Hvad er en afleveringsforretning?

Når en håndværker har udført et stykke arbejde og melder det færdigt, er det normalt, at kunden og håndværkeren mødes ved det udførte arbejde og bliver enige om, hvorvidt det rent faktisk er 100 procent færdigt eller måske mangler lidt hist og pist. Dette møde kaldes en afleveringsforretning.

Hvis arbejdet ikke er fejlfrit, skrives en mangelliste, og der aftales en rimelig (kort) tidsfrist for, hvornår de sidste fejl og mangler skal være udbedret. Hvis det står i aftalen, kan man (og man bør) tilbageholde et beløb svarende til, hvad det koster at få udbedret de fejl og mangler, der er konstateret ved afleveringsforretningen. Her er det en god idé at drøfte beløbets størrelse med håndværkeren, og så vidt det er muligt blive enige om størrelsen. 

Formålet med afleveringsforretningen er at afgøre, hvorvidt det udførte arbejde har væsentlige mangler eller kun uvæsentlige mangler - eller måske slet ingen mangler har.

Hvis arbejdet har væsentlige mangler, skal du ikke godkende det og acceptere, at det er afleveret til dig.

Hvad en væsentlig mangel er, afhænger af, hvilket arbejde du har fået foretaget. Er det fx en tilbygning, hvor der er indrettet et køkken, men der mangler en køkkenvask, og køkkenet dermed ikke kan anvendes, er det en væsentlig mangel. Mangler der derimod et fodpanel, eller dækker malingen ikke helt på en væg (eller begge dele), er det ikke en væsentlig mangel.

En tommelfingerregel, for hvornår der er tale om en væsentlige mangel, er, at manglen skal være så grel, at det er umuligt at tage det udførte arbejde i brug. Omvendt betyder dette også, at du heller ikke må tage det i brug –  for ellers vil håndværkeren med en vis ret kunne påstå, at din argumentation ikke hænger sammen.

Ved væsentlige mangler må håndværkeren på den igen og sende en ny klarmelding til dig, når han atter mener at være færdig med den opgave, han er blevet stillet.

Det kan være meget generende at måtte udskyde overtagelsen i en situation, hvor du måske står og havde en forventning om, at du nu kunne flytte ind.

Er der tale om et nyt hus med væsentlige mangler, bliver tidsfristen for afleveringen overskredet, og du vil kunne kræve dagbøder af entreprenøren, hvis du på forhånd har det med i den kontrakt, du har indgået med håndværkeren. Det kræver dog, du i god tid har varslet, at du vil fastholde kravet om dagbøder. Der er særlige regler omkring dette, som du må sætte dig ind i. Alternativt tag fat i en byggeteknisk rådgiver.

Hvis arbejdet kun har uvæsentlige eller ingen mangler, kan du godt acceptere, at det er afleveret til dig. Det betyder, at du godt kan tage det udførte arbejde i brug og så ellers holde øje med, at de uvæsentlige mangler efterfølgende bliver udbedret til den aftalte tid.

Når du skal afgøre, hvorvidt håndværkerarbejdet har fejl og mangler, skal du både vurdere det i forhold til, hvad der er aftalt, samt hvad der er fagmæssigt korrekt. Sidstnævnte kan godt være udfordrende, da det færdige håndværk sagtens kan være fagligt korrekt udført, men ikke leve op til dine/kundens forventninger. I disse tilfælde vil det blive en vurderingssag, hvornår det udførte stykke håndværk kan betegnes som mangelfrit.

Hvorfor er det vigtigt med en afleveringsforretning?

Det tidspunkt, hvor et udført stykke håndværkerarbejde eller byggeri formelt set afleveres af håndværkeren til dig som kunde, er helt afgørende for en række forhold.

Mens et byggeri er i gang, har håndværkeren ansvaret for alle dele af arbejdet. Det betyder bl.a., at håndværkeren skal passe på de materialer, der er leveret til byggeriet, og det arbejde, han løbende udfører.

Tyveri af materialer på byggepladsen eller hærværk på arbejdet er håndværkerens risiko. Det samme er ansvaret for skader på arbejdet som følge af nedbør, storm eller tilsvarende.

Denne risiko overgår til dig på afleveringstidspunktet.

Efter afleveringstidspunktet, hvor du altså tager byggeriet i brug, vil det være langt vanskeligere for dig at klage over fejl og mangler, fordi det ofte vil være vanskeligt for dig at bevise, at fejlen ikke er en, du selv har forårsaget ved dit brug af byggeriet. Derfor skal håndværkerarbejdet gås igennem og godkendes af dig, inden du overtager det.

Hvis du tager et byggeri helt eller delvist i brug, inden det formelt er blevet afleveret til dig (fx en halvfærdig køkkenombygning), betyder det faktisk, at du dermed overtager den nævnte risiko, som om du formelt set har gennemført en afleveringsforretning. 

Derfor bør du være meget varsom med at begynde at bruge de arealer, håndværkeren arbejder på, inden det formelt bliver afleveret til dig. Igen handler det om, at hvis du tager noget halvfærdigt i brug, vil du få vanskeligt ved senere at bevise, at en skade eller fejl er håndværkerens ansvar og ikke lige så vel kunne være din skyld.

Hvis der i kontrakten med håndværkeren fremgår, at du kan inddrive dagbøder, hvis arbejdet bliver forsinket, er selve afleveringstidspunktet også vigtigt.

Der er ofte aftalt en etårs-og en femårsgennemgang af byggeriet, hvor der er tilknyttet en garanti eller et tilbagehold. Udgangspunktet for disse er afleveringsforretningen.

Hvilke typer håndværkerarbejde kræver en afleveringsforretning?

Et håndværkerarbejde vil i princippet aldrig være for lille til en mangelgennemgang og en afleveringsforretning. Selv når der er tale om en mindre reparation, hvor en håndværker kommer ud og skifter en pakning i en utæt vandhane, tjekker man for fejl og mangler, idet man konstaterer, at hanen nu slutter tæt og efterfølgende betaler regningen.

Jo større byggearbejdet er, jo vigtigere er det naturligvis med en grundig mangelgennemgang og formel afleveringsforretning.

Ved mellemstore og større håndværkerarbejder bør regelsættet AB Forbruger eller AB18 være en del af håndværkeraftalen, og heri er der formuleret helt klare retningslinjer for, hvornår og hvordan afleveringsforretningen bliver gennemført, og hvem der sørger for det.

Hvis AB Forbruger eller AB18 ikke er en del af aftalen, vil det stadig være en god idé at afholde mangelgennemgang og afleveringsforretning. Dermed sikrer du dig, at du ikke betaler for et stykke arbejde, som er mangelfuldt.

Hvordan forløber en afleveringsforretning?

Når håndværkeren mener at være færdig med det aftalte arbejde, melder han det klar til dig. Hvis der i kontrakten er aftalt et afleveringstidspunkt, bør I mødes på dette tidspunkt, uanset om arbejdet er afsluttet eller ej.

Inden du mødes med håndværkeren til selve afleveringsforretningen, bør du på egen hånd gennemgå det udførte arbejde for at kontrollere, om det svarer til det, I har aftalt. Der må ikke være nogen fejl, mangler eller skader. 

Ofte vil det være fornuftigt at tage denne forgennemgang med håndværkeren inden den rigtige aflevering, så håndværkeren har mulighed for udbedre mangler, mens han har folk på pladsen - og så I sammen kan blive enige om den afleverede kvalitet.

Er der noget, som ikke lever op til det aftalte, skriver du det op på en mangelliste. Selv om der ikke må være fejl, mangler eller skader, skal du huske på, at arbejdet er udført af mennesker, og at der derfor kan der være lidt uregelmæssigheder.

Dernæst indkalder du håndværkeren til en afleveringsforretning, og du kan med fordel sende din mangelliste til ham, så han kan nå at forholde sig til den inden mødet. Måske har I allerede, når håndværkeren klarmelder, aftalt et tidspunkt for afleveringsforretning.

Når I mødes til afleveringsforretningen, gennemgår I din mangelliste punkt for punkt og afgør for hvert enkelt punkt følgende:

  • Erkender håndværkeren, at der er tale om noget, der ikke er helt færdigt, altså at der er tale om en fejl eller mangel?
    - Hvis ja, noteres det ud for manglen på din liste.
    - Hvis nej, er der opstået en uenighed. Enten må du leve med fejlen eller samle en liste med de fejl, som I er uenige om, sammen i en skriftlig klage til håndværkeren.
  • Hvad er prisen for at få udbedret fejlen eller manglen? Udbedring af manglen må ikke koste dig som kunde ekstra, og skal udføres af håndværkeren inden for hans tilbudspris. Når hver enkelt mangel alligevel skal "prissættes", er det for at give dig muligheden for at tilbageholde et beløb svarende til, hvad det vil koste at få udbedret manglerne. Håndværkeren kan sagtens sende sin fulde slutregning til dig, inden manglerne er udbedret, hvor du skal huske at modregne værdien af manglerne. Det manglende beløb skal du først betale, når arbejdet er helt afsluttet.
  • Hvornår skal fejlen senest være udbedret? Tidsfristen skal være rimelig, men så kort som mulig. 14 dage er ofte et fornuftigt bud. Der kan være vejrlig eller leveringstider på materialer, der kan gøre, at der skal gå så længe.
  • Er der tale om en væsentlig mangel?
  • Er det overhovedet rimeligt at forvente, at håndværkeren udbedrer manglen? Hvis fx din fire meter lange køkkenbordplade i granit til 30.000 kr. har fået en lille transportskade, er det så rimeligt at forlange, at håndværkeren udskifter den med en ny? Orker du at vente 2 måneder på, at den bliver leveret fra Italien? Et alternativ kan være, at du kræver et forholdsmæssigt afslag i prisen og så lever med den lille skade. Det er i visse tilfælde det nemmeste og bedste for begge parter.

Når gennemgangen er færdig, har du en mangelliste, hvor de ovennævnte oplysninger er noteret ud for hver mangel. Du og håndværkeren kan nu ophøje mangellisten til at være en "afleveringsprotokol", hvis I skriver dato på, begge underskriver, og hvis du skriver, at arbejdet dermed anses for afleveret til dig.

Husk også at skrive på denne, hvornår manglerne skal være udbedret, og hvilket beløb der tilbageholdes, indtil dette er sket.

Tag en fotokopi og send den til håndværkeren, så der ikke kan opstå uenighed om, hvilke mangler der skal udbedres hvornår. Eller om hvilke mangler I evt. IKKE er enige om. Dem samler du som nævnt sammen i et klagebrev til håndværkeren, medmindre manglerne er bagatelagtige.

Hvis I ikke under gennemgangen har fundet nogle væsentlige mangler, er arbejdet hermed afleveret af håndværkeren til dig. Hvis I derimod fandt væsentlige mangler, skrives det ind på mangellisten sammen med en formulering om, at du ikke accepterer arbejdet som værende afleveret.

I regelsættet AB Forbruger er alle disse procedurer specificeret nøje.

Har du behov for professionel rådgivning i forbindelse med en afleveringsforretning?

I mange tilfælde vil det være nyttigt for dig at have en arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør med - både til din egen forudgående mangelgennemgang og til selve afleveringsforretningen.

Afleveringstidspunktet er som nævnt særdeles afgørende, og der kan ofte opstå diskussioner med håndværkeren om, hvorvidt noget er en mangel, hvor stort et beløb manglen skal sættes til, samt om der er tale om væsentlige mangler. De fleste private boligejere vil i denne situation være på "udebane", og du risikerer at blive ringere stillet, hvis du ikke kan give håndværkeren kompetent modspil.

De fleste håndværkere vil ikke tage det ilde op, at du har taget en rådgiver med, som kender retningslinjerne og ved, hvad der kan kræves af håndværket. Tværtimod vil det for nogle håndværkere være en hjælp, da den uvildige rådgiver netop også vil kunne blåstemple de dele af arbejdet, der er udført håndværksmæssigt forsvarligt.