Love og regler for udhuse og skure

Få overblik over grundens små og mindre bygninger her. Læs, hvordan de er forsikret, samt hvilke regler du skal overholde, hvis du vil opføre en ny garage eller en pavillon i haven.

carport
Kombineret carport og brændeskur. Arkivfoto.

Hvad er småbygninger?

Småbygninger omfatter alle bygninger på grunden, som ikke er en del af selve boligen. Bygningerne må ikke anvendes til beboelse eller længer varende ophold. I bygningsreglementet skelnes mellem mindre bygninger på 10-50 kvadratmeter og småbygninger under 10 kvadratmeter.

Til havens små og mindre bygninger medregnes bl.a.:

 • Garage og carport
 • Udestue og vinterhave
 • Udhus (redskabs-, brænde- og cykelskur m.m.)
 • Overdækket terrasse
 • Drivhus
 • Lysthus og pavillon

LÆS OGSÅ: Carporte og garager

For udestuer og vinterhaver gælder der andre regler.

Hvilke love og regler gælder for småbygninger?

Lille lysthus i baghaven.
Lille lysthus i baghaven. Arkivfoto.

Lokalplaner og servitutter

Et orangeri med havemøbler.
Der er forskel på, om du skal søge om byggetilladelse, anmelde et byggeri eller frit kan gå i gang. Det afhænger bl.a. af bygningens størrelse, og om den er integreret i huset. Arkivfoto.

Kommunen kan have udarbejdet lokalplaner for området som skal overholdes, når der bygges i dit kvarter. Der kan også være tinglyste servitutter på din matrikel, som regulerer, hvad du må bygge.

Desuden kan der være en grundejerforening, som har vedtaget regler eller krav til, hvad der må bygges i foreningen.

Find lokalplaner på din kommunes hjemmeside. Servitutter for din grund kan du finde via Den Digitale Tinglysning.

Lokalplanen kan stride mod kravene i bygningsreglementet - i så fald er det lokalplanen, du er forpligtet til at overholde.

LÆS OGSÅ: Byggeloven

Hvilke byggerier kræver byggetilladelse?

Udestue som tilbygning til rød murstensvilla.
Er bygningen integreret i huset som her, skal du altid søge om byggetilladelse uanset størrelse. Foto: Torben Klint

Alle bygninger på over 50 kvadratmeter kræver byggetilladelse.

Selvom byggeriet er under 50 kvadratmeter, skal der desuden ansøges om byggetilladelse, hvis der er tale om en garage, en carport eller et udhus, som er integreret i det eksisterende byggeri.

Både uopvarmede og opvarmede udestuer eller vinterhaver samt egentlige tilbygninger kræver altid ansøgning om byggetilladelse Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis et byggeri øger beboelsesarealet.

LÆS OGSÅ: Udestuer

Du skal også være opmærksom på, at dit byggeri ikke overskrider bebyggelsesprocenten på din grund.

Du kan først gå i gang med byggeriet når du har modtaget en byggetilladelse.

Hvilke byggerier kræver kun anmeldelse?

Bygninger, der er mindst 35 kvadratmeter og højest 50 kvadratmeter kræver anmeldelse til kommunen.

Skal bygningen opføres på en grund, hvor der ligger et række- eller klyngehus, gælder kravet om anmeldelse dog, hvis den nye bygning er mellem 20-50 kvadratmeter.

Vil du opføre en tilbygning til en anden mindre bygning, som ikke er beboelse, på grunden, som efter tilbygningen fortsat ikke har et areal, der overstiger 50 kvadratmeter, kræver det også kun anmeldelse.

Kommunen har en frist på 14 dage + forsendelsestid til at behandle din anmeldelse. Har du ikke fået svar, når fristen udløber, kan du påbegynde projektet.

Hvilke byggerier kræver hverken ansøgning om tilladelse eller anmeldelse?

Der kan opføres op til 2 småbygninger på maks. 10 kvadratmeter hver især på samme grund uden byggetilladelse eller anmeldelse, så længe følgende er opfyldt:

 • Der er mindst 2,5 meter til øvrige bygninger på grunden, også den indbyrdes afstand på småbygningerne skal være 2,5 meter.
 • Ingen dele af bygningen konstruktioner, dvs. vægge eller tag må være over 2,5 meter høje.

Op til 2 småbygninger tæller ikke med i bebyggelsesprocenten.

LÆS OGSÅ: Udhuse og skure

Hvornår tæller småbygninger med i bebyggelsesprocenten?

bebyggelsesprocent
Når du beregner en grunds bebyggelsesprocent, skal alt tælles med. Dog kan du trække op til 35 m2 fra for mindre bygninger over 10 m2. Arkivfoto.

Når du beregner bebyggelsesprocenten skal alt tælles med i udgangspunktet. Da op til 2 småbygninger på mindre end 10 kvadratmeter, som nævnt ovenfor, ikke tæller med i bebyggelsesprocenten, skal du se bort fra disse. Har du mere end 2 bygninger af denne type, skal de øvrige bygninger indgå i din beregning. Hernæst kan du trække op til 35 kvadratmeter af arealet af dine småbygninger fra det areal, der danner grundlag for beregning af bebyggelsesprocenten (Bemærk: Ved rækkehuse og lign. dog kun 20 kvadratmeter).

Vær opmærksom på, at overdækkede terrasser også tæller med i bebyggelsesprocenten på lige fod med carporte, garager udhuse og lign.

LÆS OGSÅ: Bebyggelsesprocent

Hvornår skal du videregive BBR-oplysninger for småbygninger?

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register over alle bygninger og boliger. Som ejer af fast ejendom har du pligt til at oplyse om ændringer på grunden, dvs. nybygning, tilbygning og nedrivning – det gælder også for mindre bygninger som garage, carport, udhus, udestue og overdækket terrasse.

Kommunen står for at ajourføre BBR, men du er som ejer ansvarlig for at oplysningerne passer.

Se BBR-oplysninger for din ejendom her.

Er der fejl i dine BBR-registreringer, fx at en småbygning mangler at blive registreret, skal du som ejer sørge for, at de bliver rettet. Det gør du ved at kontakte din kommune.

LÆS OGSÅ: Hytter og annekser

småbygning og skur i haven med haveredskaber.
Et skur som dette med haveredskaber skal registreres i din forsikringspolice, for at fx skader er dækket. Arkivfoto.

Hvilke afstandsforhold skal du overholde, når du opfører mindre bygninger på grunden?

Mindre bygninger, der ikke anvendes til beboelse, må gerne opføres nærmere naboskel, vej og sti end 2,5 meter, medmindre bestemmelser i lokalplanen foreskriver noget andet. Mindre bygninger kan fx være garager, carporte, overdækkede terrasser, drivhuse og andre mindre bygninger.

Dog skal disse betingelser være opfyldt:

 • Ingen del af bygningens ydervægge eller tag (inkl. evt. brandkam), må inden for en afstand af 2,5 meter fra naboskel være højere end 2,5 meter over terræn (eller bygningens fastsatte niveauplan). Fra 2,5 meter og videre ind på grunden må bygningens højde ikke overstige 1,4 x afstanden til naboskel.
 • Den side af bygningen, der vender mod skel, må ikke være længere end 12 meter. Er der flere småbygninger må den samlede længde mod naboskel ikke overstige 12 meter. Udhæng, der er større end 0,5 meter medregnes til bygningens længde
 • Bygningen må ikke have vinduer, døre eller andre åbninger, der vender ind mod naboskel.
 • Tagvand og tagrender skal holdes inde på egen grund.

Husk, at vil du opføre bygninger i eller tæt på skel, er det god naboskik at indvie naboen i dine planer.

Generelt er afstandskravene for sommerhuse skærpede, hvilket betyder, at man som tommelfingerregel skal lægge 2,5 meter til alle afstande, der gælder ved enfamiliehuse. 

Byggeloven

I byggelovens § 1 fremgår det, at bebyggelsen skal udføres og indrettes således, "at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, og sundhedsmæssig henseende".  Disse krav gælder uanset om bygningen kræver byggetilladelse, anmeldelse eller uden videre kan opføres.

De overordnede regler er formuleret i Bygningsreglementet.

Hvordan dækker forsikringen småbygninger?

Skader

Husforsikringen er en kombineret forsikring, som dækker brandskade og andre bygningsmæssige skader forårsaget af storm, vand, frost, hærværk, insekter m.m.

Forsikringen dækker selve huset og øvrige bygninger på forsikringsstedet, hvis de er registreret i policen. Præcis hvad der dækkes, og hvilke betingelser der gælder, kan dog variere, afhængigt af forsikringsselskab. Du bør derfor nærlæse din forsikringspolice, hvis du vil kende din dækning.

Sørg for at give dit forsikringsselskab besked, hvis du opfører nye småbygninger på grunden eller foretager væsentlige ændringer på de eksisterende bygninger. På den måde sikrer du, at din police er opdateret.

Er du er i tvivl, kan du tage en snak med dit forsikringsselskab, som også vil kunne oplyse, om det er nødvendigt med en særlig forsikring eller en tillægsforsikring i forbindelse med byggeriet.

Tyveri

Tyveri vil normalt høre ind under indboforsikringen. Her skelnes mellem indbrudstyveri og simpelt tyveri. Forsikringen dækker forskelligt, alt efter hvordan tyveriet er sket, men der skelnes også mellem beboelse og fx udhuse og garage. Du kan ikke forvente samme dækning ved tyveri fra udhuse og skure som fra beboelse.

Læs vilkårene for din indbo nøje igennem, hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet, hvis der bliver begået tyveri fra en af grundens småbygninger.

SE TEMA: Skur og udhus

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • Bygningsreglementet
 • "Den private bygherre" | Jan Felland & Jan Stadsberg | Nyt NordiskForlag, 2002
 • "Bogen om huset" | Søren Vasegaard | Borgen, 2002
 • "Illustreret byggeordbog" | Ulrik A. Hovmand | Huset Hovmand,1998

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab