Hvad er BBR?

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Det er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg for samtlige bygninger i Danmark.

Registret er oprettet i 1977 for at få ensartet registrering. Det vedligeholdes af den enkelte kommune men der er landsdækkende adgang.

Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både staten, kommunerne og i private virksomheder.

Hvilke oplysninger om areal skal du indberette til BBR?

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar løbende at holde øje med, at oplysninger i BBR om din ejendom er korrekte.

De oplysninger, der skal indberettes om arealer, er bl.a. oplysninger om:

 • Bebygget areal
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Areal af sekundære bygninger som garage, udhuse og skur.

Derudover skal du indberette en række andre oplysninger om boligen – om ændringer, du foretager, og fejl, du opdager – i BBR. 

Hvornår skal jeg indberette BBR-oplysninger?

Når du foretager ændringer på dine bygninger – fx hvis bygger et nyt redskabsskur - eller bliver opmærksom på fejl i din BBR-meddelelse, er det din pligt som ejer at rette dine BBR-oplysninger.

Indberet og ret dine BBR-oplysninger her

Hvorfor skal BBR-oplysningerne være korrekte?

Oplysningerne fra BBR danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og har derfor betydning for, om du betaler den korrekte skat.

Som boligejer er du ansvarlig for, at registreringen i BBR er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom – også selvom bygningerne måske ikke er godkendt af kommunen.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis der er opgivet urigtige oplysninger.

Kommunen har ligeledes ret til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Hvilke arealer kan du finde i BBR?

 1. Brutto- og nettoarealet
 2. Det bebyggede areal og boligarealet
 3. Samlet bygningsareal
 4. Samlet boligareal

1. Brutto- og nettoarealet

Arealer i BBR opgøres efter bruttoarealprincippet. Derfor er det altid bruttoarealet, der indgår i BBR. Det betyder, at arealerne opgøres ved at måle i vandret plan på ydersiden af ydervægge i højde med færdigt gulv.

Hvis overfladen ikke er plan, som ved fx bjælkehuse, mure af kampesten eller bølgede plader, måles arealet ved, at man forestiller sig et bræt, der lægges på, eller en linje, der følger den yderste bølge, så det bliver det plan, der måles til.

2. Det bebyggede areal og boligarealet

Det bebyggede areal er udtryk for den del af grundens areal, som bygningerne udgør – altså det ’fodaftryk’, bygningen efterlader på grunden.

For enfamiliehuse i et plan svarer det ofte til arealet af stueetagen på bygningen. Indbyggede garager, carporte m.v. indgår i det bebyggede areal for hovedhuset Det vil sige, at arealet ligger indenfor bygningens ydermure og under samme tagkonstruktion.

Er bygningen fx opført med forskudte etager, er det arealet af bygningen set fra oven, der indgår i det bebyggede areal. Ligeledes indgår en 1. sal opført på søjler også i det bebyggede areal.

Boligarealet er det areal, der af kommunen er godkendt til beboelse. Arealet skal opfylde kravene i Bygningsreglementet og være godkendt i kommunen. Det gælder, uanset om det er i kælder eller tagetage, og uanset om det anvendes som boligareal.

3. Samlet bygningsareal

Samlet bygningsareal er det samlede areal af alle etager i bygningen.

 • For et etplans hus svarer det til arealet af det bebyggede areal.
 • For et toplans hus er det dobbelte af stueplan.
 • For et hus med udnyttet tagetage er det samlede bygningsareal stueplan plus den del af tagetagen hvor yderside tagbeklædningen ligger mere end 1,5 meter over færdigt gulv.

For tagetager medregnes både det udnyttede areal og det areal, der er udnytteligt,

Kælderareal medregnes ikke i det samlede bygningsareal.

4. Samlet boligareal

Det samlede boligareal er arealet af alle beboelsesrum inkl. køkken, bryggers, bad m.v. samt udnyttet tagetage og kælder/del af kælder, der er godkendt til beboelse. Alt regnet som bruttoareal.

Areal af indvendige trapper regnes med på alle de etager, trappen forbinder.

Andre bygninger end beboelse

Alle andre bygninger, der er på grunden, bliver noteret som separate bygninger på BBR-meddelelsen. Det skyldes, at arealet af sekundære bygninger og småbygninger også kan have indflydelse på, hvor meget du må bygge ud i beboelsen. Selv udhuse, mindre skure og affaldsrum skal være noteret på BBR-meddelelsen.

Garage:

Garager opmåles til yderside af begrænsende ydervægge og registres som en særskilt bygning. Hvis garagen er indbygget medregnes den, så den indgår i beboelsesbygningens samlede areal.

Carport:

Carporte registreres som en særskilt bygning og opmåles efter tagfladen på de sider, hvor der ikke er begrænsende ydervægge (hvis den er opført i 1998 eller tidligere måles arealet dog indenfor en linje 0,5 meter fra tagfladens begrænsning).

Hvis carporten er indbygget medregnes og indgår den i beboelsesbygningens samlede areal.

Udhus:

Udhuse opmåles til yderside ydervægge og registreres som en særskilt bygning.

Hvis udhuse er indbygget medregnes og indgår de i beboelsesbygningens samlede areal.

Åben overdækning:

Arealet af overdækket terrasse, og andre overdækninger registreres særskilt i BBR. Arealet måles som tagfladen.

Arealet medregnes ikke i det overdækkede areal, hvis det lukkes –  her skal det meddeles BBR, at det indgår som udestue.

Udestue (havestue, vinterstue, veranda):

En udestue er en overdækket lukket konstruktion, der ikke er godkendt til beboelse og ikke er opvarmet.

Arealet opmåles som yderside beklædning i plan med færdigt gulv. Arealet registreres som udestue.

Hvis udestuen ønskes indrettet til beboelse eller med mulighed for opvarmning, kræver det byggetilladelse, og arealet skal så indgå i boligarealet.