Flere hundredetusinde parcelhuse fra 1960'erne og 1970'erne har asbestfyldte bølgepladetage eller kunstskifertage, og det kan blive farligt, når de skal udskiftes, repareres eller fornys.

Tjek om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag.

 • Kunstskifertage og bølgepladetage fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

 • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
 • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

Hvorfor er asbest sundhedsfarligt?

Indånding af asbestfibre kan give asbestose, lunge- og lungehindekræft samt andre former for kræft. I Nordjylland er der tre gange så mange tilfælde af dødelig lungehindekræft som i landets andre regioner. Eksperter fremhæver de store mængder asbest, der gennem årene er blevet anvendt på Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, som primær årsag.

Der er risiko for indånding af asbestfibre, når man arbejder med materialer, fx tagplader, som indeholder asbest, og asbesten frigives. Det kan fx ske, når pladerne knækker, bliver skåret i eller ridset, hvorefter de mikroskopiske asbestfibre kan hvirvles rundt i luften.

Asbestfibrene er så små, at de kan trænge dybt ned i lungerne og videre ud i kroppen.

Skal dit asbesttag skiftes?

Det var fabrikken Dansk Eternit, der producerede de fibercementbaserede bølgepladetage og kunstskifertage med asbest, som stadig ligger på mange danske hjem. Materialet har været kendt under firmabetegnelsen eternit, og det var Dansk Eternit, som stod for stort set al produktion af cementbaserede bølgeplader i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Virksomheden eksisterer ikke i det navn længere, men navnet hænger ved.

Tagene af bølgeplader og kunstskifer har en formodet levetid på 40-60 år. Derfor nærmer mange af tagene sig grænsen for deres levetid – hvis den ikke allerede er passeret. Asbesttage har dog en lang holdbarhed, men hvis tilstanden på taget er dårlig eller nedslidt, eller der er skader på belægninger eller utætheder, skal taget skiftes. Rådfør dig med fagfolk, som har tilladelse til og uddannelse i at arbejde med asbest.

Tagene er ikke sundhedsfarlige, så længe asbesten er sikkert indkapslet i pladerne. Det er først, hvis tagpladerne går i stykker, eller når taget skal gennembrydes eller skiftes, der er risiko for, at asbesten frigives.

Der er altså ingen grund til at være bange, hvis dit gamle tag indeholder asbest. Men hvis du gerne vil have renset taget, sætte et tagvindue i, lægge nyt tag på eller andet, hvor du kommer i kontakt med de asbestholdige tagplader eller gavlplader, skal du følge nogle skrappe regler.

Regler for arbejde med asbest

Du må ikke skære, bore, ridse eller knække tagplader med asbest. Det betyder blandt andet, at du ikke selv må montere ovenlysvinduer eller solceller.

Skal taget males, må du ikke slibe tagpladerne eller gøre andet, som kan fremkalde asbeststøv. Du må heller ikke højtryksspule dit tag.

Rådfør dig i stedet med Arbejdstilsynet, kommunen eller fagfolk, som har tilladelse til at arbejde med asbest.

Vælger du selv at udføre arbejde ved dit asbestholdige tag uden at træffe de rette forholdsregler, risikerer du at udsætte dig selv, din familie og dine naboer for, at de sundhedsskadelige asbestfibre bliver hvirvlet rundt i den luft, I indånder.

Nye regler: Kun autoriserede virksomheder må nedrive asbest

Med en ændring af arbejdsmiljøloven har Folketinget vedtaget en ordning, som stiller krav om, at nedrivning af asbestholdigt materiale kun må udføres af virksomheder, der er autoriserede på området. Det betyder, at private boligejere fra 1. januar 2025 ikke længere selv må nedrive fx et tag, der indeholder asbest. 

Virksomheder, der nedriver asbestholdigt materiale uden at have den lovpligtige autorisation, kan få en bøde på mindst 30.000 kr.

Reglerne om autorisationsordningen træder i kraft 1. juli 2024, og virksomheder får derefter 6 måneder til at indrette sig efter ordningen og søge om at blive autoriseret. Det betyder, at selve kravet om autorisation træder endeligt i kraft 1. januar 2025.

Læs mere om de nye regler på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Sådan rengør, skifter og bortskaffer du et asbesttag

Skal taget renses, må du kun anvende en blød børste og en vandslange.

Skal det skiftes, må du – indtil videre – gerne selv skrue tagpladerne af, hvis det kan gøres, uden at arbejdet frigiver støv.

Vær forsigtig, når du håndterer tagpladerne. Smider du med dem, frigives asbesten let. Stabl dem i stedet, og bortskaf dem på korrekt vis.

Er tagpladerne fastgjort på en måde, så du ikke kan undgå at ødelægge eller skære i dem, skal du overlade opgaven til professionelle.

Alt arbejde med asbest skal desuden anmeldes til kommunen senest 14 dage før. Tjek i øvrigt, hvilke regler, der gælder i din kommune for bortskaffelse af materiale med asbest, da retningslinjerne varierer fra sted til sted og kan afhænge af både mængden og typen af materiale. 

Du kan også vælge den mere sikre løsning og overlade arbejdet til fagfolk, der har tilladelse til og uddannelse i at arbejde med asbest.

Når du skal have lagt nyt tag i stedet for det asbestholdige tag, kan det være nødvendigt at anlægge nye, kraftigere spær, der kan bære en større vægt. Dit valg af ny tagbelægning skal overordnet være et samspil af byggetekniske, arkitektoniske og økonomiske hensyn.

Hvad er asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for forskellige naturligt forekommende mineraler, som var meget anvendt i byggemateriale, indtil det blev forbudt. Asbeststøv indeholder nåleformede fibre, som udgør en stor sundhedsrisiko ved indånding.

Asbest er i udbredt grad blevet brugt i tagplader af fibercement produceret frem til 1986, men kan også findes i:

 • Rørisolering
 • Beklædningsplader af eternit til både udendørs og indendørs brug
 • Loft- og vægplader
 • Støbegulve
 • Puds, fliseklæbemidler samt spartel- og fugemasser
 • Luftkanaler.

Producenter advarer ikke mod faren ved asbest

Både handymænd og håndværkere bruger normalt den monteringsvejledning, der følger med, når de skal lægge nyt tag på eller sætte et tagvindue i. En del af dem indeholder ingen advarsler omkring asbest. Husk derfor, at der gælder særlige regler, hvis taget indeholder asbest – og vær sikker på, at håndværkeren også er opmærksom på det.

Skær ikke i asbest – skift pladerne i stedet

Husk, at du aldrig må skære i gamle tagplader med asbest for at få plads til fx et tagvindue eller solceller. Og husk altid at fjerne pladerne forsigtigt og bortskaf dem efter gældende regler, inden du lægger nye tagplader på. Det er farligt og uforsvarligt at skære i gamle tagplader med asbest.