Hvad er asbest?

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler, der er naturligt forekommende i visse bjergarter. Asbest kan nedbrydes til meget små fibre, som er luftbårne, og vi indånder faktisk asbest hver dag. Det er dog i så små mængder, at det ikke er skadeligt.

Asbest er et ikke-brændbart materiale og er derfor velegnet til isolering og brandsikring. Desuden nedbrydes det ikke ved fugtpåvirkninger, så det har også været anvendt til armering i fx beton. Asbest har på grund af disse egenskaber været anvendt i byggematerialer i mange år.

Men det er farligt at arbejde med asbest eller asbestholdige materialer, fordi der er risiko for indånding af asbeststøv. Støvet indeholder fibre i form af nåle, der er så små og tynde, at det menneskelige øje end ikke kan se dem. Jo tyndere fibrene er, desto længere ud i luftvejene kan de nå. De fineste fibre kan trænge helt ud i blodbanerne og sprede sig til andre dele af kroppen, og fibrene kan ikke nedbrydes af kroppen. Asbesten beskadiger lungerne og kan forårsage forskellige former for kræft, bl.a. lungehindekræft, som sjældent kan helbredes. Hvis man har indåndet meget asbeststøv, kan det med tiden føre til lungesygdommen asbestose.

Er det farligt at leve i en bolig med asbestholdige materialer?

Så længe asbesten er sikkert indkapslet i byggematerialerne, er asbest i bygningen ikke farlig.

Problemet opstår, når de asbestholdige materialer skal rives ned i forbindelse med fx en renovering, eller hvis de knækkes, skæres i eller på anden måde beskadiges, hvorefter de sundhedsskadelige fibre får mulighed for at blande sig med luften. Et asbestholdigt materiale, som ikke bliver udsat for slag eller lignende, udgør som regel ikke et problem i sig selv.

Asbestholdige materialer, der er beskadigede eller har været udsat for omfattende vandskader (indendørs), bør udskiftes, da fibrene bliver frigivet til luften eller skylles fri ved vandpåvirkningen og frigives, når vandet fordamper.

Hvilke materialer kan indeholde asbest?

Det er i dag forbudt at fremstille, importere, anvende eller blot arbejde med asbestholdige materialer. Men da asbest tidligere var et meget populært materiale i byggeriet, er det blevet brugt i mange forskellige sammenhænge og forekommer derfor i en række ældre bygningsdele, herunder de udbredte bølgepladetage af fibercement (tidligere kaldet eternit).

Der er i vid udstrækning også blevet brugt asbestholdige isoleringsmaterialer til rørisolering, beholdere, kedler, pakninger i kedellåger med mere. I sjældne tilfælde findes isoleringsmaterialer af ren asbest (hvide asbestplader).

I ældre badeværelser og køkkener kan der være asbest i den fliseklæb, fliser og klinker er sat op med.

  Se hvor der kan være asbest i boligen

  • På BFA Bygge & Anlægs hjemmeside Asbest-huset.dk kan du se, hvor i en bolig, der kan være asbest, rum for rum.
  • SBI-anvisning 229 fra BUILD ved Aalborg Universitet (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut) er et katalog over kendte asbestholdige materialer, der har været anvendt fra 1900-1990.
  • Du kan også læse mere om asbest på Arbejdstilsynets hjemmeside om asbest.

  Asbest findes hovedsageligt i disse byggematerialer:

  Tallene i parantes angiver det tidsrum, hvori det nævnte byggemateriale indeholdende asbest er blevet anvendt. 
  Ved flere materialer har der været restlagre, som er blevet anvendt i byggeriet i årene efter, at produktionen af det asbestholdige materiale er stoppet.

  • Tagbelægninger af fibercement (fra 1930 til 1990) Produktionsstop 1986
  • Beklædningsplader af fibercement til både udendørs og indendørs brug (fra 1930 til 1990) Produktionsstop 1986
  • Loft- og vægplader (fra 1954 til 1980) Produktionsstop 1980
  • Vinyl (fra 1930 til 1980) Produktionsstop 1980
  • Støbegulve (fra 1920 til 1980) Produktionsstop 1980
  • Puds (fra 1953 til 1985) Produktionsstop 1980
  • Fliseklæbemidler (indtil 1980) Produktionsstop 1976
  • Spartel- og fugemasser (indtil 1980)Produktionsstop 1979
  • Rørisolering (indtil 1980)Produktionsstop 1979
  • Isolering til elkabler (fra 1930 til 1980) Produktionsstop 1979
  • Luftkanaler (fra 1945 til 1980)

  Det er lovligt at lade asbestholdige materialer i en bygning sidde, indtil de skal fjernes ved renovering eller nedrivning, da asbest ikke er farligt, så længe det er sikkert indkapslet i materialet.

  Genbrug af byggematerialer, der indeholder asbest, er ikke tilladt.

  Der står ikke noget om asbest i en tilstandsrapport, så hvis du vil vide, om der kan være asbest i nogle af bygningens materialer, skal du have det undersøgt. Tidspunktet for opførelse og eventuelt renovering af en bolig kan være med til at give et praj om, hvorvidt dele af boligen indeholder asbest.

  Du kan også få et firma, der er specialiseret i asbest, til at vurdere din bolig for forekomsten af asbest.

  Endelig kan du også få lavet en asbestundersøgelse for at få konstateret, om der er asbest i boligen. Det foregår oftest ved at du sender en tapeprøve med støv til et laboratorium, som undersøger, om der er asbestfibre i støvet. Der findes en række firmaer, som tilbyder asbestundersøgelser.

  Udfasning af brugen af asbest i dansk byggeri

  • I 1972 blev det forbudt at isolere med asbestholdige materialer.
  • I 1980 blev det helt forbudt at bruge asbest, bortset fra i tagbeklædning, friktionsbelægninger, pakningsmaterialer og materialer til at fore fx kuglelejer med.
  • I 1986 blev kravet skærpet yderligere. Herefter måtte der kun bruges asbest i eternitbølgepladerne B6 og B9 samt pakningsmaterialer og friktionsbelægninger.
  • I 1988 stoppede al anvendelse af asbest i tagbeklædninger.
  • I perioden 1993-2005 er det udelukkende friktionsbelægninger, som indeholder asbest.
  • Siden 2005 har man ikke brugt asbest i produktionen af materialer.

  Hvordan undgår du asbestgener ved renovering af boligen?

  Asbestholdige materialer inden døre skal fjernes af professionelle håndværkere, som har den rette uddannelse og skal overholde en række omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Dette er for at sikre, at asbesten bliver fjernet på en forsvarlig måde, hvor ingen risikerer at indånde det farlige asbeststøv, hverken under eller efter arbejdet.

  Hvis du ved, at der er asbest i fliseklæben bag gamle fliser, rørisolering, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger med mere, som du skal have udskiftet, skal du informere håndværkeren om det.

  Som privatperson må du ikke selv nedtage eller på anden måde arbejde med asbestholdige materialer indendørs.

  Indtil 1. januar 2025 må du gerne selv nedrive asbestholdigt materiale udendørs, fx et asbesttag. Det kan dog stærkt anbefales at få et professionelt firma til at håndtere nedrivningen, da det som nævnt kræver specialiseret viden at nedrive asbest på en forsvarlig og sikker måde.

  Vælger du selv at udføre arbejdet, skal du – også som privatperson – følge de gældende regler for asbestarbejde.

  Udfører du arbejde med asbest uden at træffe de rette forholdsregler, risikerer du at udsætte dig selv, din familie og dine naboer for, at de sundhedsskadelige asbestfibre bliver hvirvlet rundt i den luft, I indånder.

  Nye regler: Kun autoriserede virksomheder må nedrive asbest

  Med en ændring af arbejdsmiljøloven har Folketinget vedtaget en ordning, som stiller krav om, at nedrivning af asbest kun må udføres af virksomheder, der er autoriserede på området.

  Det betyder, at private boligejere fra 1. januar 2025 ikke længere selv må nedrive asbestholdigt materiale, fx et asbesttag, medmindre der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter, fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader.

  Overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf for både virksomheder uden autorisation og private.

  Reglerne om autorisationsordningen træder i kraft 1. juli 2024, og virksomheder får derefter 6 måneder til at indrette sig efter ordningen og søge om at blive autoriseret. Det betyder, at selve kravet om autorisation træder endeligt i kraft 1. januar 2025.

  Læs mere om de nye regler på Arbejdstilsynets hjemmeside.

  Hvordan behandles asbestholdigt affald?

  Da brugen af asbest i dag er forbudt, optræder de asbestholdige materialer kun i forbindelse med nedrivningsopgaver og renovering af bygninger.

  På grund af sikkerhedsrisikoen ved indånding er asbestaffald kategoriseret som farligt affald, der skal anmeldes til kommunen. Affaldet skal håndteres efter de overordnede gældende regler samt kommunens anvisninger. Vær opmærksom på, at reglerne for bortskaffelse af asbest varierer fra kommune til kommune.

  Tagplader af fibercement (eternit), der indeholder asbest

  Asbest har i stor udstrækning været anvendt i tagmaterialer, og mange af de parcelhuse, der blev bygget i 60'erne, 70'erne og 80'erne har bølgepladetag eller skifertag af fibercement indeholdende asbestfibre.

   Hvilken betydning har det, at der er asbest i tagpladerne?  

   Tjek om dit tag indeholder asbest

   Sådan finder du ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag:

   • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret før 1984 indeholder altid asbest.
   • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
   • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

   I årene efter 1988 har der været restlagre af asbestholdige tagplader, og plader lagt indtil 1990 kan dermed indeholde asbest.

   Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

   Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

   Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

   • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
   • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

   Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

   Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

   Der er ingen grund til at være bange, hvis dit gamle tag indeholder asbest, så længe taget er intakt. Men der er skrappe regler, som skal følges, hvis taget skal renses, hvis der skal lægges nyt tag ovenpå eller foretages andet, der indebærer kontakt med de asbestholdige tagplader eller gavlplader.

   • Det er forbudt at højtryksspule materiale, der indeholder asbest.
   • Der må ikke skæres, bores eller på anden måde foretages arbejde, som beskadiger asbestholdige materialer, uden at der er truffet en række forholdsregler, som sikrer, at ingen risikerer at indånde asbestfibre, som frigives til luften.
   • Nedtaget fibercement med asbest må ikke genanvendes.
   • Bortskaffelse af asbestholdige materialer skal ske efter gældende regler.

   Rensning af taget

   Hvis du ønsker at give dig i kast med at rense taget selv, må du kun anvende en blød børste og en vandslange. Dette skal sikre, at asbestfibrene ikke løsner sig. Vask aldrig nedefra, da du vil kunne blæse vand op imellem pladerne og i værste fald ind på loftet.

   Højtryksspuling af taget

   Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet kan give dispensation i enkelte tilfælde. Det kan fx være tilfældet, hvis leverandøren af udstyret til højtryksspulingen kan godtgøre, at der ikke bliver produceret støv, samt at spulevandet bliver filtreret.

   Arbejdet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før det sættes i gang. Anmeldelsen skal oplyse om hvor arbejdet foregår, hvor lang tid arbejdet tager, og hvilke forholdsregler, der bliver taget, for at miljø og omgivelser ikke tager skade.   

   Maling af taget

   Hvis taget skal males, skal du have et professionelt firma til at foretage afrensningen, inden det bliver malet. Det udstyr, som anvendes ved en afrensning, skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Maling af taget giver ikke nødvendigvis længere levetid, blot et bedre udseende.

   Udskiftning af et fibercementtag med asbest

   Skal dit fibercementtag renoveres, anbefales det at tage det gamle tag af og udskifte det med et nyt.

   Det kan ikke anbefales at lade det gamle asbestholdige tag sidde og fungere som undertag for den nye tagbelægning, selvom denne løsning i nogle tilfælde vil være billigere end at skulle rive det gamle tag ned først. Ved et sådant ”dobbelttag” kan der blandt andet opstå problemer med at få slukket en eventuel brand, da brandvæsenet simpelthen ikke kan ramme ilden med deres vandstråler. 

   Hvis du alligevel vælger at lade det gamle fibercementtag blive siddende, så sørg for, at håndværkerne bruger specialbeslag til montering af lægterne, som ikke kræver boring, så du undgår, at asbestfibrene spredes.

   Ved en udskiftning af et asbestholdigt tag er det som tidligere nævnt vigtigt, at alle gældende sikkerhedskrav overholdes. Det gælder fx krav til ventilation, åndedrætsværn og arbejdsdragter. Det er ligeledes vigtigt med en plan for bortskaffelse af det asbestholdige byggeaffald, som skal anmeldes til kommunen. 

   Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes.

   Unge under 18 år må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de kan udsættes for asbest.

   Isætning af tagvinduer

   Skal der sættes tagvinduer i et gammelt tag, skal der skæres i tagfladen for at gøre plads til vinduerne. Da dette ikke er tilladt med asbestholdige fibercementplader, skal der i stedet fjernes hele tagplader, indtil der er plads nok til vinduet.

   Herefter skal vinduet sættes i, og der skal lægges nye tagplader i de resterende felter. Vær opmærksom på, at fremgangsmåden gør, at de nye tagplader rundt om vinduet vil have en anden farve end de eksisterende.

   Hvor sundhedsskadelige er asbestholdige materialer?

   Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive væsentligt tyndere end 3/1000 mm, hvorefter fibrene kan trænge helt ud i de allermindste forgreninger af lungerne.

   Resultatet kan blive varige skader på lungerne, som giver sig udslag i sygdomme som asbestose, lungekræft og lungehindekræft.

   Det er især personer, som har arbejdet med asbest dagligt eller været udsat for det på anden vis over en længere periode, der er i risikogruppen for at pådrage sig en asbestrelateret sygdom. Man ved dog ikke præcist, hvor mange asbestfibre, der skal til, før man kan blive syg af dem.

   Undersøgelser har vist, at rygning forstærker asbestens kræftfremkaldende virkning betydeligt.

   sundhed.dk kan du læse mere om asbestose og andre asbestrelaterede sygdomme.