Hvad er Byggeriets Ankenævn?

Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvor private forbrugere kan klage over de fleste former for håndværksarbejder. Du kan både klage over kvaliteten af arbejdet og over prisen.

Bag ankenævnet står Forbrugerrådet, Dansk Byggeri og Parcelhusejernes Landsforening. Ankenævnets vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage over arbejde, der er udført for din egen regning og på dit initiativ. Du kan klage over følgende typer arbejde:

 • Malerarbejde.
 • Murerarbejde.
 • Tømrerarbejde.
 • Snedkerarbejde.
 • Gulvlæggerarbejde.
 • Køkkenarbejde.
 • Stenhuggerarbejde.
 • Tækkearbejde.
 • Brolæggerarbejde.
 • Anlægsgartnerarbejde.
 • Jord- og kloakarbejde.

Endvidere kan du klage, hvis du får leveret vinduer, yderdøre og køkkenelementer med fejl eller mangler.

Du kan klage til Byggeriets Ankenævn, hvis du bor i eget hus, ejerlejlighed, andelsbolig eller lejlighed. Hvis du er lejer, kan din klage dog kun behandles, hvis arbejdet er udført for din egen regning og på dit initiativ.

Hvad koster det at klage til Byggeriets Ankenævn?

Det koster 300 kr. at få behandlet en klage i Byggeriets Ankenævn. Du får pengene tilbage, hvis du ikke bliver pålagt sagsomkostninger, eller hvis sagen ikke kan behandles af Byggeriets Ankenævn.

Ud over selve klagegebyret kan der komme udgifter til en skønsmand, som skal vurdere sagen. Du skal selv betale udgiften til skønsmanden, hvis du ikke får medhold i klagesagen. Du kan dog maksimalt blive pålagt at betale sagsomkostninger på 3.000 kr.

Det vil normalt være væsentligt billigere at få Byggeriets Ankenævn til at afgøre en sag frem for at føre sagen via det almindelige retssystem.

Hvornår egner en sag sig til Byggeriets Ankenævn?

En sag egner sig bedst til at blive behandlet af Byggeriets Ankenævn, hvis det arbejde, du vil klage over, er udført af en håndværker eller virksomhed, der er medlem af en af følgende organisationer:

 • Dansk Byggeri
 • Gulvbranchen
 • Køkken Anke Foreningen
 • Vinduesindustrien

Virksomheder, der er medlem af disse organisationer, har nemlig forpligtet sig til at følge afgørelser, som Byggeriets Ankenævn når frem til. Virksomhederne har også forpligtet sig til at overholde en række kvalitetskrav og vejledninger, som har betydning, når ankenævnet skal afgøre sagen.

Virksomheder, der ikke er medlem af en af de nævnte organisationer, er ikke forpligtet til at deltage i en sag ved Byggeriets Ankenævn. De er heller ikke forpligtet til at følge en afgørelse, som ankenævnet når frem til.

Hvad kan du ikke klage over?

Byggeriets Ankenævn behandler normalt ikke klager over:

 • Arbejde, der er udført på nybyggeri med en samlet pris (entreprisesum) på over 1.000.000 kr. inkl. moms. Er der derimod tale om arbejde i forbindelse med til- eller ombygning, kan ankenævnet godt behandle sagen, selvom entreprisesummen overstiger 1.000.000 kr. inkl. moms.
 • Fællesarbejder, som er udført på en ejendom, fx arbejde udført af en andelsboligforening eller ejerforening.
 • Følgeskader.
 • Forsinkelser.
 • Dagbodsspørgsmål, hvis byggeprojektet ikke bliver færdig til den aftalte tid.
 • Erstatningsspørgsmål, fx hvis din indkørsel bliver ødelagt ved levering af byggematerialer.

Byggeriets Ankenævn kan heller ikke behandle din klage, hvis håndværkeren har stævnet dig for ikke at have betalt som aftalt. Denne situation kan opstå, hvis du ikke er tilfreds med håndværkerens arbejde, og du derfor bør tilbageholde dele af eller hele betalingen.

I sådanne situationer må du i stedet klage over håndværkeren via det almindelige retssystem.

Hvornår kan du klage?

Du kan først klage til Byggeriets Ankenævn, når håndværkeren/entreprenøren har haft mulighed for at udbedre det arbejde, du klager over.

Du skal altså først klage til håndværkeren over arbejdet. Først når han eller hun har afvist klagen eller har undladt at reagere på den inden for en rimelig tidsfrist, fx 3-6 uger, kan du klage til Byggeriets Ankenævn.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en klage?

Byggeriets Ankenævn oplyser, at de fleste sager gennemføres på 4-6 måneder, men da sagerne er meget forskellige, kan der nemt både gå kortere og længere tid.

Hvordan klager du til Byggeriets Ankenævn?

For at få en klage behandlet af Byggeriets Ankenævn skal du indsende et særligt klageskema. Du kan downloade skemaet på ankenævnets hjemmeside, hvor du også finder en vejledning i, hvordan du udfylder det. Du kan også henvende dig til Byggeriets Ankenævn og få skemaet tilsendt.

I klageskemaet skal du oplyse en række oplysninger, fx:

 • Virksomhedens navn, adresse m.v.
 • Hvad der klages over (hvilket arbejde, kvalitet, pris).
 • En beskrivelse af de konkrete klagepunkter (det er vigtigt at få alt med, da ankenævnet tager udgangspunkt i klageskemaet, når det behandler sagen).
 • Oplysninger om aftalegrundlaget (tilbud, overslag, kontrakt el.lign.).
 • Økonomiske mellemværender.

Herudover skal du vedlægge alle relevante bilag til klageskemaet såsom:

 • Entreprisekontrakt
 • Tilbud eller overslag
 • Fakturaer
 • Kvitteringer for betalte beløb
 • Korrespondance mellem dig og håndværkeren
 • Kvittering for betalt klagegebyr til Byggeriets Ankenævn.

Hvordan bliver klagen behandlet?

Sagsbehandlingen af klager i Byggeriets Ankenævn foregår udelukkende ud fra det skriftlige grundlag. Hverken du eller håndværkeren får altså mulighed for at fremføre jeres sag mundtligt.

Byggeriets Ankenævn har et sekretariat. Her kan du få svar på dine spørgsmål, men vær opmærksom på, at det ikke er sekretariatet, der afgør sagen. Dets opgave er at svare på henvendelser og forberede sagerne til nævnsbehandling, hvor den egentlige sagsbehandling finder sted.

Når Byggeriets Ankenævn modtager en klagesag og har sikret sig, at det formelle er i orden, sender det inden for 1 uge et brev til håndværkeren. Håndværkeren orienteres om klagesagen, får en kopi af din klage samt et svarskema, som han eller hun skal udfylde og returnere inden for en frist på 14 dage.

Hvis Byggeriets Ankenævn vurderer, at der er behov for en skønsforretning, udpeger det en skønsmand, der skal vurdere sagen og udarbejde en skønserklæring. Du vil først blive underrettet om regler og omkostninger i forbindelse med syn og skøn, og du skal skriftligt afgive en erklæring om, hvorvidt du ønsker, at sagen skal fortsætte.

Sagen bliver afgjort på et nævnsmøde. Hvis det er nødvendigt med syn og skøn, bliver sagen først afgjort, når skønsmanden har udarbejdet skønserklæringen.

Byggeriets Ankenævn afholder nævnsmøder cirka en gang om måneden. Her deltager ankenævnets formand og 4 eller 6 medlemmer af nævnet. Medlemmerne repræsenterer forbruger- og erhvervsinteresser ligeligt. Det er nævnsmødet, der træffer afgørelse i sagen.

Hvordan kan sagen afgøres?

Sagerne hos Byggeriets Ankenævn ender altid med en af følgende afgørelser:

 • Forbrugermedhold - du vinder sagen.
 • Delvist medhold - du får delvist medhold i din klage.
 • Forlig - du bliver enig med håndværkeren om, hvordan sagen skal løses.
 • Forbruger ikke-medhold - du taber sagen.
 • Afvist sag - sagen kan ikke behandles af ankenævnet.
 • Henlagt sag - sager kan fx henlægges, fordi klagerne frafalder, eller fordi parterne løser tvisten.

Afgørelsen er skriftlig og ledsaget af en begrundelse. Afgørelsen bliver offentliggjort af Byggeriets Ankenævn.

Hvis håndværkeren ikke retter sig efter ankenævnets afgørelse, bliver virksomhedens navn offentliggjort på Byggeriets Ankenævns hjemmeside. Forbrugerstyrelsen kan i så fald hjælpe dig med at indbringe sagen for en domstol. Det er sjældent, at domstolene ikke følger Byggeriets Ankenævns afgørelse.

Afsluttede sager fordelt på årsager

I 2015 afsluttede Byggeriets Ankenævn 685 klagesager. Lige over halvdelen af klagesagerne blev enten afvist eller henlagt. I lidt mere end en tredjedel af klagesagerne fik forbrugeren medhold, mens forbrugerne tabte sagen i cirka en tiendedel af sagerne.