Hegn i og tæt på skelgrænsen mellem to grunde er en af de største kilder til nabokonflikter. Klipper naboen hækken for langt ned, eller bliver det nye plankeværk sat lidt for langt inde på naboens grund, kan det give dybe ridser i naboskabet.

Kom problemerne i forkøbet og få styr på de vigtigste regler for havens hæk og hegn her.

Skelpæle eller matrikelkort

Reglerne herunder gælder for hegn og hæk i skel. For at finde skel, kan du lede efter skelpæle eller bruge et matrikelkort. Vær opmærksom på, at skelpælene godt kan ligge under jordens overflade, så du kan prøve at søge dem frem med en metaldetektor. 

Kan I ikke finde skellet - eller er I uenige - er jer eneste mulighed at bruge en autoriseret landsinspektør. Men prøv at nå til enighed jer naboer imellem først.

Landinspektør: Sådan finder du skellet på din grund

Hvad er et skel?

Skellet markerer grænsen mellem din og naboens matrikel eller fx offentlig vej og sti.

Det er vigtigt, at skellet er fastlagt korrekt, da det har betydning for din råderet over grunden, samt hvor og hvor meget du må bygge på den.

Nogle gange er det tydeligt at se, hvor skellet går, da det er markeret med skelpæle. Ellers kan du typisk se skellinjen på et matrikelkort.

Det er kun en praktiserende landinspektør, som kan fastlægge et skel. Det gøres ved en såkaldt skelforretning, hvor diverse dokumenter samt de faktiske forhold undersøges.

Hvad kan et hegn bestå af?  

Både hæk, plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur kan blive kategoriseret som et hegn.

Træer på række kan karakteriseres som et hegn, hvis:

 • Der er et vist antal træer
 • Træerne er ensartede og af samme størrelse
 • Der er kort indbyrdes afstand mellem træerne
 • Træerne ikke står mere ned 1,75 meter fra skel
 • Træerne udgør en væsentlig del af skellets længde

Et levende hegn må ikke bestå af træer og buske, som er giftige, eller som kan sprede plantesygdomme.

Regler og retningslinjer for fælleshegn  

Et fælleshegn er karakteriseret ved, at det står lige i skellinjen. Kig efter skelpæle eller et matrikelkort for at finde skellinjen. En landinspektør kan fastlægge skellet ved tvivl eller uenighed.

Et fælleshegn skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille din og din nabos grund.

Det kræver enighed med naboen at ændre et fælleshegn. Udgifter og vedligeholdelsesarbejde deles typisk ligeligt mellem din nabo og dig, medmindre I aftaler andet.

I må også selv aftale højden. Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunktet være 1,8-2 meter højt. I kan også vælge at lade hegnsynet fastsætte højden.

Din nabo og dig kan begge kræve, at jeres levende fælleshegn én gang årligt klippes ned til disse vejledende højder:

 • Fælleshegn i boligområder: 2 meter eller den højde hegnsynet evt. har fastsat.
 • Fælleshegn mod landbrug eller skov: 5 meter.
 • Andre levende fælleshegn: 3,5 meter.

Fælleshegnet eller jorden omkring må ikke blive beskadiget. Vokser der grene ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at det bliver beskadiget, må du derfor gerne klippe grenene af i skellinjen.

Opstår der uenighed om et hegn, kan hegnslovens retningslinjer træde i kraft. Det kræver et hegnsyn at få afgjort en strid.

Hvad koster et hegnssyn?

Et hegnssyn koster 2.100 kr. (2024-priser), som typisk betales af taberen af sagen.

Regler og retningslinjer for eget hegn  

Eget hegn er karakteriseret ved, at det står langs skellet, men ikke i skellinje – og ikke længere væk fra skellet end 1,75 meter. Du skal selv stå for vedligeholdelsen, og det må ikke være til større ulempe for din nabo end et fælleshegn. For eget hegn gælder der derudover:

 • Det må maksimalt have en højde på 1,8 meter plus afstanden til skellet. Dvs., at står hegnet 0,5 meter fra skel, må det være 2,3 meter højt.
 • Det må ikke genere fælleshegnet eller forhindre, at det kan vedligeholdes.
 • Er det et levende eget hegn, kan din nabo forlange, at det bliver klippet ned, hvis det påfører naboen større ulemper end fælleshegnet.
 • Har hegnet stået i mindst 3 år og er i god stand, kan hegnsynet pålægge naboen at overtage halvdelen af vedligeholdelsesbyrden, hvis det bliver vurderet, at hegnet også er til væsentlig nytte for naboen.
 • Ved eget hegn, der med tiden er vokset ind på nabogrunden, er det ejeren af hegnet, der ejer hele hækken, hvis den ikke står i skel.

Regler for nyt eget hegn eller fjerne eksisterende

Vil du fjerne et eget hegn, skal naboen varsles én måned i forvejen.

Vil du opsætte eller ændre et eget hegn på steder, hvor der ikke er et fælleshegn, skal naboen varsles én måned i forvejen.

Regler og retningslinjer for hegn mod vej, sti eller plads  

Har du et hegn ud mod sti, vej eller plads skal du sikre dig, at det står på din egen grund, og det skal holdes inden for skellinjen. Det må altså ikke vokse ud på vejen eller stien, og det er især vigtigt, at det ikke spærrer for udsynet ved vejkryds eller vejsving.

Du skal normalt selv opsætte, vedligeholde og betale for hegnet, som skal passe til omgivelserne og holdes i god stand.

Har du porte, låger eller led i dit hegn, må de ikke kunne åbnes ud mod vej eller stier, hvor andre færdes, hvis de altså går udover skelgrænsen.

Regler og retningslinjer for indre hegn 

Et indre hegn er karakteriseret ved, at det enten ikke følger skellinjen eller står mere end 1,75 meter fra skellet. Indre hegn er ikke omfattet af hegnsloven, og der gælder heller ikke andre lovregler for indre hegn.

Regler og retningslinjer for bygninger i skel

Carporte og udhuse må gerne stå i skel og erstatte et hegn. Bemærk, at bygninger i skel ikke er omfattet af hegnsloven, men byggeloven. Eventuelle klager skal derfor sendes til kommunen.

Selvstændige hegnsmure direkte i skel eller parallelt med skellet er dog omfattet af hegnsloven, hvis murens væsentligste funktion er at adskille to grunde.

Se også videoen om regler for at rykke skellet

Spørg om hæk og hegn i skel

Har du spørgsmål om hæk og hegn i skel?

Så skriv til vores brevkasse Spørg Bolius.

Spørg Bolius her