Hvad er et vejlaug?

Et vejlaug er en sammenslutning af grundejere, der som regel frivilligt er gået sammen om at vedligeholde en privat fællesvej.

Desuden kan vejlauget repræsentere grundejernes fælles interesser i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af vejen, ændringer i lokalplanen osv. Det kan fx være, hvis kommunen beslutter, at vedligeholdelsen af vejen skal være mere omfattende end hidtil, og grundejerne ikke er enige.

Et vejlaug kan også være dannet i stedet for en grundejerforening og er altså ikke nødvendigvis blevet dannet med en privat fællesvej som omdrejningspunkt.

I denne artikel omtales vejlaug, som er blevet oprettet pga. fællesskabet om en privat fællesvej.

Hvordan fungerer et vejlaug?

Et vejlaug styres af en bestyrelse valgt af medlemmerne. Typisk for en periode på 1 eller 2 år. Formanden i et vejlaug kaldes ofte oldermand.

Der findes ikke generelle retningslinjer eller lovgrundlag for vejlaug i Danmark, men de skal overholde den almindelige foreningsret. Det betyder bl.a., at der skal være et sæt vedtægter, og at der skal afholdes årlige generalforsamlinger.

En forening oprettes, ved at nogle mennesker på en stiftende generalforsamling beslutter, hvad der skal gælde for den pågældende forening.

Den stiftende generalforsamling vedtager med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, hvordan spillereglerne i foreningen skal være. Alle andre, som senere melder sig ind i foreningen, skal på forhånd gøre sig bekendt med vedtægterne. Når man melder sig ind, accepterer man derfor de gældende vedtægter.

Ønsker medlemmerne senere at ændre vedtægterne, skal det ske efter de regler for vedtægtsændringer, som foreningen har vedtaget.

Ønsker I på jeres vej at opstarte jeres eget vejlaug, er der flere kommuner, der giver gode råd om, hvordan I griber det an. Der gives også forslag til, hvordan vedtægterne kan se ud. Se fx dette forslag til vedtægter for et vejlaug fra Halsnæs Kommune.

Skal du som grundejer være medlem af et vejlaug?

Det er forskelligt, om der er medlemspligt af vejlaug. Du kan i bestemmelserne se, om det er obligatorisk at være medlem eller se, om der findes en servitut om medlemskab. 

Hvad koster det at være medlem af et vejlaug?

Der er ikke nogen fast pris på, hvad medlemskab af et vejlaug koster. Kontingentet kan variere meget, alt efter vejlaugets størrelse og aktiviteter.

Hvis eventuelle indmeldelsesgebyrer og kontingenter ikke kan dække de udgifter, vejlauget har til vedligeholdelse og drift af vejen, vil grundejerne i fællesskab skulle dække det resterende beløb. Det kan enten blive fordelt med lige store dele til samtlige medlemmer eller ud fra ejendommens facadelængde mod vejen, grundens størrelse og ejendommens vurdering.

Det er en god idé at undersøge, hvilke planer vejlauget har, og hvordan fordelingen af udgifterne er, inden du melder dig ind. Det vil stå i vejlaugets vedtægter og referater af generalforsamlinger.

Hvilke forpligtelser har et vejlaug?

Et vejlaug har de forpligtelser, som den stiftende generalforsamling har fastsat. Det vil typisk være driften og vedligeholdelse af vejen, snerydning m.v. Vejlauget kan også fungere som en samlet repræsentant for grundejerne over for bl.a. offentlige myndigheder, og lauget arbejder for medlemmernes fælles interesser.

Hvilken bemyndigelse har et vejlaug?

Hvis du er medlem af et vejlaug, skal du følge foreningens vedtægter samt de lovlige beslutninger, der bliver truffet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Hvis en grundejer, som er medlem af et vejlaug, ikke følger vejlaugets vedtægter eller beslutninger, kan vejlauget gennemføre en civil retssag mod grundejeren. Det gælder også den anden vej, således at grundejere kan føre en civil retssag mod vejlauget, hvis de ikke mener, at vejlauget har fulgt de gældende vedtægter og lovgivning i øvrigt.

Er du ikke medlem af vejlauget, har vejlauget ingen bemyndigelse i forhold til dig og din ejendom.