Natfyring er gennem de seneste år blevet forbudt i en lang række kommuner. Mange steder er det altså ikke længere tilladt at lade brændeovnen stå og ulme ved lav ilttilførsel natten over eller i dagtimerne, mens man er på arbejde. Årsagen er, at forbrændingen bliver mindre effektiv, når ilttilførslen begrænses. Den dårlige forbrænding giver øget partikelforurening, som forringer luftkvalieten i området. Derfor har flere kommuner indført særlige forskrifter, som regulerer anvendelsen af brændeovne i kommunen.

Som udgangspunkt går forbuddet altså ikke på et specifikt tidspunt for fyring i brændeovn. I stedet handler forskrifterne om, at forbrændingen skal være effektiv med en passende ilttilførsel.

Hvad er natfyring?

Natfyring i en brændeovn er at komme brænde i brændeovnen om aftenen, inden du går i seng eller om morgenen inden du tager på arbejde, og derefter lukke for spjældene, fordi du vil have gløder tilbage om morgenen.

Ifølge eksperter er natfyring i brændeovnen spild af energi. Ved natfyring bliver brændværdien i træet ikke omsat til varme af betydning, det giver en uren forbrænding og ryger ud af skorstenen som partikelforurening.

Når en kommune forbyder natfyring, er det altså ikke lig med, at du ikke må have ild i din brændeovn om natten. Det må du gerne, hvis du ellers sørger for ilttilførsel. Du kan fx fylde 1-2 kilo brænde i brændeovnen, men altså fyre normalt. Det betyder, at brændeovnen ikke kan varme hele natten, og at du må tænde op om morgenen.

Hvis du har behov for, at brændeovnen skal varme natten igennem, kan du investere i en brændeovn, der er beklædt med fedtsten. Fedtsten akkumulerer varmen og afgiver den langsomt igen henover natten. Du kan nøjes med at beklæde siderne eller toppen af brændeovnen med fedtsten eller pakke den helt ind i det.

Mange fyrer i brændeovn over natten

Hos enkelte af kommunerne er det nævnt direkte i forskriften, at der ikke må fyres over natten. Det betyder, at du ikke må tænde op i brændeovnen, lige inden du går i seng, og lukke ned for ilttilførslen. Uden tilstrækkelig luft forurener brændeovnen kraftigt og generer naboerne. Desuden tilsodes skorstenen, og der er risiko for, at farlig kulilte siver ud i dit eget hus.

Kommunerne fremhæver specifikt natfyring, fordi mange netop har for vane at fylde brændeovnen inden sengetid og skrue helt ned for ilttilførslen, så der stadig er gløder tilbage om morgenen. Men det samme gør sig gældende, hvis du fyrer op om morgenen og skruer ned for lufttilførslen, så brændeovnen står og ulmer, mens du er er på arbejde. 

Tænd rigtigt op i din brændeovn

Du kan reducere de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn med op til 80 % ved at følge disse 4 råd.

  1. Tænd op i det øverste brænde og lad flammerne arbejde sig oppefra og ned som et stearinlys.
  2. Brug kun tørt og rent træ.
  3. Sørg for rigeligt med luft og skru først ned, når flammerne bliver lyse. Brug kun lidt brænde ad gangen og ikke for store stykker.
  4. Tjek udenfor, at røgen er næsten usynlig, og at det ikke lugter grimt.

Husk ilt nok til forbrænding

Det er kommunerne, der har tilsynspligten med brændeovne. Baggrunden for, at nogle af kommunerne har indført forskrifter for brændeovne, er både konkrete klager fra borgere, som føler sig generet af røg fra brændeovne, og ønsket om at forebygge klager, lyder meldingen fra nogle af de pågældende kommuner. 

Ifølge Miljøstyrelsen er det dog vigtigt at huske ilt nok til forbrændingen - også om dagen. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at tænde brændeovnen, før man tager på arbejde, og derefte lukke ned for ilttilførslen, fordi man gerne vil komme hjem til varme gløder. 

At fyre korrekt op i brændeovnen har stor betydning for, hvor meget eller hvor lidt den forurener. 

Uddrag af Brændeovnsbekendtgørelsen

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i en forskrift fastsætte bestemmelser om forureningsbegrænsende foranstaltninger, over for fyringsanlæg til fyring med fast brændsel, i nærmere klart angivne områder i kommunen, hvor det er miljømæssigt begrundet.

  • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør vedtagne forskrifter efter stk. 1.
  • Stk. 3. En vedtagen forskrift efter stk. 1, er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen, efter § 33, § 41 eller § 42 i lov om miljøbeskyttelse, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger over for konkrete fyringsanlæg end angivet i forskriften.
  • Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en forskrift efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Om straf hedder det i §18 10) stk. 2:

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bødestraf for overtrædelse af regler i forskrifter, der udstedes i medfør af § 17, stk. 1.

Læs hele Brændeovnsbekendtgørelsen på retsinformation.dk