Hvad er PCB?

PCB er en af verdens 12 farligste miljøgifte. Forkortelsen står for polyklorerede bifenyler og betegner en gruppe af industrielt fremstillede klorforbindelser, som blev udviklet helt tilbage i 1920'erne. Siden 1929 har PCB været masseproduceret til anvendelse i bl.a. byggematerialer.

PCB er ikke bare ét stof, men en familie af 209 beslægtede stoffer (kongener), som har en række bestemte egenskaber.

PCB har tidligere været brugt bl.a. som blødgører i fugemasse, som smøremiddel og som brandhæmmende middel.

PCB er kendetegnet ved at være svært nedbrydeligt, og derfor let optageligt i organismer. Det hober sig altså op gennem de forskellige led i fødekæden. Stofferne breder sig derfor særdeles let i naturen. I dag findes PCB overalt på jordkloden. Selv i modermælken hos kvinder i de arktiske egne er det i dag almindeligt forekommende.

PCB er placeret på listen over farligt affald. Det betyder, at produkter med et indhold af PCB på over 50 PPM (parts per million), svarende til 50 mg/pr. kg, betragtes som farligt affald, der er omfattet af særlige regler for behandling og bortskaffelse. Det betyder bl.a. at du skal screene dit byggeaffald. PCB-holdige byggematerialer skal anmeldes til kommunen, når du skal bortskaffe det. Det samme gælder termovinduer, da der er risiko for, at de kan indeholde PCB.

Hvor sundhedsskadeligt er PCB?

De helbredsmæssige risici ved indtagelse af PCB er stadig genstand for en del studier, da forekomsten af PCB, især i havmiljøet, er et stigende problem. Men det er efterhånden veldokumenteret, at PCB har en lang række skadelige og uønskede virkninger på især enzym-, hormon-, nerve- og immunsystemet. PCB optages nemlig i kroppen både ved indånding og gennem fødevarer.

Det er også veldokumenteret, at PCB kan have følgende sundhedsskadelige effekter, afhængig af dosis samt hvilket stof, der indtages:

 • Kan give kræft.
 • Kan virke forstyrrende på hormonbalancen.
 • Kan svække immunforsvaret.
 • Kan give udviklingsforstyrrelser hos børn.
 • Kan nedsætte forplantningsevnen.

Der er stor forskel på, hvor skadelige de forskellige stoffer er, og hvordan de påvirker mennesker og dyr. Men hvor nogle af stofferne fx har en svag østrogen-effekt, er andre stoffer anti-østrogene.

Undersøgelser har vist, at PCB kan fremme udviklingen af overvægt og være medvirkende årsag til type 2 diabetes. Langtidsophobninger af PCB i kroppen er endvidere sat i forbindelse med skader på lever og skjoldbruskkirtel.

Hvor i byggeriet har PCB været mest brugt?

I perioden 1950 til 1977 var PCB et populært tilsætningsstof i elastiske fugeprodukter til byggesektoren. Produkterne blev anvendt til bygningsfuger, fuger i betonelementer, fugning og forsegling omkring døre og vinduer, i vådrum, omkring altanelementer og mellem facadeelementer af beton.

PCB blev anvendt i:

 • Diverse fugemasser
 • Maling
 • Materialer til gulve
 • Til puds
 • Spartelmasser
 • Fugebånd
 • Linoleum
 • Fliseklæb
 • Tæpper

Du kan ikke se på en fugemasse, om den indeholder PCB eller ej. Du kan heller ikke se, om den lim, der er benyttet til at forsegle ruderne på termovinduer, der er installeret indtil 1977, kan indeholde PCB. Men på bagsiden af aluminiumsrammen kan du muligvis finde et stempel, der angiver produktionstidspunktet. Står der "11/76", betyder det, at vinduet er fremstillet i november 1976.

PCB har også været benyttet i fremstillingen af transformatorer og kondensatorer. Kondensatorer benyttes som en delkomponent i elektriske installationer og apparater, fx armaturer til lysstofrør, vaskemaskiner, motorer og radioapparater. Heller ikke her kan du umiddelbart se, om kondensatorerne indeholder PCB. Som hovedregel kan du gå ud fra, at kondensatorerne indeholder PCB, hvis de er produceret før 1986.

Nogle kondensatorer kan endog være mærket "PCB-free", men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de ikke indeholder PCB. Det viser undersøgelsen "Kortlægning af PCB i materialer og indeluft", som blev publiceret i 2013. Undersøgelsen viser, at der er en indikation på, at kondensatorer mærket PCB-free, der er produceret helt frem til 2004, hvor det blev totalforbudt at anvende PCB i kondensatorer, godt kan indeholde PCB over kriteriet for farligt affald.

Hvor farligt er det at have PCB-holdige materialer i boligen?

Selvom din bolig rummer byggematerialer, der indeholder PCB, anser forskere dog, at niveauet for PCB sædvanligvis er stærkt begrænset og anses ikke for at frembringe akutte helbredseffekter. Dog bør du tage forekomsten af PCB-holdige produkter alvorligt, hvis du har mistanke om forhøjede koncentrationer af PCB i din bolig.

Som hovedregel bør kroppens eksponering for PCB også reduceres mest muligt, da myndighederne på baggrund af nuværende dokumentation er bekymrede for langtidsvirkningerne ved stofferne.

I Farum Midtpunkt blev der i 2011 foretaget en undersøgelse af PCB i indeklima og beboeres blod. Undersøgelsen viste, at over halvdelen af blodets indhold af PCB kunne tilskrives PCB fra indeklimaet. Du kan se en undersøgelse om beboere i PCB-forurenede boliger her.

Den største akutte sundhedsmæssige risiko ved PCB i boligen opstår ved renovering, hvor det ofte er vanskeligt at undgå nærkontakt med de PCB-holdige materialer. Hvis et vindue skal udskiftes, skal den gamle fuge kradses ud, og det støver og giver risiko for indånding af PCB-holdige stoffer. Direkte hudkontakt med PCB-holdige materialer er ligeledes svær at undgå.

Overordnet set er den generelle ophobning i naturen af det svært nedbrydelige PCB det største samfundsmæssige problem. Eksempelvis udvaskes PCB fra udendørs materialer og siver ned i jorden. Ureglementeret bortskaffelse af PCB-holdigt byggeaffald medfører ligeledes, at PCB langsomt udvaskes og siver ned i jorden.

Hvordan reducerer du mængden af PCB i din bolig?

Har du mistanke om, at din bolig rummer PCB-holdige stoffer, kan det være svært at fjerne udledningen fuldstændigt, da PCB har en tendens til at sive ud i de omkringliggende byggematerialer. Det skal undersøges, om der er afgivet PCB til tilstødende byggematerialer, og om møbler mm. i rummet er inficeret af PCB.

En udskiftning af gamle vinduer med PCB-holdig fugemasse og termoruder med PCB-holdig lim vil alt andet lige reducere den fremtidige udledning. Er boligen udstyret med gamle armaturer til lysstofrør, der indeholder PCB-holdige kondensatorer, vil en udskiftning også reducere problemet.

Du kan også reducere tilstedeværelsen af PCB ved hjælp af rengøring, øget ventilation samt ved at afskærme evt. åbne PCB-holdige fuger. Desuden har undersøgelser vist, at temperaturen er afgørende for indholdet af PCB i indeklimaet, hvor mængden af PCB i luften stiger ved højere temperaturer.

Hvis en bygning har forhøjet PCB indhold, kan temperaturen med fordel holdes under 20 grader samtidig med, at man sørger for hyppig udluftning, indtil de PCB-holdige byggematerialer er blevet fjernet og udskiftet.

Dækker forsikringen, hvis du har PCB i huset?

Hvis PCB kun findes i begrænset omfang i huset, eksempelvis i fuger rundt om ældre vinduer, er det muligt at afhjælpe problemet i forbindelse med fx en udskiftning af vinduerne. Men hvis indholdet af PCB i huset er så stort, at det er direkte sundhedsskadeligt, kan det blive et stort økonomisk problem for dig, da det kan være nødvendigt at rive huset ned. Ydermere kan dele af huset og indboet være så forurenet med PCB, at det skal brændes som farligt affald, alt sammen for husejerens, dvs. din, regning.

Det er nemlig ikke muligt at forsikre sig mod eventuelle problemer. Hverken ejerskifteforsikringen eller husforsikringen dækker omkostningerne ved at slippe af med PCB.

Hvor stort er PCB-problemet i Danmark?

Det er typisk boliger opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, der har en risiko for at indeholde PCB. PCB kan dog godt forekomme i enkelte byggematerialer, som er produceret efter 1977. Det gælder fx termovinduer, der frem til 1980 var lovligt at producere visse steder i udlandet. Også i kondensatorer i armaturer til lysstofrør produceret helt frem til 2004, vil det kunne findes.

I Energistyrelsens rapport "Kortlægning af PCB i materialer og indeluft", har man bl.a. undersøgt en- og tofamilehuse fra perioden 1950 til 1977. Rapporten konkluderer, at PCB er mere udbredt i de danske bygninger, end man hidtil har antaget, og at ca. 75 procent af de undersøgte en- og tofamilehuse indeholder PCB. Som boligejer er der dog ingen grund til at gå i panik.

Selvom din bolig skulle være opført i den periode, hvor PCB var populært i byggematerialer, og der muligvis kan forekomme PCB, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er PCB i din bolig af betydning. Samme undersøgelse viser nemlig også, at der kun er estimeret PCB i betydelige mængder for indeklimaet i ca. 2 procent af boligerne, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Se rapporten her.

Ønsker du fuldstændig vished for, om din bolig indeholder materialer tilsat PCB, er du nødt til at få foretaget en analyse af de materialer, der kunne være under mistanke. Find mere information om, hvordan du får din bolig tjekket for PCB på pcbguiden.dk

Hvornår blev PCB forbudt?

Inden for byggesektoren startede brugen af PCB i Danmark i 1950. PCB blev hurtigt et populært tilsætningsstof i bl.a. fugemasser og lim.

Man begyndte mistænke stofferne for at være sundhedsskadelige ret tidligt, og allerede i 1968 så man det første grelle eksempel på PCBs skadelige virkninger, da 1.800 japanerne blev forgiftet efter indtagelse af en PCB-holdig risolie. Men på trods af belægget for stoffernes sundhedsskadelige virkninger, blev det først forbudt at anvende PCB i byggematerialer i Danmark i 1977. Det var dog stadigt tilladt at anvende i lukkede systemer fx i kondensatorer og transformatorer helt frem til 1985.

Produktionen af PCB stoppede i Storbritannien i 1978 og året efter i USA, mens produktionen forsatte andre steder i verden, primært i Østeuropa, indtil midten af 1980'erne.

I dag er det totalt forbudt at producere, importere og markedsføre produkter med indhold af PCB.