I tætbebyggede områder som fx parcelhuskvarterterer må man regne med, at der af og til foregår byggearbejde.

Men hvad gør du, hvis du mener, at naboen ikke overholder reglerne for et byggeri? Eller hvis du ligefrem mener, at naboen bygger ulovligt?

Sådan undersøger du, om naboen bygger ulovligt

Langt de fleste til- eller ombygninger kræver en byggetilladelse fra kommunen. Kommunernes byggesagsarkiver er offentlige, så i din kommunes arkiv kan du se alle afsluttede byggesager. På den måde kan du finde ud af, om naboen har fået byggetilladelse til sit byggeri.

Stort set alle kommuner giver adgang til byggesagsarkiver via deres hjemmesider. Det gør du enten på kommunens hjemmside eller via Borger.dk, hvor du kan få oplysninger om fx byggeri på nabogrunden. 

Hvis byggeriet er i gang og derfor ikke kan findes via Web-lager, kan du henvende dig til kommunen for at få relevante oplysninger, ellers kan du som nabo være part i sagen og kunne søge aktindsigt som nabo og få oplysning om igangværende byggeri på naboens grund.

Ikke alle byggerier kræver dog byggetilladelse. Småbygninger, fx udhuse og garager, må opføres uden byggetilladelse, hvis visse krav overholdes. Du kan læse mere om reglerne for denne slags byggerier her.

Hvad kan du gøre, hvis naboen bygger ulovligt?

Hvis du ved, at din nabos byggeri er ulovligt, har du mulighed for at anmelde byggeriet til den afdeling i din kommunes tekniske forvaltning, der udsteder byggetilladelser. Det kan fx være, hvis der ikke er givet byggetilladelse, eller hvis der bygges for højt, for tæt på skel eller på anden måde anderledes end der er givet byggetilladelse til, eller på anden måde ikke overholder regler i fx Bygningsreglement eller lokalplan for området.

Kommunen skal så tage stilling til henvendelsen og meddele naboen at der er en henvendelse om, at de ikke overholder regler eller byggetilladelse.

Hvis byggeriet er ulovligt, kan kommunen standse byggeriet eller forlange det lovliggjort. Lovliggørelse kan ske enten administrativt, hvis der er noget, der ville kunne gives tilladelse eller dispensation til, hvis det var søgt på forhånd – eller forlange bygningen ændret så den overholder reglerne

Kommunen er godkendelses- og kontrolmyndighed, når det kommer til byggesager. De har derfor en pligt til at skride ind og kan stoppe ulovligt byggeri. I sidste ende kan kommunen forlange byggeriet ændret eller fjernet for ejerens regning – eller melde et ulovligt byggeri til politiet, hvis det ikke standses.

Hvad kan du gøre, hvis det larmer fra naboens byggeplads?

Larm og støj er næsten uundgåeligt i forbindelse med mange slags byggerier. Men der findes regler for, hvor meget og i hvilke tidsrum det må støje i forbindelse med byggeri.

Regler om støj og larm fra byggepladser varierer fra kommune til kommune. På de fleste kommuners hjemmesider kan du finde en generel forskrift om støj fra byggeri, fx at støjende aktiviteter som udgangspunkt skal udføres inden for normal arbejdstid, som ofte er defineret som tidsrummet 07.00 - 18.00 i hverdage og 07.00 - 14.00 om lørdagen. Eller der kan påbydes specifikke støjgrænser for byggepladsen.

Men som sagt varierer reglerne, så det er en god ide at undersøge, hvilke regler der gælder i din kommune.

Hvis du er generet af støj fra et byggeri, skal du i første omgang kontakte naboen for at forsøge at finde en løsning. Hvis det ikke løser problemet, kan du klage til kommunen, der som udgangspunkt videresender klagen vedlagt en udtalelse. Herefter har kommunen mulighed for at gribe ind, hvis støjgenen vurderes som væsentlig. Overskrider byggepladsen kommunens retningslinjer, kan ejeren af grunden/bygherren straffes med bøde.

Man har ikke mulighed for at melde naboens byggeri til politiet pga. støj fra byggeaktiviteter. Politiet kan kun gribe ind, hvis støjen stammer fra musik el.lign.

Du kan læse mere om støjgener på Miljøstyrelsens hjemmeside.