Pr. 1. april 2022 er håndværkerfradraget afskaffet, men servicefradraget lever videre som den eneste del af BoligJobordningen.

Med servicefradraget kan du få fradrag for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde.

Du kan få servicefradrag, uanset om du bor i eget hus eller lejlighed eller bor i en andelsbolig eller en lejebolig. Læs mere om servicefradrag for lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder på skat.dk.

Servicefradraget er på 6.600 kr. pr. person i 2023 kr. (6.400 kr. i 2022). Servicefradragets værdi er ca. 26 procent i både 2022 og 2023. Det betyder, at du sparer ca. 260 kr. i skat, hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse.

Betingelser for at få servicefradrag

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan i 2023 få fradrag for arbejdsløn til serviceydelser for 6.600 kr. (6.400 kr. i 2022). Beløbene overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelsen.

 • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk (fx med dankort, MobilePay eller netbank), enten til leverandøren af arbejdet, eller til den i husstanden, som har betalt leverandøren.

 • I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.

 • Du kan godt få servicefradrag for både din helårsbolig og din fritidsbolig, men du kan højst få et samlet fradrag på 6.600 kr. pr. person i 2023. Det er kun ejeren/ejerne af fritidshuset, der kan få fradrag. I en fritidsbolig (sommerhus) gælder fradraget ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet. Læs mere om servicefradrag for sommerhuse hos Skat

 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, hvis du har modtaget tilskud til det i andre offentlige støtteordninger.

 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der udføres af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

 • Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (arbejde udført i 2022 skal altså betales senest 28. februar 2023).

Hvad kan du få servicefradrag for i 2022 og 2023?

Her kan du se listen over ting, du kan få fradrag for i 2021, 2022 og 2023.

Serviceydelser

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

BEMÆRK: Udgifter til vask, strygning og rensning af tøj og tæpper m.m. giver kun fradrag, når arbejdet udføres i hjemmet. Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig (ikke lektiehjælp som hovedopgave).
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tag og tagrender giver ikke fradrag).

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag for udgifter til enkeltstående havearbejder som anlæg af ny græsplæne, terrasse og belægningsarbejde. Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet.

BoligJobordning: Krav til leverandører af serviceydelser

Krav til private leverandører

Det er udelukkende serviceopgaver i hjemmet, som du kan benytte private leverandører og privatpersoner til for at få fradrag i BoligJobordningen. Vær opmærksom på følgende:

 • Personen er fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og har almindelig skattepligt i Danmark.
 • Personen må ikke have fast bopæl i den husstand, hvor arbejdet udføres. Ved sommerhuse gælder den regel, at personen ikke til dagligt må dele bopæl med ejeren af det sommerhus, hvor arbejdet udføres.
 • Få personen til at udfylde en serviceerklæring. På den måde sikrer du, at personen lever op til kravene. Find en serviceerklæring hos SKAT.
 • Du skal have dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt.
 • Betal regningen til personens bankkonto. Der gives ikke fradrag for betaling med kontanter eller check.

Læs mere om regler og krav til privatpersoner, der udfører serviceydelser hos Skat

Krav til virksomheder

Vær opmærksom på følgende, når du hyrer en virksomhed til en opgave, du ønsker håndværkerfradrag for:

 • At virksomheden er momsregistreret.
 • Er det en udenlandsk virksomhed, der udfører service og vedligeholdelse i Danmark, skal den desuden være registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT).
 • Få dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften fremgår særskilt. 
 • Betal regningen elektronisk - ikke med kontanter eller check.

Stop for håndværkerfradrag pr. 1 april 2022

Indtil 1. april 2022 har du kunnet få håndværkerfradrag for en lang række håndværkerarbejder. Det drejede sig om:

Energibesparelser - fx isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre m.m.

Isolering af tag, fx:

 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer.

Fradraget omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre).

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering.

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer).

Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

Energiforsyning - fx solceller, varmeanlæg, ventilation m.m.

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere.
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder.
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning.

Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

Klimasikring - fx dræn, regnvandsfaskiner m.m.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner.

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Andre grønne ydelser - fx udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt).

Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder.

BEMÆRK: Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet).

Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning.

Bredbånd og tyverialarm

Tilslutning til bredbånd

 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer.

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

BEMÆRK: Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.