Hvad er fejl og mangler ved håndværkerarbejde?

Hvis en håndværker har udført et stykke arbejde for dig, som håndværksmæssigt ikke er udført korrekt, anvendes udtrykket "fejl og mangler". 

Der er tale om fejl og mangler ved håndværkerarbejde, hvis:

 • Det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt fra starten.
 • Arbejdet ikke er udført "fagmæssig korrekt” dvs. at kvaliteten ikke stemmer overens med det, der i Danmark anses for at være håndværksmæssigt korrekt.
 • Hvis de materialer, håndværkeren har valgt, ikke er af "sædvanlig god kvalitet".

Visse fejl og mangler er helt åbenlyse, andre kan være meget vanskelige at opdage - og i visse situationer er håndværkeren og du måske ikke enige om, hvorvidt noget er fejlbehæftet.

Hvad kan fejl og mangler fx være?

Fejl - arbejdet er udført, men på en forkert måde:

 • Håndtag på dør, der ikke er den rigtige type.
 • Døren åbner indad og ikke udad som aftalt.
 • Fald i tagrender har forkert retning.
 • Manglende fald på gulvet i badeværelset.
 • Glasfilt på væggene i badeværelse sidder løst.
 • Vinduespladen er ikke plan.
 • Forkert placering af dampspærre.

Mangler - manglende leverancer:

 • Der mangler stikkontakter i kælderrum.
 • Skabselement mangler i entré.
 • Toilet på gæstetoilet mangler.
 • Rosetter omkring radiatorrør ved gulv mangler.

Synlige mangler - arbejdet er ikke færdiggjort:

 • Der mangler udvendige fuger omkring døren.
 • Inddækningsliste over og rundt om vindue mangler.
 • Zinkinddækning ved murkrone på terrasse mangler.
 • Fliser på badeværelse mangler at blive afsyret.
 • Der er malerpletter på reposen.

Skjulte fejl og mangler - opdages typisk, efter at det udførte arbejde er taget i brug:

 • Der mangler isolering (kuldebrosafbrydelse) omkring vinduer.
 • Varmeslanger i gulv er ikke lagt korrekt ud eller mangler flere steder.
 • Når elkedel og komfur bruges samtidig, får det sikringen til at springe, fordi der mangler en el-gruppe.

Andre eksempler på fejl og mangler:

 • Hvis arbejdet er udført i strid med gældende regler, fx at der er udført skjulte rørsamlinger på vandanlægget.
 • Hvis arbejdet kan udgøre en risiko for personskader eller skade på ejendom, fx at spærkonstruktionen er dimensioneret forkert og ikke kan holde til en storm.

I praksis er det ikke så afgørende, om noget er "fejl", "mangel", "skjult" eller "synligt". Det, der er vigtigt at afgøre, er, om håndværkeren skal lave noget om eller ej. 

Hvad er ikke fejl og mangler?

Det kan godt lade sig gøre, at et eller andet ved håndværkerens arbejde ikke lever op til det, du forventede, uden at der er tale om fejl eller mangler. Det kan jo være, at dine forventninger har været forkerte. 

Du regnede fx med, at håndværkeren leverede køkkenbordpladen i en vis kvalitet, uden at det var nærmere aftalt på forhånd. Når bordpladen ankommer, bliver du måske skuffet og klager, men hvis der ikke har været aftalt noget specifikt og du ikke har det på skrift, og håndværkeren i øvrigt leverer fagmæssigt korrekt arbejde og anvender materialer af sædvanlig god kvalitet, er der ikke noget at komme efter. 

Derfor er det helt afgørende, at du i aftalen med håndværkeren får nedskrevet så mange oplysninger som muligt om, hvad der skal leveres, i hvilken kvalitet etc. 

Du kan heller ikke klage, hvis du finder fejl og mangler, som du dybest set selv er ansvarlig for. Det kan fx være som følge af almindelig brug (slitage), mangelfuld vedligeholdelse osv. 

Når du skal indgå en aftale om større byggeprojekter eller endda opførelse af et helt hus, vil du typisk indgå en såkaldt entreprisekontrakt med det eller de firmaer, der skal udføre arbejdet. 

Til det formål findes flere standardiserede aftalesæt (AB92 og ABT93, AB Forbruger), der sikrer, at entreprisens parter aftaler præcist, hvad arbejdet går ud på, og hvad de hver især forpligter sig til. 

Det kan også ske, at du under et håndværkerarbejdes udførelse, når arbejdet afleveres til dig, eller efter ibrugtagning opdager noget, du mener er en fejl, men som ikke er håndværkerens ansvar. 

Det kan fx være, hvis du selv har bedt håndværkeren om at udføre noget bestemt eller anvende bestemte materialer, eller hvis de tegninger/beskrivelser, du gav håndværkeren, var fejlagtige. I sidstnævnte situation er det dem, der har udført tegninger/beskrivelser, der hæfter, fx de rådgivere, du har brugt. 

Det gælder dog ikke, hvis det tegnede er åbenlyst forkert, håndværkeren har i sådan et tilfælde også et vist ansvar for at sige fra, hvis det, han bliver bedt om, strider mod det fagmæssigt korrekte. 

Hvordan afgøres det, om noget er en fejl eller mangel? 

For at afgøre, om noget er en fejl eller mangel, kræves et sammenligningsgrundlag. 

I første omgang skal du sammenligne kvaliteten af det udførte arbejde med det, du skriftligt har aftalt med håndværkeren. Dette understreger igen betydningen af at indgå klare aftaler. 

Jo mere detaljeret grundlaget for aftalen er (evt. et helt projektmateriale i form af tegninger, beskrivelser etc.), jo mere præcist ved håndværkeren, hvad der forventes. Dermed er sandsynligheden for, at antallet af fejl og mangler minimeres, større. - Det gør det også nemmere at tage tegninger/beskrivelser frem og afgøre, om det udførte arbejde er fejlagtigt eller korrekt. 

Uanset hvad der måtte være aftalt eller ikke aftalt mellem dig og håndværkeren, skal hans arbejde altid udføres fagmæssigt korrekt.

Ved "fagmæssigt korrekt" forstås, at opgaven udføres i overensstemmelse med eventuelle branchevejledninger, normer og standarder for udførelse og kvalitet m.v. samt i overensstemmelse med god byggeskik på området. 

Hjemmesiden tolerancer.dk beskriver nærmere, hvor de forskellige grænser går.

Branchevejledninger, anvisninger, normer og standarder indeholder også krav til materialernes kvalitet, og overholdes de gængse krav, er der tale om "sædvanlig god kvalitet". 

Du skal være opmærksom på, at det ikke er ensbetydende med, at håndværkeren skal anvende de bedste materialer, der findes på markedet, og måske heller ikke lige dem, du havde forestillet dig. 

Hvis du vil være sikker på, at der anvendes bestemte materialer, skal det stå i aftalen. 

Bortset fra helt åbenlyse fejl kan det ofte være vanskeligt for lægfolk at afgøre, om noget er en fejl eller mangel - især hvis håndværkeren mener, det er udført korrekt. Derfor vil det i disse situationer ofte være en fordel for dig at få tage en uvildig fagmand (fx en arkitekt, bygningskonstruktør eller bygningsingeniør) med på råd. 

Hvorfor opstår fejl og mangler?

I en ideel verden ville fejl og mangler aldrig opstå. Men de facto sker der fejl, og der er ikke nødvendigvis altid enighed om, hvorfor fejlen er opstået. Byggeri er kompliceret, og visse faktorer øger risikoen for fejl og mangler, fx:

 • Uklart aftalegrundlag.
 • Inkompetente og sjuskede håndværkere.
 • Tider med byggeboom - når der er kunder nok til håndværkerne, gradbøjes den faglige stolthed nogle gange lidt for meget.
 • Nedgangstider - håndværkere kan give for billige bud og efterfølgende have svært ved at leve op til deres forpligtigelser.
 • Hvis du løbende ombestemmer dig og ønsker andre materialer, flytning af vægge eller tilsvarende, kan det til sidst blive vanskeligt for håndværkeren (og dig selv) at overskue, hvad der egentlig skal laves. Byggeomkostninger øges ved løbende ændringer.
 • Dårlig planlægning af byggeprocessen. Det kan både være dit og håndværkerens ansvar.

Hvornår opdager du fejl og mangler?

Det er vigtigt at finde og klage over fejl og mangler så hurtigt som muligt, og helst før arbejdet er afleveret og er taget i brug. Sker det senere, kan det være svært at afgøre, om en skade er dit eller håndværkerens ansvar. 

Senest når håndværkeren færdigmelder arbejdet til dig, men gerne før og løbende, skal du gå det igennem for fejl og mangler (forgennemgang). Ved en forgennemgang mødes du – evt. sammen med en rådgiver -  med håndværkeren/entreprenøren og gennemgår det foreløbige arbejde. 

Gennemgå alt arbejdet minutiøst og vurdér, om det svarer til det aftalte. Lav en mangelliste med de fejl og mangler, du konstaterer. Billeder kan være god dokumentation. Hvis du ikke er fagmand, vil det ofte være en fordel at få hjælp til mangelgennemgangen af en uvildig rådgiver (arkitekt, bygningskonstruktør eller bygningsingeniør), alt afhængig af opgavens størrelse. 

Dernæst indkalder du håndværkeren til et møde på stedet (afleveringsforretning), hvor I sammen gennemgår din mangelliste. 

Hvad er væsentlige fejl og mangler?

Hvis fejl og mangler er så omfattende, at boligen ikke kan fungere i overensstemmelse med sit formål som bolig og ikke kan tages i brug, er der tale om væsentlige fejl og mangler. Der er tale om væsentlige fejl og mangler, hvis:

 • Der findes en enkelt (eller nogle få) store og i sig selv væsentlige mangler.
 • Der kun findes fejl og mangler, som hver især er uvæsentlige, men fordi der er mange af dem, er der samlet set tale om en væsentlig mangel.

Det er vigtigt, at du ikke overtager et håndværkerarbejde, som har væsentlige fejl og mangler. Du accepterer stort set tilstanden ved ibrugtagningen. Derved kan det blive vanskeligere at få rettet fejlene. 

Væsentlige fejl og mangler kan fx være, at:

 • Køkkenelementerne mangler.
 • Gulvet ikke er lagt.
 • Varmtvandsanlæg der ikke fungerer.
 • Dele af elinstallationen ikke virker.
 • Sikkerhedsværn som ikke er færdiggjort.

Hvis der er væsentlige fejl og mangler, kan byggeriet ikke afleveres. Håndværkeren skal udbedre fejlene og derefter færdigmelde byggeriet på ny, hvorefter en ny afleveringsforretning kan afholdes, og byggeriet atter gennemgås for fejl og mangler. 

Hvordan får du udbedret fejl og mangler?

De fejl og mangler, du bliver enig med håndværkeren om, har håndværkeren pligt og ret til at udbedre inden for en rimelig tidsfrist og uden ekstrabetaling. Hvor lang tid en "rimelig frist" er, afhænger af antal og omfang af fejl og mangler. Ved få og mindre fejl og mangler kan 1-2 uger være en rimelig tidsfrist, men det må vurderes i det enkelte tilfælde. 

Hvor længe kan du gøre krav på udbedring af fejl og mangler?

Hvis standardregelsættet AB92 ligger til grund for aftalen (det fremgår i givet fald af håndværkerens skriftlige tilbud eller af din egen beskrivelse til ham), eller hvis der i aftalen står, at håndværkeren har et 5-års-reklamationsansvar, har håndværkeren pligt og ret til at afhjælpe fejl og mangler uden at tage betaling i op til 5 år efter afleveringen. 

I modsat fald gælder dansk rets almindelige regler om 10-årigt ansvar, men efterhånden som tiden går, bliver det sværere og sværere for dig at bevise, at noget er en fejl og mangel fra en håndværker. 

Hvad gør du, hvis du og håndværkeren er uenige om fejl og mangler?

Hvis der er ting, som du og håndværkeren ikke kan blive enige om er fejl og mangler, har du forskellige muligheder:

 • Du kan klage til et ankenævn (visse ankenævn kræver, at håndværkeren er medlem af en bestemt brancheforening for at behandle klagen)
 • Du kan fremsætte en begæring om syn og skøn til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. En syn og skønsmand vil herefter vurdere, om der er tale om fejl og mangler. Begge parter forpligter sig til at rette sig efter afgørelsen.
 • Du kan anlægge et civilt søgsmål.

Mediation i byggekonflikter

Når du laver en kontrakt om et byggeri, kan du overveje at inkludere mediation i aftalen, hvis det skulle ende i en konflikt.

Mediation er ikke det samme som mægling, selvom det minder meget om det. Mens en mæglers opgave er at forhandle mellem to stridende parter og evt. udarbejde et udkast til et forlig, er mediatorens rolle at sørge for at få skabt det rette rum og give de rette værktøjer til, at parterne selv finder frem til en løsning.

I forbindelse med tvister i byggesager vil du som boligejer typisk kunne bruge mediation, hvis du rager uklar med en entreprenør, håndværker, arkitekt eller anden form for rådgiver.

Læs mere om mediation her
 

Hvordan kan du undgå visse fejl og mangler?

Aftal tingene fra starten og sørg for, at alt er detaljeret beskrevet, så der ikke er nogen tvivl, hvilket arbejde, der skal udføres. 

En god dialog med håndværkeren kan forhindre mange fejl og mangler. Den type fejl og mangler, der ofte er uenighed om, handler ofte om, at du og håndværkeren har forskellige forventninger til, hvordan resultatet skal være. 

En klar skriftlig aftale, der bl.a. beskriver, hvordan opgaven skal løses, hvilke materialer der skal anvendes, og hvordan slutresultatet skal være, vil være en god hjælp til at afstemme jeres forventninger. 

Det vil altid være en god idé løbende at holde øje med arbejdet, dvs. føre tilsyn. Snak med håndværkeren om, hvordan det går med arbejdet, og om der er eller har været problemer. 

Derved kan du nå at få rettet eventuelle misforståelser, inden håndværkeren færdigmelder byggeriet.