Hvad er sort arbejde?

Det, der generelt kendetegner sort arbejde er, at det er et stykke lovligt arbejde, hvor der ikke bliver betalt skat, moms, afgifter, feriepenge, forsikringer m.m.

Prisen på sort arbejde er oftest lavere end den generelle markedspris på arbejdet, da du ikke betaler moms og vedkommende der udfører det ikke betaler skat. På den måde opnår begge parter økonomiske fordele ved arbejdet. Men samtidig brydes loven ved at holde skattevæsenet udenfor.

Hvor går grænsen for, hvornår noget er sort arbejde?

Grænsen for, hvornår arbejde er sort er flydende, men der er dog visse regler på området.

Familie- og vennetjenester er i udgangspunktet skattefrie, men der er visse undtagelser, hvor bl.a. opgavens omfang har en betydning for, hvornår en tjeneste betragtes som regulært arbejde, der skal beskattes.

Skattevæsenet skelner mellem småopgaver, som fx indkøb, havearbejde, rengøring og småreparationer samt de tjenester, hvor arbejdet har en væsentlig økonomisk værdi. Småopgaver er skattefrie, mens der skal svares skat af større opgaver.

Får du penge for at hjælpe til, eller bytter du tjenester eller naturalier med familie og venner, skal du betale skat af det udførte arbejde. Eksempelvis er det fuldt lovligt at bede naboen om hjælp til at klippe hækken eller fælde et træ, hvorimod sagen stiller sig anderledes, når naboen fx lægger dit nye tag, mens du til gengæld murer hans en brusekabine. I sidstnævnte tilfælde er der ikke længere tale om lovlige vennetjenester, men om sort arbejde. Også selv om der ikke afregnes med kolde kontanter.

Sort eller hvidt arbejde?

  • Tjenesten skal være ulønnet, for at den kan være skattefri.
  • Hvis der er tale om en fast udveksling af tjenester mellem to eller flere parter, er det ikke skattefrit.
  • Hvis du udveksler en tjeneste for en anden er det heller ikke skattefrit. For eksempel hvis du hjælper din nabo med at udføre en opgave mod at naboen udfører en gentjeneste for dig skal du svare skat.
  • Unge under 16 år må skattefrit hjælpe til i private hjem med fx børnepasning, rengøring, havearbejde m.v. Lommepenge til hjemmeboende børn er også skattefrie.
  • Pensionister kan skattefrit arbejde for private, så længe beløbet ikke overstiger 10.400 kr. (2015). Det gælder dog ikke, hvis din hvervgiver samtidig har fået håndværkerfradrag for ydelsen.

Læs mere om reglerne på Skats hjemmeside.

Hvilke ulemper er der ved sort arbejde?

Ud over at det er ulovligt, viser erfaringer, at der er mange gode grunde til at undgå sort arbejde.

Ingen klagemuligheder

En af de vigtigste grunde til ikke at bruge sort arbejde er, at du ikke har mulighed for at klage over arbejdet. I Danmark findes der flere muligheder for at klage over dårligt udført arbejde, bl.a. til et ankenævn. Men oftest bliver der kun indgået mundtlige aftaler med håndværkeren, når der udføres sort arbejde. Det betyder, at du kan komme til at stå i en meget dårlig situation, hvis der opstår uenighed om arbejdet, eller der på et senere tidspunkt opstår problemer med det arbejde, der er blevet udført.

Det kan være svært at bevise, hvad der er blevet aftalt, og det kan give problemer og ekstra udgifter, hvis arbejdet er mangelfuldt eller dårligt udført.

Skattemæssige aspekter

Hvem kan blive straffet for sort arbejde? Er det den, der udfører det, og/eller dig, der bestiller sort arbejde?

Hvis myndighederne kan bevise, at du bevidst har lavet aftale om at få udført sort arbejde, kan du blive dømt for skattesvig og i værste tilfælde komme i fængsel. Håndværkeren kan blive dømt til at skulle betale skat for den indtjening, han eller hun har haft på det sorte arbejde, samt at skulle betale en bøde. I grovere tilfælde kan håndværkeren også havne i fængsel, anklaget for medvirken til skattesvig.

Siden 1. juli 2012 har SKAT haft mulighed for at lave kontrol på privat grund, hvis der forgår synligt udendørs arbejde af professionel karakter. Samtidig skal håndværkerne have gyldig ID på sig, som de kan blive bedt om at fremvise til SKAT.

Ifølge reglerne, der blev indført i 2012, skal du betale regninger til håndværkerne, der beløber sig til mere end 10.000 kr. inkl. moms (2015), digitalt, dvs. via dankort, bank eller netbank. Hvis du ikke gør det, kan du risikere at skulle betale den moms og skat, som håndværkere måske undlader at betale.

Læs mere om reglerne på SKATs hjemmeside.

Dækker forsikringen skader på arbejde, der er opført sort?

Bliver dit nybyggede hus opført ved hjælp af sort arbejde, dvs. uden moms og regning, eksisterer der ingen dokumentation for arbejdet i forbindelse med en eventuel forsikringssag omkring håndværkersjusk.

Et andet vigtigt aspekt er det forsikringsmæssige omkring personskader under selve udførelsen af arbejdet.

Det er arbejdsgiverens pligt at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte, uanset hvor mange timer en ansat arbejder. Hvis du ikke overholder din pligt, og der sker en arbejdsskade, kan du få en bøde og vil komme til at betale for din ansattes arbejdsskadeerstatning. Det kan også have konsekvens for den, der er kommet til skade i forbindelse med sort arbejde.

Har du som arbejdsgiver tegnet en forsikring, og skaden bliver anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen og dermed fører til erstatning, kan det få betydning for erstatningens størrelse, at der har været tale om sort arbejde. Arbejdsskadestyrelsen udregner nemlig erstatningens størrelse ud fra årslønnen i året før skaden. Og i det omfang en indkomst ikke er oplyst til SKAT, vil den normalt ikke indgå i årslønnen, og derfor bliver erstatningen mindre.

Medfører sort arbejde mere byggesjusk?

Det er svært at sige, om sort arbejde skaber mere byggesjusk, da der i sagens natur ikke findes præcise opgørelser over, hvor meget sort arbejde der bliver udført samt kvaliteten af det. Men der er ingen tvivl om, at der på grund af manglende garantier, kontrakter, aftaler og tilbud fra de involverede håndværksmestre meget nemmere kan opstå konflikter i forbindelse med byggeriet.

Den enkelte håndværksmester kan smutte fra sit arbejde når som helst, og du har ingen garanti for, om vedkommende er pålidelig og kvalificeret, selvom håndværkeren muligvis er blevet anbefalet af en god ven. Du løber derfor en stor risiko ved at få dit arbejde udført sort.

Hvor meget sort arbejde bliver der udført i Danmark?

Det er kun muligt i et vist omfang at gætte på, hvor meget sort arbejde der bliver udført. Rockwool Fondens Forskningsenhed prøver alligevel jævnligt at give et kvalificeret bud via en række storstilede spørgeundersøgelser.

Deres undersøgelser viser bl.a. en tendens til, at godt hver 5. dansker årligt udfører sort arbejde, hvor det primært er mænd i aldersgruppen 18-29 år, der arbejder sort (baseret på spørgeundersøgelser udført i perioden 2009-2012).

Niveauet for mængden af sort arbejde har været stort set uændret de seneste 15 år med en ganske svagt faldende tendens i årene 2009-2012. Det kan ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed muligvis tilskrives en kombination af negativ og lav økonomisk vækst kombineret med en skattereform samt indførelsen af Boligjobordningen. Ovennævnte kan dog ikke tolkes som kausale årsager til faldet i sort arbejde, da der kan være mange andre årsager hertil.

Skader samfundsøkonomien

I Danmark lever vi i et velfærdssamfund, som er baseret på, at alle betaler skat og moms samt en tillid til, at alle er lovlydige skatteborgere. Men når folk vælger at bruge ulovlig, sort arbejdskraft, kan det medvirke til, at tendensen til at få udført sort arbejde stiger. Fordi naboen har fået udført et godt stykke håndværk sort, er det altså ikke ensbetydende med, at det er i orden, at du også får gjort det samme.

Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed udgjorde værdien af sort arbejde 2,2 procent af det danske bruttonationalprodukt svarende til godt 42 mia. kr. i 2012, hvilket ikke er et ubetydeligt beløb set i en samfundsøkonomisk sammenhæng.