Hvad er en acontoregning?

Normalt får du en acontoregning for dit vandforbrug hvert kvartal eller hvert halve år.

Beløbet på regningen er et såkaldt acontobeløb - det vil sige vandværkets eller energiselskabets estimering af dit forbrug. Acontobeløbet er fastsat af vandleverandøren på baggrund af tidligere års forbrug.

Hvornår skal du aflæse din vandmåler?

En gang om året skal du oplyse vandleverandøren det kubikmetertal, der står på din vandmåler.

Din leverandør beregner dit vandforbrug for det forløbne år ved at sammenligne med tallet fra året før - og ud fra dit forbrug beregnes dine kommende acontobetalinger. Mange leverandører tilbyder automatiske aflæsere, så forsyningsselskabet automatisk kan følge forbruget.

Hvis du ikke får aflæst måleren, vil leverandøren selv anslå et forbrug baseret på udviklingen af forbruget i din bolig.

Vandleverandøren bruger også aflæsningen til at lave en årsafregning for det forløbne regnskabsår. Du får penge tilbage, hvis du har betalt for meget i løbet af året, og du får en ekstraregning, hvis du har betalt for lidt.

Hvad betaler du for på vandregningen?

Du betaler for dit vandforbrug, en abonnementsafgift og forskellige afgifter til statskassen.

Vandregningens side 1 - stamdata og årsopgørelse

Dine stamdata

Her angiver selskabet de basale data: dit kundenummer, fakturaens nummer og dit betalingsservicenummer.

Dem skal du bruge, hvis du benytter dig af selskabets tast selv-service eller har spørgsmål til eller vil klage over opgørelsen.

Derudover er der betalingsdato. Den er vigtig, da det kan koste rykkergebyrer og renter, hvis du ikke betaler til tiden.

Årsopgørelsen i ét blik

 1. Vand - Den samlede udgift for vand i den periode, som årsregningen dækker. På regningens side 3 findes gennemsnitsprisen for perioden.
 2. Opkrævet aconto - Forsyningsselskabet modregner de acontobeløb, som der er sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej.
 3. Aconto for perioden - Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.
 4. Øvrige ydelser - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller vi har leveret andre ydelser til dig.
 5. Ikke momspligtige beløb - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale morarenter, gebyrer eller andet, som ikke er momspligtigt.
 6. Spildevand - Er betaling for dit forbrug af spildevand.
 7. Opkrævet aconto - Der modregnes de acontobeløb, som er sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej.
 8. Aconto for perioden - Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.
 9. Øvrige ydelser - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller der er leveret andre ydelser til dig.
 10. Ikke momspligtige beløb - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale morarenter, gebyrer eller andet, som ikke er momspligtigt.

Intet girokort?

Hvis din betaling er tilmeldt BS, har din regning ikke noget girokort på forsiden.

Vandregningens side 2 - Information

Information

Hvad kostede 1 m3 vand i gennemsnit i regningsperioden? Det får du svar på her, nemlig 29,61 kr. 1 m3 er 1.000 liter, så 1 liter vand kostede altså 2,96 øre. Gennemsnitsprisen er uden moms, effektbetaling og korrektion for afkøling, men inklusive afgifter til staten. 

Kontaktinfo

Kontakt til kundeservice, hvor du kan stille spørgsmål til din regning mm. Og husk også, at de har brug for information, hvis du flytter.

Vandregningens side 3 - dit forbrug 

Information

Målernummer

Her kan du se, hvilke(n) måler(e) regningen dækker. Målernummeret står også på din måler.

Dato

Datoerne viser, hvornår du har aflæst – eller hvilken dato dit forbrug er beregnet fra.

Aflæsning

Her vises de seneste aflæsninger, som du har meldt. Hvis der står beregnet ud for din seneste aflæsning, har du ikke meldt en aflæsning af dit reelle forbrug. Så bør du lave en aflæsning hurtigst muligt.

Sådan er din regning sat sammen

 1. HOFOR Vand København A/S - 

  Nogle vandforsyninger er delt op i mange selskaber. Her kan du se hvem du betaler til.

  Vand

  Er betaling for dit forbrug af koldt vand.

  Abonnement

  Er betaling for registrering og vedligeholdelse af måleren.

  Vandafgift

  Er lovpligtig afgift til staten og afhænger af forbrugets størrelse. Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside: www.skm.dk, under Gældende love.

  Drikkevandsbeskyttelse

  Den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning er finansieret af et drikkevandsbeskyttelsesbidrag, som opkræves af alle forbrugere af vand.

  Drikkevandsbeskyttelsesbidraget indgår som en øremærket del af den statslige vandafgift, som forbrugerne betaler via vandforsyningen.

 2. Opkrævet aconto - 

  Der modregnes de acontobeløb, som der er sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej.

  Hvis du boede på din nuværende adresse ved sidste årsregning, indeholder posten også det Aconto for perioden, som du betalte på din sidste årsregning.

  Et generelt regneeksempel:

  Du har betalt 1. acontoregning a 675 kr. inklusiv moms og 675 kr. inklusiv moms under Aconto for perioden på din sidste årsregning.

  Du er altså samlet blevet opkrævet 1350 kr. inklusiv moms på et år, svarende til 1080 kr. eksklusiv moms. Sidstnævnte beløb står under Opkrævet aconto på den nyeste årsregning.
 1. Aconto for perioden - Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.
 2. Øvrige ydelser - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller der er leveret andre ydelser til dig.
 3. Ikke momspligtige beløb - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale morarenter, gebyrer eller andet, som ikke er momspligtigt.
 4. HOFOR Spildevand København A/S - Viser, hvilke af HOFORs selskaber du betaler til.

  Vandafledningsbidrag

  Betales af alle, der er tilsluttet kloakker eller offentlige spildevandsanlæg. Bidraget opkræves efter dit vandforbrug målt i m3.
 1. Opkrævet aconto - Der modregnes de acontobeløb, som der er sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej.

  Hvis du boede på din nuværende adresse ved sidste årsregning, indeholder posten også det Acontobeløb for perioden, som du betalte på din sidste årsregning.

  Spildevand

  Er betaling for dit forbrug af spildevand.

 2. Aconto for perioden - Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.

  Vandafledningsbidrag

  Betales af alle, der er tilsluttet kloakker eller offentlige spildevandsanlæg. Bidraget opkræves efter dit vandforbrug målt i m3.

 3. Øvrige ydelser - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller der er leveret andre ydelser til dig.
 4. Ikke momspligtige beløb - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale morarenter, gebyrer eller andet, som ikke er momspligtigt.

Vandregningens side 5 – Udviklingen i dit forbrug mm

Udviklingen i dit forbrug

De tre års forbrug er fra aflæsning til aflæsning. Forskellene kan skyldes ændret forbrug – eller at perioderne ikke er lige lange. Du kan se perioden og forbruget, som hver søjle dækker, i tabellen til højre for grafen. Den sidste søjle viser beregningen af dit forventede forbrug i det kommende år. Beregningen er baseret på dit forbrug i det forløbne år.

Statsafgifter

Selskaberne opkræver en række lovpligtige afgifter til staten. Afgifterne afhænger af forbrugets størrelse, og opkræves pr. m3 vand.

Se i øvrigt Skatteministeriets hjemmeside: www.skm.dk, under Gældende love.