Hvad er sort arbejde?

At arbejde sort er kort fortalt at udføre betalt arbejde, hvor der ikke bliver betalt skat, moms, afgifter, feriepenge, forsikringer m.m.

Prisen på sort arbejde er oftest lavere end den generelle markedspris på arbejdet, da du ikke betaler moms, og vedkommende, der udfører arbejdet, ikke betaler skat. På den måde opnår begge parter økonomiske fordele ved arbejdet. Men samtidig brydes loven ved at holde Skat udenfor.

Hvor går grænsen for, hvornår noget er sort arbejde?

Grænsen for, hvornår arbejde er sort er flydende, men der er dog visse regler på området.
Familie- og vennetjenester er i udgangspunktet skattefrie, men der er visse undtagelser, hvor bl.a. opgavens omfang har en betydning for, hvornår en tjeneste betragtes som regulært arbejde, der skal beskattes.

Skat skelner mellem småopgaver, som fx indkøb, havearbejde, rengøring og småreparationer samt de tjenester, hvor arbejdet har en væsentlig økonomisk værdi. Småopgaver er skattefrie, mens der skal betales skat af større opgaver.

Får du penge for at hjælpe til, eller bytter du tjenester eller naturalier med familie og venner, skal du betale skat af det udførte arbejde. Fx er det fuldt lovligt at bede naboen om hjælp til at klippe hækken eller fælde et træ, men sagen stiller sig anderledes, når naboen fx lægger dit nye tag, mens du til gengæld murer en brusekabine for ham.

I sidstnævnte tilfælde er der ikke længere tale om lovlige vennetjenester, men om sort arbejde. Også selv om der ikke afregnes med kolde kontanter.

Sort eller hvidt arbejde?

  • Tjenesten skal være ulønnet, for at den kan være skattefri.
  • Hvis der er tale om en fast udveksling af tjenester mellem to eller flere parter, er det ikke skattefrit.
  • Hvis du udveksler en tjeneste for en anden, er det heller ikke skattefrit. Hvis du fx hjælper din nabo med at udføre en opgave mod, at naboen udfører en gentjeneste for dig, skal I betale skat.
  • Unge under 16 år må skattefrit hjælpe til i private hjem med fx børnepasning, rengøring, havearbejde m.v. Lommepenge til hjemmeboende børn er også skattefrie.
  • Pensionister kan skattefrit arbejde for private, så længe beløbet ikke overstiger 12.700 kr. (2024).

Læs mere om reglerne hos Skat

Hvilke ulemper er der ved sort arbejde?

Udover, at sort arbejde er ulovligt, viser erfaringer, at der er mange gode grunde til at undgå sort arbejde.

Ingen klagemuligheder over pris og dårligt arbejde

En af de vigtigste grunde til ikke at bruge sort arbejde er, at du ikke har mulighed for at klage over arbejdet, hvis du er utilfreds med resultatet.

I Danmark findes der flere muligheder for at klage over dårligt udført arbejde, bl.a. Byggeriets Ankenævn. Oftest bliver der kun indgået mundtlige aftaler med håndværkeren, når der udføres sort arbejde, og det betyder, at du kan komme til at stå i en meget dårlig situation, hvis der opstår uenigheder om arbejdets tid, pris og kvalitet, eller hvis der på et senere tidspunkt opstår problemer med det arbejde, der er blevet udført.
Det kan være svært at bevise, hvad der er blevet aftalt, og det kan give problemer og ekstra udgifter, hvis arbejdet er mangelfuldt eller dårligt udført.

Straf for sort arbejde

Hvem kan blive straffet for sort arbejde? Er det den, der udfører det, og/eller dig, der bestiller sort arbejde? Og hvad er straffen for sort arbejde?

Hvis myndighederne kan bevise, at du bevidst har lavet aftale om at få udført sort arbejde, kan du blive dømt for skattesvig og i værste tilfælde komme i fængsel.

Håndværkeren kan blive dømt til at skulle betale skat for den indtjening, håndværkeren har haft på det sorte arbejde, samt at skulle betale en bøde. I grovere tilfælde kan håndværkeren også havne i fængsel for medvirken til skattesvig.

Ifølge reglerne skal du betale regninger til håndværkerne, der beløber sig til mere end 8.000 kr. inkl. moms (2024), digitalt, dvs. via dankort, MobilePay, bank eller netbank. Hvis du ikke gør det, kan du risikere at skulle betale den moms og skat, som håndværkere måske undlader at betale.

Læs mere om reglerne på SKATs hjemmeside

Skatteforvaltningen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig, digital registrering af oplysninger (logbog) om de personer, der er beskæftiget hos den pågældende arbejdsgiver. Registreringen skal ske senest ved arbejdsdagens påbegyndelse.

Skader samfundsøkonomien

I Danmark lever vi i et velfærdssamfund, som er baseret på, at alle betaler skat og moms samt har en tillid til, at alle er lovlydige skatteborgere. Men når folk vælger at bruge ulovlig, sort arbejdskraft, kan det medvirke til, at tendensen til at få udført sort arbejde stiger. Fordi naboen har fået udført et godt stykke håndværk sort, er det altså ikke ensbetydende med, at det er i orden, at du også får gjort det samme.

Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed udgjorde værdien af sort arbejde 2,2 procent af det danske bruttonationalprodukt i 2016.

For at mindske mængden af sort arbejde er der blevet gennemført flere kampagner gennem årene. Skat har også gjort det muligt at anmelde mistanke om sort arbejde.

Dækker forsikringen skader på arbejde, der er opført sort?

Bliver dit nybyggede hus opført ved hjælp af sort arbejde, dvs. uden moms og faktura, eksisterer der ingen dokumentation for arbejdet i forbindelse med en eventuel forsikringssag omkring håndværkersjusk.

Et andet vigtigt aspekt er det forsikringsmæssige omkring personskader under selve udførelsen af arbejdet. Som bygherre har du ansvaret for, at arbejdsmiljøet bliver overholdt på dit eget projekt.

Læs mere om dine pligter hos Arbejdstilsynet

Det er arbejdsgiverens pligt at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte, uanset hvor mange timer en ansat arbejder. Hvis du ikke overholder din pligt, og der sker en arbejdsskade, kan du få en bøde og skal betale for din ansattes arbejdsskadeerstatning. Det kan også have konsekvens for den, der er kommet til skade i forbindelse med sort arbejde.

Har du som arbejdsgiver tegnet en forsikring, og skaden bliver anerkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og dermed fører til erstatning, kan det få betydning for erstatningens størrelse, at der har været tale om sort arbejde. AES udregner nemlig erstatningens størrelse ud fra årslønnen i året før skaden. Og i det omfang en indkomst ikke er oplyst til Skat, vil den normalt ikke indgå i årslønnen, og derfor bliver erstatningen mindre.

Medfører sort arbejde mere byggesjusk?

Det er svært at sige, om sort arbejde skaber mere byggesjusk, da der i sagens natur ikke findes præcise opgørelser over, hvor meget sort arbejde der bliver udført samt kvaliteten af det. Men der er ingen tvivl om, at der på grund af manglende garantier, kontrakter, aftaler og tilbud fra de involverede håndværksmestre meget nemmere kan opstå konflikter i forbindelse med byggeriet.

Den enkelte håndværksmester kan smutte fra sit arbejde når som helst, og du har ingen garanti for, om vedkommende er pålidelig og kvalificeret, selvom håndværkeren muligvis er blevet anbefalet af en god ven. Du løber derfor en stor risiko ved at få dit arbejde udført sort.

Hvor meget sort arbejde bliver der udført i Danmark?

Det er kun muligt i et vist omfang at gætte på, hvor meget sort arbejde der bliver udført. Rockwool Fondens Forskningsenhed prøver alligevel jævnligt at give et kvalificeret bud via en række jævnlige spørgeundersøgelser.

Deres undersøgelser viser, at godt hver 5. dansker årligt udfører sort arbejde, og at værdien af sort arbejde i 2016 udgjorde 2,2 procent af det danske bruttonationalprodukt.

I 2017 udgav Rockwool Fonden en forskningsartikel om sort arbejdes udvikling fra 2009 til 2016, som viste at sort arbejde stagnerede i perioden.

Hvis du selv vil undgå at få udført sort arbejde, skal du undlade at betale kontant for et stykke arbejde og sikre dig, at du får en regning for det udførte arbejde.