Hvad er voldgiftsretten?

Hvis to parter bliver uenige om en sag, kan de som udgangspunkt anlægge sag i det danske retssystem og få tvisten afgjort. Men det er også muligt at få voldgiftsretten til at behandle sagen.

Voldgiftsretten er en privat nedsat ret. To parter kan indgå en aftale om, at en fremtidig eller aktuel tvist skal afgøres ved voldgift, og ved en konkret tvist etableres voldgiftsretten så til lejligheden. 

Det er Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, der nedsætter voldgiftsretten, og den har bl.a. den fordel, at den er sammensat af personer, som i det daglige beskæftiger sig med netop problemstillinger inden for byggebranchen. Derudover forløber sager i voldgiftsretten ofte hurtigt, da voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne. Det er altså ikke muligt at anke.

Hvilke sager kan behandles i voldgiftsretten?

Du kan i forbindelse med en tvist i en byggesag klage til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, hvis du har en kontrakt med entreprenøren, og hvis der i kontrakten står, at en af følgende standardbetingelser eller -bestemmelser er gældende:

 • AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed)
 • ABT93 (Almindelige betingelser for totalentreprise)
 • ABR89 (Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand).

Gælder standardbetingelserne ikke for kontrakten, er det mest almindelige at anlægge sagen som et civilt søgsmål ved de almindelige domstole. Man kan godt indgå en kontrakt, hvor man er enige om, at tvister afgøres efter voldgiftsreglerne, selvom standardbetingelserne ikke er gældende.

En sag egner sig især godt til voldgiftsretten, hvis der er tale om et større byggeprojekt, som ikke kan behandles af Byggeriets Ankenævn. Det vil sige sager, hvor der er tale om nybyggeri med en samlet entreprisesum på over kr. 1.000.000 kr. inkl. moms.

I private byggesager drejer tvister sig ofte om kontraktbrud, hvor boligejeren mener, at der er uoverensstemmelser mellem aftalen og det byggeri, der er blevet leveret. Det kan også være entreprenøren, som mener, at boligejeren ikke har overholdt aftaler om betaling el.lign. Sagen er ofte kørt fast som påstand mod påstand. 

Eksempler på sager, der kan blive afgjort i voldgiftsretten:

 • Uenighed om, hvorvidt entreprenøren har krav på ekstrabetaling, f.eks. på grund af uklarheder i projekteringsmaterialet, ændring af materialepriser m.v.
 • Uenighed om mangler ved det udførte arbejde.
 • Uenighed om, hvad konsekvensen skal være af forsinkelse af byggeriet, f.eks. for sen aflevering fra entreprenør til bygherre.
 • Uenighed om, hvem der skal betale budgetoverskridelser, som f.eks. er en følge af projekteringsfejl, eller at rådgiveren har igangsat ekstraarbejde uden bygherrens accept.
 • Uenighed om, hvem der bærer ansvaret for mangelfuld byggeledelse og tilsyn, som kan føre til fejl og mangler og dårlig kvalitet.

Hvad koster det at få en sag behandlet i voldgiftsretten?

Begge parter i en sag skal stille sikkerhed for alle udgifter til sagen. Det er Voldgiftsnævnet, der afgør, hvor stort et beløb der skal stilles sikkerhed for. Beløbet starter typisk omkring 10-12.000 kr., men afhænger af sagens størrelse. Hvis det senere viser sig, at sagen bliver dyrere end først antaget, kan Voldgiftsnævnet forlange, at beløbet forhøjes.

Sagsomkostninger består dels i et honorar til voldgiftsretten, der beregnes ud fra, hvor stort et beløb parterne er uenige om. Dertil kommer en afgift til Voldgiftsnævnet og udgifter til møder og evt. rejseomkostninger. Udfaldet af sagen er afgørende for fordelingen af udgifter mellem parterne.

I praksis sættes beløbet ind på en deponeringskonto hos Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, når sagen starter. 

Hvor lang tid tager det at få behandlet en klage?

Det kan variere meget, hvor lang tid der går, fra du indbringer en klage, til den er færdigbehandlet i voldgiftsretten. Men ifølge Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed tager det i gennemsnit seks til 15 måneder at få behandlet en sag. 

Hvordan starter du en sag i voldgiftsretten?

Hvis du vil føre en byggesag i voldgiftsretten, skal du indsende et skriftligt klageskrift til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Et klageskrift er i princippet det samme som en stævning. Du skal indsende klageskriftet i fem eksemplarer. 

I klageskriftet skal du kort og præcist fremstille din klage og de kendsgerninger, der ligger til grund for klagen. Klageskriftet skal indeholde:

 • Generelle oplysninger om sagens parter, kontaktoplysninger m.v.
 • En beskrivelse af, hvad klagen går ud på (din påstand), og en kort beskrivelse af sagens problemstillinger.
 • Dokumenter og bilag, som underbygger din påstand.

Mediation i byggekonflikter

Når du laver en kontrakt om et byggeri, kan du overveje at inkludere mediation i aftalen, hvis det skulle ende i en konflikt.

Mediation er ikke det samme som mægling, selvom det minder meget om det. Mens en mæglers opgave er at forhandle mellem to stridende parter og evt. udarbejde et udkast til et forlig, er mediatorens rolle at sørge for at få skabt det rette rum og give de rette værktøjer til, at parterne selv finder frem til en løsning.

I forbindelse med tvister i byggesager vil du som boligejer typisk kunne bruge mediation, hvis du rager uklar med en entreprenør, håndværker, arkitekt eller anden form for rådgiver.

Læs mere om mediation her
 

Hvordan forløber sagen i voldgiftsretten?

Når der kommer et klageskrift ind, nedsætter Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed en voldgiftsret til den konkrete sag. Voldgiftsretten består typisk af en juridisk dommer og to tekniske dommere, som har indsigt i det, sagen handler om.

Voldgiftsnævnet videresender et eksemplar af klageskriftet til den, der er klaget over. Dernæst har modparten mulighed for at svare på klagen inden for en tidsfrist, som Voldgiftsnævnet fastsætter. Svarskriftet skal indeholde:

 • Modpartens svar på det, du har klaget over.
 • Modpartens krav mod dig.
 • En beskrivelse af omstændighederne, som de ser ud fra modpartens side.
 • Dokumenter og bilag, som underbygger modpartens påstand.

Derefter har parterne mulighed for at indsende yderligere skriftlige indlæg i sagen. I en typisk voldgiftssag indleverer hver part skriftlige indlæg af to omgange. Indsendelse af skriftlige indlæg skal foregå inden for bestemte tidsfrister, som voldgiftsretten fastsætter. Hvis en af parterne ikke kan overholde tidsfristerne, kan han eller hun bede om forlængelse af fristen til et nærmere bestemt tidspunkt. Voldgiftsretten tager derefter stilling til, om man vil imødekomme ønsket.

Når fristen for yderligere skriftlige indlæg er udløbet, indkalder voldgiftsretten til en mundtlig forhandling, hvor der ofte vil være afhøring af parter og vidner.

De argumenter, parterne fremfører under den mundtlige forhandling, skal ifølge reglerne for voldgifts- og domstolsbehandling svare til dem, der tidligere er blevet fremført skriftligt. En part kan dermed blive afskåret fra at bruge et argument, hvis det ikke har været fremført skriftligt under forberedelsen af sagen. Den skriftlige forberedelse er altså vigtig for hele voldgiftssagens proces og afgørelse.

Sådan afgøres sagen

En voldgiftssag bliver enten afgjort ved et forlig mellem parterne, eller ved at voldgiftsretten træffer en afgørelse i sagen (en voldgiftskendelse). Voldgiftskendelsen er skriftlig og begrundet, og den er endelig, dvs. at den ikke kan ankes til domstolene.

Et eksempel på en voldgiftssags forløb:

 • Parterne aftaler, inden byggeriets begyndelse, at eventuelle tvister skal løses ved voldgift
 • Tvisten opstår.
 • En af parterne anmoder om voldgift og indsender et klageskrift.
 • Modparten svarer på klagen.
 • Der svares på modpartens svar
 • Modparten svarer eventuelt igen
 • Valg af voldgiftsdommere.
 • Sagsbehandling i voldgiftsretten.
 • Der laves et forlig, eller voldgiftsretten træffer en afgørelse.

Bør du have en advokat til at hjælpe dig?

Ligesom i en almindelig retssag er det en god idé at få advokatbistand i forbindelse med en voldgiftssag. 

Advokaten kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

 • Rådgive dig, før du starter sagen.
 • Udarbejde klageskriftet og andre skriftlige indlæg til voldgiftsretten. Der skal argumenteres både skarpt og retorisk for sagen.
 • Deltage i et eventuelt syn og skøn.
 • Forberede den mundtlige forhandling i voldgiftsretten.
 • Tilrettelægge afhøringer.
 • Udføre den mundtlige forhandling i voldgiftsretten.

Voldgiftsnævnet kan følge voldgiftsrettens indstilling og beslutte, at afsagte kendelser skal offentliggøres i fagblade, sædvanligvis uden angivelse af navne.