Hvad er BBR-registret?

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Det er et landsdækkende register med online adgang, der indeholder oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg for samtlige bygninger i Danmark.

Registeret er oprettet i 1977 for at få ensartet registrering. Det vedligeholdes af den enkelte kommune, men der er landsdækkende adgang.

Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både stat, kommuner og private virksomheder. Fx:

 • Kommunerne bruger oplysningerne ved byggesagsbehandling,
 • SKAT bruger oplysningerne i BBR ved fastsættelse af ejendomsværdi, og derved beregning af ejendomsværdiskat. Derudover indgår oplysninger i BBR ved beregning af forskellige tilskud og beregning af boligstøtte.
 • Forsikringsselskaber, anvender oplysningerne, når der tegnes nye forsikringer.
 • Banker og kreditforeninger bruger oplysninger i BBR ved låntagning og ejendomsmæglere ved ejendomshandel.
 • Forsyningsselskaber anvender oplysningerne i forbindelse med planlægningsopgaver og ved fastlæggelse af afgifter i forhold til fx vand- og varmeforsyning og renovation, her indgår også oplysningerne i BBR om fx varmekilde

Få adgang til Bygnings- og Boligregistret her

Hvilke oplysninger om ejendomme indeholder BBR?

BBR indeholder en lang række oplysninger om den enkelte bolig/bygning, bl.a.:

 • Matrikelnummer og hvad bygningen må anvendes til – fx om den er til beboelse eller erhverv.
 • Mindre bygninger og garager
 • Installationer, vand- og afløbsforhold.
 • Om der er olie- eller gastank på grunden.
 • Opførelsesår og evt. årstal for væsentlige om- eller tilbygninger.
 • Ydervægs og tagdækningsmaterialer.
 • Energioplysninger og opvarmningsform.
 • Arealer.
 • Boligtype.
 • Ejerforhold.

Hvilke oplysninger kan du finde i BBR?

Arealoplysningerne er blandt de vigtigste oplysninger i BBR. De bliver bl.a. brugt til at fastsætte værdien af ejendommen og danner grundlag for beregningen af ejendomsværdiskatten.

Følgende arealer står på din BBR-meddelelse:

 1. Brutto- og nettoarealet
 2. Det bebyggede areal og boligarealet
 3. Samlet bygningsareal
 4. Samlet boligareal.

Hvem har ansvaret for, at oplysninger i BBR er korrekte?

Som boligejer er du ansvarlig for, at registreringen i BBR er i overensstemmelse med de faktiske forhold på din grund. Du har pligt til at meddele kommunen enhver oplysning, der er af betydning for opdatering og drift af BBR. Det betyder også, at du har pligt til at rette oplysninger i BBR, hvis du bliver opmærksom på, at de ikke er korrekte.

Oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom. Det er kommunernes opgave at ajourføre, opdatere og vedligeholde data i BBR. Registret opdateres løbende i forbindelse med byggesagsbehandling.

Du kan se, hvilke oplysninger BBR har på din ejendom på ois.dk. Du kan ligeledes se, hvem kilden til oplysningerne er.

Hvilke oplysninger skal du indberette til BBR-registret?

Du er som ejer forpligtet til at give kommunen besked, hver gang du foretager ændringer på din bolig. Det kan fx være, hvis du:

 • Ændrer på beboelsesarealet. Fx, hvis du bygger til, river ned, ændrer overetage, kælder, garage eller udestue til beboelse, tilføjer en kvist, eller lavet et ekstra badeværelse
 • Ændrer på varmekilder. Fx, hvis du skifter dit gas- eller oliefyr  ud med  en varmepumpe eller fjernvarme.
 • Ændrer på installationsforhold. Fx, hvis du nedlægger eller fjerner en olietank, tilslutter kloak eller etablerer vindmølle eller solcelleanlæg.
 • Ændrer på tagdækningsmaterialet eller ydervæggenes materiale.
 • Fjerner eller tilføjer andre bygninger på grunden. Fx opfører en ny garage, overdækket terrasse, skur eller drivhus – uanset, om det kræver byggetilladelse eller ej.

De fleste af ovennævnte forhold kræver også, at du enten søger byggetilladelse, eller at du anmelder det til kommunen. I sådanne tilfælde vil din BBR-meddelelse automatisk blive rettet.

Indvendige renoveringer, som fx nyt køkken eller skillevægge, skal ikke indberettes til BBR. Men vær opmærksom på, at et ekstra badeværelse som nævnt skal oplyses til BBR.

Du kan finde den fulde liste over de oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, i Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Hvad skal du gøre, hvis du vil melde en ændring eller rette en fejl i BBR-registret?

Hvis du har opdaget fejl i din BBR-meddelelse, eller hvis du vil indberette en ændring af din bolig, skal du kontakte din kommune.

bbr.dk kan du finde en kontaktformular, som du kan benytte, hvis du vil indberette en ændring.

Hvad er konsekvensen af urigtige oplysninger i BBR?

Oplysningerne fra BBR danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand og renovation.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis der er opgivet urigtige oplysninger.

Kommunen har ligeledes ret til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.