Ligger din grund lavere end naboens, er der risiko for, at en stor del af overfladevandet ender på din side af skellet, når det regner meget. Om du kan stille noget op, afhænger dog af kilden til problemet.

Naboen kan ikke forhindre naturlige oversvømmelser

Skyldes oversvømmelserne af din grund naturlige årsager - som fx et skybrud eller en længere periode med store nedbørsmængder - kan du sandsynligvis ikke drage naboen til ansvar for problemet.

Det siger reglerne

Afløbsnormen:

"Regnvand, der falder inden for grundens grænser, skal bortledes gennem et ledningssystem, såfremt der ellers ville opstå gener i form af dryp eller oversvømmelser."

Afløbsnormen stiller krav om, at der bl.a. skal være afløb fra:

 • Tag
 • Terrasse
 • Altan
 • Større arealer med fliser eller anden fast belægning
 • Terræn, hvor nedsivning kan give anledning til gener eller skader på bygninger

Byggeloven

§12
"Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art."

§ 13
"I bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændringer af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for omliggende grunde."

Når du bor lavere end naboen, er der en større risiko for, at vand finder vej til din grund. Det må du acceptere, hvis niveauforskellen skyldes de naturlige terrænforhold.

Ekstremt vejr og skrånende terrænforhold kan være faktorer, som gør det umuligt for naboen at leve op til ansvaret for at lede regn- og overfladevand forsvarligt væk fra sin egen grund.

3 situationer, hvor din nabo kan bære ansvaret for oversvømmelsen

1. Naboen har terrænreguleret grunden

Er problemet med overfladevand fra nabogrunden opstået, efter at din nabo har terrænreguleret dele af sin grund og dermed øget niveauforskellen mellem jeres grunde, kan du klage til kommunen. En terrænregulering må ikke medføre ulemper for de omkringliggende grunde. Hvis kommunen vurderer, at ændringen er kilde til oversvømmelserne, kan naboen blive pålagt at rette op på problemet.

2. Naboen har opført et nyt befæstet areal, men ikke sørget for afløb

Kan du påvise, at oversvømmelserne af din grund skyldes, at naboen har anlagt en ny fliseterrasse eller lavet andre tiltag på grunden, der gør, at vandet har svært ved at trænge ned i jorden eller løbe ud i afløb, kan du også kontakte kommunen.

Ifølge såvel bygningsreglementet som afløbsnormen skal en grundejer sørge for at bortlede regnvand, så det ikke medfører risiko for oversvømmelse. Og der skal være afløb fra bl.a. større arealer med fliser.

3. Naboen har ikke vedligeholdt sine afløbsinstallationer

Naboen har ansvaret for alle afløbsinstallationer, dvs. kloakledninger og brønde, på sin egen grund. Skyldes problemerne med oversvømmelse, at afløbene ikke virker, at tagrenderne er fyldte eller lignende, skal din nabo udbedre problemet for egen regning. Det samme gør sig gældende, hvis ikke naboen har sikret, at tagrender, nedløbsrør og afløb har udløb på sin egen grund.

Erstatning kræver en retssag

Vil du have naboen til at erstatte skader på din grund som følge af oversvømmelsen, kræver det sandsynligvis en retssag, hvor du skal gøre et naboretligt ansvar gældende. Det vil sige, at retten skal bedømme, at din tålegrænse er krænket.

Der skal sandsynligvis være tale om ikke-ubetydelige gener, som fx at vandmængderne besværliggør, at du kan komme til og fra huset, gør det umuligt for dig at dyrke grøntsager i haven eller ødelægger bygningsdele eller installationer.

Der vil altid være tale om et skøn fra sag til sag. Du bør derfor rådføre dig med en advokat, inden du kaster dig ud i et sagsanlæg.

4 tips: Det kan du og naboen gøre for at slippe for oversvømmelse

Nedsivning af regnvand på egen grund kan være et supplement til at løse overbelastningsproblemer i kloakken og dæmme op for oversvømmelser.

Der findes flere forskellige løsninger, heriblandt:

 • Faskine
  En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvand opsamles og langsomt siver ud i jorden. Det kræver en kommunal tilladelse at grave en faskine ned.
 • Regnbed
  Et regnbed er en lille beplantet lavning i haven, hvor regnvand opsamles og siver ned i jorden. En billig og flot løsning.
 • Regnvandstønde
  Kobles til nedløbsrøret og opsamler regnvandet fra taget, som herefter kan genbruges til fx havevanding eller bilvask.
 • Nedsivning i græsplænen
  En simpel, billig og effektiv måde at nedsive regnvand på. Vandet ledes fra nedløbsrør og flisebelagte arealer bort fra huset og ud på græsplænen. Lav evt. en lille forhøjning i plænen mod skellet.

Kilde: Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, udgivet af Teknologisk Institut