Hvor stammer sundhedsskadelige fibre fra?

Den hyppigste kilde til generende og sundhedsskadelige fibre i byggematerialer er isoleringsprodukter som sten- og glasuld. Materialerne er ikke i sig selv farlige, men indholdet af de små sten- og glasfibre i luften vil ofte virke generende på mennesker (og dyr).

En anden og langt mere alvorlig kilde til sundhedsskadelige fibre er asbestholdige byggematerialer. Typisk finder du asbesten i beklædningsplader til vægge, lofter og tage. I nogle tilfælde kan fugemasse og fliseklæber også indeholde asbest. Asbestholdige plader til tag, facader og loft blev benyttet frem til slutningen af 80'erne.

Hvad er asbest?

Asbest er en fællesbetegnelse for forskellige mineraler, der stammer fra bjergarter. Asbest har tidligere været benyttet inden for byggeriet på grund af sine gode brandhæmmende og isolerende egenskaber. Derudover har asbest været brugt til at forstærke eksisterende byggematerialer, fx tagplader.

Hvilke regler gælder for omgang med asbest?

Brugen af asbest til isolering af tekniske installationer (fx rørisolering) blev forbudt i 1972. I 1980 blev al brug af asbestholdige materialer forbudt bortset fra asbestcementprodukter, fx tagbeklædning, bremsebelægninger og pakningsmaterialer. I 1986 blev forbuddet mod anvendelse af asbest yderligere skærpet, og fra 1993 og indtil 2005 har kun ganske få produkter været undtaget fra forbuddet.

I dag er det forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdige materialer. Er der asbestholdige materialer i et hus, er det lovligt at lade dem sidde, indtil de er slidt op eller skal fjernes alligevel.

Genbrug af asbest er ikke tilladt. Eksempelvis må en asbestholdig eternitplade ikke genbruges.

Højtryksspuling af asbestholdige materialer er ikke tilladt. I stedet skal belægninger (mos og lignende) på taget fjernes med børste eller en blød vandstråle.

Hvor sundhedsskadelige er fibre fra sten- og glasuld?

Mineraluldsfibre fra sten- og glasuld påvirker ikke sundheden som sådan ved kortvarige håndteringer, men irriterer umiddelbart kroppen ved kontakt og indånding.

Hvis mineraluldsfibre optages i kroppen ved indånding, kan resultatet blive svie og tilstopning i næsen. Derudover kan arbejdet med mineraluld over tid medføre øget hyppighed af bronkitis og støvlungesygdomme.

Ved kontakt med huden kan mineraluldsfibre fremkalde kløe og udslæt, da fibrene skærer små ridser i huden. Generne er typisk størst på de steder, hvor tøjet slutter tæt, f.eks. om hals og håndled.

Ved kontakt med øjne kan fibrene give små sår i øjets slimhinde. Resultatet bliver rindende, røde øjne og svie.

Hvordan undgår du gener ved renovering af boligen?

Hvis du selv efterisolerer din bolig, kan du bruge en ansigtsmaske, som forhindrer støvpartikler og fibre fra sten- og glasuld i at trænge ned i lungerne. Derudover bør du sørge for tilstrækkelig udluftning i de lokaler, hvor du arbejder med isoleringsmaterialerne. Forsigtig og nænsom håndtering anbefales også. 

Indeholder nogle af de byggematerialer, som skal fjernes under renoveringen, asbest, bør du overveje at overlade arbejdet til et professionelt firma. Støv og fibre fra de asbestholdige materialer kræver særligt udstyr, herunder et effektivt åndedrætsværn.

Fjerner du selv asbestholdige byggematerialer udendørs, skal du behandle dem med stor forsigtighed. Asbestholdige eternitplader må f.eks. ikke knækkes eller på anden måde ødelægges, da brud øger risikoen for, at de sundhedsfarlige fibre hvirvles rundt i luften.

Asbestholdige materialer inden døre skal fjernes af et godkendt firma, der skal overholde en række omfattende sikkerhedsforanstaltninger, og som har gennemgået en særlig asbestuddannelse og har et uddannelsesbevis. Ved indvendigt arbejde, hvor der er kontakt med asbest, skal dette meldes til arbejdstilsynet.

Hvor sundhedsskadelige er asbestholdige materialer?

Fibre fra asbestholdige materialer er særdeles sundhedsskadelige på grund af fibrenes beskedne størrelse. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive væsentligt tyndere end 3/1000 mm, hvorefter fibrene kan trænge helt ud i de allermindste forgreninger af lungerne. 

Resultatet kan blive varige skader på helbredet, som giver sig udslag i følgende sygdomme:

  • Asbetose: En kronisk lungesygdom med symptomer i form af åndenød. Sygdommen viser sig typisk 10-20 år efter indånding af asbestfibre.
  • Lungekræft: Sygdommen viser sig typisk 10-30 år efter udsættelsen for asbest.
  • Lungehindekræft: Viser sig efter 15-50 år efter udsættelsen for asbest. 

Er det farligt at leve i en bolig med asbestholdige materialer? 

Så længe de asbestholdige byggematerialer ikke afgiver fibre til luften, er asbest i boligen ikke farlig. Problemet opstår, hvis der rives hul på de asbestholdige plader, hvorefter de sundhedsskadelige fibre får mulighed for at blande sig med luften. En tilstrækkeligt forseglet asbestholdig plade udgør intet problem i sig selv.

Hvordan behandles asbestholdigt affald? 

Da brugen af asbest som hovedregel i dag er forbudt, optræder de asbestholdige materialer kun i forbindelse med nedrivningsopgaver og renovering af bygninger.

På grund af sikkerhedsrisikoen ved indånding er alt asbestaffald kategoriseret som farligt affald, der skal anmeldes til kommunen. Der er stor forskel fra kommune til kommune, hvordan dit asbestaffald skal indleveres, alt efter hvilken kategori affaldet er i. Kontakt derfor din lokale affaldsstation og hør, hvordan du skal forholde dig i netop din kommune.