Taget er en meget vigtig del af huset og også den mest udsatte. Derfor skal taget fungere godt, dvs. at det skal være tæt og funktionelt. Derfor er det vigtigt at vedligeholde taget, så du udskyder udskiftningen af taget så længe som muligt.

Et tags levetid afhænger af flere forhold, så det kan være svært at sige præcist, hvor lang tid et tag kan holde, før det skal udskiftes.

For eksempel er det afgørende, om taget er fladt eller stejlt. Stejle tage holder normalt længere end fladere tage. Et stejlt tag er et tag, hvis hældning er mere end 40 grader.

Ligger huset på en bakketop, langt fra nabohuse eller tæt på vandet, er det mere udsat, og taget holder ikke så længe som tage på huse, der ligger i byen, godt i læ af nabohuse osv.

Hvordan vælger du ny tagtype?

Husejere har som regel en særlig forkærlighed for en bestemt tagbelægning. Det kan være sortglaserede tegl eller stråtag. Men det er ikke altid, at disse drømme kan føres ud i livet.

Bor du fx i et klassisk og meget enkelt parcelhus fra 60'erne, er det sjældent oplagt at lægge stråtag eller tegl på taget i stedet for det typiske bølge- eller skiferfibercementtag. Det vil simpelthen ikke passe til huset, og det er heller ikke sikkert, at tagkonstruktionen kan holde til teglstenenes større vægt.

Passer den nye tagtype til huset?

I nogle tilfælde er det muligt at løfte huset æstetisk ved at skifte den eksisterende tagbelægning ud med en ny og helt anden tagtype. I den forbindelse er det en god idé at søge råd hos en arkitekt eller anden person med erfaring med tagbelægninger og æstetik.

Æstetisk set er det også afgørende, om taget er højt (har stor hældning) eller er lavt (har lille hældning). Hvis du knap kan se tagfladen fra haven eller vejen, fordi hældningen er meget lille, er det normalt ikke så vigtigt, hvilket udtryk tagfladen har eller får efter en udskiftning.

Derimod kan det være ret afgørende for husets samlede udsende og udtryk, hvis taget er markant med høj rejsning. Det er ikke uden grund, at taget kaldes for den femte facade.

Samme type tagbelægning

Det er tit oplagt at udskifte den eksisterende tagbelægning med en ny belægning af samme type. Faktisk er det mere reglen end undtagelsen. Årsagen kan være, at mange huse er relativt godt projekteret fra starten, dvs. at taget faktisk passer godt til facaden og hustypen.

Tungt eller let tag

Ofte er det heller ikke muligt at vælge hvilken som helst type ny tagbelægning. Det har stor betydning, om taget er tungt eller let, fordi den underliggende konstruktion (spærene) er dimensioneret efter tagbelægningens vægt. For eksempel kan du ikke uden videre regne med at lægge betontagsten på et tag, hvor der har ligget bølgefibercementplader, dvs. udskifte et let tag med et tungt tag. Hvis du ønsker at gøre det, er det en god idé at søge rådgivning hos en ingeniør, som kan beregne, om de eksisterende spær kan bære den nye tagbelægning. Nogle producenter af betontagsten har en let tagsten, som i nogle tilfælde godt kan lægges på et tag hvor der tidligere var fibercementplader. 

Love og regler

Det er også en god idé at undersøge de lokale forhold. Der kan være lokalplaner, servitutter og andre officielle vedtægter og regler, som bestemmer tagtype og dermed også tagbelægningen på dit hus. I bygningsreglementet står der ikke noget om, hvilke tagbelægninger du må eller skal bruge.

Bevaringsværdige bygninger

Det er kommunen, som er ansvarlig for, hvilke huse i kommunen der skal erklæres bevaringsværdige, og de er normalt beskrevet i kommunens lokalplaner. Her vil der ofte være en detaljeret beskrivelse af, hvilke krav kommunen stiller til de enkelte kvarterer og i nogle tilfælde også til specifikke huse. Disse krav går almindeligvis på husets udvendige flader som tag, facader og vinduer.

Pris og levetid

Pris og levetid er et forhold, der er vigtigt at tænke på, når en ny tagbelægning skal vælges. Mange typer af tagbelægning kræver, at der anvendes et undertag. Undertagets levetid er ofte væsentligt kortere end tagbelægningen. Hvis man vælger et undertag med kort levetid og en tagbelægning med lang levetid, kan man teoretisk set risikere, at undertaget skal skiftes to eller tre gange før selve tagbelægningen.

Når undertaget skal udskiftes, er det nødvendigt først at demontere tagbelægningen, hvilket er dyrt. Hvis man ser på den totale økonomi og levetid, kan der med fordel derfor vælges et undertag med en lang levetid.

Nye tagbelægninger oven på gamle tage

Det er ikke ualmindeligt, at mange tage fornyes ved bare at lægge et nyt tag oven på det eksisterende tag. Det sker typisk på tage med relativt lille hældning og tage med fibercementplader fx bølge- og skiferplader. Rent teknisk er løsningen god nok, og du får tilnærmelsesvis et undertag med i købet i form af den gamle tagflade, som ligger under den nye.

Når man monterer et nyt tag oven på et eksisterende, så vil befæstningen gennembryde det underliggende tag og være årsagen til utætheder. Derfor vil tiltaget ved at lægge en ny tagbelægning oven på den gamle holde prisen nede, og sammenholder du det med, at fx stålplader har en lang levetid, synes ideen god. Dog er der også en bagside ved denne løsning.

Først og fremmest det moralske i, at du udskyder de større arbejder, evt. til nye ejere af huset. Det er især problematisk, hvis det gamle tag indeholder asbest. Derudover er der det rent æstetiske, da taget forhøjes en del, og tagets og husets udseende ændres i nogle tilfælde markant. En anden ulempe er, at man typisk ikke får efterisoleret, og i det hele taget ikke får undersøgt konstruktionen under det gamle tag for råd og lignende, når man bare lægger ny tagbelægning oven på den gamle.

Hvor kan du se forskellige tagbelægninger, før du beslutter dig?

Noget af det bedste, du kan gøre, før du vælger tagbelægning, er at kigge dig omkring i dit kvarter. Hvilke nabotage er flotte, og hvilke er ikke? Tag evt. et billede af taget eller spørg ejeren, hvis du ikke præcist kan se, hvilken type tag eller tagsten der er tale om.

Der findes naturligvis også en række udstillinger, de 2 største er Byggecentrum i Ballerup og Middelfart. Rigtig mange større tømmerhandler og byggemarkeder har også små udstillinger.
Sidst, men ikke mindst er der naturligvis internettet, hvor alle producenter efterhånden er blevet ret gode til både at beskrive og vise forskellige tagbelægninger.

Da taget er en relativt stor investering, og da en udskiftning ofte har stor betydning for husets udseende, kan det være en god idé at søge rådgivning hos en dygtig og erfaren håndværker, arkitekt eller byggesagkyndig.

Kan det betale sig at udføre andre byggearbejder samtidig?

Hvis du skifter tagbelægningen ud, er der en række andre projekter, du med fordel kan få lavet samtidig. Desværre er der mange, der fravælger disse, som regel for at holde udgifterne nede. Men erfaringsmæssigt er det en rigtig dårlig idé.

Du kan med fordel foretage en total udskiftning af alle tagrender og nedløb og investere i vedligeholdelsesfri udvendig beklædning, som fx underbrædder og vindskeder i fibercement. Nogle produkter ligner træ til forveksling, men kræver langt mindre vedligehold.

Bemærk, at når du udskifter hele tagbeklædningen så udløses kravet til efterisolering, hvis det er rentabelt. Uanset rentabilitet eller ej, er det altid en god idé at efterisolere for komfortens og varmeregningens skyld, når taget alligevel er demonteret.

Det er altid vigtigt at tænke langsigtet i forbindelse med udskiftning af taget. Tage holder længe, og det er relativt dyrt at lave selv mindre renoveringer løbende

Et andet godt råd er ikke at spare på de gode og nogle gange dyre materialer, da de erfaringsmæssigt holder noget længere end tilsvarende og billigere materialer.

Derudover er det ikke unormalt at opgradere taget/huset med nye kviste og ovenlys, da det er relativt billigere, end hvis de indbygges i et gammelt tag. Mange husejere går også og overvejer, hvordan de kan få mere plads til familien, og skal taget alligevel udskiftes, er det en kærkommen lejlighed til at få undersøgt, om det er muligt at bruge loftet til en ny 1. sal.

Rigtig mange etplanshuse fra 1960'erne og 70'erne kan ombygges, så de kan klare vægten fra et nyt og tungere tag. Udnyttelse af loftetagen er så stort et projekt, at du altid bør søge rådgivning hos en arkitekt eller anden byggeteknisk sagkyndig.

Må du selv fjerne den gamle tagbelægning og lægge en ny?

Ja, umiddelbart er der ingen problemer med, at du som privat husejer selv tager dit tag ned og kører affaldet på genbrugspladen. Bemærk dog, at der er særlige regler om asbestholdige fibercementplader. Asbest kan forekomme i fibercementtage fra før 1988 og findes helt sikkert i fibercementtage fra før 1984.

I forbindelse med udskiftning af tag, kan du også selv lægge det nye tag, men vær opmærksom på, at tagarbejde er relativt kompliceret (fx dampspærre, undertag etc., inddækninger, skotrender), og at du som privatperson ofte ikke har den fornødne viden og erfaring til at udføre tagarbejde. Det er et arbejde, som kræver en del års erfaring, hvis det skal laves, så taget er sundt og kan holde i mange år.

Hvilken forsikring dækker, hvis det regner ind i huset, mens tagbelægningen er pillet af?

Hvis du har hyret en håndværker til opgaven, er det hans ansvar at dække taget til i perioden, hvor han arbejder på taget. Sker vandskaden på grund af storm eller ved brand, er det normalt din egen husforsikring, som dækker. Det er en rigtig god idé at kontakte dit forsikringsselskab og informere om, at du skal til at bygge om i større omfang.