Hvorfor bygge til sommerhuset?

Sommerhuse, og især ældre sommerhuse, er ofte små og har helt basale faciliteter i form af køkken og bad. Vore dages sommerhusejere stiller større krav til plads, faciliteter og bekvemmeligheder, end mange sommerhuse kan honorere.

Behovet ligner efterhånden de krav, der er til et helårshus – også fordi det benyttes hele året. Forskellen er at der må regnes med flere gæsteværelser, når venner og familie kommer på besøg. Det kan det eksisterende hus ofte ikke opfylde, og så er en tilbygning en mulighed.

Praktiske forhold som økonomi, bebyggelsesprocent og byggelinjer kan begrænse mulighederne, men det er vigtigt, at familien laver en liste over ønsker til sommerhuset. Så gælder det om at prioritere og få opfyldt så mange punkter på ønskelisten som muligt.

Ofte kan tilbygningsprojektet kombineres med en renovering og ombygning af det eksisterende hus. Især kan isolering af ydervægge eller tag være værd at overveje, hvis huset skal benyttes ud over sommersæsonen. Denne model er dels praktisk både økonomisk og teknisk, dels giver den flere muligheder for at få en god helhedsløsning.

Vær opmærksom på, at du ikke længere kan få håndværkerfradrag, da det blev afskaffet d. 1 april 2022.

Overvej en rådgiver

Det kan være svært at overskue alle muligheder selv, ikke mindst, når arkitektoniske, konstruktive overvejelser og økonomi også kommer ind i billedet. Det kan være en god idé at få en arkitekt med på råd, enten bare i idéfasen eller i hele forløbet, dvs. projektering, myndighedskontakt og byggefase.

Det kan være svært at overskue alle muligheder selv, ikke mindst, når arkitektoniske, konstruktive overvejelser og økonomi også kommer ind i billedet. Det kan være en god idé at få en arkitekt med på råd, enten i idéfasen, skitsefasen eller i hele forløbet, dvs. projektering, myndighedskontakt og tilsyn i byggefase. Alene byggeansøgningen og dialogen med kommunen kræver ofte en rådgiver. Det kan ofte også være en god ide at have en rådgiver på sidelinjen til at følge byggeriet og sikre, at de udførte løsninger er byggeteknisk fornuftige. På den måde kan de steder, hvor der er behov for byggetekniske opdateringer blive vurderet og udbedret, mens byggeriet er i gang.

Hvordan skal udformningen på tilbygningen være?

Som udgangspunkt skal du finde ud af, hvilke funktioner tilbygningen skal huse. Er der tale om en udvidelse af opholdsrummet, et nyt stort køkken-alrum eller en fløj til flere soveværelser? Har du brug for et ekstra badeværelse, eller kan dunøjes med en udebruser?

Placeringen i forhold til de eksisterende rum er afgørende for funktion, ganglinjer og dagslys - tilbygningen skal udvide og supplere det eksisterende hus, men ikke skygge for lys og udsigt. Husk at lave en prioriteret liste over ønsker og behov som tilbygningen skal opfylde, også selvom I benytter en rådgiver.

Placeringen af tilbygningen er ikke alene bestemt af indretning og planløsning, men også af de muligheder, det eksisterende hus og dets placering på grunden og dets forhold til vej, sti og nabogrunde giver.

Afhængigt af hvordan tilbygningen kobles på huset - i forlængelse, i vinkel eller i et T, vil det også ændre uderummene umiddelbart rundt om huset. Bygges der i vinkel, vil det fx være muligt at etablere en terrasse, som ligger i læ til 2 sider.

Orientering i forhold til dagslys

Solen står som bekendt op i øst og går ned i vest. Det betyder, at opholdsrum og terrasser bør orienteres, så de får mest muligt sol- og dagslys, mens soverum og sekundære rum kan orienteres mod nord eller øst, hvor der ikke er direkte solindfald.

Store træer, også hos naboer eller på offentlige arealer, skal også tages med i betragtning, da de kan skygge på tilbygninger og ny terrasse. Træer på egen grund kan man fælde, men man skal ikke gøre sig håb om at kunne bestemme over nabogrunden, medmindre man laver en udtrykkelig og skriftlig aftale med naboen, inden man går i gang med at fælde.

Kan et anneks være en løsning?

Hvis I er flere ejere af sommerhuset, eller behovet er at have selvstændige rum til gæster eller børn, kan løsningen være at opføre tilbygningen som en eller flere separate bygninger/annekser.

 Annekset kan være et egentligt gæstehus med både sovepladser, opholdsrum, køkken og bad, eller det kan bare indeholde soverum og evt. et toilet. Husene kan, hvis grunden giver mulighed for det, efterfølgende samles med terrasser, eller stiforløb, der binder dem sammen.

Arkitektoniske overvejelser

Ældre sommerhuse vil typisk have været gårde, landhuse eller fiskerhuse, mens egentlige sommerhuse først begyndte at dukke op i større målestok omkring 1900. De gamle huse er ofte meget karakteristiske i stil og materialer, og som tommelfingerregel kan man sige, at jo ældre et hus er, desto sværere vil det være lave en tilbygning, som passer godt til det. I disse tilfælde er et anneks ofte en enklere løsning.

I princippet kan man gå to veje med en tilbygning. Enten kan man bygge den, så den ligner det oprindelige hus mest muligt i konstruktioner og materialer, eller også kan man bygge det nye, så det klart skiller sig ud fra det gamle. I heldige tilfælde kan de to dele af bygningen spille sammen uden at stå i skærende kontrast eller slås om opmærksomheden.

Hvis det oprindelige hus er meget nedslidt eller intetsigende, kan tilbygningen kombineres med en udvendig ombygning og renovering af det gamle, således at der opstår en helt ny helhed med sit eget udtryk.

De andre huse i området skal også inddrages i overvejelserne. Der er ofte et fælles præg over sommerhusene i et område, og der kan i en lokalplan eller i tinglyste statutter på grunden være krav til husenes udseende, som man er forpligtet til at overholde.

Hvilke love og regler gælder for tilbygning af sommerhuse?

Det er bygningsreglementet der udstikker de grundlæggende krav til byggeri, både nybyggeri, ombygninger og tilbygninger til sommerhuse. Kravene til sommerhuse er på de flere punkter dog lidt mere lempelige end til helårshuse.

Med udgangspunkt i bygningsreglementet er det kommunen, der fastsætter de regler, som gælder lokalt, og det er kommunens byggesagsbehandlere, der tager stilling til det enkelte byggeprojekt. Der kan derfor være bestemmelser i lokalplanen eller tinglyste servitutter, som har betydning for, hvad du må og ikke må på din sommerhusgrund. Bestemmelserne kan bl.a. have betydning for sommerhusets og tilbygningens udseende.

Vær især opmærksom på eventuelle private servitutter, som kommunen ofte ikke tager med i deres godkendelser.

Ansøgning om byggetilladelse

En tilbygning betyder, at husets boligareal udvides, og den type byggeri vil altid kræve byggetilladelse. Ansøgningen om byggetilladelse skal være skriftlig, og man skal være forberedt på at benytte det elektroniske byggesagssystem (BOM). Den skal indeholde tegninger af den påtænkte tilbygning og dens placering på grunden samt beskrivelse, så kommunen kan tage stilling til projektet. Du må ikke gå i gang med byggeprojektet, før du har fået en byggetilladelse.

På kommunens hjemmeside kan du som regel finde oplysninger om hvad der skal til for at få en byggetilladelse. Det kan ofte være en god ide at tale med kommunens byggesagsafdeling, inden man går i gang med ansøgningen.

Hvis du mener, der er tungt vejende grunde til, at dit projekt ikke kan opfylde visse lovkrav eller må overskride disse, kan du i ansøgningen søge dispensation for disse krav.

Bebyggelsesprocent

Overvejer du en tilbygning, skal du allerførst undersøge, om du overhovedet må bygge mere på grunden. Bebyggelsesprocenten i sommerhusområder er normalt 15 procent, men der kan være fastsat noget andet i en lokalplan eller byplanvedtægt.

Bebyggelsesprocenten er det samlede etageareal i forhold til grundens størrelse. Hvis det eksisterende sommerhus allerede fylder tæt på de 15 procent af grunden, vil du altså næppe få tilladelse til at bygge til. Er grunden på fx 700 kvadratmeter, må sommerhus og tilbygning altså højst være 105 kvadratmeter.

Afstand til skel og maksimale højder

Et sommerhus og dets tilbygninger må som hovedregel kun have én etage uden mulighed for at indrette tagetagen til beboelse. Det må maksimalt være 5 meter højt, og ydervæggene må højst have en højde på 3 meter over det omgivende terræn. En hems betragtes ikke som en ekstra etage.

Lokalplanen for sommerhusområdet kan dog have afgørende fravigelser fra bygningsreglementet, der gør at der kan laves en samlet vurdering af området hvori sommerhuset er placeret. Fx hvis hovedparten af husene i området har tagetage, må sommerhuset imidlertid gerne være op til 6,5 meter højt og have en tagetage. Mindre bygningsdele som skorstene må dog gerne rage op over de maksimale højder.

Tilbygningen skal ligge mindst 5 meter fra naboskel og stier. Denne afstand gælder også for mindre tilbygninger som udestuer, karnapper, verandaer og skorstene. Tagudhæng, vindskeder overdækninger over døre og lignende må dog stikke lidt længere ud, men skal stadig være mindst 4,5 meter fra naboskel og sti.

Krav til konstruktioner, materialer og installationer

En del af kravene til materialer og konstruktioner drejer sig om brandsikkerheden. Det gælder både med hensyn til at hindre en brand i at brede sig og at sikre tilbygningens stabilitet længst muligt, hvis der går ild i huset.

Andre brandkrav handler om installation af røgalarm, flugtveje og redningsåbninger, så beboerne har mulighed for at redde sig væk fra brændende rum og ud af huset.

Brandforhold

En del af kravene til materialer og konstruktioner drejer sig om brandsikkerheden. Det gælder både med hensyn til at hindre en brand i at brede sig og at sikre tilbygningens stabilitet længst muligt, hvis der går ild i huset.

Andre brandkrav handler om installation af røgalarm, flugtveje og redningsåbninger, så beboerne har mulighed for at redde sig væk fra brændende rum og ud af huset.

Isolering og energiforbrug

En del af kravene til materialer og konstruktioner drejer sig om brandsikkerheden. Det gælder både med hensyn til at hindre en brand i at brede sig og at sikre tilbygningens stabilitet længst muligt, hvis der går ild i huset.

Andre brandkrav handler om installation af røgalarm, flugtveje og redningsåbninger, så beboerne har mulighed for at redde sig væk fra brændende rum og ud af huset.

 

U-værdi, W/m2 K

Isolering, cirka mm

 

Ydervægge

0,25

150

 

Terrændæk

0,15

200

 

Terrændæk med gulvvarme

0,15

200

 

Loft- og tagkonstruktioner

0,15

250

 

Skillevægge

0,4

75

 

Vinduer, yderdøre og ovenlys

1,8

ovenlys

1,8

Indretning og vådrum

Bygningsreglementet stiller også krav til tilbygningens indretning. Det er bl.a. krav, som skal sikre tilfredsstillende forhold for alle brugere, også bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere, hvad angår sikkerhed, sundhed, tilgængelighed, anvendelse, renholdelse og vedligeholdelse.

Der gælder særlige krav til badeværelse og andre vådrum, som skal sikre, at de kan modstå fugt- og vandpåvirkning, og at der ikke trænger vand og fugt ud i de omgivende konstruktioner, hvilket kan skabe alvorlige problemer som råd og svamp.

Indeklima og ventilation

For at sikre et godt indeklima skal tilbygningen ventileres, så luften udskiftes en gang hver anden time. Dette kan gøres ved hjælp af friskluftsventiler og oplukkelige vinduer i de enkelte rum.

Luft til luft-varmepumper er ved at blive almindelige i sommerhuse og har den fordel, at de ud over at være et effektivt supplement til brændeovnen også cirkulerer luften i huset. Dette kan hindre den stillestående luft, og dermed give en bedre affugtning af huset. Det er dog en misforståelse, at en varmepumpe ventilerer med frisk luft. Det gør den ikke.

Brug af håndværkere og rådgivere

Der findes byggefirmaer, der har specialiseret sig i at levere mere eller mindre skræddersyede løsninger til sommerhuse og tilbygninger. Her er fordelen, at du køber løsningen som en færdig pakke, der både indeholder projektering og byggeri.

Du kan også få en arkitekt til at tegne tilbygningen og evt. også stå for at indhente tilbud fra entreprenører eller flere forskellige håndværkere samt at styre selve byggeriet.

Endelig kan du vælge at stå for det hele selv, også byggearbejdet, bortset fra de dele, som skal laves af autoriserede håndværkere, altså el-, vvs-, og kloakinstallationer.

Økonomi og finansiering ved tilbygning af sommerhuset

Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvilke økonomiske muligheder du har, inden du går i gang med tilbygningen. For de fleste vil det være nødvendigt at tage et bank- eller realkreditlån til at finansiere byggeprojektet. Har du haft sommerhuset længe, kan der være friværdi i huset, som du kan belåne.

Hvis der ikke skal ligge badeværelse eller køkken i tilbygningen, vil der være noget at spare på kvadratmeterprisen, da disse rum er meget omkostningstunge, bl.a. på grund af de nødvendige vand- og afløbsinstallationer.

Når projektet er planlagt, er det vigtigt, at du får et fast tilbud fra den entreprenør, som skal udføre arbejdet. Jo mere præcist byggeriet er projekteret og beskrevet, desto mere præcise og holdbare bør tilbuddene være. Er der usikkerhedsmomenter, vil håndværkerne eller entreprenøren tage flere forbehold og/eller øge prisen.

Du bør afsætte et beløb på mindst 10 procent af byggebudgettet til uforudsete udgifter. Bruger du en rådgiver, skal du også få et tilbud på hans/hendes del af arbejdet, så det kan indregnes i det samlede budget.