Hvad er BBR-registret?

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Det er et landsdækkende register, der indeholder alle grunddata om bygnings- og boligforhold for samtlige bygninger i Danmark. Det vil sige, at registeret også omfatter andre bygninger end boliger, som fx kirker og erhverv.

Registret blev oprettet i 1977 og bruges blandt andet af:

 • De kommunale myndigheder, hvor det fx anvendes ved byggesagsbehandling.
 • Forsyningsselskaber, som anvender det i forbindelse med planlægningsopgaver og ved fastlæggelse af afgifter i forhold til fx vand- og varmeforsyning og renovation.
 • SKAT bruger oplysningerne i BBR til at beregne ejendomsværdiskat.
 • Forsikringsselskaber, som anvender det, når der tegnes nye forsikringer.
 • Ejendomsmæglere, som bruger BBR, når der skal udarbejdes salgsopstillinger.

Der er online adgang til BBR via Den Offentlige Informationsserver (OIS). Her kan du finde BBR-meddelelsen for din ejendom ved at indtaste din adresse.

Hvilke oplysninger kan du finde i BBR?

BBR indeholder en lang række oplysninger om den enkelte bolig/bygning, bl.a.:

 • Matrikelnummer og hvad bygningen må anvendes til - fx om den er til beboelse eller erhverv.
 • Installationer, vand- og afløbsforhold.
 • Om der er en olie- eller gastank på grunden.
 • Opførelsesår og evt. årstal for væsentlige om- eller tilbygninger.
 • Ydervægs- og tagdækningsmaterialer.
 • Energioplysninger og opvarmningsform.
 • Arealer.

Oplysningerne i BBR-registret om en bygning bør afspejle de faktiske fysiske forhold i en bygning.

Hvilke beskrivelser af arealer står på BBR-meddelelsen?

Arealoplysningerne er blandt de vigtigste oplysninger i BBR. De bliver bl.a. brugt til at fastsætte værdien af ejendommen og danner grundlag for beregningen af ejendomsværdiskatten.

I BBR skal alle bygninger på en ejendom opmåles og registreres hver for sig. Hvis et hus har indbygget carport, garage, udestue eller overdækket terrasse registreres disse ikke som seperate bygninger, men under huset.

De følgende arealer står på din BBR-meddelelse: 

Brutto- og nettoarealet

Arealer i BBR opgøres efter bruttoarealprincippet. Det betyder, at bygningers arealer opgøres ved at måle i vandret plan på ydersiden af ydervæggene i plan med færdigt gulv. Boligens arealer opgøres ligeledes som bruttoetagearealer, dvs. boligens samlede areal skal måles til ydersiden af ydervæggene.

Nettoarealet kan forstås som det indvendige gulvareal i samtlige rum. Altså arealet målt fra væg til væg. Dette areal kan du fx få brug for, hvis du skal købe nyt gulvtæppe el.lign., og nettoarealet findes ikke i BBR-registret.

Arealet på din BBR-meddelse vil derfor altid være større end nettoarealet, fordi væggene bliver regnet med her. 

Det bebyggede areal  

Det bebyggede areal er bygningens ”fodaftryk” på jorden. Det svarer typisk til arealet af stueetagen på bygningen.

Er bygningen fx opført med forskudte etager, er det arealet af bygningen set fra oven, der indgår i det bebyggede areal. Ligeledes indgår en 1. sal opført på søjler også i det bebyggede areal.

Følgende bygninger regnes ikke med i fodaftrykket:

 • Indbygget garage
 • Indbygget carport
 • Indbygget udhus
 • Indbygget udestue
 • Overdækkede arealer, såsom cykelskure og overdækkede terrasser

Mindre fremspring, fx gesimser, sokkelkanter, tagudhæng og lign. skal heller ikke medregnes – ligeledes gælder det for arealer af åbne terrasser og altaner. 

Boligarealet

Boligarealet er det areal, der er godkendt til beboelse. For enfamiliehuse i ét plan vil det bebyggede areal og boligarealet typisk være registreret med samme værdi i BBR.

Samlet bygningsareal

Det samlede bygningsareal er summen af alle etagers arealer. Det samlede bygningsareal for et et-planshus vil derfor være det samme som stueplanets areal. For et to-planshus, dvs. et hus med to hele etager foruden kælder og tagetage, vil det være 2 gange stueplanets areal, hvis altså førstesalen har samme areal som stueplanet.

Samlet boligareal

Det samlede boligareal er summen af alle beboelsesrum inkl. køkken, bryggers, bad og toilet. Udnyttet tagetage og kælder, der er godkendt til beboelse, indgår i det samlede boligareal. Indvendige trapper regnes med på alle de etager, som trappen forbinder.

Du kan læse mere om de forskellige arealer på BBR-meddelelsen på registrets Arealvejledning.

Hvad bruges BBR-oplysningerne til?

Registret anvendes både af statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder som ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Alle kan gratis se BBR-meddelelser for stort set alle bygninger i Danmark. Der er visse undtagelser som fx bygninger der indeholder banker, posthuse og andre lignende virksomheder. 

 • Staten bruger BBR-oplysninger som grundlag for beregning af offentlig støtte til fx nybyggeri, byfornyelse eller hensættelser til vedligeholdelse i Grundejernes Investeringsfond.
 • Kommunerne anvender BBR-oplysninger i forbindelse med konkret sagsbehandling, fx byggesager og ved beregning af vandafgifter og kloakbidrag.
 • Regionerne anvender BBR-oplysninger til en række opgaver inden for miljø- og planlægningsområdet.
 • Skat bruger BBR-oplysninger til fastsættelse af ejendomsvurderingen. Forsyningsselskaber anvender BBR-oplysninger i forbindelse med planlægnings- og analyseopgaver og ved fastsættelse af afgifter. Det gælder især for vand-, varme- og naturgasforsyning.
 • Danmarks Statistik bruger BBR-oplysninger til forskellige statistikker som folke- og boligtællinger samt byggestatistik.
 • Private virksomheder bruger BBR-oplysninger i forbindelse med handel, finansiering og forsikring af ejendomme.

Hvem har ansvaret for, at oplysninger i BBR er korrekte?

Som boligejer er du ansvarlig for, at registreringen i BBR er i overensstemmelse med de faktiske forhold på din grund. Du har pligt til at meddele kommunen enhver oplysning, der er af betydning for opdatering og drift af BBR. Det betyder også, at du har pligt til at rette oplysninger i BBR, hvis du bliver opmærksom på, at de ikke er korrekte.

Oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom. Det er kommunernes opgave at ajourføre, opdatere og vedligeholde data i BBR. Registret opdateres løbende i forbindelse med byggesagsbehandling. 

Du kan se, hvilke oplysninger BBR har på din ejendom på www.ois.dk. Du kan ligeledes se, hvem kilden til oplysningerne er.

Hvilke oplysninger skal du indberette til BBR-registret?

Du er som ejer forpligtet til at give kommunen besked, hver gang du foretager ændringer på din bolig. Det kan fx være:

 • Hvis du ændrer på beboelsesarealet.
 • Hvis du ændrer på varmekilder.
 • Hvis du ændrer på installationsforhold, fx får et nyt toilet.
 • Hvis du ændrer på tagdækning materialet eller ydervæggenes materiale.
 • Hvis du opfører en udestue.
 • Hvis du fjerner eller tilføjer andre bygninger på grunden, fx en garage eller et skur.

De fleste af ovennævnte forhold kræver også, at du enten søger byggetilladelse, eller at du anmelder det til kommunen. I sådanne tilfælde vil din BBR-meddelelse automatisk blive rettet.

Du kan finde den fulde liste over de oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, i bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Hvad skal du gøre, hvis du vil melde en ændring til BBR-registret?

Hvis du har opdaget fejl i din BBR-meddelelse, eller hvis du vil indberette en ændring af din bolig, skal du kontakte din kommune. 

BBR.dk kan du finde en kontaktformular, som du kan benytte, hvis du vil indberette en ændring.

Hvad er konsekvensen af urigtige oplysninger i BBR?

Oplysningerne fra BBR danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis der er opgivet urigtige oplysninger.

Kommunen har ligeledes ret til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.