Hvorfor er der behov for standardiserede aftalesæt?

Skal du have opført et nyt hus, eller skal du have udført større om- eller tilbygninger, kommer du i nærkontakt med nogle regelsæt, hvis navne er sort snak for de fleste mennesker uden for byggebranchen. 

Regelsættene er særdeles nyttige værktøjer, fordi den særlige juridiske disciplin "entrepriseret" i hovedsagen er et ikke-lovreguleret retsområde. De regler, der gælder, når du fx skal have bygget et hus, er nemlig som udgangspunkt alene reguleret af de aftaler, du som bygherre indgår med entreprenøren. Er jeres aftaler ikke tilstrækkeligt grundige, gælder i stedet særlige entrepriseretlige grundsætninger, der er skabt gennem domsafsigelser. 

Det særlige med entrepriseretten er, at den "vare", der handles med (huset eller tilbygningen), ofte har en betydelig værdi for de involverede parter, samt at varen ofte "fremstilles" af flere forskellige entreprenører. 

Skal du have bygget et almindeligt hus, vil det typisk involvere en rådgiver til projekteringen, en entreprenør til at støbe et fundament, en murer til at mure husets vægge, tømrere, elektrikere, vvs-folk, malere, snedkere osv.

Undervejs er alle håndværkere ydermere afhængige af, at andre håndværkere og bestemte konstruktioner er færdige, før de kan udføre deres eget arbejde, og det medfører en betydelig risiko for, at noget går galt undervejs.

Dette har historisk set givet anledning til et utal af retssager om , hvilken vare der skulle leveres, og hvornår og hvordan. Det er især tilfældet, når parterne har forsømt at indgå særskilte aftaler, der helt præcist regulerer, hvem der har ansvaret for hvad - og hvem der skal bøde, hvis aftalerne ikke overholdes.

Hvad er AB 92, ABT 93, ABR89 og AB-forbruger? 

AB 92, ABT 93, ABR89 og AB-Forbruger er alle  standardaftalesæt, der er vedtaget efter forhandlinger mellem en række offentlige myndigheder og organisationer, og er altså ikke lovregler vedtaget af Folketinget, men derimod standardaftaledokumenter, som regulerer retsforholdet mellem de parter, der vælger at bruge et af dem som grundlag for en aftale om eksempelvis et byggeprojekt. 

Formålet med aftalesættene er, at de skal være med til at dække aftaleforholdet mellem en bygherre og en entreprenør eller rådgiver. De er så at sige en slags juridisk og aftalemæssig "tjekliste".

Et særkende ved både AB 92 som ABT 93 er, at fordi aftaledokumenterne er udarbejdet af repræsentanter for både entreprenører og bygherrer, kan aftalesættene ikke fortolkes til skade for en af aftaleparterne. 

Karakteristisk for aftaledokumenterne er imidlertid, at det er standardaftaledokumenter, der danner grundlag for og tilpasse de enkelte aftaler der indgås. De kan danne grundlag for de enkelte aftaler, men det er nødvendigt at tilpasse kontrakter, så de passer til den konkrete opgave, der skal udføres.

Hvad er forskellen mellem AB 92, ABT 93, ABR 89 og AB-Forbruger?  

For at forstå forskellene på AB 92, ABT 93 ABR 89 og AB-Forbruger er det nødvendigt at se nærmere på byggeriets forskellige organisationsformer. 

Som regel udarbejder bygherren og hans tekniske rådgivere det projekt, som danner grundlag for hver enkelt entreprenørs eller håndværksmesters tilbud og arbejde. 

ABR89 - Almindelige bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand, oktober 89, regulerer forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave. Den omhandler aftalen for den rådgivning, der udføres af fx arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør, geotekniker m.v. når dette projekt udarbejdes. -Altså den del af processen der ligger inden det fysiske byggeri går i gang.

AB92 – Almindelige betingelser for arbejder og leverancer ved bygge og anlægsopgaver, bruges når der af bygherre (rådgivere)  er udarbejdet et projekt, der anviser, hvordan huset skal bygges, så  enten en hovedentreprenør eller forskellige fagentreprenører  på dette grundlag  kan prissætte og stå udførelsen af selve byggearbejdet. (Tegninger, beskrivelser, beregninger m.v.) ABT 93 gælder når  totalentreprenøren har påtaget sig dels at udføre den væsentligste del af projekteringen (rådgiverdelen) (tegninger og beskrivelser), dels at foretage den faktiske udførelse af arbejdet på byggepladsen. 

En bygherre, som anvender ABT 93, indgår en entreprisekontrakt med en enkelt totalentreprenør, der både projekterer og bygger. AB 92 forudsætter derimod, at bygherren eller hans rådgiver står for projekteringen af byggeriet, En rådgiver er typisk typisk en arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør. 

AB-Forbruger - Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere, er en aftale mellem forbruger og håndværker. Aftalen bygger på at Entreprenøren/Håndværkeren indgår som led i sit erhverv, hvorimod forbrugeren hovedsagelig handler udenfor sit erhverv. Det betyder at du indgår aftalen direkte med Entreprenøren og ikke via en rådgiver som fx arkitekt ingeniør bygningskonstruktør.

Hvad regulerer AB 92, ABT 93 og AB-Forbruger? 

På det overordnede plan kan man sige, at såvel AB 92 som ABT 93 og AB-Forbruger søger at regulere, at en aftale om en entreprise indeholder alle forhold, og at opgaven bliver færdig i overensstemmelse med det, som parterne oprindeligt aftalte. Det gælder for  AB 92, ABT 93 og AB-Forbruger, at regelsættene bl.a.omfatter:

  • Aftalegrundlaget
  • SikkerhedsstillelseArbejdets  udførelse. 
  • Eventuelle ændringer i arbejdets udførelse. 
  • Hvornår og hvordan der skal betales for arbejdets udførelse. 
  • Hvordan parterne skal forholde sig i forhold til eventuelle forsinkelser. 
  • Fremgangsmåden ved arbejdets aflevering. 
  • Hvordan parterne skal forholde sig i forhold til eventuelle mangler ved byggeriet. 
  • Forhold omkring ophævelse af aftalen+
  • Forhold omkring eftersyn og aflevering 
  • Forhold omkring tvister

Er det en fordel for dig at bruge AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger som en del af aftalegrundlaget? 

Ja. Som indledningsvist beskrevet, er entrepriseaftaler vedrørende byggerier karakteriseret ved, at den "vare", som skal tilvirkes ofte involverer flere entreprenører. Derfor er der en øget risiko for uforudsete problemer, hvilket yderligere kompliceres af , at entrepriseaftaler typisk løber over en længere periode. 

Da derofte er store pengebeløb på højkant for alle involverede, bliver behovet for regulering af arbejdets udførelse så meget desto vigtigere. 

Da både AB 92, ABT 93 og AB-Forbruger i høj grad regulerer de problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med entreprisens udførelse, er regelsættene fordelagtige at anvende. 

AB 92 og ABT 93  er de standardbetingelser, der benyttes mellem rådgiver og entreprenør, mens AB-Forbruger  benyttes, hvor aftaler om  tilbygninger og lignende indgås mellem privatperson (forbruger) og entreprenør.

Hvad gør du, hvis du vil anvende AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger som aftalegrundlag? 

Nogle entreprenører anvender hellere andre aftalesæt end AB 92 eller ABT 93 som grundlag for indgåelsen af en entrepriseaftale. 

Under alle omstændigheder forudsætter såvel AB 92 som ABT 93 og AB-Forbuger (eller andre aftalegrundlag), at entreprisens parter aftaler, hvilket regelsæt der skal bruges. 

Det sker ved at du og entreprenøren i entreprisekontrakten aftaler, at AB 92, ABT 93 eller AB-Forbruger, skal bruges som grundlag.

LÆS OGSÅ:Byggesjusk