Selvom altanen hører med til din bolig, kan forskellige regler og forbud begrænse, hvad du må anvende den til. Særligt hvis du bor i lejlighed.

Din forening kan forbyde alt fra vasketøj til paraboler på altanen

Med sin placering på ejendommens facade befinder altanen sig i krydsfeltet mellem din private bolig og de udendørs fællesarealer. Din indretning og brug af altanen er synlig for dine naboer, og det har fået flere boligselskaber, ejer- og andelsforeninger til at indføre forskellige regler for anvendelsen af altanen.

Disse regler skal fx forhindre, at ejendommens arkitektoniske udtryk skæmmes, eller at din brug af altanen generer andre beboere. Der er bl.a. eksempler på altaner, hvor du ikke må:

 • Grille
 • Sætte stof for gelænderet eller male glasværnet
 • Opsætte markiser eller parabolantenner
 • Tørre vasketøj og lufte dyner
 • Stille cykler el.lign
 • Opbevare affald, ølkasser eller tomme flasker
 • Hænge altankasser, så de vender ud mod fællesarealerne
 • Male eller ændre strukturen på altanens gulv.

Dit ejerskab eller råderet over altanen kan ikke begrænses

Er der grænser for, hvad du må på din altan, vil det sandsynligvis være formuleret i en husorden eller i foreningens vedtægter.

En husorden kan i de fleste foreninger vedtages med simpelt flertal på en generalforsamling, mens det typisk kræver 2/3 flertal at få et forbud føjet til et sæt vedtægter. Fællesskabet kan dog ikke indføre altan-forbud, der begrænser dit ejerskab eller din råderet over altanen. Det kunne fx være regler om, hvornår du kan anvende altanen, og hvem der må opholde sig derude.

Brug af altanen må ikke overskride naboens tålegrænse

Overholder du ikke reglerne for brug af altanen, kan din forening komme med henstillinger til, at husordenen respekteres. Du risikerer dog ikke bøde eller andre sanktioner - med mindre din brug af altanen vurderes at være til stor gene for andre beboere.

Ifølge de naboretlige grundregler skal enhver udnyttelse af ejendomsret nemlig ske i respekt for andre. Din nabo kan derfor vælge at lægge sag an, hvis vedkommende føler, at du overskrider den naboretlige tålegrænse. Hvor den naboretlige tålegrænse går, er ikke fast defineret, men kommer an på rettens skøn i hver enkelt sag.

Din forening kan eventuelt også ekskludere dig, hvis der er tale om en grov overtrædelse af dine forpligtelser. 

Det siger reglerne om eksklusion

Ejerlejlighed

§ 8 i bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

”Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel.”

Andelslejlighed

§ 20, pkt. 1 i ABF's standardvedtægter (din forening kan have formuleret sine egne vedtægter)

En andelshaver kan ekskluderes af foreningen og brugsretten til andelsboligen bringes til ophør af bestyrelsen såfremt andelshaveren:

 • A) trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art,
 • B) groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf. § 9, stk. 6,
 • C) optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere,
 • D) i forbindelse med overdragelse af andelsboligen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, eller
 • E) gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

Brandregler tillader grill på altanen

Mange foreninger har besluttet, at det ikke skal være tilladt at grille på altanen. Ser man på brandmyndighedernes vejledninger, er der dog som oftest ikke nogen sikkerhedsmæssige problemer forbundet med det.

Bekendtgørelse om brug af åben ild tillader således, at mindre griller til hverdagsbrug anvendes på altan eller tagterrasse, selvom det normalt kræver en sikkerhedsafstand på 5 meter at grille nær bygninger med hårdt tag. Det kræver blot, at:

 • Bygningen har hårdt tag, dvs. tag af tegl, eternit, blik, tagpap eller lignende ikke letantændelig tagdækning.
 • Altanen/tagterrassen har mindst én åben langside. Du må derfor ikke grille i en udestue, vinterhave eller en lukket altan.
 • Grillen står på et fast og ikke brændbart underlag som metal, sand eller beton. Læg fx en stenplade under.
 • Grillen placeres i passende afstand fra overflader og ting, der kan brænde. En tommelfingerregel siger, at der skal være en halv meter frirum rundt om grillen i forhold til andre flader, og der skal være et par meter hen til fx en dug eller en markise.
 • Der anvendes trækul eller briketter i griller til fast brændsel.
 • Gasgriller tilsluttes en gasflaske på højst 11 kg eller en fast naturgasinstallation. Du må ikke have en ekstra gasflaske stående i reserve.
 • Grillen tændes med elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke frem for optændingsvæske.
 • Grillen ikke forlades, før den er slukket.

Ligesom din forening kan slukke grillfesten med regler i husordenen, kan også de lokale brandmyndigheder udstede forbud mod grill i bestemte områder, fx i tørkeperioder. Tjek derfor reglerne i din kommune.

Gode råd til grill på altanen

 • Stil grillen et sted med læ.
 • En elgrill er oftest den nemmeste løsning, da der ikke er brandfare og du slipper for at transportere og opbevare brændstof. 
 • Brug kuglegrill med låg, hvis du har meget blæst på altanen.
 • Brug gasgrill, hvis du vil undgå røg og aske.
 • Hold øje med, at børn ikke rører ved en lukket grill - de kan ikke se, om der er ild i den.
 • Hav altid vand eller et brandslukningsapparat i nærheden, når du griller. Husk, at du ikke må bruge vand til at slukke flammer i en gas- eller elgrill.
 • Forlad aldrig grillen, mens der stadig er ild eller gløder i den.
 • Lad grillen stå udenfor efter brug. Både af hensyn til varmeudvikling og fordi der udvikles kulilte i adskillige timer efter brug. 
 • Vent med at tømme grillen for aske til dagen efter.