Hvilke gamle murværksdetaljer findes der?

De fleste kender gamle huse af mursten med mange fine detaljer i murværket. Det kan være særlige detaljer omkring vinduer og døre eller oppe under tagrenden eller en særlig flot buet port ind til en gård.

I det daglige skænker vi som regel ikke disse murede detaljer i ældre bygninger mange tanker. Men prøv en gang imellem at kigge på ældre murede huse, og læg mærke til, hvor mange flotte detaljer de kan have.

De gamle murede detaljer har typisk haft en konstruktiv betydning. Det er måske ikke gældende i det moderne byggeri.

Mange gamle og flotte detaljer eksisterer stadigvæk, og selvom murværket oplever en renæssance i disse år med mange nye typer sten, belægninger og farver, har også nybyggede huse murværksdetaljer, fx i form af flotte gesimser, fremspring eller specielle sålbænke.

Gennemgang af 11 forskellige og klassiske detaljer i murværk

 • Sålbænke
 • Pilaster eller fremspring
 • Blændinger
 • Overlukninger
 • Lige stik
 • Rundt murværk
 • Gesimser
 • Strømskifter
 • Murafdækning
 • Skorsten
 • Diverse facadeudsmykninger. 

Sålbænke 

Sålbænken er den skrå flade under vinderne udvendigt, som rager lidt ud over facaden. Den skal sørge for at det vand, der løber ned over vinduet bliver ført ud over facaden under vinduet. Sålbænke findes i flere materialer, skiferplader, zink, kobber og så mursten.

Sålbænken kan være opbygget af mursten, der ligger med den korte side udad og på højkant, således at de enkelte mursten rager ud forbi selve ydervæggen og dermed sikkert kan lede regnvandet væk fra konstruktionen.

Der kommer rigtig meget vand på sålbænken, og det er derfor meget vigtigt, at den udføres korrekt, så der ikke kommer vand ind i konstruktionen. Sålbænke kan også være støbt i beton eller lavet af skiferplader, som man ofte gjorde i 50erne og 60erne. Mange parcelhuse har sålbænke af skifer eller forskellige typer af klinker.

Pilaster

Pilastre bliver også kaldt fremspring, og er de murede fremspring i facaden, der ofte bliver udført for at pynte. I gamle bygninger fra før 1920 blev de ofte lavet som en ekstra understøtning af taget eller af fremspring i facaden.

Pilastre sidder ofte på selve facaden som en pille- eller søjleformet dekoration, men de kan også sidde på hjørnet af en bygning, hvor de løber rundt om hjørnet, så de ligner bygningens ben.

Blændinger

Blændinger er murede nicher i facaden. Ofte sidder de omkring vinduer og døre. Eller simpelthen en blænding af nedlagte vindueshuller. Blændinger har ofte en fast form, og mange af disse har navne, fx kløverbladsblænding, cirkelblænding og korsblænding.

Overlukninger

Overlukninger er buer og stik, som ud over at optage trykket fra murværk, der ligger ovenover, også giver bygningen karakter. Der findes mange forskellige former for overbygninger - firkantede, buede, cirkelformede, spidsbuede osv. Buerne ses ofte over vinduer, døre og indgange til porte. Den spidsbueformede overlukning ses ofte omkring vinduerne i gamle gotiske kirker.

Fælles for mange overlukninger er, at murstenene står på højkant, altså med den lange side udad. Overlukninger vil ofte være udført i et forbandt for at give konstruktionen styrke og et særligt udtryk. Buer og overlukninger over vinduer og døre kaldes også i daglig tale for murede stik.

Lige stik

Lige stik ses ofte over døre og vinduer og er en smuk detalje. Stikket udføres for at tage belastningen fra murværket ovenover. De lige stik på gamle bygninger kan have forskellige højde, 1 sten eller flere, alt efter hvordan bygningens krop og form ser ud, samt hvilke dekorative udtryk datidens arkitekt har foretrukket. Murede stik udføres meget sjældent i dag. Det er muroverliggere, der har overtaget funktionen med at bære belastningen, der ligger over et vindue.

Rundt murværk

Rundt murværk er, som navnet antyder, murværk, der er muret rundt. Rundt murværk kan ses på Planetariet i København, hvor det store tårn er udført med rundt murværk, og Rundetårn i København. Det afrundede murværk ses også i mindre målestok som afrundede hjørner på bygninger, på trappetårne og karnapper.

At lave rundt murværk kræver omhu og god planlægning. Der mures med en skabelon, som hele tiden skal holdes på murværket for at tjekke, at det holder den korrekte bue og samtidig bliver lodret. Et nyere byggeri, hvor rundt murværk er anvendt, sammen med mange spændende og anderledes detaljer, er Bispebjerg Bakke i Københavns nordvest kvarter. Det er kunstneren Bjørn Nørgård, der har formgivet denne beboelsesejendom.

Gesimser

Gesimser er de smukke fremspring under tagrenden og i gavltrekanten lige under taget. De findes i mange former med forskellige udsmykninger, og de bidrager til at give bygningen karakter og stoflighed. Gesimsen fungerer som et lille udhæng, der beskytter det underliggende murværk mod fugt.

Der findes utallige eksempler på rigt udsmykkede gesimser. Når du færdes i en større by, kan du kigge op under tagrender og sålbænke og se efter smukke gesimser. Gesimserne kan være udført som tandstensgesims, savtaksgesims eller med buede sten og aftrapninger, dvs. som en omvendt trappe. Forbandtet i muren føres som hovedregel op i gesimsen, så murværket fremstår ensartet.

Strømskifter

Strømskifter er en særlig og ikke helt almindelig opmuring af murværk i gavle. Strømskifter er trekantede felter muret vinkelret på gavlen, dvs. at murstenene ligger vinkelret på gavlen (se foto). Det er ofte en meget smuk afslutning af murværket, men er også uhyre tidskrævende og dermed dyr. 

Murafdækninger

Murafdækninger er en afdækning af fritstående mure. De mest almindelige afdækninger er af tegltagsten eller rulleskifte, dvs. at stenene er muret på højkant som ½ sten i højden (rulleskifte) eller 1 sten i højden (standerskifte). Tegltagstene som er lagt med god hældning i mørtel bør have minimum 30 mm udhæng for at lede regnvandet ordentligt væk fra muren.

Murafdækningen kan også lægges oven på et indskud af zink. Mange fritstående mure med rulleskifter går i stykker og kan koste dyrt i reparationer, fordi de ikke har været beskyttet af en afdækning. Hvis der ikke monteres et indskud under det øverste lag sten (skifte), vil murværket ikke holde længe.

Mange fritstående mure er opbygget af mursten, og inden øverste sten er der indlagt en zinkvandnæse, hvorpå der er lagt et lag tagpap plus et rulleskifte af mursten på højkant.

Skorstenen

Skorstenen er også en bygningsdel, der kan være udført med mange forskellige udsmykninger - lige fra snoede opmuringer til helt lige skorstene i diverse mursten og farver. Hvis du kigger nøjere på skorstene på ældre huse, vil du opdage, hvor forskellige og hvor flotte skorstene kan være.

Diverse facadeudsmykninger

De forskellige typer af facadeudsmykninger mv. medvirker til at give murværket og byggeriet form og karakter. Der findes mange forskellige relieffer, udsmykninger m.m. på mange offentlige bygninger. De er ikke en integreret del af murværket, men er opsat efterfølgende uden på selve murværket, evt. med oplysninger om bygherre etc. 

Bør gamle murværksdetaljer bevares?

Mange ældre huse bliver i dag pudset - eller behandlet på anden vis - i diverse farver. 

Det er i mange tilfælde ærgerligt, fordi mange flotte detaljer i murværket derved forsvinder. Mange af de gamle detaljer er ikke kun forsvundet, fordi vi i dag ønsker ensartede plane facader, men også fordi der ofte ikke er økonomi til at opmure alle disse meget tidskrævende detaljer.

Laves der stadig murværksdetaljer som før i tiden?

Mange af de gamle løsninger og udformninger af murværk bruges stadigvæk, dog slet ikke i samme udstrækning som tidligere og fortrinsvis i forbindelse med renoveringer.

Men der findes så mange fine murværksdetaljer og man kan håbe, at det bliver moderne igen med detaljerne og, at der er økonomi til at få dem lavet.