Spørg Bolius

Byggetilladelsens gyldighed efter påbegyndelse

Hej Bolius

Jeg har læst et svar på en anden henvendelse, hvor der bliver skrevet "Når byggeriet er meldt som startet, er det et krav, at byggearbejdet udføres kontinuerligt, altså uden unødige afbrydelser. Hvis arbejdet ophører eller ligger stille i en periode, der er længere, end hvad der normalt kan forventes ved byggearbejde, vil byggetilladelsen bortfalde."

Mit spørgsmål er så, om I kan hjælpe mig med, hvor i eventuelle love og reglementer man kan læse sig frem til dette?

Altså er der lovhjemmel til at kommunalbestyrelsen kan kræve en ny ansøgning om byggetilladelse, hvis blot byggeriet er påbegyndt inden for et år?

Jeg håber, I kan hjælpe.

Mvh Nanna

Kære Nanna.

Det fremgår af Byggelovens §16 "Stk. 10. En tilladelse bortfalder, hvis det af tilladelsen omfattede arbejde ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato. Må det antages, at et projekt, der omfatter flere bygninger, ikke kan færdiggøres inden 2 år fra dets påbegyndelse, kan tilladelsen begrænses til en del af projektet."

Om den sidste linje kan tolkes som en begrænsning på 2 års opførelse hvis der kun er tale om en enkelt bygning fremgår ikke klart.

Det fremgår af Planlovens "§ 56. En tilladelse eller dispensation efter denne lov bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 og 3, § 4 a, stk. 8, og § 5, stk. 3.". Dog er byggetilladelser ikke givet iht. Planloven, men iht Byggeloven.

Det fremgår af forskning fra Københavns Universitet (fra 2016) at de kommunale byggemyndigheder i en række tilfælde uhjemlet har nedlagt standsningsforbud mod et byggearbejde eller tilbagekaldt byggetilladelsen uden hjemmel, hvilket har givet anledning til flere erstatningssager mod de kommunale myndigheder, som det fremgår af to domme fra Vestre Landsret. 

Af en udtalelse fra et advokatfirma fremgår det, at hvis der skal være tale om kontinuitetsbrud, skal der foretages en undersøgelse fra forvaltningsmyndigheden som skal konstatere, om der er grundlag for at lade tilladelsen bortfalde som følge af kontinuitetsbrud. Derefter skal der laves partshøring af indehaveren af tilladelsen. En afgørelse om kontinuitetsbrud kan påklages til den relevante klageinstans der på byggeområdet.

Jeg kan ikke finde yderligere henvisninger til dig i lovgrundlaget.

 

Med venlig hilsen

Christina Schjervig

Fagekspert

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Christina Schjervig, fagekspert

Aktuelt på forsiden