Hytter og annekser - en fritliggende tilbygning - er en oplagt mulighed, hvis du mangler ekstra rum til dit hus eller sommerhus. 

De opføres især på fritidshusgrunde, og i nogle tilfælde til teenagerværelse eller som fritliggende arbejdsrum eller atelier i forbindelse med enfamiliehuse. I begge tilfælde er der tale om en selvstændig bygning til beboelsesformål, og det betyder, at der stilles helt andre og meget mere omfattende krav til hytter og annekser end til havens øvrige småbygninger. Der vil gælde de samme krav, som når der er tale om en tilbygning.

Hvad er en hytte?

En hytte er normalt en lille fritliggende bygning, som man kender fra sommerhusområder. En hytte er typisk opført i træ og kaldes derfor også en træhytte. Der findes også større hytter af bjælker, der fungerer som en fritidsbolig. Disse findes oftest i Norge og Sverige.

Hvad er et anneks?

Et anneks er en mindre fritliggende bygning, fx et gæstehus, der er opført fritliggende i haven, ofte tæt på hovedhuset. Det kan i nogle tilfælde være bygget af samme materialer som huset, fx muret og med tegltag.

Et anneks skal opfylde bygningsreglementet, og gælder derfor som en tilbygning til din helårsbolig eller sommerhus. Derfor må du godt installere bad og toilet i et anneks, så længe du opfylder kravene og du har fået byggetilladelse. Læs om kravene længere nede i artiklen. 

Inspiration til et flot anneks

Et flot anneks kan være mange ting. Det vigtigste er at lave en løsning, der passer til dit hus eller sommerhus. Få fjorten flotte bud på annekser nederst i denne artikel. Eller læs mere via linket herunder.

Hytte og anneks: Hvilke regler gælder?

Hvis et anneks skal bruges til beboelse eller anden form for længerevarende ophold, skal det overholde bygningsreglementet for helårsbeboelse for enfamiliehuse. Bygningsreglementet afhænger af om annekset er placeret ved et enfamiliehus eller ved et sommerhus.

Opførelse af et anneks eller en hytte til beboelse kræver, at du har fået byggetilladelse, før du går i gang med byggeriet.

Inden du går i gang med at planlægge opførelsen og søge byggetilladelse, skal du derfor sikre dig, at du holder dig inden for den tilladte bebyggelsesprocent. Dernæst skal du undersøge, om der er lokalplaner eller tinglyste servitutter, der kan have betydning for projektet.

Den tilladte bebyggelsesprocent er typisk 30 procent i parcelhuskvarterer og 15 procent i sommerhuskvarterer. Men tjek en eventuel lokalplan eller andre bestemmelser, der kan gælde for området, eller for din grund, der har betydning for, hvor meget og hvordan du må bygge på grunden. 

Guide: Overvejer du at bygge et anneks?

Herunder har du mulighed for at klikke dig igennem grafikken og få styr på de vigtigste overvejelser, du bør gøre dig, inden du bygger et anneks eller skur på din sommerhusgrund. 

Klik på punkterne 1, 2 og 3 i toppen ud fra skur eller anneks, og du kan finde yderligere oplysninger ved at klikke videre rundt på grafikken. Skal du bygge et skur eller anneks ved dit helårshus, så klik her.

Du har også mulighed for at hente alle oplysninger ned som pdf: helårsgrundsommerhusgrund

Beregn din bebyggelsesprocent

Med beregneren nedenfor kan du få et løst bud på, hvad du må bygge på din grund, hvis du har et fritliggende enfamilieshus. Beregneren kræver, at du har oplysninger om størrelsen på grunden og de sekundære bygninger, der eventuelt er opført på den.

Tjek regler i lokalplaner og grundejerforening

Udover bygningsreglementets krav, er der lokalplaner, grundejerforenings bestemmelser og servitutter, der kan bl.a. indeholde særlige regler for, hvor meget du må bygge, hvor højt, hvor på grunden, og hvilke materialer og tagformer, og fx, hvor tæt du må bygge mod vej. Der kan også være krav om, at en hytte eller et anneks skal opføres med farver og materialer, der er i overensstemmelse med hovedhuset.

Krav til anneks og hytte som helårsbolig

Annekset skal i princippet opfylde de samme krav, som bygningsreglementet stiller til helårsbeboelse i et enfamiliehus. Kravene gælder, medmindre andet er angivet i lokalplan el.lign., og de omfatter bl.a. følgende:

  • Afstand til skel. Bygningen skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo og sti, ved sommerhus minimum 5 meter.
  • Højde. Bygningens højde må ikke overstige 1,4 x afstand til skel og ingen del overstige 8,5 meter, og andre krav til højder skal overholdes. Ved sommehus må bygningen kun opføres i én etage, facaden må maksmalt være tre meter høj og taghøjden maksimalt fem meter.
  • Krav til beboelsesrum. Rumhøjden skal være mindst 2,3 meter, og der er krav til dagslys, gangbredde, redningsåbninger og ventilation. Normalt skal skal gulvet i  beboelse være over jordniveau. Der gælder færre og lempeligere krav til sommerhuse. 
  • Vådrum. Eventuelle badeværelser skal overholde regler og bestemmelser, der gælder for vådrum.
  • Konstruktioner. Der er krav til fundering, konstruktioner, materialer og styrke samt brandkrav m.m. og at der indsendes dokumentation og beregninger til kommunen.
  • Isolering. Der er krav til varmeisolering og energiberegning af dit anneks. Det fremgår af bygningsreglementet - og dokumentation og beregninger skal indsendes til kommunen.

Der er skrappe energikrav til helårsbeboelse, som også gælder for annekser, der skal godkendes til helårsbeboelse.

Endelig skal en helårsbolig leve op til det gældende bygningsreglements energikrav for nybyggeri. Det betyder, at bygningen skal overholde en samlet maksimal energiramme, der omfatter forbruget af varme, ventilation, evt. køling, belysning og varmt vand.

Beregninger for energirammen er et krav for at opnå byggetilladelse. Det er temmelig kompliceret og kræver kendskab til et computerprogram, der er godkendt til formålet. Derfor er det oplagt at få en fagperson, fx en ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt, som arbejder med energiberegning, til at lave beregningerne for dig.

Regler for anneks eller hytte til sommerhuset

Hvis bygningen opføres i forbindelse med et sommerhus, er det bygningsreglementet for sommehuse, der skal opfyldes. Et anneks eller hytte gælder i den kontekst som en tilbygning til sommerhuset, og reglerne er langt hen af vejen de samme som til din helårsbolig, men er enkelte steder lidt mindre strikse. 

Der er også enkelte rettelser, der er mere striske, fx skal afstand til skel ved sommerhuse være minimum 5 meter.

Færdigbygget anneks

Vær opmærksom på, at bygningsreglementets krav gælder uanset om det bygges på stedet eller købes som et færdigt anneks fra fx et byggemarked. Du skal derfor selv undersøge om den tænkte anvendelse på din grund, matcher kravene. Køber du et færdigt anneks fra fx Sverige og Norge, kan der være andre krav og regler til produktet i de lande, men når du opsætter det i Danmark, skal det opfylde det gældende bygningsreglement.

BBR-registrering

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilken status eventuelle hytter eller annekser på din grund har, og du kan også søge oplysninger om tidligere byggetilladelser og anmeldelser i din kommunes byggesagsarkiv. Tjek din BBR-meddelelse på OIS.

I nogle kommuner og områder kan der være gamle servitutter, byplanvedtægter eller lokalplaner, som bestemmer, at der kun må ligge én selvstændig bygning til beboelse på grunden. Det gælder fx en del parcelhusgrunde i Københavns Kommune. Er det tilfældet, kan det bremse planerne om et anneks eller en hytte. Det kan dog i visse tilfælde være muligt at få projektet godkendt, hvis der er en forbindelsesgang mellem hovedhuset og annekset.

Hvornår må du bruge en hytte eller et anneks til helårsbeboelse?

Hvis hytten eller annekset opfylder kravene til beboelse som skitseret ovenfor, og du ikke med opførelsen overskrider grundens bebyggelsesprocent, kan du få tilladelse til at benytte hytten eller annekset til beboelse.

Hvis du i forvejen har en hytte eller et anneks på grunden, der ikke er godkendt til beboelse, men som du gerne vil bruge til beboelse, skal du undersøge, hvilke ændringer der skal til for, at kommunen kan behandle og muligvis godkende bygningen til beboelse. Du kan på nogle kommuners hjemmeside finde vejledning til lovliggørelse. Her kan det være en god idé at hyre en arkitekt eller bygningskonstruktør til at gennemgå bygningen, før du søger om lovliggørelse eller tilladelse til at ændre bygningens status.

Hvilke forsikringsregler gælder for hytter og annekser?

Opfører du en ny hytte eller et nyt anneks, bygger til eller ændrer en eksisterende bygnings status, skal du give dit forsikringsselskab besked. Husforsikringen dækker alle bygninger på grunden, men af hensyn til udbetaling af erstatning i tilfælde af brand eller anden skade er det vigtigt, at BBR-oplysninger og dermed indholdet af policen til enhver tid er opdateret.

Generelt henter forsikringsselskaberne de oplysninger i BBR, når aftalten med forsikringsselskabet indgår. Så det er vigtigt at meddele ændringer du laver i BBR til dit forsikringsselskab, så nye eller ændrede bygninger, fx med ny status eller anvendelse, også dækkes af forskringen.

Placering og udseende af hytte og anneks

Når du planlægger at bygge en hytte eller et anneks, skal du tage hensyn til formålet, grunden og det eksisterende hus. Et anneks, der skal fungere som et ekstra værelse, vil man ofte placere tæt på hovedhuset, og det er derfor vigtigt, at hus og anneks harmonerer.

Det kan fx gøres ved at opføre annekset i samme materialer og byggestil som hovedhuset. Du kan også overføre enkelte træk, fx hovedhusets taghældning og proportioner, men bruge andre og måske mere moderne materialer. En anden mulighed er at opføre annekset som en enkelt og moderne bygning, der kan være med til at give huset karakter, men det vil dog ofte kræve rådgivning af en arkitekt, der kan illustrere og vurdere helheden.

Du kan også lade annekset karaktermæssigt indgå i haven - som en lettere bygning, fx med listebeklædning, espalier, klatreplanter eller grøn tag. Dermed indgår bygningen som et element i haven og vil i mindre grad tage visuelt fokus fra hus og have.

Forbindelsen mellem de to huse er også vigtig. Både med hensyn til adgang og udformning. Hvis annekset benyttes som gæstehus, skal du overveje, hvad der skal ske med udearealerne omkring og mellem bygningerne. Om der skal være afskærmede private udearealer ved hver bygning, eller om arealet skal være et åbent fællesområde.

En hytte og anneks opfattes per definition som en enklere og mere sommerhusagtig bygning. Den vil typisk være opført som en let konstruktion med træbeklædning og tag med tagpap eller fibercementplader. Men det betyder ikke, at den ikke i både i materialer og udformning skal passe til både hus og omgivelser. Ofte kan hytten indgå i en sammenhæng med andre mindre bygninger på grunden, fx carport eller garage, udhus eller lignende.

Risiko for mug og skimmelsvamp

Det er en god idé at være ekstra opmærksom på mug og skimmelsvamp. På den måde kan du være med til at sikre, at du har et godt indeklima i dit anneks eller din hytte.

Fugt og dårligt indeklima kan nemlig være et stort problem. Det gælder især, hvis hytten eller annekset bliver brugt til opbevaring eller overnatning.

Generelt er det vigtigt, at du opfylder bygningsreglementets krav til indeklima. Og derudover er det først og fremmest vigtigt at sørge for, at der bliver luftet ordenligt ud.  

Det gælder også, selvom fx annekset står ubeboet, eller kun bliver brugt af mennesker en gang i mellem. Det fleste småhuse står uopvarmede det meste af tiden, og det øger risikoen for, at der kommer så meget fugt, at der er gode vækstbetingelser for skimmelsvamp. 

Sørg også for, at der ikke står så mange ting i hytten eller annekset, så luften ikke kan cirkulere ordentligt rundt.

Det er også en rigtig god idé at gøre det til en vane at gå hytte eller anneks igennem for tegn på fugt og skimmelsvamp, også selv om du ikke bruger det så tit. Kig med kritiske øjne på vægge, gulv og vindueskarme, og se, om der er tegn på fugt og skimmel. Fx, når det begynder at bliver rigtig koldt i oktober eller november, og der kommer store temperaturforskelle mellem ude og inde.