kondensatorer benyttes som en delkomponent i elektriske installationer og apparater, fx armaturer til lysstofrør, vaskemaskiner, motorer og radioapparater. Heller ikke her kan du umiddelbart se, om kondensatorerne indeholder PCB. Som hovedregel kan du dog gå ud fra, at kondensatorer indeholder PCB, hvis de er produceret før 1986.

Hvornår skal du screene og anmelde byggeaffald med PCB?

Hvis dit byggearbejde (renovering, tilbygning eller nedrivning) vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller frembringer mere end 1 ton affald, skal du anmelde byggeaffaldet til kommunen. Det skal ske senest 14 dage inden, arbejdet skal begynde.

Du skal altid anmelde farligt byggeaffald, uanset areal og vægt. Og byggeaffald med et indhold af PCB på over 50 PPM (parts per million) er farligt affald.

Hvis bygningen er opført i perioden 1950-1977, skal den screenes for PCB-holdigt materiale. Det gælder også, hvis du skal udskifte termoruder, der er fremstillet i perioden 1950-1957.

Det er dig som bygherre, der har pligt til at anmelde bygge- og anlægsaffaldet, at screene for PCB samt at sikre, at affaldet håndteres og fjernes efter gældende regler. Pligten gælder, uanset om du har håndværkere eller entreprenører til at udføre arbejdet for dig, eller om du selv står for det.

Hvis kommunen finder, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at bygningen ikke indeholder PCB, kan den kræve, at der foretages en nærmere undersøgelse.

Er din bolig bygget, ombygget eller renoveret 1950-1977?

Der er flere muligheder for at finde oplysninger om din boligs historie og eventuelle ombygninger eller vinduesudskiftning i perioden 1950-1977.

I dokumenterne i forbindelse med køb af boligen vil det som regel fremgå, dvs. i salgsmateriale, tilstandsrapport eller energimærkning. Du kan også søge i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) eller spørge hos kommunens tekniske forvaltning (Byggesagsarkivet).

Ikke alle renoveringer og ombygninger bliver registreret hos kommunen i form af anmeldelse eller byggetilladelse. Det gælder fx ombygninger og renoveringer, hvor der ikke er blevet ændret på de bærende konstruktioner eller kloakforholdene.

Hvordan screener du og anmelder byggeaffald med PCB?

Her kan du se en skematisk fremstilling af fremgangsmåden ved anmeldelse af nedrivning, renovering og nybygning efter affaldsbekendtgørelsens regler.

En anmeldelse skal indeholde en række oplysninger om arbejdet, bygningen eller anlægget:

  • Bygherrens navn og adresse 
  • Dato 
  • Bygherrens underskrift 
  • Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse 
  • De forventede affaldsmængder og -typer 
  • Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Kommunen har typisk på sin hjemmeside standardblanketter til anmeldelse af byggeaffald samt til screening for PCB og farligt byggeaffald. I screeningsskemaet stilles en række spørgsmål, som du skal svare ja eller nej på. Hvis der ikke kan svares nej på alle spørgsmålene vedrørende PCB, skal man lave en kortlægning af forekomsten af PCB.

Kontakt kommunen, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Hvad skal du gøre, hvis der er mistanke om PCB i dit byggeaffald?

Hvis du i forbindelse med screeningen får mistanke om, at der er materialer med PCB, er det en god idé så hurtigt som muligt at søge bistand hos personer eller firmaer med faglig kompetence på området. Et firma med dokumenteret erfaring med identifikation, afhjælpning og håndtering af PCB kan dels bistå dig med planlægning af indsatsen, dels forestå det praktiske arbejde med prøvetagning, aftaler med laboratorier osv. Identifikation og afhjælpning af et PCB-problem er kompliceret og skal udføres af fagfolk.

Der er en række virksomheder med erfaring på området i Danmark. Du kan søge på internettet efter 'PCB' og 'sanering'.

I forbindelse med identifikation af PCB skal det også undersøges, om der er afgivet PCB til tilstødende byggematerialer og om møbler mm. i rummet er inficeret af PCB.

Hvordan behandles og fjernes byggematerialer med PCB?

PCB-holdigt affald skal behandles med stor varsomhed - både under nedtagning og transport.

Kravene til håndtering afhænger af typen af affald og af koncentrationen af PCB. Hvis koncentrationen af PCB i materialerne er over 50 mg/kg (ppm), er der tale om farligt affald. Ved koncentrationer under 50 mg/kg er der andre krav til håndtering. Spørg kommunen.

PCB skal bortskaffes som farligt affald. Det skal emballeres og afleveres til et miljøgodkendt anlæg. Derefter brændes eller deponeres det.

Transporten af byggeaffald med PCB skal foretages af en registreret transportør eller indsamler. Kommunens tekniske forvaltning er ansvarlig for at anvise en godkendt affaldstransportør.

Undgå, at PCB får dit byggeprojekt til at skride

Hvis der konstateres PCB i byggeaffaldet, kan det få store konsekvenser for dit byggeprojekt. Det gælder både tidsplan, økonomi og sikkerhed – især hvis du først opdager det, efter at arbejdet er gået i gang. Der stilles nemlig strenge krav til arbejdsmetoder, sikkerhed og rengøring samt sortering og bortskaffelse af affald med PCB.

Derfor er det en rigtig god idé at være omhyggelig med anmeldelse og screening inden byggestart. Ud over de 14 dages anmeldelsesfrist til kommunen bør du tage højde for, at er der mistanke om byggematerialer med PCB, skal der tages prøver til laboratorieanalyse.

Hvis det under byggeriet viser sig, at der er materialer med PCB, som skal fjernes, og byggefirmaet ikke på forhånd har vidst det, vil det blive anset for ekstra arbejde. Det betyder, at byggefirmaet har ret til at få byggeperioden forlænget, og dermed kan byggeplanlægningen skride. Og du vil komme til at betale for ekstraarbejdet.

Det optimale er at få fuldt overblik over, om de materialer i din bolig, der bliver berørt af byggeprojektet, indeholder PCB inden du indhenter tilbud. Så kan byggefirmaet give en fast pris på arbejdet, inklusive håndtering og fjernelse af det farlige affald, samt lægge en realistisk tidsplan.