Hvad er byggeaffald?

Eksempler på byggeaffald, der typisk kan genbruges

 • Asfalt
 • Beton
 • Gips
 • Ledninger
 • Mineraluld
 • Jern og andre metaller
 • Glas
 • Klinker, fliser og porcelæn
 • Tegl
 • Visse typer plast

Ethvert byggeprojekt, både om-, tilbygning og nybyggeri samt nedrivning, frembringer en masse affald i form af materialerester fra udskftning, fraskæring, nedbrydning osv. 

Byggeaffald og anlægsaffald udgør over 1/3 af det affald, der hvert år produceres i Danmark. Ifølge Affaldsstatistikken 2020 bliver der produceret 5,1 mio. tons byggeaffald eksklusive jord på ét år.

Hovedparten af bygge- og anlægsaffaldet udgøres af beton, tegl, asfalt, jord og sten, og langt størstedelen kan genbruges. 

Det er godt for miljøet, men også for din pengepung, da du skal betale affaldsafgift til staten på 475 kr. pr. tons af det byggeaffald, som ikke kan genanvendes med i stedet skal deponeres. 

Hvem har ansvaret for byggeaffaldet?

Det er bygherren, dvs. også dig som privat boligejer, der har pligt til at anmelde dit bygge- og anlægsaffald til kommunen. Det skal du gøre, hvis en nedrivning omfatter mere end 10 m2 eller den samlede mængde byggeaffald udgør mere end 1 ton. Du kan anmelde dit byggeaffald elektronisk via din kommunes hjemmeside.

Som bygherre er det også overordnet dit ansvar at sørge for, at byggeaffaldet bliver anmeldt, sorteret rigtigt efter gældende regler og kørt væk af en transportør, der er godkendt af kommunen. Mindre mængder byggeaffald, dvs. nogenlunde svarende til det, du kan have på en trailer, må du gerne selv køre til genbrugsstationen. Men vær opmærksom på, om der er tale om farligt affald.  I så fald skal det sorteres og håndteres på særlig vis og efter kommunens regler. 

Du kan overlade opgaven med at skaffe dig af med affaldet til din entreprenør, håndværker eller rådgiver. Men de samme regler gælder, uanset om det er dig som selvbygger eller en håndværker, entreprenør eller rådgiver, der står for det praktiske arbejde med håndtering af affaldet. 

Hvilke regler gælder for håndtering af byggeaffald?

Du skal anmelde byggeaffaldet til din kommune, hvis:

 • Hvis byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
 • Hvor bygningen eller den del af bygningen, der nedrives eller renoveres er større end 10 kvadratmeter. 
 • Hvis du skal udskifte ældre termoruder.
 • Hvis bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950-1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Du skal anmelde dit byggeaffald senest 14 dage, inden arbejdet sættes i gang. Anmeldelsen gælder for hele byggeriet. Hvis du har en rådgiver eller entreprenør tilknyttet projektet, kan du lade vedkommende udfylde anmeldelsen. 

Er du i tvivl om, hvordan man håndterer byggeaffald i din kommune, kan du finde flere informationer samt anmeldelsesskemaet på borger.dk. I skemaet skal du angive, hvilke typer affald der er tale om og hvilke mængder, du forventer at skulle skaffe dig af med. 

Allerede i planlægningen af byggeprojektet er det vigtigt at tage højde for, hvordan og hvornår byggeaffaldet kan fjernes. Det vil som regel være en god idé at få affaldet kørt væk jævnligt i løbet af byggeriet, både af hensyn til miljøet og for at sikre bedre plads på byggepladsen.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bortskaffelse af byggeaffald - sådan gør du

Praksis for aflevering af byggeaffald på genbrugsstationen, til deponering eller forbrænding er ikke ens i alle kommuner. 

På alle genbrugsstationer modtages kun sorteret affald, og der kan være særlige regler for, hvor meget af en bestemt type, du kan aflevere. Men som hovedregel kan alle private borgere gratis bruge kommunens genbrugsstationer. 

På nogle behandlingsanlæg eller modtageanlæg kan man aflevere usorteret affald mod betaling. Du kan finde oplysninger om de konkrete ordninger på din kommunes hjemmeside. 

Storskrald

I nogle kommuner har du mulighed for at få byggeaffald fra et selvbyggerprojekt afhentet som storskrald, fx brædder, fliser og lign. Betingelsen er normalt, at der kun er tale om en vis mængde, og at affaldet kan håndteres af to mand uden hjælpemidler. De fleste kommuner har en ordning, hvor der hentes storskrald en gang om måneden eller i en gang i kvartalet, men i mange tilfælde omfatter det ikke byggeaffald.

Hvis du er i tvivl om, hvilke typer affald du må sætte ud og i hvilke mængder, kan du undersøge det på din kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens tekniske forvaltning.

Genbrugsstationer 

Private kan gratis komme af med byggeaffald i mindre mængder på genbrugsstationen - som udgangspunkt svarende til det, du kan have på en trailer eller på ladet af en pickup. Sørg for at sortere dit affald ordentligt op.

Vær dog opmærksom på, at ikke alle genbrugsstationer tager imod alle former for affald. Du kan altid spørge personalet på genbrugsstationen, hvis du er i tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres. 

Håndværkere, entreprenører og andre erhvervsvirksomheder skal betale for at aflevere byggeaffald på genbrugsstationen. 

Salg til genbrug 

Der er i Danmark et marked for brugte byggevarer. Det gælder vinduer, døre, tagsten, mursten, køkkeninventar, vvs-udstyr som brusekabiner, vaske og wc’er, detaljer som dørgreb og beslag og dele som tagsten og mursten. 

Nogle forhandlere af brugte byggematerialer har et bredt udvalg, mens andre har specialiseret sig i fx tagsten. Brugte tegl- og tagsten er typisk interessante til renovering og reparation af ældre huse. 

For at være interessante til genbrug skal materialerne være i god stand og af god kvalitet, men ikke nødvendigvis unikke. Det er vigtigt, at de tages ud eller afmonteres hele, og det kræver stor forsigtighed under nedrivningen. Får du professionelle til at udføre arbejdet, er det langtfra sikkert, at meromkostningen ved forsigtig nedrivning modsvarer indtægterne ved salg. Står du selv for nedrivningen, er det derimod en overvejelse værd. 

Kontakt evt. nogle forhandlere, inden du går i gang, for at høre, om der er interesse for byggematerialerne. Så kan du regne på, om det kan betale sig for dig at forsøge at sælge dem. Om ikke andet er det i sig selv en god gerning, at andre kan få glæde af dine brugte materialer, hvis de er genanvendelige. 

Det er bæredygtigt at genbruge byggematerialer, så det er altid en god idé at undersøge. Selvom du ikke tror, at fx dine gamle vinduer er værdifulde, er der måske andre, der synes, at de er.

Afhentning af byggeaffald 

Er der tale om større mængder byggeaffald, som fx i forbindelse med nedrivning af vægge eller udskiftning af taget, kan løsningen være at leje en container hos en transportør eller vognmand og få ham til at køre direkte til genbrug eller på lossepladsen med det. Containere fås åbne eller lukkede og i forskellige størrelser. 

Hvis du selv vil sortere affaldet, skal du leje en rumopdelt container, men du kan også betale for at få affaldet sorteret. Transportøren skal være godkendt af kommunen til at køre med affald. Du vil kunne finde en liste over godkendte transportører på Energistyrelsens hjemmeside eller få information hos kommunens tekniske forvaltning. 

Er dit byggeaffald farligt?

Farligt byggeaffald, og byggeaffald med miljøproblematiske stoffer, skal anmeldes og behandles efter reglerne i din kommune. Søg information på kommunens hjemmeside eller hos teknisk forvaltning. 

PCB

Hvis dit hus er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal du, når du anmelder dit byggeaffald, også udfylde den del af ansøgningsskemaet, der omhandler screening for PCB. 

Hvis dit byggeaffald indeholder PCB-holdigt materiale, skal det sorteres fra og deponeres eller destrueres efter de regler, der gælder i din kommune. Du kan søge oplysninger på kommunens hjemmeside eller kontakte teknisk forvaltning, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre med dit PCB-holdige byggemateriale. 

Byggematerialer hvor du kan finde PCB

 • Elastiske fugematerialer
 • Termoruder og fugerne omkring dem
 • Maling
 • Flydegulve (fx Acydur)
 • Kondensatorer
 • Transformatorolie
 • Fliseklæb

Eksempler på farligt affald

PVC: Findes bl.a. i tagrender og nedløbsrør, vindues- og dørrammer samt nødstrømsanlæg 

Bly: Findes bl.a. i nogle typer maling, taginddækninger, rørsamlinger og telefonledninger 

Klorerede paraffiner: Findes i elastiske fugematerialer. 

Cæsium: Er at finde i røgalarmer. 

Kviksølv: Findes bl.a. i nogle typer termometre, termostater samt i flydekontakter 

Kemikalier: Findes fx i nogle typer maling, lak, træbeskyttelsesmidler, fugemasser, spartelfarve, lim og linolie. 

CFC: Findes i opskummende isoleringsmaterialer samt i kølemiddel i køleanlæg.

Asbest

Det er i dag forbudt at fremstille, importere, anvende eller blot arbejde med asbest eller asbestholdige materialer. Asbest blev brugt i dansk byggeri i perioden mellem 1920-1986 og findes derfor i mange ældre bygningsdele. 

Her ses det hyppigt i tagbeklædninger (fibercement/eternittage) og beklædningsplader til udendørs og indendørs brug. Men det kan også findes i en række andre bygningsdele som fx i vinyl- og magnesitgulve, rør-, kedel- og kanalisolering samt i forskellige fliseklæbeprodukter og elastiske fugematerialer. 

Andet farligt affald

PCB og asbest er nogle af de typer farligt affald, der oftest bliver fremhævet i medierne som de store syndere. Men der findes også en række andre typer farligt affald, du skal være opmærksom på. 

For eksempel er det en dårlig idé at smide den gamle røgalarm ud med byggeaffaldet. Og ligeledes skal gamle tagrender af PVC sorteres i en bunke for sig, når du skiller dig af med dit affald.

Hvordan skal du sortere dit byggeaffald, inden du afleverer det?

Reglerne for håndtering af byggeaffald er beskrevet i den enkelte kommunes regulativ for husholdnings- og/eller erhvervsaffald. På kommunens hjemmeside vil du normalt kunne finde information om, hvordan affaldet skal sorteres, men du kan også henvende dig til kommunens tekniske forvaltning. De præcise regler er forskellige fra kommune til kommune. 

Afhængigt af hvad der skal ske med affaldet, deles det ind i forskellige kategorier. Inden for den enkelte kategori er der nogle typer affald, som må blandes, men det meste affald skal kildesorteres. 

Som privat borger vil du typisk kunne aflevere det meste affald på genbrugsstationen, der så sørger for den videre behandling, fx aflevering til forbrænding eller på deponi. Uanset hvad, skal du sørge for at sortere dit byggeaffald, så det kommer i de rigtige beholdere på genbrugspladsen af hensyn til affaldets videre behandling. 

Der kan være mindre variationer i, hvordan den enkelte kommune kategoriserer byggeaffald. Generelt vil nedenstående liste over, hvordan affald opdeles, og hvordan det skal håndteres, være gældende. Hvis du er i tvivl, vil du kunne søge flere oplysninger i din kommunes tekniske forvaltning. 

Affald til specialbehandling

Denne type byggeaffald kræver særlig behandling for at skåne miljøet. Flydende farligt affald som kemikalier og malingsrester skal så vidt muligt afleveres i originalemballage eller i godkendte beholdere. Det skal tydeligt fremgå, hvad beholderen indeholder. 

Byggeaffald, som kræver specialbehandling, kan typisk være:

 • Fugeskum
 • Forurenet jord (bemærk, at der er forskel på, om jorden er stærkt eller lettere forurenet)
 • Malings- og lakrester
 • Olie- og kemikalierester
 • Spraydåser
 • Stærkt støvende asbestholdige materialer 

Affald til forbrænding

Visse typer byggeaffald skal afleveres på forbrændingsanlæg, hvor det bliver omsat til energi i form af varme og strøm. Det gælder bl.a.:

 • Linoleum
 • Skumplast
 • Urent pap og papir
 • Uren plast, herunder tomme malerspande (ikke pvc).

Affald til deponi

På grund af risikoen for miljøskadelige virkninger skal materialer, som hverken kan genbruges eller brændes, deponeres. Det gælder bl.a.:

 • Gasbeton
 • Koks og slagger
 • Forurenet jord (skal køres på godkendt modtageplads, medmindre det drejer sig om lettere forurenet jord op til 1 m3, som kan modtages på genbrugsstationen)
 • Asbestholdigt affald, fx gamle eternitplader
 • Imprægneret træ
 • Vinylgulve og andre typer blød pvc.

Bortskaffelse af asbestholdige materialer

Asbestholdige materialer er meget sundhedsskadelige og der skal derfor tages særlige forholdsregler, når de håndteres og skaffes bort. Har du mistanke om, at gamle tagplader eller andre byggematerialer, indeholder asbest, bør du lade fagfolk tage dem ned. 

Som tommelfingerregel indeholder tagplader og beklædninger af eternit asbest, hvis de er produceret før 1980, mens eternitprodukter produceret mellem 1984 og 1986 kan indeholde asbest. Eternitprodukter produceret efter 1986 indeholder ikke asbest.