Hvad er asbest?

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler, der er naturligt forekommende i visse bjergarter. Asbest kan nedbrydes til meget små fibre, som er luftbårne, og vi indånder faktisk asbest hver dag. Det er dog i så små mængder, at det ikke er skadeligt.

Asbest er et ikke-brandbart materialer og er derfor velegnet til isolering og brandsikring. Desuden nedbrydes det ikke ved fugtpåvirkninger, så det har også været anvendt til armering i fx beton. Asbest for har grundet sine gode egenskaber været anvendt i byggematerialer i mange år.

Men det er farligt at arbejde med asbest eller asbestholdige materialer. Støvet indeholder fibre i form af nåle, der er så små og tynde, at det menneskelige øje end ikke kan se dem.

Er det farligt at leve i en bolig med asbestholdige materialer?

Så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i bygningen ikke farlig. Problemet opstår, hvis de asbestholdige materialer knækkes, skæres i eller på anden måde beskadiges, hvorefter de sundhedsskadelige fibre får mulighed for at blande sig med luften. Et asbestholdigt materiale, som ikke bliver udsat for slag eller lign., udgør som regel ikke et problem i sig selv.

Asbestholdige materialer der er beskadigede eller har været udsat for omfattende vandskader bør udskiftes, da fibrene bliver frigivet med luften eller skylles fri ved vandpåvirkningen og frigives, når vandet tørrer.

Hvis der skal fortages arbejde på de asbestholdige materialer er det vigtigt, at du overholder de regler, som arbejdstilsynet har udarbejdet omkring asbestarbejde. Der er få ting, du selv må fortage med asbestholdige materialer udenfor. Indendørs må du ikke selv gøre noget ved de asbestholdige materialer, med mindre du har gennemgået en særlig uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet.

Hvilke materialer kan indeholde asbest?

Det er i dag forbudt at fremstille, importere, anvende eller blot arbejde med asbestholdige materialer. Da asbest tidligere var et meget populært materiale i byggeriet, er det blevet brugt i mange forskellige sammenhænge og er derfor ikke ualmindeligt forekommende i ældre bygningsdele.

Der er i vid udstrækning også blevet brugt asbestholdige isoleringsmaterialer til rørisolering, beholdere, kedler, pakninger i kedellåger m.m. I sjældne tilfælde findes isoleringsmaterialer af ren asbest (hvide asbestplader).

Asbest findes hovedsageligt i:

 • Tagbelægninger (eternittage) (fra 1930-1986 - mens ses frem til 1988)
 • Beklædningsplader til både udendørs og indendørs brug (eternitplader) (fra 1930-1985)
 • Loft- og vægplader (fra 1954 til 1980)
 • Vinyl (fra 1930-1980)
 • Støbegulve (fra 1920 til 1980)
 • Puds (fra 1953 til 1980)
 • Fliseklæbemidler (fra 1962 til 1979)
 • Spartel- og fugemasser (indtil 1972)
 • Rørisolering (indtil 1972)
 • Isolering til elkabler (fra 1930 til 1980)
 • Luftkanaler (fra 1945 til 1980)

I 50’erne og 60’erne var det almindeligt at anvende asbest i loftplader. Pladerne blev hovedsaligt anvendt i erhvervs- eller industribygninger, men de kan i sjældne tilfælde findes i private boliger og er her især anvendt i kældre.

Har huset et bølgepladetag fra før 1988, er der sandsynligvis asbest i pladerne.

Er der asbestholdige materialer i en bygning, er det lovligt at lade dem sidde, indtil de skal fjernes ved renovering, da asbest ikke er farligt med mindre man beskadiger materialet.

Genbrug af asbest er heller ikke tilladt. Eksempelvis må en asbestholdig eternitplade ikke genbruges.

Der står ikke noget om asbest i en tilstandsrapport, så hvis du vil vide, om der kan være asbest i nogle af bygningens materialer, skal du have en rådgiver til at hjælpe dig.

Du kan også læse mere om de enkelte produkternes anvendelsesperiode i Dansk Asbestforening, asbestvejledning.

Når du skal undersøge, om bygningen indeholder asbest, er det en god hjælp at kigge på, hvornår bygningen  er opført, og hvornår den eventuelt er blevet renoveret. Det kan være med til at give et praj om, hvorvidt dele af boligen kan risikere at indeholde asbest.

Arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse mere om, hvor almindeligt forekommende asbest er i de forskellige byggematerialer.

Statens Byggeforskningsinstitut har også udarbejdet en anvisning, der beskriver hvilke materialer, som kan indeholde asbest. Den kan du bruge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er anvendt asbestholdige materialer i en bygning. Du kan også få et firma, der er specialiseret i asbest til at vurdere din bolig for forekomsten af asbest.

Man kan også få lavet en undersøgelse eller en asbest test, for at få konstateret om der er asbest i boligen. En asbest analyse kaldes det også. Det foregår typisk ved at man sender en tapeprøve med støv ind til et laboratorium, som undersøger, typisk ved hjælp af mikroskop, om der er asbestfibre i støvet. Du skal altså selv foretage opsamlingen af støv til asbesttest eller udtage en del af det materiale du vil have undersøgt, og derefter sende det til et laboratorium.

Hvordan undgår du asbestgener ved renovering af boligen?

Asbestholdige materialer inden døre skal fjernes af et firma, som er godkendt til at arbejde med asbest, som skal derfor overholde en række omfattende sikkerhedsforanstaltninger.

Udendørs må du gerne selv fjerne asbestholdige materialer, men du bør overveje at overlade arbejdet til et professionelt firma. Støv og fibre fra de asbestholdige materialer kræver særligt udstyr, herunder et effektivt åndedrætsværn.

Fjerner du selv asbestholdige byggematerialer udendørs, skal du behandle dem med stor forsigtighed. Asbestholdige eternitplader må fx ikke knækkes eller på anden måde ødelægges, da brud øger risikoen for, at de sundhedsfarlige fibre hvirvles rundt i luften.

Ifølge Arbejdstilsynet er der desværre flere håndværkere, som ikke ved nok om asbest, og hvor den kan forekomme.

Hvis du ved, at der er asbest i rørisolering, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger m.m., som du skal have udskiftet, bør du informere håndværkeren om faren for asbest. Du må i den forbindelse ikke selv begynde at pille ved isoleringen eller kanalerne.

Hvordan behandles asbestholdigt affald?

Da brugen af asbest i dag er forbudt, optræder de asbestholdige materialer kun i forbindelse med nedrivningsopgaver og renovering af bygninger.

På grund af sikkerhedsrisikoen ved indånding er asbestaffald kategoriseret som farligt affald, der skal anmeldes til kommunen. Af hensyn til kommunens ansatte må asbestholdigt affald hverken smides i skraldespanden eller afleveres på den lokale genbrugsstation.

Udfasning af brugen af asbest i dansk byggeri

 • 1972 blev det forbudt at isolere med asbestholdige materialer.
 • 1980 blev det helt forbudt at bruge asbest, bortset fra i tagbeklædning, friktionsbelægninger, pakningsmaterialer og materialer til at fore f.eks. kuglelejer med.
 • 1986 blev kravet skærpet yderligere. Herefter måtte der kun bruges asbest i eternitbølgepladerne B6 og B9 samt pakningsmaterialer og friktionsbelægninger.
 • 1988 stoppede al anvendelse af asbest i tagbeklædninger.
 • I perioden 1993-2005 er det udelukkende friktionsbelægninger, som indeholder asbest.
 • Siden 2005 har man ikke brugt asbest i produktionen af byggematerialer.

Sådan tjekker du, om dit tag indeholder asbest

Det er især i tagmaterialer, man har anvendt asbest.

Der er blevet produceret eternitplader uden asbest siden 1984, men det er først fra 1988, at man helt stoppede med at producere eternitplader med asbest.

Du kan bruge denne oversigt til at vurdere sandsynligheden for, at dine eternitplader indeholder asbest.

 • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Hvis du vil undersøge, om tagpladerne på din bygning indholder asbest, kan du tjekke oversiden af dem. Her vil der være trykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, så indeholder pladen med garanti asbest.

Der findes tagplader med andre tal som første ciffer, ligesom at tallene kan være nedslidte. I tvivlssituationer bør der laves en analyse for at få dokumenteret.

Dansk Eternit hedder nu Cembrit A/S.

Hvilken betydning har det, at der er asbest i tagpladerne?  

Der er ingen grund til at være bange, hvis det gamle tag indeholder asbest. Der er blot nogle skrappe regler, der skal du skal følges, hvis taget skal renses, hvis der skal lægges nyt tag ovenpå eller andet, der indebærer kontakt med de asbestholdige tagplader eller gavlplader.

 • Det er forbudt at højtryksspule materiale, der indeholder asbest.
 • Der må ikke skæres, bores eller på anden måde arbejdes med asbestholdige materialer, uden at de gældende regler for arbejde med asbest overholdes.
 • Nedtaget eternit med asbest må ikke genanvendes.
 • Bortskaffelse af asbestholdige materialer skal ske efter gældende regler.

Rensning

Hvis du ønsker at give dig i kast med at rense taget selv, må du kun anvende en blød børste og en vandslange, for at asbestfibrene ikke skal løsne sig. Vask aldrig nedefra, da du vil kunne blæse vand op imellem pladerne og i værste fald ind på loftet.

Højtryksspuling

Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet kan give dispensation i enkelte tilfælde. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis leverandøren af udstyret til højtryksspulingen kan godtgøre, at der ikke bliver produceret støv, og at spulevandet bliver filtreret.

Arbejdet skal anmeldes  til kommunen, senest 14 dage inden det sættes i gang. Anmeldelsen skal oplyse om, hvor arbejdet foregår, hvor lang tid arbejdet tager, og hvilke forholdsregler der bliver taget, for at miljø og omgivelser ikke tager skade.   

Maling af taget

Hvis taget skal males, skal du tage fat i et professionelt firma til at foretage afrensningen inden malingen. Det udstyr, som anvendes ved en afrensning, skal være godkendt af Arbejdstilsynet.  Maling af taget giver ikke nødvendigvis længere levetid blot bedre udseende.

Udskiftning af eternittag

Skal eternittaget renoveres, anbefales det at tage det gamle eternittag af og udskifte det med et nyt. Det kan altså ikke anbefales at lade det gamle asbestholdige tag sidde og fungere som undertag for den nye tagbelægning, selvom denne løsning i nogle tilfælde vil være billigere end at skulle rive det gamle tag ned først.

Hvis man vælger at lade det gamle tage blive siddende, så sørg for, at håndværkeren bruger specialbeslag til montering af lægterne, som ikke kræver boring, så du undgår, at asbestfibrene spredes.

Sørg også for, at håndværkerne er grundigt instrueret i risikoen ved arbejdet og efterlever gældende sikkerhedskrav til det som fx krav til ventilation og arbejdsdragter. Sørg endvidere for at have en plan for, hvordan du eller håndværkerne skaffer sig af med de asbestholdige materialer.

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen, som også kan instruere i, hvor man kan indlevere det asbestholdige affald. Husk at arbejdest også skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Isætning af tagvinduer

Skal der isættes tagvinduer i et gammet tag af asbestholdige eternitplader, skal der teoretisk skulle skæres i tagfladen for at gøre plads til vinduerne. Da det ikke er tilladt, skal der i stedet fjernes hele tagplader, indtil der er plads nok til vinduet. Herefter skal vinduet sættes i, og der skal lægges nye eternitplader i de resterende felter. Vær opmærksom på, at fremgangsmåden gør, at de nye tagplader rundt om vinduet vil have en anden farve end de eksisterende.

Hvor sundhedsskadelige er asbestholdige materialer?

Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive væsentligt tyndere end 3/1000 mm, hvorefter fibrene kan trænge helt ud i de allermindste forgreninger af lungerne.

Resultatet kan blive varige skader på lungerne, som giver sig udslag i sygdomme som lungeasbestose, lungekræft og lungehindekræft.

Det er oftest personer, som har arbejdet med asbest dagligt eller været udsat for det på anden vis over en længere periode, der er i risikogruppen for at pådrage sig en asbestrelateret sygdom.

Sammenlignet med risikoen for at pådrage sig lungekræft forårsaget af rygning, er risikoen for lungekræft forårsaget af asbestpåvirkning meget lille. Undersøgelser har vist, at rygning forstærker asbestens kræftfremkaldende virkning betydeligt.

sundhed.dk kan du læse mere om risiko for sygdomme i forbindelse med asbestarbejde.