Hvad er en hytte og et anneks?

En hytte er normalt en lille fritliggende bygning, som man kender fra sommerhusområder. En hytte er typisk opført i træ.

Et anneks er en mindre bygning, fx et gæstehus, der er opført fritliggende i haven, ofte tæt på hovedhuset. Et anneks kan i nogle tilfælde være bygget af samme materialer som huset, fx muret og med tegltag

Hytter og annekser opføres især på fritidshusgrunde, og i nogle tilfælde til teenagerværelse eller som fritliggende arbejdsrum eller atelier i forbindelse med enfamiliehuse. I begge tilfælde er der tale om en selvstændig bygning til beboelsesformål, og det betyder, at der stilles helt andre og meget mere omfattende krav til hytter og annekser end til havens øvrige småbygninger. Der vil gælde de samme krav, som når der er tale om en tilbygning.

Hvilke regler gælder for hytter og annekser?

Hvis et anneks skal bruges til beboelse, skal det overholde bygningsreglementet for helårsbeboelse for enfamiliehuse.

Opførelse af et anneks eller en hytte til beboelse kræver, at du har fået byggetilladelse, før du går i gang med byggeriet.

Inden du går i gang med at planlægge opførelsen og søge byggetilladelse, skal du derfor sikre dig, at du holder dig inden for den tilladte bebyggelsesprocent. Dernæst skal du undersøge, om der er lokalplaner eller tinglyste servitutter, der kan have betydning for projektet.

Den tilladte bebyggelsesprocent er typisk 30 procent i parcelhuskvarterer og 15 procent i sommerhuskvarterer. Men tjek en eventuel lokalplan eller andre bestemmelser  der kan gælde for området, eller for din grund, der har betydning for, hvor meget og hvordan du må bygge på grunden. 

Med beregneren nedenfor kan du få et løst bud på, hvad bebyggelsesprocenten på grunden er, hvis du har et fritliggende enfamilieshus. Beregneren kræver, at du har oplysninger om størrelsen på grunden og de sekundære bygninger, der eventuelt er opført på den.

Lokalplaner, grundejerforenings bestemmelser og servitutter kan bl.a. indeholde særlige regler for, hvor meget du må bygge, hvor højt, hvor på grunden, og hvilke materialer og tagformer, og fx, hvor tæt du må bygge mod vej. Der kan også være krav om, at en hytte eller et anneks skal opføres med farver og materialer, der er i overensstemmelse med hovedhuset.

Annekset skal i princippet opfylde de samme krav, som bygningsreglementet stiller til helårsbeboelse i et enfamiliehus. Kravene gælder, medmindre andet er angivet i lokalplan el.lign., og de omfatter bl.a. følgende:

 • Afstand til skel
  Bygningen skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo og sti, ved sommerhus minimum 5 meter.
 • Højde
  Bygningens højde må ikke overstige 1,4 x afstand til skel og ingen del overstige 8,5 meter, og andre krav til højder skal overholdes. Ved sommehus må bygningen kun opføres i én etage, facaden må maksmalt være tre meter høj og taghøjden maksimalt fem meter.
 • Krav til beboelsesrum
  Rumhøjden skal være mindst 2,3 meter, og der er krav til dagslys, gangbredde, redningsåbninger og ventilation. Normalt skal skal gulvet i  beboelse være over jordniveau.         
 • Vådrum
  Eventuelle badeværelser skal overholde regler og bestemmelser, der gælder for vådrum.
 • Konstruktioner
  Der er krav til fundering, konstruktioner, materialer og styrke samt brandkrav m.m.

Der er skrappe energikrav til helårsbeboelse, som også gælder for annekser, der skal godkendes til helårsbeboelse.

Endelig skal en helårsbolig leve op til det gældende bygningsreglements energikrav for nybyggeri. Det betyder, at bygningen skal overholde en samlet maksimal energiramme, der omfatter forbruget af varme, ventilation, evt. køling, belysning og varmt vand.

Beregninger for energirammen er nødvendige for at opnå byggetilladelse. Det er temmelig kompliceret og kræver kendskab til et computerprogram, der er godkendt til formålet. Derfor er det oplagt at få en fagperson, fx en ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt, som arbejder med energiberegning, til at lave beregningerne for dig.

Hvis bygningen opføres i forbindelse med sommerhus, er det reglerne for sommehuse, der skal opfyldes..

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilken status eventuelle hytter eller annekser på din grund har, og du kan også søge oplysninger om tidligere byggetilladelser og anmeldelser i din kommunes byggesagsarkiv.

Tjek din BBR-meddelelse på OIS

I nogle kommuner kan der være gamle servitutter, som bestemmer, at der kun må ligge én selvstændig bygning til beboelse på grunden. Det gælder fx de fleste parcelhusgrunde i Københavns Kommune. Er det tilfældet, kan det bremse planerne om et anneks eller en hytte. Det vil dog være muligt at få projektet godkendt, hvis der er en forbindelsesgang mellem hovedhuset og annekset, fordi annekset dermed får status af en tilbygning. 

Hvornår må du bruge en hytte eller et anneks til helårsbeboelse?

Hvis hytten eller annekset opfylder kravene til beboelse som skitseret ovenfor, og du ikke med opførelsen overskrider grundens bebyggelsesprocent, kan du få tilladelse til at benytte hytten eller annekset til beboelse.

Hvis du i forvejen har en hytte eller et anneks på grunden, der ikke er godkendt til beboelse, men som du gerne vil bruge til beboelse, skal du undersøge, hvilke ændringer der skal til for, at kommunen kan godkende bygningen til beboelse. Her er det en god idé at hyre en arkitekt eller bygningskonstruktør til at gennemgå bygningen, før du søger om tilladelse til at ændre bygningens status.

Hvilke forsikringsregler gælder for hytter og annekser?

Opfører du en ny hytte eller et nyt anneks, bygger til eller ændrer en eksisterende bygnings status, skal du give dit forsikringsselskab besked. Husforsikringen dækker alle bygninger på grunden, men af hensyn til udbetaling af erstatning i tilfælde af brand eller anden skade er det vigtigt, at indholdet af policen til enhver tid er opdateret.

Hvordan skal hytten eller annekset se ud?

Når du planlægger at bygge en hytte eller et anneks, skal du tage hensyn til formålet, grunden og det eksisterende hus. Et anneks, der skal fungere som et ekstra værelse, vil man ofte placere tæt på hovedhuset, og det er derfor vigtigt, at hus og anneks harmonerer.

Det kan fx gøres ved at opføre annekset i samme materialer og byggestil som hovedhuset. Du kan også overføre enkelte træk, fx hovedhusets taghældning og proportioner, men bruge andre og måske mere moderne materialer. En anden mulighed er at opføre annekset som en enkelt og moderne bygning, der kan være med til at give huset karakter, men det vil dog ofte kræve rådgivning af en arkitekt, der kan illustrere og vurdere helheden.

Forbindelsen mellem de to huse er også vigtig. Både med hensyn til adgang og udformning. Hvis annekset benyttes som gæstehus, skal du overveje, hvad der skal ske med udearealerne omkring og mellem bygningerne. Om der skal være afskærmede private udearealer ved hver bygning, eller om arealet skal være et åbent fællesområde.

En hytte er per definition en enklere og mere sommerhus agtigbygning. Den vil typisk være opført som en let konstruktion med træbeklædning og tag med tagpap eller fibercementplader. Men det betyder ikke, at den ikke i både i materialer og udformning skal passe til både hus og omgivelser. Ofte kan hytten indgå i en sammenhæng med andre mindre bygninger på grunden, fx carport eller garage, udhus eller lignende.

Pas på mug og skimmelsvamp i hytter og annekser

Det er en god idé at være ekstra opmærksom på mug og skimmelsvamp. På den måde kan du være med til at sikre, at du har et godt indeklima i dit anneks eller din hytte.

Fugt og dårligt indeklima kan nemlig være et stort problem. Det gælder især, hvis hytten eller annekset bliver brugt til overnatning.

Det er først og fremmest vigtigt at sørge for, at der bliver luftet ordenligt ud.  

Det gælder også, selvom fx annekset står ubeboet, eller kun bliver brugt af mennesker en gang i mellem. Det fleste småhuse står uopvarmede det meste af tiden, og det øger risikoen for, at der kommer så meget fugt, at der er gode vækstbetingelser for skimmelsvamp. 

Sørg også for, at der ikke står så mange ting i hytten eller annekset, så luften ikke kan cirkulere ordentligt rundt.

Det er også en rigtig god idé at gøre det til en vane at gå hytte eller anneks igennem for tegn på fugt og skimmelsvamp, også selv om du ikke bruger det så tit. Kig med kritiske øjne på vægge, gulv og vindueskarme, og se, om der er tegn på fugt og skimmel. Fx, når det begynder at bliver rigtig koldt i oktober eller november, og der kommer store temperaturforskelle mellem ude og inde.