Hvad er BBR?

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Det er et landsdækkende register, der indeholder alle grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark. Det vil sige, at registeret også omfatter andre bygninger end boliger, som fx kirker og erhverv.

Registret blev oprettet i 1977 og bruges blandt andet af:

 • De kommunale myndigheder, hvor det fx anvendes ved byggesagsbehandling.
 • Forsyningsselskaber, som anvender det i forbindelse med planlægningsopgaver og ved fastlæggelse af grundtariffer.
 • Forsikringsselskaber, som anvender det, når der tegnes nye forsikringer.
 • Ejendomsmæglere, som bruger BBR, når der skal udarbejdes salgsopstillinger,

Hvilke oplysninger kan du finde i BBR?

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. arealer, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, skure, garager osv.  Oplysningerne i BBR-registeret afspejler teoretisk de faktiske fysiske forhold i en given bygning.

Hvilke beskrivelser af arealer kan du finde i BBR?

Arealerne på en BBR-meddelelse er opdelt i 3 grupper:

 • Areal i grundplan
 • Areal i hele bygningen
 • Arealanvendelse

Areal i grundplan

Arealet i grundplanet er udtryk for det bebyggede areal, som er det fodaftryk, bygningen efterlader på grunden. Det svarer typisk til arealet af stueetagen på bygningen.

Er bygningen fx opført med forskudte etager, er det arealet af bygningen set fra oven, der indgår i det bebyggede areal. Ligeledes indgår en 1. sal opført på søjler også i det bebyggede areal.

Følgende bygninger regnes ikke med i fodaftrykket:

 • Indbygget garage
 • Indbygget carport
 • Indbygget udhus
 • Indbygget udestue
 • Overdækkede arealer, såsom cykelskure og overdækkede terrasser

Mindre fremspring, fx gesimser, sokkelkanter, tagudhæng og lign. skal heller ikke medregnes – ligeledes gælder det for arealer af åbne terrasser og altaner.

Areal i hele bygningen

Areal i hele bygningen er en opremsning af de forskellige arealer, der kan være i en bygning, herunder det samlede bygningsareal samt arealer af kælder, lukkede overdækninger og tagetage, som kan udnyttes til beboelse. I BBR- meddelelsen vil du støde på en liste, hvor følgende arealer er udspecificeret:  

 • Det samlede bygningsareal (er der efterisoleret udvendigt, vil denne del af bygningsarealet fremgå som underpunkt).
 • Kælder (den del af kælderen, hvor loftshøjden er lavere end 1,25 meter over terræn vil fremgå som underpunkt).
 • Tagetage, som er det samlede areal, der er eller vil kunne udnyttes til beboelse. Tagetagen måles i vandet plan som det areal, der er 1,5 meter eller højere fra færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen (udnyttede arealer vil fremgå som et underpunkt).
 • Lukkede overdækninger.

Sådan beregnes arealet af en tagetage

 • En tagetage er en etage, der indgår i husets tagkonstruktion.
 • Den del af tagetagens areal hvor der er tagetage en loftshøjde på 1,5 meter og over tæller med i arealet i hele bygningen. Reglen gælder kun for opmåling af tagetager. Hvis huset er et såkaldt A-hus, dvs. en bygning med skråvægge i stueetagen, måles arealet op på ydersiden af huset i gulvplan.
 • Hvis der er en fuld 1. sal uden skråvægge, er arealet af denne regnet med i det samlede boligareal og ikke noteret som et separat punkt.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen beskriver, hvad de forskellige arealer er godkendt til i forhold til brugen af dem. Under punktet arealanvendelser i BBR-meddelelsen kan du støde på:  

 • Det samlede bolig areal - dvs. det samlede areal for alle etager, der anvendes til bolig.
 • Den andel af det samlede boligareal, som er lovlig beboelse i kælderen.
 • Samlet erhvervsareal
 • Adgangsareal (fx fælles trappe ved et dobbelthus)
 • Antal etager uden kælder og tagetage
 • Åbne overdækninger

Samlet boligareal

Sådan beregnes et kælderareal

 • Kælderarealet omfatter arealer af de etager, der ligger under stueetagen.
 • Kælderarealet måles fra ydersiden af ydervæggene.
 • Eventuelle krybekældre regnes ikke med.

Det samlede boligareal er den del af bygningens areal, der kan anvendes til beboelse og er godkendt til beboelse. Det vil sige summen af alle etagers arealer.

Læs også: 

Alle rum, der anvendes til beboelse, regnes med, inkl. køkken, bad og wc. I kælderetagen medregnes alle de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen, fx badeværelse eller toilet.

LÆS OGSÅ: Bruttoetagearealet

Andre bygninger end beboelse

Alle andre bygninger, der er på grunden, bliver noteret som separate bygninger på BBR-meddelesen. Det skyldes, at arealet af småbygninger også kan have indflydelse på, hvor meget du må bygge ud i beboelsen. Selv udhuse og mindre skure skal være noteret på BBR-meddelelsen. Sågar affaldsrum og brændeskure skal angives på BBR.

Hvem har ansvaret for BBR?

Som boligejer er du ansvarlig for, at registreringen i BBR er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Du har pligt til at meddele kommunen enhver oplysning, der er af betydning for opdatering og drift af BBR.

Oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom bygningerne måske ikke er godkendt af kommunen.

Det er Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, som har registeransvaret for BBR. Det er til gengæld kommunernes opgave at ajourføre, opdatere og vedligeholde data i BBR. Registret opdateres løbende i forbindelse med byggesagsbehandling.

Du kan se, hvilke oplysninger BBR har på din ejendom www.ois.dk. Du kan ligeledes se, hvem kilden til oplysningerne er.

Hvad er konsekvensen af urigtige oplysninger i BBR?

Oplysningerne fra BBR danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis der er opgivet urigtige oplysninger.

Kommunen har ligeledes ret til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

LÆS OGSÅ: Grundens areal