Hvad er en acontoregning?

Som boligejer får man normalt en række acontoregninger i løbet af året for dit forbrug af fjernvarme til radiatorer og opvarmning af brugsvand.

Antallet af acontoregninger varierer fra selskab til selskab. Beløbet på regningerne er et såkaldt acontobeløb - det vil sige fjernvarmeselskabets estimering af dit forbrug. Acontobeløbet er fastsat af fjernvarmeselskabet på baggrund af dit tidligere forbrug.

Hvornår skal du aflæse din måler?

En gang om året oplyser du fjernvarmeselskabet det MWh-tal og kubikmetertal (m3), der står på din måler. Ved at sammenligne med tallene fra året før kan fjernvarmeselskabet udregne det forløbne års forbrug af varme.

Hvis du ikke får aflæst måleren, vil fjernvarmeselskabet selv anslå et forbrug baseret på udviklingen af forbruget i din bolig.

Fjernvarmeselskabet bruger også aflæsningen til at lave en årsafregning for det forløbne regnskabsår. Du får penge tilbage, hvis du har betalt for meget, og du får en ekstraregning, hvis du har betalt for lidt.

Hvad betaler du for på varmeregningen?

Du betaler for dit varmeforbrug, en abonnementsafgift og forskellige afgifter til statskassen. Derudover korrigeres din årsafregning for den såkaldte afkøling. Læs mere om det herunder.

Eksemplet her stammer fra Hofor og er typisk for de opgørelser, som danske fjernvarmeleverandører udsender til deres kunder. Der kan naturligvis være afvigelser fra selskab til selskab.

Varmeregningens side 1 - stamdata og årsopgørelse

Dine stamdata

Her angiver fjernvarmeselskabet de basale data: dit kundenummer, fakturaens nummer og dit betalingsservicenummer.

Dem skal du bruge, hvis du benytter dig af tast selv-service, eller hvis du har spørgsmål til eller vil klage over opgørelsen. 

Årsopgørelsen i ét blik

 1. Fjernvarme - Din samlede udgift for fjernvarme i den periode, som din årsregning dækker. På regningens side 2 finder du din gennemsnitspris for perioden.
 2. Opkrævet aconto - Der modregnes de acontobeløb, som der er sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej. Hvis du boede på din nuværende adresse ved sidste årsregning, indeholder posten også det Aconto for perioden, som du betalte på din sidste årsregning.
 3. Aconto for perioden - Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.
 4. Øvrige ydelser - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller der er leveret andre ydelser til dig.
 5. Ikke momspligtige beløb - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale morarenter, gebyrer eller andet, som ikke er momspligtigt.
 6. Overført fra tidligere regning - Hvis en tidligere regning samlet har været på under 50 kr., eller du har et tilgodehavende på under 300 kr., overføres beløbet til din næste regning. Dette gælder også, hvis du har betalt en regning delvist, og restbeløbet er under 50 kr. Dette gælder dog ikke, hvis du er tilmeldt BS.

Varmeregningens side 2 – Information og kontaktdata

Gennemsnitspris

Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra dit forbrug og de priser, der var gældende i den periode, som din regning dækker. Gennemsnitsprisen er uden moms, effektbetaling og korrektion for afkøling, men inklusive afgifter til staten. De tal, der bruges, kan du finde på regningens side 3.

Sådan beregner du selv din gennemsnitspris:

Beløbet for fjernvarme på forsiden fratrukket effektbetaling og korrektion for afkøling divideret med forbruget i MWh.

Kontaktinfo

Kontakt til kundeservice, hvor du kan stille spørgsmål til din regning mm. Og husk også at de har brug for information, hvis du flytter.

Spareråd: De fleste fjernvarmeselskaber vil gerne hjælpe forbrugeren med at nedbringe forbruget. Ofte har de en side på deres hjemmeside, som de henviser til med gode råd og mulige besparelser

Varmeregningens side 3 - dit forbrug 

Dit forbrug

Målernummer

Dette er det nummer, som står på din måler, og det skal gerne svare til målernummeret angivet på dit selvaflæsningskort.

Faktor

Bruges kun, hvis du har en måler, hvor det registrerede forbrug skal ganges med en konstant (faktor), for at få det reelle forbrug.

Dato

Datoerne viser hvornår du har indsendt aflæsninger – eller hvilken dato der er beregnet dit forbrug.

Aflæsning

Her vises de seneste aflæsninger, som du har aflæst. Hvis du får fjernvarme fra vandnettet, vil der være en aflæsning både for MWh og m3. 

Hvis der står beregnet ud for din seneste aflæsning, har du ikke meldt en aflæsning af dit reelle forbrug. Så bør du lave en aflæsning hurtigst muligt.

Forbrug

Her ser du det forbrug som er aflæst.

Sådan er din regning sat sammen

 1. Fjernvarme energi - Er betaling for dit varmeforbrug.

  CO2-afgift, SO2-afgift, NOx-afgifter, Energiafgift og Affaldsvarmeafgift

  Selskaberne er pålagt at opkræve en række afgifter til staten. Størrelsen af afgifterne fastsættes af staten og afregnes pr. forbrugt MWh.

  Effektbetaling

  Er et fast årligt abonnement, som er bestemt af ejendommens størrelse, anvendelse og isolering.

 

 1. Opkrævet aconto - Der modregnes de acontobeløb, som der er sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej. 
 2. Aconto for perioden - Hvis du boede på din nuværende adresse ved sidste årsregning, indeholder posten også det Aconto for perioden, som du betalte på din sidste årsregning.
 3. Øvrige ydelser - Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.

  Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller der er leveret andre ydelser til dig.

Varmeregningens side 4 – dit forbrug fortsat

 1. Ikke momspligtige beløb - Posten står kun på din regning, hvis du skal betale morarenter, gebyrer eller andet, som ikke er momspligtigt.
 2. Overført fra tidligere regning - Hvis en tidligere regning samlet har været på under 50 kr., eller du har et tilgodehavende på under 300 kr., overføres beløbet til din næste regning. Dette gælder også, hvis du har betalt en regning delvist, og restbeløbet er under 50 kr. Dette gælder dog ikke, hvis du er tilmeldt BS.

Varmeregningens side 5 – udvikling, afgifter og korrektioner

Udviklingen i dit forbrug

De tre års forbrug er fra aflæsning til aflæsning. Forskellene kan skyldes ændret forbrug – eller at perioderne ikke er lige lange. Du kan se perioden og forbruget, som hver søjle dækker, i tabellen til højre for grafen.

Den sidste søjle viser en beregning af dit forventede forbrug i det kommende år. Beregningen er baseret på dit forbrug i det forløbne år.

Statsafgifter

Fjernvarmeværkerne opkræver en række lovpligtige afgifter til staten.

Afgifterne afhænger af forbrugets størrelse, og opkræves pr. MWh vand.

Se i øvrigt Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk under Gældende love.

Korrektion for afkøling

Er ikke med på regningen, hvis du får varme fra dampnettet. Afkølingen er et udtryk for den forskel, der er på vandets temperatur, når det løber ind i din bolig, og når det løber ud igen, tilbage til fjernvarmeværket.

Ved effektiv udnyttelse af varmen skal denne forskel være så stor som muligt. God afkøling giver dig en bonus, for lidt afkøling giver dig en merudgift. Hold derfor øje med afkølingen i løbet af året, især i vinterperioden. God afkøling ligger over 39 grader, og det udbetales der bonus for. Til gengæld opkræves der ekstrabetaling, hvis afkølingen er under 29 grader. Hvis din afkøling ikke er optimal, kan du kontakte dit fjernvarmeselskab eller en vvs-fagmand for at søge en løsning. 

Sådan regner du din afkøling ud: Afkøling = (Dit forbrug i MWh x 860) / Dit forbrug i m3.