Flere hundredetusinde parcelhuse fra 1960'erne og 1970'erne har asbestfyldte bølgepladetage eller kunstskifertage, og det kan blive sundhedsfarligt, når de skal udskiftes, repareres eller fornys, hvis der ikke træffes de rigtige forholdsregler.

Hvorfor er asbest sundhedsfarligt?

Indånding af asbestfibre kan give asbestose, lunge- og lungehindekræft samt andre former for kræft. I Nordjylland er der tre gange så mange tilfælde af dødelig lungehindekræft som i landets andre regioner. Eksperter fremhæver de store mængder asbest, der gennem årene er blevet anvendt på fabrikken Dansk Eternit i Aalborg, som primær årsag.

Der er risiko for indånding af asbestfibre, når man arbejder med materialer, som indeholder asbest, og asbesten frigives. Det kan fx ske, når asbestholdige tagplader knækker, bliver skåret i eller ridset, hvorefter de mikroskopiske asbestfibre kan hvirvles rundt i luften.

Asbestfibrene er så små, at de kan trænge dybt ned i lungerne og videre ud i kroppen. 

Tjek om dit tag indeholder asbest

Sådan finder du ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag:

 • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret før 1984 indeholder altid asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

I årene efter 1988 har der været restlagre af asbestholdige tagplader, og plader lagt indtil 1990 kan dermed indeholde asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

 • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
 • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

Skal dit asbesttag skiftes?

Det var fabrikken Dansk Eternit, der producerede de fibercementbaserede bølgepladetage og kunstskifertage med asbest, som stadig ligger på mange danske hjem. Materialet har været kendt under firmabetegnelsen eternit, og det var Dansk Eternit, som stod for stort set al produktion af cementbaserede bølgeplader i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Virksomheden eksisterer ikke i det navn længere, men navnet hænger ved.

Tagene af bølgeplader og kunstskifer har en formodet levetid på 40-60 år. Derfor nærmer mange af tagene sig grænsen for deres levetid – hvis den ikke allerede er passeret. Asbesttage har dog en lang holdbarhed, men hvis tilstanden på taget er dårlig eller nedslidt, eller der er skader på belægninger eller utætheder, skal taget skiftes. Rådfør dig med fagfolk, som har tilladelse til og uddannelse i at arbejde med asbest.

Tagene er ikke sundhedsfarlige, så længe asbesten er sikkert indkapslet i pladerne. Det er først, hvis tagpladerne går i stykker, eller når taget skal gennembrydes eller skiftes, der er risiko for, at asbesten frigives.

Der er altså ingen grund til at være bange, hvis dit gamle tag indeholder asbest. Men hvis du gerne vil have renset taget, sætte et tagvindue i, lægge nyt tag på eller andet, hvor der skal arbejdes med de asbestholdige tagplader eller gavlplader, er der skrappe regler for dette arbejde. Reglerne skal sikre, at ingen risikerer at indånde de sundhedsskadelige fibre.

Regler for arbejde med et asbesttag

Du må ikke skære, bore, ridse, knække eller foretage dig andet, der beskadiger tagplader med asbest, da dette frigiver de farlige asbestfibre til luften. Det betyder blandt andet, at du ikke selv må montere ovenlysvinduer eller solceller på et asbesttag. 

Skal taget males, må du ikke slibe tagpladerne eller gøre andet, som kan fremkalde asbeststøv. Du må heller ikke højtryksspule dit tag. Få i stedet hjælp af fagfolk, som er uddannede i at arbejde med asbest.

Hvis du selv vil rengøre dit asbesttag, må du kun anvende en blød børste og en vandslange.

Nye regler: Kun autoriserede virksomheder må nedrive asbest

Med en ændring af arbejdsmiljøloven har Folketinget vedtaget en ordning, som stiller krav om, at nedrivning af asbest kun må udføres af virksomheder, der er autoriserede på området.

Det betyder, at private boligejere fra 1. januar 2025 ikke længere selv må nedrive asbestholdigt materiale, fx et asbesttag, medmindre der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter, fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader.

Overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf for både virksomheder uden autorisation og private.

Reglerne om autorisationsordningen træder i kraft 1. juli 2024, og virksomheder får derefter 6 måneder til at indrette sig efter ordningen og søge om at blive autoriseret. Det betyder, at selve kravet om autorisation træder endeligt i kraft 1. januar 2025.

Læs mere om de nye regler på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Sådan gør du, når dit asbesttag skal skiftes og bortskaffes

Skal taget skiftes, må du indtil 1. januar 2025 gerne selv skrue tagplader med asbest af og nedtage dem – hvis det kan gøres, uden at arbejdet frigiver støv. Du skal følge de regler, Arbejdstilsynet har fastsat for asbestarbejde. Det er er desuden vigtigt, at asbestholdige tagplader håndteres med stor forsigtighed, så de ikke går i stykker, og at de bliver bortskaffet på korrekt vis efter de gældende regler. Vær opmærksom på, at retningslinjerne for bortskaffelse af asbest varierer fra kommune til kommune.

Det kan dog kraftigt anbefales at få professionelle fagfolk til at stå for nedrivning af dit asbesttag, da det kræver specialiseret viden at håndtere asbest på en forsvarlig og sikker måde.

Alt arbejde med asbest skal anmeldes til kommunen senest 14 dage i forvejen.

Når du skal have lagt nyt tag i stedet for det asbestholdige tag, kan det være nødvendigt at anlægge nye, kraftigere spær, der kan bære en større vægt, hvis det nye tag er tungere end det gamle. Dit valg af ny tagbelægning skal overordnet være et samspil af byggetekniske, arkitektoniske og økonomiske hensyn.

Hvad er asbest?

Asbest er en fællesbetegnelse for forskellige naturligt forekommende mineraler, som var meget anvendt i byggemateriale, indtil det blev forbudt. Asbeststøv indeholder nåleformede fibre, som udgør en stor sundhedsrisiko ved indånding.

Asbest er i udbredt grad blevet brugt i tagplader af fibercement produceret frem til 1986, men kan også findes i:

 • Rørisolering
 • Beklædningsplader af eternit til både udendørs og indendørs brug
 • Loft- og vægplader
 • Støbegulve
 • Puds, fliseklæbemidler samt spartel- og fugemasser
 • Luftkanaler.