Den eksplosive stigning i elpriserne begrundes i medierne med faktorer som Ukraine, høj gaspris, lav vandstand bag norske dæmninger, højere CO2-priser samt tørke i Europa. 

Ovennævnte faktorer er naturligvis en del af forklaringen på de høje elpriser. Men en væsentlig forklaring er faktisk den måde, som det europæiske el-marked er skruet sammen på, og som helt aktuelt tillader fortjenester på langt ud over det normale på produktionen af grøn strøm.

Forklaringen er i al sin enkelhed, at den grønne og billigt producerede strøm afregnes efter prisen på den dyreste kWh, som typisk produceres ved hjælp af gas.

I praksis betyder det, at en kWh grøn strøm til en produktionspris på 0,60 kr. i august 2022 blev afregnet til gennemsnitligt 3,20 kr.

Dermed blev den samlede pris for en kWh væsentlig dyrere, end hvis den grønne strøm var blevet afregnet til en normal pris på omkring 60 øre.

Merpris på 2 kr. pr. kWh i august

I nedenstående skema har vi regnet på to scenarier: Første scenarie (kolonne 2) baserer sig på den faktisk elpris i august, der som gennemsnit udgjorde 5,47 kr. inkl. alle afgifter – altså den såkaldte forbrugerpris.  

Andet scenarie (kolonne 3) er baseret på en tænkt situation, hvor producenterne af grøn strøm modtager en normal fortjeneste, som implicerer en produktionspris på 60 øre pr. kWh.

På den baggrund er beregnet en ny vægtet pris for den rå el, som nu udgør 1,614 kr. pr. kWh. Resultatet bliver en forbrugerpris på 3,48 kr. pr. kWh.

Forskellen mellem de to scenarier udgør 1,98 kr., som udtrykker forbrugernes merpris for strøm i kraft af, at prisen for grøn bliver afregnet efter prisen for den dyrest producerede kWh. Blev den grønne strøm aftegnet til produtionsprisen på 60 øre, ville elprisen falde fra 5,47 kr. til 3,48 kr. 

De grønne elproducenter modtager dog ikke hele merprisen, da en femtedel går til  til staten i form af øgede momsindtægter.

Sådan fastlægges prisen på el

Overordnet set fastlægges prisen på el af markedet. Det vil sige, at prisen reguleres af udbud og efterspørgsel på en europæisk markedsplads. Udfordringen er imidlertid, at det er den sidst producerede kWh, der bestemmer prisen.

I forenklet form kan man antage, at der er 100 kWh til salg på børsen. De første 61 kWh er produceret på sol og vind, hvor den gennemsnitlige produktionspris udgør omkring 60 øre pr. kWh.

Men 61 kWh er ikke nok til at dække markedets behov, så den dyreste del af resterende 40 kWh bliver produceret på basis af gas – som er steget kraftigt i pris.

Dermed bliver prisen for samtlige 100 kWh 3,20 kr. pr. kWh, hvilket giver en dansk pris inkl. afgifter på 5,47 kr. Altså den gennemsnitlige pris i august 2022.

EU-kommisionen griber ind

For nylig har formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, da også erkendt, at der er behov for ”Emergency intervention”  i det sammenhængende europæiske marked for el. 

EU-formanden kommer dog ikke ind på konkrete tiltag, men nævnte mandag 29. august 2022 i en tale i Slovenien, at ”der er behov for en ny markedsmodel, som fungerer ordentligt og bringer markedet tilbage i balance”.

De seneste forlydender viderebragt i dagbladet Information den 5. september omtaler muligheden af et prisloft på den grønne strøm, hvorefter staten indkasserer al fortjeneste ud over prisloftet.

Efterfølgende er det tanken, at den indeholdte skat kanaliseres tilbage til el-forbrugerne, der i så fald vil kunne glæde sig over en lavere kWh-pris.

Sammensætning af elpris

 

1: El-pris jan. 2021

2: El-pris aug. 2022

3: Pris med normal fortjeneste

Rå elpris i DKK pr. kWh

0,38

3,20

1,61

Radius: Nettarif (Transport)

0,30

0,30

0,30

Energinet: Transmissionstariff

0,05

0,05

0,05

Energinet: Systemtariff

0,06

0,06

0,06

Elafgift

0,90

0,76

0,76

El-pris ekskl. moms

1,69

4,37

2,79

Moms

0,42

1,09

0,70

El-pris inkl. moms

2,12

5,47

3,48

- heraf afgifter til staten

1,33

1,86

1,46

Kilder: SEAS/Andel Energi, Min Strøm, Energinet, Energistyrelsen og International Renewable Energy Agency. Prisen med normal fortjeneste i kolonne 3 er vægtet ud fra en andel af grøn strøm på 61 procent. 

Af tabellen fremgår det, at forbrugerne i januar 2021 betalte 2,12 kr. pr. kWh inkl. alle afgifter. Ud af denne pris udgjorde produktionsprisen på den rå el 38 øre, mens afgifter til staten løb op i 1,33 kr.  I tredje kolonne er vist et eksempel, hvor den overnormale fortjeneste antages at være forsvundet. I den situation skrumper den gennemsnitlige produktionspris på rå el ind til 1,28 kr., hvilket giver en forbrugerpris på 3,06 kr. Prisen skal sammenlignes med gennemsnitsprisen i august 2022 på 5,60

Sådan har vi gjort

Skemaet er baseret på den pris pr. kWh, som forbrugerne gennemsnitligt har betalt i august, hvor priserne foreløbig toppede. Gennemsnitsprisen i august lå på 5,47 kr., hvil-ket giver en afregningspris for grøn strøm på 3,20 kr.

Fra organisationen International Renewable Energy Agency (IRENA) er hentet gennemsnitlige produktionspriser på el fra vindmøller og solceller opført i 2021. IRENA har beregnet omkostningen ved produktion af en kWh fra vindmøller på land til 0,033 USD (24,65 øre.), mens offshore vindmøller møller er beregnet til en omkostning på 0,075 USD pr. kwh. (56,25 øre).Strøm fra solceller er beregnet til at koste 0,048 USD pr. kWh. (0,35856 øre). Ved omregning er UDS-kursen sat til 7,47 kr.

Af forsigtighedshensyn er valgt en pris på 60 øre for produktion af grøn strøm.

Andelen på 61 procent af grøn energi er beregnet ud fra Energistyrelsens månedlige energistatistik og er gældende for 1. halvår 2022. Af de 61 procent udgør strøm fra sol-celler 7 procent, mens vindmøllestrøm tegner sig for de resterende 54 procent.