Hvornår skal du være opmærksom på dine forsikringer ved gør det selv-arbejde?

Hvis du står over for at skulle bygge om eller bygge til og vil udføre arbejdet selv, bør du kontakte dit forsikringsselskab, inden du går i gang med arbejdet. De almindelige forsikringer dækker nemlig ofte ikke skader ved gør det selv-arbejde.

For eksempel dækker hverken din husforsikring eller indboforsikring tyveri og hærværk på byggematerialer og bygningsdele, som endnu ikke er monteret.

Hvordan forsikrer du dig mod tyveri af byggematerialer?

Som tommelfingeregel skal du ikke regne med, at din husforsikring dækker ved tyveri af byggematerier fra byggepladsen - den dækker alene tyveri og hærværk af faste bygningsdele, dvs. alt det, der ikke ville rygge ud af huset, hvis du kunne vende det på hovedet og ryste det. Ofte kan det derfor være nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring til at dække denne type tyveri.

Indboforsikringen dækker heller ikke byggematerialer og bygningsdele, men du kan typisk få erstatning for hårde hvidevarer, hvis de bliver stjålet fra byggepladsen, inden de er på plads.

Skal du sikre dig, at du har mulighed for erstatning ved skade og tyveri, bør du kontakte dit forsikringsselskab, inden du går i gang med dit byggeri.

Det er vigtigt, at henvendelsen til forsikringsselskabet foregår skriftligt, så du har dokumentation for, hvordan du er dækket - ikke mindst hvis forsikringsselskabet melder ud, at det ikke er nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring som supplement til husforsikringen. I så tilfælde har du dokumentationen i orden, hvis der senere opstår tvivl.

Hvordan dækker husforsikringen materialer ved gør det selv-arbejde?

Husforsikringen omfatter de byggematerialer, der er på byggepladsen, og som skal monteres i bygningen, men den dækker kun i tilfælde af brand eller storm.

Husforsikringen dækker også de fleste skadesårsager, men som før nævnt er der ingen erstatning, hvis der sker skader ved tyveri eller hærværk.

Hvis du er i gang med at reparere eller lægge nyt tag og har pillet tagstenene af, dækker den almindelige husforsikring også en vandskade efter fx et skybrud. Men det kræver, at du har lagt en presenning over taget og monteret den forsvarligt og sikkert.

Hvad dækker entrepriseforsikringen ved gør det selv-arbejde?

En entrepriseforsikring eller All Risk-forsikring skræddersys typisk til det konkrete byggeprojekt og dækker også uforudsete hændelser. I princippet dækker den alle forhold ved byggeriet, bortset fra de forhold, der er undtaget i selve forsikringsbetingelserne på den specifikke forsikring, du tegner.

Du bør tegne en entrepriseforsikring:

 • Ved tilbygninger
 • Ved ombygninger, som berører de bærende konstruktioner
 • Ved etablering af omfangsdræn og isoleringsarbejde på kælderydermur
 • Ved udgravninger
 • Når du skal opbevare byggematerialer

I forbindelse med en entrepriseforsikring er det vigtigt, at forsikringsselskabet kender alle arbejder og risici ved det. Selskabet skal fx vide, om der skal udføres gravearbejde, som kan beskadige ledninger i jorden, eller om der skal graves dybere ned end fundamentet.

En entrepriseforsikring dækker også skader ved tyveri af byggematerialer. Dog skal materialerne opbevares så sikkert som muligt - gerne tildækket - evt. i baghaven eller inde i bygningen.

Ikke alle forsikringsselskaber vil tegne forsikringer til selvbyggere eller medbyggere, men kontakt dit forsikringsselskab og forhør dig.

Dækker forsikringen skader efter byggesjusk?

Du kan ikke forsikre dig ud af byggesjusk og fejlkonstruktion. Forsikringsselskaberne foretager en konkret vurdering i hver sag og kan nedsætte eller helt undlade en erstatning, hvis du har udvist grov uagtsomhed og udført byggesjusk eller lavet en konstruktionsfejl.

At være groft uagtsom kan fx være, at du ikke sørger for at afstive bygningsdelene forsvarligt, hvis du er i gang med en nedrivning, og dele af huset derefter styrter sammen.

Forsikringen dækker fx heller ikke, hvis du har konstrueret taget over terrassen forkert, så det ikke kan bære den belastning, der er på taget. Det kan fx være tagets egenvægt eller snelast. Hvis sneen en vinterdag rutsjer ned fra hustaget og lander på terrassetaget, der braser sammen og ødelægger inventar, er der ingen erstatning, hvis ikke du har bygget taget korrekt.

I forsikringsbetingelserne hedder det ofte, at en forudsætning for dækning er, at den opståede skade og følgeskade ikke skyldes:

 • Fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller udførelsen, som forsikrede ikke er, eller burde være vidende om.
 • Manglende opfyldelse af bygningslovgivningens bestemmelser eller andre vejledninger, fx hvis udførelsen ikke er foretaget i henhold til leverandørens eller producentens anvisninger.

Du skal altså være opmærksom på, at dit hus og husets installationer ikke automatisk får det blå stempel, selvom forsikringsselskabet besigtiger dit hus, når du tegner husforsikringen. Forsikringsselskabet vurderer kun, om det vil forsikre dit hus på normale vilkår.

Dækker forsikringen, hvis du kommer til skade ved gør det selv-arbejde?

Kommer du til skade ved et ulykkestilfælde, uden at andre er involveret, dækker din ulykkesforsikring normalt, hvis lægen bedømmer, at du i forbindelse med ulykken har pådraget dig skader i et omfang på mindst 5 procent invaliditet (méngraden). 

Sundhedsforsikringer dækker som regel også skader opstået efter gør det selv-arbejde.

Har du været fuld, påvirket af narkotika, el. lign. under udførelsen af arbejdet, dækker forsikringen ikke.

Hvis du kommer til skade, mens du hjælper andre med gør det selv-arbejde skal du i første omgang kontakte dit eget forsikringsselskab. Her kan de henvise dig til Arbejdsskadestyrelsen, hvis det er her, du har krav på erstatning.

Yderligere kan du få hjælp hos 'modpartens' (den du hjælper) forsikringsselskab, hvis vedkommende er skyld i skaden, fx på grund af uagtsomhed. Det gælder også for svie og smerte, ødelagt tøj m.m.

Dækker forsikringen, hvis venner hjælper dig med gør det selv-arbejde?

Hvis din nabo eller ven hjælper dig med gør det selv-arbejde og kommer til skade, er vedkommende dækket af en forsikring, hvis skaden kan anerkendes som en arbejdsskade.

Hvornår er du omfattet af arbejdsskadesikringsloven?

 • Selv en skade der sker, mens du udfører en mindre eller tilfældig tjeneste eller håndsrækning, kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.
 • Hjælper eller udfører du en tjeneste for en ven eller et familiemedlem, skal hjælpen normalt have et vist omfang, fx flytning af en større mængde tømmer, før du kan få erstatning.
 • Småopgaver som madlavning og græsslåning for familie og venner er normalt ikke omfattet af loven, da det opfattes som normalt, at man hjælper sine nære med småting.
 • Det taler for, at du er omfattet af loven, hvis den, du hjælper, bliver din 'arbejdsgiver', dvs. ville være nødt til at ansætte en anden person til arbejdet, hvis du ikke hjalp.

Ifølge loven om "forsikring mod følger af arbejdsskader" er enhver, der udfører arbejde for andre, forsikret, mens arbejdet står på. Det gælder, uanset om det drejer sig om betalt eller gratis arbejde. Det er også lige meget, hvor lang tid arbejdet varer, og om det er aftalt på forhånd.

Har naboen eller en anden, der hjælper dig, en ulykkesforsikring, og er han selv skyld i uheldet, dækker ulykkesforsikringen formentlig.

Hvis det er din skyld, at din hjælper kommer til skade, og du har handlet uagtsomt, som det hedder på forsikringssprog, er det muligt at få erstatning via ansvarsdækningen på din familieforsikring.

Forsikringen dækker også, hvis du skal have juridisk hjælp til at undgå uberettigede erstatningskrav.

Beder du nogen om at hjælpe dig med arbejdet, bliver du ifølge loven betragtet som arbejdsgiver.

Ved større projekter - hvilket ifølge Arbejdstilsynet er når hjælpen omfatter mere end 400 timer i et kalenderår - er du forpligtiget til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Kontakt Arbejdsskadestyrelsen eller evt. dit forsikringsselskab, inden du sætter andre i gang med længerevarende arbejdsopgaver.

Kan en gør-det-selv skade anerkendes som en arbejdsskade?

Reglerne for, hvornår gør det selv-arbejde kan anerkendes som en arbejdsskade er komplicerede og kræver en individuel vurdering fra skadesag til skadesag.

I forbindelse med en skade vil Arbejdsskadestyrelsen normalt spørge dig, hvilket arbejde der præcis blev udført, hvad arbejdets omfang var, og hvem der ellers skulle have udført arbejdet.

At skaden anerkendes som en arbejdsskade kan få stor betydning, hvis den tilskadekomne ikke selv har en ulykkesforsikring, for i det tilfælde får vedkommende ingen erstatning. Men hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade, kan vedkommende få erstatning via Arbejdsskadestyrelsen.

Der ydes erstatning til henholdsvis behandlingsudgifter og erhvervsevnetab og godtgørelse for varigt mén. Går det helt galt, udbetales der erstatning til efterladte.

Erstatningerne fra Arbejdsskadestyrelsen er ofte mindre end de beløb, der udbetales via en ulykkesforsikring.

I visse tilfælde - afhængigt af om ulykkesforsikringen både dækker ulykker sket i fritid og arbejdstid - kan der udbetales erstatning fra både Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskabet. Dette afgøres i de enkelte tilfælde.

Følgende taler for, at Arbejdsskadestyrelsen kan anerkende hjælp som arbejdsskader, hvis:

 • Håndsrækningen/vennetjenesten bliver udført i en anden persons interesse.
 • Hjælpen er virkelig nødvendig.
 • Der foreligger en opfordring til eller accept af hjælpen.
 • Hjælpen har et større omfang.

I praksis betyder det, at der er forskel på, om det er dig selv, en nær ven eller et familiemedlem eller en hjælper udefra, der kommer til skade.

Kommer du selv til skade under arbejdet, kan du ikke få anerkendt skaden som en arbejdsskade.

Hjælp fra venner og familie

Hvis du får hjælp til gør det selv-arbejdet af en ven eller et familiemedlem, skal typen og omfanget af arbejde være af lidt større karakter, hvis en skade skal kunne godkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at det er normalt at give en håndsrækning blandt venner og familie, hvormed hjælp til småopgaver ikke kan betragtes som "arbejde" i forhold til arbejdsskadesikringsloven.

Hjælp udefra

Hvis du får hjælp til gør det selv-arbejdet af en person, der ikke står dig nær, og hjælperen kommer til skade, er der større sandsynlighed for, at skaden vil være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Om det er tilfældet, vurderer Arbejdsskadestyrelsen i hver enkelt sag.