Hvad betyder det at "indefryse ejendomsskatten"?

Når du "indefryser grundskylden”, betyder det, at du optager et lån til betaling af din ejendomsskat. Lånet ydes mod sikkerhed i din ejendom.

Tidligere lå ordningen med såkaldte pensionistlån i kommunerne, men med det nye boligskattesystem er den fra 1. januar 2024 overgået til Skatteforvaltningen. 

Vilkårene for låneordningen er dog i det store hele de samme.

Formålet med indefrysningslån er at give ældre og pensionister mulighed for en økonomisk aflastning, så de kan blive i eget hus eller beholde sommerhuset, selvom de ikke længere er i arbejde.
 

Hvem har mulighed for at udsætte betalingen af ejendomsskat?

For at benytte indefrysnings-ordningen skal ejeren eller dennes ægtefælle/registrerede partner:

  • have fast bopæl her i landet på det tidspunkt, hvor de pågældende ejendomsskatter m.v. forfalder
  • enten være nået folkepensionsalderen eller være på efterløn eller få pension i henhold til loven om førtidspension, social pension eller delpension
  • benytte ejendommen til beboelse eller fritidsbeboelse. Det kræves ikke, at ægtefællen er med på ejendommens skøde, og indtægts- og formueforhold har ikke betydning for retten til lånet.

Lånet kan ydes til helårsboliger, herunder ejerlejligheder, og fritidsboliger, men der kan ikke ydes lån til mere end en ejendom pr. person.

Det er en forudsætning, at der skal være friværdi i dit huset inden for den seneste offentlige ejendomsvurdering, før du kan få bevilliget lånet.

Da det nye boligskattesystem trådte i kraft, blev alle pensionistlån hos kommunerne sat i bero. Der vil dog fortsat komme renter på lånene. 

Indtil videre blive lån optaget frem til 2024 hos kommunerne. Så hvis du vil have et overblik over dine lån fra før, det nye boligskattesystem trådte i kraft, skal du kontakte den kommune, hvor du har optaget lånet.

Hvordan indefryser du din ejendomsskat?

Opfylder du betingelserne for at benytte indefrysnings-ordningen, kan du ansøge om et lån via TastSelv/boligskattelån på skat.dk. 

Du kan også ringe til Skatteforvaltningen på 72 22 16 16 og ansøge om et pensionistlån.

Hvis din ansøgning bliver godkendt, får du et lånetilbud, som du skal acceptere, før Skatteforvaltningen kan oprette lånet. Hvis din ansøgning ikke kan godkendes, får du et afslag med en begrundelse.

Hvordan forrentes lånet ved indefrysning af ejendomsskatter?

Lånet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med 2 decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. pr. 1. oktober det foregående år. 

Du kan se den aktuelle sats på Skatteministeriets hjemmeside. I 2024 er renten 3,57 procent. 

Vær opmærksom på, at renten på et pensionistlån først lægges til, når lånet er stiftet. Det sker året efter, at det er bevilget. Den nuværende rente er derfor ikke den, du kommer til at betale. Men den kan give et billede af, hvordan renteniveauet er.

I modsætning til renter på fx realkreditlån kan renten på et pensionistlån ikke trækkes fra på selvangivelsen. Men der gives et rentenedslag på 25 procent, når renten tilskrives lånet.
 

Hvordan stiller du sikkerhed for lånet?

Når du optager et pensionistlån, skal du stille sikkerhed i din ejendom. I praksis skal Skatteforvaltningen have pant i ejendommen. Det sker via tinglysning af et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev, hvor der stilles sikkerhed i friværdien af den seneste offentligt fastsatte ejendomsværdi.

Skadesløsbrevets eller ejerpantebrevets ramme skal mindst udgøre hele årets opgjorte grundskyld.

Kan du få afslag på at få et pensionistlån

Der kan ydes lån, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95 procent af skadesløsbrevets eller ejerpantebrevets pålydende. Er der fx sikkerhed for 200.000 kr., skal der stilles ny sikkerhed, når det indefrosne beløb inkl. renter er nået op på 95 procent heraf, dvs. i dette eksempel 190.000 kr.

Der skal derefter tages stilling til, om der er basis for en forhøjelse af sikkerheden, og i så fald om ordningen kan fortsætte. Hvis ikke, skal ejeren fremover betale ejendomsskatter (grundskyld) m.v. med tillæg af de renter, der fra dette tidspunkt skal betales af lånet.

Hvilke betydning har det, at der i forvejen er pant i ejendommen?

Skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet skal respektere (dvs. ligge efter) de pantehæftelser, der er i ejendommen i forvejen. Pantebrevet rykker op efter de foranliggende pantehæftelser, efterhånden som disse afvikles. Statens sikkerhed skal have så god en placering, at den holdes inden for den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Placeringen finder man ved at se på, hvilke lån der i øvrigt er i ejendommen, og hvor stor sikkerheden til Staten er. Hvis den offentlige ejendomsværdi fx er 1 million kr., og der i forvejen er lån i ejendommen for 800.000 kr., kan sikkerheden ikke blive på mere end 200.000 kr. Er der inkl. renter allerede indefrosset 190.000 kr., svarende til 95 procent af sikkerheden, kan ordningen ikke fortsætte.

Hvad sker der med lånet, hvis du sælger din bolig?

Lånet forfalder ved ejerskifte. Der gælder dog visse undtagelser, især hvis ejendommen efter ejerens død overtages af ægtefællen, eller ejeren kommer på plejehjem. Lånet kan til enhver tid indfries.
 

Er renten lavere end i realkreditselskabet?

Renten for at låne penge hos kommunen er fastlagt til 3,57 procent i 2024. Da der hverken forlanges lånesagsgebyrer, og staten tilmed betaler for udgifterne til tinglysning af lånet, er lånet langt mere attraktiv end et tilsvarende lån i en bank eller et realkreditselskab.

Selvom man måske kan få et flekslån med en lavere rente i realkreditselskabet, kommer der gebyrer som bidrag og kursskæring oven i, hvilket samlet set gør det dyrere.

Er boligen i forvejen belånt op til eller over 80 procent af handelsværdien, kan realkreditselskabet ikke yde lån. I stedet kan du muligvis låne i banken, hvor renten (2024) typisk svinger mellem seks og 11 procent.

Koster det gebyrer at låne hos kommunen?

En stor fordel ved et pensionistlån er, at du ikke skal betale gebyrer for udfærdigelsen af lånet. Du slipper også for at betale tinglysningsgebyr på 1.640 kr. og tinglysningsafgiften på 1,45 procent af pantebrevets pålydende.

Låner du eksempelvis 200.000 kr. i realkreditselskabet, løber omkostningerne til bank og realkreditselskab nemt op i ca. 12.000 kr., hvilket giver en hovedstol på 212.000 kr.  

Dertil kommer, at du betaler rente af hele det lånte beløb. Låner du beløbet i realkreditselskabet og placerer penge på en indlånskonto, kan du hæve løbende på kontoen for at betale ejendomsskatterne. Du betaler imidlertid rente af de 212.000 kr., men vil næppe modtage det samme i indlånsrente i banken. 

Derfor taler meget for, at statens lånebetingelser i langt de fleste tilfælde er mere attraktive end tilsvarende lån i bank eller realkreditselskab.  

Har du som pensionist brug for en billig og enkel nedsparingsmulighed i boligen, vil et pensionistlånderfor være at foretrække for langt de fleste boligejere.